Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2018. godine

NN 107/2018 (3.12.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2018. godine

HRVATSKI SABOR

2079

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 21. studenoga 2018. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2018. godine.

Klasa: 400-06/18-01/03

Zagreb, 21. studenoga 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 1. – 6. 2017.IZVORNI PLAN 2018.IZVRŠENJE 1. – 6. 2018.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA889.522.3302.666.276.0621.281.730.515144,0948,07
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE220.99614.000.00000,000,00

UKUPNI PRIHODI889.743.3262.680.276.0621.281.730.515144,0647,82
3RASHODI POSLOVANJA377.695.0281.146.346.064425.015.067112,5337,08
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE391.689.8361.805.358.284464.541.459118,6025,73

UKUPNI RASHODI769.384.8642.951.704.348889.556.526115,6230,14

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK120.358.462-271.428.286392.173.989325,84-144,49


B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 1. – 6. 2017.IZVORNI PLAN 2018.IZVRŠENJE 1. – 6. 2018.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA633.349.3321.791.550.1003.571.006.571563,83199,32
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA852.820.3151.539.840.0003.636.661.945426,43236,17

PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE99.112.52119.718.186326.518.614329,44

NETO FINANCIRANJE120.358.462271.428.286392.173.989325,84144,49
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 1. – 6. 2017.IZVORNI PLAN 2018.IZVRŠENJE 1. – 6. 2018.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA889.522.3302.666.276.0621.281.730.515144,0948,07
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna871.369.7252.633.276.0621.219.074.091139,9046,29
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna856.912.1102.085.263.536959.599.148111,9846,02
6331Tekuće pomoćiproračunu iz drugih proračuna81.328
10.41612,813,17
Tekuće pomoći iz prorač. EU – nacionalna komponenta81.328
10.41612,813,17
6332Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna856.830.783
959.588.732111,99
Kapitalne pomoći iz proračuna – naknada iz goriva854.689.236
911.923.006106,70
Kapitalne pomoći iz proračuna – nacionalna komponenta2.141.547
47.665.7272.225,76
638Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU14.457.614548.012.526259.474.9431.794,7347,35
6381Tekuće pomoći iz drž. prorač. temeljem prijenosa EU sredstava804.678
590.98873,4429,20
6382Kapitalne pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredstava13.652.937
258.883.9551.896,18
64Prihodi od imovine12.294.24518.500.00053.142.828432,26287,26
641Prihodi od financijske imovine667.6041.800.00042.781.2916.408,182.376,74
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju173.412
116.38267,11
6414Prihodi od zateznih kamata0
328

6415Prihodi od pozit. tečaj. razlika i razlika zbog primj. val. klauz.392.540
42.556.459

6416Prihodi od dividendi18.328
00,00
6419Ostali prihodi od financijske imovine83.324
108.122129,76
642Prihodi od nefinancijske imovine11.626.64116.700.00010.361.53789,1262,05
6424Naknade za ceste11.626.641
10.361.53789,12
Naknada za izvanredni prijevoz (dozvole i suglasnosti)9.785.929
8.305.01984,87
Naknada za kontrolu izvanrednog prijevoza322.302
451.647140,13
Naknade za korištenje cestovnog zemljišta1.518.410
1.604.871105,69
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada5.335.13613.300.0008.928.516167,3567,13
652Prihodi po posebnim propisima5.335.13613.300.0008.928.516167,3567,13
6526Ostali nespomenuti prihodi5.335.136
8.928.516167,35
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično1.914.645
4.326.537225,97
Ostali nespomenuti prihodi3.420.491
4.601.980134,54
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija523.2241.200.000585.080111,8248,76
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga523.2241.200.000585.080111,8248,76
6615Prihodi od pruženih usuga523.224
585.080111,82
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE220.99614.000.00000,000,00
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine220.99614.000.00000,000,00
721Prihodi od prodaje garđevinskih objekata220.99614.000.00000,000,00
7212Poslovni objekti220.996
00,00


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 1. – 6. 2017.IZVORNI PLAN 2018.IZVRŠENJE 1. – 6. 2018.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3RASHODI POSLOVANJA377.695.0281.146.346.064425.015.067112,5337,08
31Rashodi za zaposlene48.748.551112.347.20051.051.551104,7245,44
311Plaće (Bruto)40.625.40092.700.20042.368.769104,2945,71
3111Plaće za redovan rad40.625.400
42.368.769104,29
312Ostali rashodi za zaposlene1.135.5743.702.6001.517.138133,6040,97
3121Ostali rashodi za zaposlene1.135.574
1.517.138133,60
313Doprinosi na plaće6.987.57615.944.4007.165.644102,5544,94
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje6.296.941
6.457.409102,55
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti690.636
708.235102,55
32Materijalni rashodi223.794.365496.401.400250.832.105112,0850,53
321Naknade troškova zaposlenima1.857.3974.893.4001.720.06992,6135,15
3211Službena putovanja404.608
347.30585,84
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.104.247
1.213.687109,91
3213Stručno usavršavanje zaposlenika348.542
159.07745,64
322Rashodi za materijal i energiju6.023.65815.446.0006.621.448109,9242,87
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi657.389
425.92864,79
3223Energija5.173.612
5.899.412114,03
3225Sitni inventar i auto gume118.515
92.10477,71
3227Službena, radna i zaštitna odjeća74.141
204.004275,16
323Rashodi za usluge214.688.196472.109.000241.355.906112,4251,12
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.860.648
2.209.039118,72
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja204.262.951
230.168.347112,6852,81
Redovno održ.cesta i objekata189.175.580
216.238.144114,31
Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda651.904
496.72876,20
Izvanredno održavanje cesta1.478.016
3.363.657227,58
Sanacija šteta na poplavljenim područjima6.913.873
5.502.00479,58
Održavanje zgrada i opreme6.043.579
4.567.81475,58
3233Usluge promidžbe i informiranja658.407
888.677134,97
3234Komunalne usluge3.437.366
596.44917,35
3235Zakupnine i najamnine660.300
792.594120,04
3236Zdravstvene i veterinarske usluge475.586
248.31852,21
3237Intelektualne i osobne usluge2.767.637
5.686.504205,46
Studije i razvojne pripreme2.168.114
4.293.347198,02
Odvjetničke,revizorske,itd. usluge376.299
992.656263,79
Ostale intelektualne usluge223.224
400.501179,42
3239Ostale usluge565.300
765.978135,50
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.225.1153.953.0001.134.68292,6228,70
3291Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl.134.342
118.00787,84
3292Premije i osiguranja513.231
463.04290,22
3293Reprezentacija44.123
55.002124,66
3294Članarine90.358
77.38285,64
3295Pristojbe i naknade131.847
138.632105,15
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja311.214
282.61790,81
34Financijski rashodi90.856.224429.297.46491.490.901100,7021,31
342Kamate za primljene kredite i zajmove75.386.648403.552.46459.412.29178,8114,72
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora75.386.648
59.412.29178,8114,72
Tuzemne61.900.832
44.243.71871,48
Inozemne13.485.816
15.168.574112,48
343Ostali financijski rashodi15.469.57625.745.00032.078.610207,37124,60
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa112.853
116.318103,07
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzula1.346.293
633.55147,06
3433Zatezne kamate7.074.168
1.335.73118,88
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi6.936.261
29.993.010432,41
36Pomoći unutar opće države10.364.485100.000.00028.190.356271,9928,19
363Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna10.364.485100.000.00028.190.356271,9928,19
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna (nerazvrstane ceste)
15.610.690

3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna10.364.485
12.579.666121,37
38Ostali rashodi3.931.4038.300.0003.450.15487,7641,57
383Kazne, penali i naknade štete3.931.4038.300.0003.450.15487,7641,57
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama3.931.403
3.450.15487,76
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE391.689.8361.805.358.284464.541.459118,6025,73
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine44.713.17554.550.00026.511.43759,2948,60
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva42.535.81542.400.00023.050.63254,1954,36
4111Zemljište42.535.815
23.050.63254,19
412Nematerijalna imovina2.177.36012.150.0003.460.805158,9428,48
4123Licence2.177.360
3.460.805158,94
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine346.976.6611.750.808.284438.030.022126,2425,02
421Građevinski objekti344.237.7291.733.543.284434.089.489126,1025,04
4212Poslovni objekti1.072.827
2.352.441219,27
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti342.777.184
431.346.449125,84
4214Ostali građevinski objekti387.718
390.599100,74
422Postrojenja i oprema565.06111.770.0003.049.026539,5925,91
4221Uredska oprema i namještaj185.013
295.332159,63
4222Komunikacijska oprema27.834
32.467116,64
4223Oprema za održavanje i zaštitu112.214
17.61715,70
4225Instrumenti, uređaji i strojevi240.000
2.703.6101.126,50
426Nematerijalna proizvedena imovina2.173.8715.495.000891.50741,0116,22
4262Ulaganja u računalne programe2.173.871
891.50741,01
B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 1. – 6. 2017.IZVORNI PLAN 2018.IZVRŠENJE 1. – 6. 2018.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100


NETO FINANCIRANJE-219.470.983251.710.100-65.655.37429,92-26,08
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA633.349.3321.791.550.1003.571.006.571563,83199,32
84Primici od zaduživanja633.349.3321.791.550.1003.571.006.571563,83199,32
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora633.349.3321.791.550.1003.571.006.571563,83199,32
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora633.349.332
3.571.006.571563,83
        
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA852.820.3151.539.840.0003.636.661.945426,43236,17
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova852.820.3151.539.840.0003.636.661.945426,43236,17
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora852.820.3151.539.840.0003.636.661.945426,43236,17
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora786.283.202
3.564.623.783453,35
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija66.537.113
72.038.162108,27


II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2018.IZVRŠENJE 1. – 6. 2018.INDEKS
1234=3/2*100
03HRVATSKE CESTE4.491.544.3484.526.218.471100,77
100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE265.382.600118.159.64644,52
     
A1000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE215.093.600108.015.26850,22
31Rashodi za zaposlene112.347.20051.051.55145,44
311Plaće (Bruto)92.700.20042.368.76945,71
3111Plaće za redovan rad
42.368.769
312Ostali rashodi za zaposlene3.702.6001.517.13840,97
3121Ostali rashodi za zaposlene
1.517.138
313Doprinosi na plaće15.944.4007.165.64444,94
3132Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje
6.457.409
3133Doprinosi za zapošljavanje
708.235
32Materijalni rashodi68.701.40021.434.95331,20
321Naknade troškova zaposlenima4.893.4001.720.06935,15
3211Službena putovanja
347.305
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
1.213.687
3213Stručno usavršavanje zaposlenika
159.077
322Rashodi za materijal i energiju15.446.0006.621.44842,87
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
425.928
3223Energija
5.899.412
3225Sitni inventar i auto gume
92.104
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
204.004
323Rashodi za usluge44.409.00011.958.75426,93
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza
2.209.039
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
5.064.542
3233Usluge promidžbe i informiranja
888.677
3234Komunalne usluge
596.449
3235Zakupnine i najamnine
792.594
3236Zdravstvene i veterinarske usluge
248.318
3237Intelektualne i osobne usluge
1.393.157
3239Ostale usluge
765.978
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.953.0001.134.68228,70
3291Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl.
118.007
3292Premije i osiguranja
463.042
3293Reprezentacija
55.002
3294Članarine
77.382
3295Pristojbe i naknade
138.632
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
282.617
34Financijski rashodi25.745.00032.078.610124,60
343Ostali financijski rashodi25.745.00032.078.610124,60
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa
116.318
3432Negativne tečajne razlike i valutna klauzula
633.551
3433Zatezne kamate
1.335.731
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi
29.993.010
38Ostali rashodi8.300.0003.450.15441,57
383Kazne, penali i naknade šteta8.300.0003.450.15441,57
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
3.450.154
     
K2000OPREMANJE11.770.0003.049.02625,91
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11.770.0003.049.02625,91
422Postrojenja i oprema11.770.0003.049.02625,91
4221Uredska oprema i namještaj
295.332
4222Komunikacijska oprema
32.467
4223Oprema za održavanje i zaštitu
17.617
4225Instrumenti, uređaji i strojevi
2.703.610
K2001INFORMATIZACIJA17.645.0004.352.31224,67
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine12.150.0003.460.80528,48
412Nematerijalna imovina12.150.0003.460.80528,48
4123Licence
3.460.805
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.495.000891.50716,22
426Nematerijalna proizvedena imovina5.495.000891.50716,22
4262Ulaganja u računalne programe
891.507
     
K2003POSLOVNE ZGRADE20.874.0002.743.04013,14
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine20.874.0002.743.04013,14
421Građevinski objekti20.874.0002.743.04013,14
4212Poslovni objekti
2.352.441
4214Ostali građevinski objekti
390.599
101SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA1.766.657.4643.608.867.501204,28
     
A1001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA1.766.657.4643.608.867.501204,28
34Financijski rashodi350.252.46444.243.71812,63
342Kamate za primljene zajmove350.252.46444.243.71812,63
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
44.243.718
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova1.416.405.0003.564.623.783251,67
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1.416.405.0003.564.623.783251,67
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
3.564.623.783
     
102SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA176.735.00087.206.73649,34
     
A1002ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA176.735.00087.206.73649,34
34Financijski rashodi53.300.00015.168.57428,46
342Kamate za primljene zajmove53.300.00015.168.57428,46
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
15.168.574
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova123.435.00072.038.16258,36
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora123.435.00072.038.16258,36
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija
72.038.162
     
103ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA1.755.069.284454.397.08125,89
     
K2003SPOJEVI NA AUTOCESTE18.570.0001.514.1648,15
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine3.100.000417.02113,45
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva3.100.000417.02113,45
4111Zemljište
417.021
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine15.470.0001.097.1447,09
421Građevinski objekti15.470.0001.097.1447,09
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
1.097.144
     
K2004PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA129.628.08435.311.13427,24
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine5.250.0001.297.99124,72
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva5.250.0001.297.99124,72
4111Zemljište
1.297.991
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine124.378.08434.013.14427,35
421Građevinski objekti124.378.08434.013.14427,35
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
31.501.123
4213Kapitalizacija kamata po kreditu
2.512.021
K2005OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA459.450.501148.214.57532,26
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine13.300.0003.342.16625,13
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva13.300.0003.342.16625,13
4111Zemljište
3.342.166
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine446.150.501144.872.40932,47
421Građevinski objekti446.150.501144.872.40932,47
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
144.280.111
4213Kapitalizacija kamata po kreditu
592.298
     
K2006REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA535.618.62022.988.5164,29
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine12.000.0004.103.35234,19
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva12.000.0004.103.35234,19
4111Zemljište
4.103.35234,19
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine523.618.62018.885.1633,61
421Građevinski objekti523.618.62018.885.1633,61
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
18.885.163
     
K2007REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU100.000682.995682,99
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine031.708
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva031.708
4111Zemljište
31.708
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine100.000651.287651,29
421Građevinski objekti100.000651.287651,29
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
651.287
     
K2008PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA13.273.000152.0001,15
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine1.000.00000,00
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva1.000.00000,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine12.273.000152.0001,24
421Građevinski objekti12.273.000152.0001,24
4213Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
152.000
     
K2009OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI50.929.0799.810.89819,26
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine2.800.0002.008.03371,72
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva2.800.0002.008.03371,72
4111Zemljište
2.008.033
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine48.129.0797.802.86516,21
421Građevinski objekti48.129.0797.802.86516,21
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
7.802.865
     
K2010BETTERMENT046.987
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine024.838
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva024.838
4111Zemljište
24.838
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine022.149
421Građevinski objekti022.149
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
22.149
     
K2012INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA540.000.000234.833.64743,49
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine4.950.00011.825.524238,90
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva4.950.00011.825.524238,90
4111Zemljište
11.825.524
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine535.050.000223.008.12341,68
421Građevinski objekti535.050.000223.008.12341,68
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
223.008.12341,68
K2013SANACIJA KLIZIŠTA7.500.000842.16511,23
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.500.000842.16511,23
421Građevinski objekti7.500.000842.16511,23
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
842.16511,23
     
104PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA427.700.000229.397.15253,64
     
A1003REDOVNO ODRŽAVANJE395.000.000216.238.14454,74
32Materijalni rashodi395.000.000216.238.14454,74
323Rashodi za usluge395.000.000216.238.14454,74
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
216.238.144
A1004IZVANREDNO ODRŽAVANJE20.000.0003.363.65716,82
32Materijalni rashodi20.000.0003.363.65716,82
323Rashodi za usluge20.000.0003.363.65716,82
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3.363.657
     
A1006STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME8.000.0004.293.34753,67
32Materijalni rashodi8.000.0004.293.34753,67
323Rashodi za usluge8.000.0004.293.34753,67
3237Intelektualne i osobne usluge
4.293.347
     
A1009SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA4.700.0005.502.004117,06
32Materijalni rashodi4.700.0005.502.004117,06
323Rashodi za usluge4.700.0005.502.004117,06
3237Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
5.502.004
     
105SUFINANCIRANJE100.000.00028.190.35628,19
     
A1007SUFINANCIRANJE ŽUC-a80.000.00012.579.66615,72
36Pomoći unutar opće države80.000.00012.579.66615,72
363Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna80.000.00012.579.66615,72
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
12.579.666
     
A1007SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA20.000.00015.610.69078,05
36Pomoći unutar opće države – NC20.000.00015.610.69078,05
363Pomoći unutar općeg proračuna – NC20.000.00015.610.69078,05
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – NC
15.610.690