Pravilnik o načinu utvrđivanja tehničkih uvjeta za primjeren smještaj učenika i dokumentaciji koju je potrebno priložiti zahtjevu za odobrenje privremenog boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja kroz program razmjene učenika

NN 99/2018 (9.11.2018.), Pravilnik o načinu utvrđivanja tehničkih uvjeta za primjeren smještaj učenika i dokumentaciji koju je potrebno priložiti zahtjevu za odobrenje privremenog boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja kroz program razmjene učenika

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1925

Na temelju članka 62. stavka 4. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 130/2011., 74/2013., 69/2017. i 46/2018.), ministrica znanosti i obrazovanja, uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU UTVRĐIVANJA TEHNIČKIH UVJETA ZA PRIMJEREN SMJEŠTAJ UČENIKA I DOKUMENTACIJI KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI ZAHTJEVU ZA ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA U SVRHU SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA KROZ PROGRAM RAZMJENE UČENIKA

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom propisuje se način utvrđivanja tehničkih uvjeta za primjeren smještaj učenika i dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu za odobrenje privremenoga boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja u sklopu programa razmjene učenika u trajanju duljem od 90 dana.

(2) Ovim pravilnikom osigurava se provedba Direktive (EU) 2016/801 Europskoga parlamenta i vijeća 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjene učenika ili obrazovnih projekata te obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21. 5. 2016.).

Članak 2.

U smislu ovoga pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

Učenik je državljanin treće zemlje kojemu je odobren prihvat kako bi pohađao priznati program srednjoškolskog obrazovanja u kontekstu programa razmjene učenika ili obrazovnoga projekta kojim upravlja obrazovna ustanova u skladu s posebnim propisima.

Obrazovni projekt je skup obrazovnih aktivnosti koje razvija obrazovna ustanova u suradnji sa sličnim ustanovama u trećoj zemlji s ciljem kulturne razmjene i razmjene znanja.

Program razmjene učenika je skup aktivnosti u svrhu uključivanja učenika državljana treće zemlje u srednjoškolsko obrazovanje Republike Hrvatske.

Obrazovna ustanova je javna ili privatna srednjoškolska ustanova koja sudjeluje u programu razmjene učenika ili obrazovnome projektu.

Pravna osoba koja posreduje pri razmjeni učenika je osoba koja je ovlaštena obavljati razmjenu učenika u svrhu srednjoškolskog obrazovanja i koja preuzima odgovornost za učenika tijekom boravka u Republici Hrvatskoj.

Obitelj koja ugošćuje učenika na razmjeni je obitelj koja privremeno prima učenika u kontekstu programa razmjene učenika ili obrazovnoga projekta na temelju sporazuma sklopljenoga između obitelji i pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika.

Način utvrđivanja tehničkih uvjeta za primjeren smještaj učenika

Članak 3.

(1) Pravna osoba koja posreduje pri razmjeni učenika (u daljnjem tekstu: Pravna osoba) dužna je ministarstvu nadležnom za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za smještaj učenika u obitelj koja ga ugošćuje.

(2) Pravna osoba uza zahtjev iz stavka 1. ovoga članka te izvadak iz nadležnoga registra iz kojega je razvidno da je ista ovlaštena za obavljanje razmjene učenika, prilaže i sljedeću dokumentaciju:

– uvjerenje nadležnoga suda da se protiv punoljetnih članova obitelji koja ugošćuje učenika ne vodi kazneni postupak;

– vlasnički list za nekretninu u koju se smješta učenik, a ako nekretnina nije u vlasništvu člana obitelji koja ugošćuje učenika, i pisanu suglasnost vlasnika nekretnine za smještaj učenika;

– sporazum o primanju učenika između Pravne osobe i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni iz kojeg je razvidno da je učeniku osiguran vlastiti krevet te dnevni obroci.

(3) Na temelju zahtjeva Pravne osobe i dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo izdaje suglasnost za smještaj učenika.

(4) U slučaju da učeniku nije omogućen ulazak ili odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, suglasnost iz stavka 3. ovoga članak smatrat će se nevažećom.

Dokumentacija za odobrenje privremenoga boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja

Članak 4.

(1) Uza zahtjev za odobrenje privremenoga boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 54. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 130/2011., 74/2013., 69/2017. i 46/2018.) potrebno je priložiti i sljedeće:

– presliku valjane putne isprave koju će službena osoba ovjeriti nakon uvida u original putne isprave;

– potvrdu o upisu u srednjoškolsku ustanovu ili prijavnicu za upis u srednju školu, a nakon završetka upisnoga roka, najkasnije u roku od mjesec dana i potvrdu o upisu u srednjoškolsku ustanovu;

– potvrda o sudjelovanju u priznatome, državnome ili regionalnome obrazovnom programu u kontekstu programa razmjene učenika koje je odobrilo Ministarstvo ili u obrazovnome projektu koji vodi obrazovna ustanova;

– suglasnost roditelja ili zakonskoga zastupnika za planirani boravak učenika u Republici Hrvatskoj;

– dopis Pravne osobe da prihvaća odgovornost za učenika tijekom boravka u Republici Hrvatskoj, osobito u vezi s troškovima školovanja;

– potvrda Pravne osobe da će učenik tijekom boravka imati osiguran smještaj u obitelji ili u prostoru za smještaj u sklopu obrazovne ustanove.

(2) Dokazima o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 54. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 130/2011., 74/2013., 69/2017. i 46/2018.) smatraju se dokazi propisani Pravilnikom o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.

(3) Dokumentacija koju se prilaže zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka mora biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Završne odredbe

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka stranaca u svrhu srednjoškolskog obrazovanja kroz programe razmjene učenika (»Narodne novine«, broj 7/2013.).

Članak 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-02/00006

Urbroj: 533-05-18-0005

Zagreb, 26. listopada 2018.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.