Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu

NN 108/2018 (4.12.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

2085

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2018., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.793.698.098 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 2.514.719.080 kuna

– višak u iznosu od 278.979.018 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/18-01/05

Zagreb, 3. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan 2018.Povećanje/ smanjenjeNovi plan
2018.
PRIHODI POSLOVANJA3.426.837.090-633.238.9922.793.598.098
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE100.0000100.000
UKUPNI PRIHODI3.426.937.090-633.238.9922.793.698.098
RASHODI POSLOVANJA2.718.787.090-435.607.0902.283.180.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU372.150.000-140.610.920231.539.080
UKUPNI RASHODI3.090.937.090-576.218.0102.514.719.080
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK336.000.000-57.020.982278.979.018


B. RAČUN FINANCIRANJA

Plan 2018.Povećanje/ smanjenjeNovi plan
2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA74.000.000-29.353.00044.647.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA440.000.000-20.000.000420.000.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE30.000.00066.373.98296.373.982
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE000
NETO FINANCIRANJE-336.000.00057.020.982-278.979.018
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz­redSku­pinaPodskupinaNaziv prihodaPlan 2018.Povećanje/smanjenjeNovi plan
2018.
6PRIHODI POSLOVANJA3.426.837.090-633.238.9922.793.598.098
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna1.046.814.804-620.437.181426.377.623
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU7.800.000-3.147.0004.653.000
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna1.038.714.804-617.030.181421.684.623
634Pomoći od izvanproračunskih korisnika300.000-260.00040.000
64Prihodi od imovine14.850.000-3.100.00011.750.000
641Prihodi od financijske imovine13.050.000-2.950.00010.100.000
642Prihodi od nefinancijske imovine1.700.000-100.0001.600.000
643Prihodi od kamata na dane zajmove100.000-50.00050.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada2.277.750.28645.202.1892.322.952.475
652Prihodi po posebnim propisima2.277.750.28645.202.1892.322.952.475
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija87.422.000-54.904.00032.518.000
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna87.422.000-54.904.00032.518.000
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE100.0000100.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine100.0000100.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata100.0000100.000


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz­redSku­pinaPodskupinaNaziv rashodaPlan 2018.Povećanje/smanjenjeNovi plan
2018.
3RASHODI POSLOVANJA2.718.787.090-435.607.0902.283.180.000
31Rashodi za zaposlene161.261.0001.307.610162.568.610
311Plaće (Bruto)134.300.0001.038.000135.338.000
312Ostali rashodi za zaposlene3.900.00039.0003.939.000
313Doprinosi na plaće23.061.000230.61023.291.610
32Materijalni rashodi1.048.329.00056.555.4001.104.884.400
321Naknade troškova zaposlenima9.838.00009.838.000
322Rashodi za materijal i energiju24.342.0001.250.00025.592.000
323Rashodi za usluge1.001.585.00054.535.4001.056.120.400
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa300.000-260.00040.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja12.264.0001.030.00013.294.000
34Financijski rashodi42.490.000-6.300.00036.190.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove41.000.000-6.000.00035.000.000
343Ostali financijski rashodi1.490.000-300.0001.190.000
35Subvencije01.705.6001.705.600
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru01.705.6001.705.600
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna51.850.000-9.397.63042.452.370
361Pomoći inozemnim vladama2.000.000-50.0001.950.000
363Pomoći unutar općeg proračuna49.850.000-14.347.63035.502.370
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna01.000.0001.000.000
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava04.000.0004.000.000
38Ostali rashodi1.414.857.090-479.478.070935.379.020
381Tekuće donacije820.000350.0001.170.000
383Kazne, penali i naknade štete1.600.00001.600.000
386Kapitalne pomoći1.412.437.090-479.828.070932.609.020
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE372.150.000-140.610.920231.539.080
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine20.000.0009.000.00029.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva20.000.0009.000.00029.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine165.700.000-106.659.00059.041.000
421Građevinski objekti104.900.000-72.659.00032.241.000
422Postrojenja i oprema42.800.000-27.300.00015.500.000
423Prijevozna sredstva8.000.000-4.600.0003.400.000
426Nematerijalna proizvedena imovina10.000.000-2.100.0007.900.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini186.450.000-42.951.920143.498.080
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima186.450.000-42.951.920143.498.080B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz­redSku­pinaPodskupina
Plan 2018.Povećanje/ smanjenjeNovi plan
2018.
NETO FINANCIRANJE-366.000.000-9.353.000-375.353.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA74.000.000-29.353.00044.647.000
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici02.647.0002.647.000
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora02.647.0002.647.000
84Primici od zaduživanja74.000.000-32.000.00042.000.000
847Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti74.000.000-32.000.00042.000.000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA440.000.000-20.000.000420.000.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova440.000.000-20.000.000420.000.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru14.000.000-300.00013.700.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora204.000.000-15.300.000188.700.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti222.000.000-4.400.000217.600.000


II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan 2018.Povećanje/ smanjenjeNovi plan
2018.
01HRVATSKE VODE3.530.937.090-596.218.0102.934.719.080
     
100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE272.516.000-13.852.390258.663.610
     
A1000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE236.516.0001.047.610237.563.610
31Rashodi za zaposlene161.261.0001.307.610162.568.610
311Plaće (Bruto)134.300.0001.038.000135.338.000
312Ostali rashodi za zaposlene3.900.00039.0003.939.000
313Doprinosi na plaće23.061.000230.61023.291.610
32Materijalni rashodi73.605.000-60.00073.545.000
321Naknade troškova zaposlenima9.838.00009.838.000
322Rashodi za materijal i energiju8.032.00008.032.000
323Rashodi za usluge49.530.000200.00049.730.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa300.000-260.00040.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.905.00005.905.000
34Financijski rashodi1.450.000-300.0001.150.000
343Ostali financijski rashodi1.450.000-300.0001.150.000
38Ostali rashodi200.000100.000300.000
381Tekuće donacije200.000100.000300.000
K2000OPREMANJE11.800.000-6.100.0005.700.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11.800.000-6.100.0005.700.000
422Postrojenja i oprema11.800.000-6.100.0005.700.000
     
K2001INFORMATIZACIJA13.000.000-2.100.00010.900.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine13.000.000-2.100.00010.900.000
422Postrojenja i oprema3.000.00003.000.000
426Nematerijalna proizvedena imovina10.000.000-2.100.0007.900.000
     
K2002PRIJEVOZNA SREDSTVA1.200.000-1.200.0000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.200.000-1.200.0000
423Prijevozna sredstva1.200.000-1.200.0000
     
K2003POSLOVNE ZGRADE10.000.000-5.500.0004.500.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.000.000-5.500.0004.500.000
421Građevinski objekti10.000.000-5.500.0004.500.000
     
101SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI481.000.000-26.000.000455.000.000
     
A1001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU21.300.000-300.00021.000.000
34Financijski rashodi7.300.00007.300.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove7.300.00007.300.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova14.000.000-300.00013.700.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru14.000.000-300.00013.700.000
     
A1002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA224.500.000-19.350.000205.150.000
34Financijski rashodi20.500.000-4.050.00016.450.000
342Kamate za primljene zajmove20.500.000-4.050.00016.450.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova204.000.000-15.300.000188.700.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora204.000.000-15.300.000188.700.000
     
A1013ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI235.200.000-6.350.000228.850.000
34Financijski rashodi13.200.000-1.950.00011.250.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove13.200.000-1.950.00011.250.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova222.000.000-4.400.000217.600.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti222.000.000-4.400.000217.600.000
     
103TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA978.984.00058.621.0001.037.605.000
     
A1004REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA680.000.00073.932.000753.932.000
32Materijalni rashodi679.400.00073.932.000753.332.000
322Rashodi za materijal i energiju10.550.000010.550.000
323Rashodi za usluge668.350.00073.932.000742.282.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500.0000500.000
38Ostali rashodi600.0000600.000
383Kazne, penali i naknade štete600.0000600.000
     
A1006OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE85.000.000-40.000.00045.000.000
32Materijalni rashodi85.000.000-40.000.00045.000.000
323Rashodi za usluge85.000.000-40.000.00045.000.000
A1007TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA71.000.000-4.311.00066.689.000
32Materijalni rashodi70.380.000-6.316.60064.063.400
323Rashodi za usluge70.375.000-7.096.60063.278.400
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.000780.000785.000
35Subvencije01.705.6001.705.600
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru01.705.6001.705.600
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna050.00050.000
363Pomoći unutar općeg proračuna050.00050.000
38Ostali rashodi620.000250.000870.000
381Tekuće donacije620.000250.000870.000
     
A1008HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA2.000.00002.000.000
32Materijalni rashodi2.000.00002.000.000
323Rashodi za usluge2.000.00002.000.000
A1009IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)118.000.00027.000.000145.000.000
32Materijalni rashodi115.960.00027.000.000142.960.000
322Rashodi za materijal i energiju3.000.000700.0003.700.000
323Rashodi za usluge112.730.00026.100.000138.830.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja230.000200.000430.000
34Financijski rashodi40.000040.000
343Ostali financijski rashodi40.000040.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.000.00002.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna2.000.00002.000.000
     
A1010VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ8.500.0003.000.00011.500.000
32Materijalni rashodi8.500.0003.000.00011.500.000
322Rashodi za materijal i energiju2.760.000550.0003.310.000
323Rashodi za usluge5.650.0002.400.0008.050.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja90.00050.000140.000
     
A1011IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU8.000.000-1.000.0007.000.000
32Materijalni rashodi8.000.000-1.000.0007.000.000
323Rashodi za usluge7.950.000-1.000.0006.950.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja50.000050.000
     
A1012OSTALI IZVANREDNI IZDACI6.484.00006.484.000
32Materijalni rashodi5.484.00005.484.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.484.00005.484.000
38Ostali rashodi1.000.00001.000.000
383Kazne, penali i naknade štete1.000.00001.000.000
     
104PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI1.798.437.090-614.986.6201.183.450.470
     
K2004KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA210.000.000-38.000.000172.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna21.550.000-561.63020.988.370
361Pomoći inozemnim vladama2.000.000-50.0001.950.000
363Pomoći unutar općeg proračuna19.550.000-1.511.63018.038.370
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna01.000.0001.000.000
38Ostali rashodi2.000.0005.513.5507.513.550
386Kapitalne pomoći2.000.0005.513.5507.513.550
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini186.450.000-42.951.920143.498.080
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima186.450.000-42.951.920143.498.080
K2005ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE180.000.00015.000.000195.000.000
38Ostali rashodi180.000.00015.000.000195.000.000
386Kapitalne pomoći180.000.00015.000.000195.000.000
K2006ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA110.000.00084.600.000194.600.000
38Ostali rashodi110.000.00084.600.000194.600.000
386Kapitalne pomoći110.000.00084.600.000194.600.000
     
K2007EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA16.000.000-2.500.00013.500.000
38Ostali rashodi16.000.000-2.500.00013.500.000
386Kapitalne pomoći16.000.000-2.500.00013.500.000
     
K2010ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)20.000.0009.000.00029.000.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine20.000.0009.000.00029.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva20.000.0009.000.00029.000.000
     
K2011PROJEKTI NAVODNJAVANJA28.300.000-10.270.00018.030.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države28.300.000-17.886.00010.414.000
363Pomoći unutar općeg proračuna28.300.000-17.886.00010.414.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine07.616.0007.616.000
421Građevinski objekti07.616.0007.616.000
     
K2013IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA1.178.137.090-646.816.620531.320.470
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna04.000.0004.000.000
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava04.000.0004.000.000
38Ostali rashodi1.048.437.090-551.441.620496.995.470
386Kapitalne pomoći1.048.437.090-551.441.620496.995.470
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine129.700.000-99.375.00030.325.000
421Građevinski objekti94.900.000-74.775.00020.125.000
422Postrojenja i oprema28.000.000-21.200.0006.800.000
423Prijevozna sredstva6.800.000-3.400.0003.400.000
     
K2060PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE20.000.000020.000.000
38Ostali rashodi20.000.000020.000.000
386Kapitalne pomoći20.000.000020.000.000
     
K2061PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA36.000.000-31.000.0005.000.000
38Ostali rashodi36.000.000-31.000.0005.000.000
386Kapitalne pomoći36.000.000-31.000.0005.000.000
     
K2062SANACIJA KLIZIŠTA05.000.0005.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države05.000.0005.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna05.000.0005.000.000