Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu

NN 108/2018 (4.12.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

2086

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015), Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2018., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.569.958.155 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od 2.367.743.338 kuna,

– višak u iznosu od 202.214.817 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/18-01/05

Zagreb, 3. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan 2018.Povećanje/ smanjenjeNovi plan
2018.
PRIHODI POSLOVANJA2.666.276.062-98.497.9072.567.778.155
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE14.000.000-11.820.0002.180.000
UKUPNI PRIHODI2.680.276.062-110.317.9072.569.958.155
RASHODI POSLOVANJA1.146.346.064-208.674.464937.671.600
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU1.805.358.284-375.286.5461.430.071.738
UKUPNI RASHODI2.951.704.348-583.961.0102.367.743.338
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK-271.428.286473.643.103202.214.817


B. RAČUN FINANCIRANJA

Plan 2018.Povećanje/ smanjenjeNovi plan
2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA1.791.550.1001.929.456.4713.721.006.571
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA1.539.840.0002.263.990.0003.803.830.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE000
PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE19.718.186-139.109.574-119.391.388
NETO FINANCIRANJE271.428.286-473.643.103-202.214.817
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz­redSku­pinaPodskupinaNaziv prihodaPlan 2018.Povećanje/smanjenjeNovi plan
2018.
6PRIHODI POSLOVANJA2.666.276.062-98.497.9072.567.778.155
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna2.633.276.062-146.268.9072.487.007.155
632Pomoći od institucija i tijela EU0531.982531.982
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna2.085.263.536-1.402.0582.083.861.478
638Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU548.012.526-145.398.831402.613.695
64Prihodi od imovine18.500.00046.761.00065.261.000
641Prihodi od financijske imovine1.800.00043.761.00045.561.000
642Prihodi od nefinancijske imovine16.700.0003.000.00019.700.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada13.300.0001.150.00014.450.000
652Prihodi po posebnim propisima13.300.0001.150.00014.450.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija1.200.000-140.0001.060.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga1.200.000-140.0001.060.000
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE14.000.000-11.820.0002.180.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine14.000.000-11.820.0002.180.000
721Prihodi od prodaje garđevinskih objekata14.000.000-12.350.0001.650.000
723Prihod od prodaje prijevoznih sredstava0530.000530.000RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz­redSku­pinaPodskupinaNaziv rashodaPlan 2018.Povećanje/ smanjenjeNovi plan
2018.
3RASHODI POSLOVANJA1.146.346.064-208.674.464937.671.600
31Rashodi za zaposlene112.347.200706.900113.054.100
311Plaće (Bruto)92.700.200092.700.200
312Ostali rashodi za zaposlene3.702.600706.9004.409.500
313Doprinosi na plaće15.944.400015.944.400
32Materijalni rashodi496.401.40032.171.100528.572.500
321Naknade troškova zaposlenima4.893.400-651.9004.241.500
322Rashodi za materijal i energiju15.446.000-740.00014.706.000
323Rashodi za usluge472.109.00034.168.000506.277.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.953.000-605.0003.348.000
34Financijski rashodi429.297.464-271.552.464157.745.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove403.552.464-288.172.464115.380.000
343Ostali financijski rashodi25.745.00016.620.00042.365.000
36Pomoći unutar opće države100.000.00030.000.000130.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna100.000.00030.000.000130.000.000
38Ostali rashodi8.300.00008.300.000
383Kazne, penali i naknade štete8.300.00008.300.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.805.358.284-375.286.5461.430.071.738
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine54.550.00014.440.00068.990.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva42.400.00019.582.00061.982.000
412Nematerijalna imovina12.150.000-5.142.0007.008.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.750.808.284-389.726.5461.361.081.738
421Građevinski objekti1.733.543.284-384.801.5461.348.741.738
422Postrojenja i oprema11.770.000-5.480.0006.290.000
426Nematerijalna proizvedena imovina5.495.000555.0006.050.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz­redSkupinaPodskupina
Plan 2018.Povećanje/smanjenjeNovi plan
2018.
NETO FINANCIRANJE251.710.100-334.533.529-82.823.429
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA1.791.550.1001.929.456.4713.721.006.571
84Primici od zaduživanja1.791.550.1001.929.456.4713.721.006.571
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1.791.550.1001.929.456.4713.721.006.571
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA1.539.840.0002.263.990.0003.803.830.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova1.539.840.0002.263.990.0003.803.830.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1.539.840.0002.263.990.0003.803.830.000


II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan 2018.Povećanje/smanjenjeNovi plan
2018.
03HRVATSKE CESTE4.491.544.3481.680.028.9906.171.573.338
100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE265.382.600-10.481.950254.900.650
     
A1000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE215.093.60013.198.000228.291.600
31Rashodi za zaposlene112.347.200706.900113.054.100
311Plaće (Bruto)92.700.200092.700.200
312Ostali rashodi za zaposlene3.702.600706.9004.409.500
313Doprinosi na plaće15.944.400015.944.400
32Materijalni rashodi68.701.400-4.128.90064.572.500
321Naknade troškova zaposlenima4.893.400-651.9004.241.500
322Rashodi za materijal i energiju15.446.000-740.00014.706.000
323Rashodi za usluge44.409.000-2.132.00042.277.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.953.000-605.0003.348.000
34Financijski rashodi25.745.00016.620.00042.365.000
343Ostali financijski rashodi25.745.00016.620.00042.365.000
38Ostali rashodi8.300.00008.300.000
383Kazne, penali i naknade šteta8.300.00008.300.000
     
K2000OPREMANJE11.770.000-5.480.0006.290.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11.770.000-5.480.0006.290.000
422Postrojenja i oprema11.770.000-5.480.0006.290.000
K2001INFORMATIZACIJA17.645.000-4.587.00013.058.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine12.150.000-5.142.0007.008.000
412Nematerijalna imovina12.150.000-5.142.0007.008.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.495.000555.0006.050.000
426Nematerijalna proizvedena imovina5.495.000555.0006.050.000
     
K2002POSLOVNE ZGRADE20.874.000-13.612.9507.261.050
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine20.874.000-13.612.9507.261.050
421Građevinski objekti20.874.000-13.612.9507.261.050
     
101SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA1.766.657.4641.982.322.5363.748.980.000
     
A1001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA1.766.657.4641.982.322.5363.748.980.000
34Financijski rashodi350.252.464-283.602.46466.650.000
342Kamate za primljene zajmove350.252.464-283.602.46466.650.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova1.416.405.0002.265.925.0003.682.330.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1.416.405.0002.265.925.0003.682.330.000
     
102SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA176.735.000-6.505.000170.230.000
     
A1002ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA176.735.000-6.505.000170.230.000
34Financijski rashodi53.300.000-4.570.00048.730.000
342Kamate za primljene zajmove53.300.000-4.570.00048.730.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova123.435.000-1.935.000121.500.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora123.435.000-1.935.000121.500.000
     
103ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA1.755.069.284-351.606.5961.403.462.688
     
K2003SPOJEVI NA AUTOCESTE18.570.000-12.811.5605.758.440
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine3.100.000-1.000.0002.100.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva3.100.000-1.000.0002.100.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine15.470.000-11.811.5603.658.440
421Građevinski objekti15.470.000-11.811.5603.658.440
     
K2004PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA129.628.084-34.403.17395.224.911
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine5.250.000220.0005.470.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva5.250.000220.0005.470.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine124.378.084-34.623.17389.754.911
421Građevinski objekti124.378.084-34.623.17389.754.911
     
K2005OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA459.450.501-152.963.793306.486.708
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine13.300.0005.760.00019.060.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva13.300.0005.760.00019.060.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine446.150.501-158.723.793287.426.708
421Građevinski objekti446.150.501-158.723.793287.426.708
     
K2006REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA535.618.620-161.910.860373.707.760
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine12.000.000922.00012.922.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva12.000.000922.00012.922.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine523.618.620-162.832.860360.785.760
421Građevinski objekti523.618.620-162.832.860360.785.760
K2007REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU100.0008.524.6158.624.615
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine050.00050.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva050.00050.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine100.0008.474.6158.574.615
421Građevinski objekti100.0008.474.6158.574.615
     
K2008PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA13.273.000-11.683.0341.589.966
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine1.000.000-600.000400.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva1.000.000-600.000400.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine12.273.000-11.083.0341.189.966
421Građevinski objekti12.273.000-11.083.0341.189.966
     
K2009OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI50.929.079-34.377.63516.551.444
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine2.800.0001.300.0004.100.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva2.800.0001.300.0004.100.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine48.129.079-35.677.63512.451.444
421Građevinski objekti48.129.079-35.677.63512.451.444
     
K2010BETTERMENT0200.000200.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine0150.000150.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva0150.000150.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine050.00050.000
421Građevinski objekti050.00050.000
     
K2012INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA540.000.00053.818.844593.818.844
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine4.950.00012.780.00017.730.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva4.950.00012.780.00017.730.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine535.050.00041.038.844576.088.844
421Građevinski objekti535.050.00041.038.844576.088.844
     
K2013SANACIJA KLIZIŠTA7.500.000-6.000.0001.500.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.500.000-6.000.0001.500.000
421Građevinski objekti7.500.000-6.000.0001.500.000
     
104PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA427.700.00036.300.000464.000.000
     
A1003REDOVNO ODRŽAVANJE395.000.00025.000.000420.000.000
32Materijalni rashodi395.000.00025.000.000420.000.000
323Rashodi za usluge395.000.00025.000.000420.000.000
A1004IZVANREDNO ODRŽAVANJE20.000.000020.000.000
32Materijalni rashodi20.000.000020.000.000
323Rashodi za usluge20.000.000020.000.000
     
A1006STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME8.000.000500.0008.500.000
32Materijalni rashodi8.000.000500.0008.500.000
323Rashodi za usluge8.000.000500.0008.500.000
A1009SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA4.700.00010.800.00015.500.000
32Materijalni rashodi4.700.00010.800.00015.500.000
323Rashodi za usluge4.700.00010.800.00015.500.000
     
105SUFINANCIRANJE100.000.00030.000.000130.000.000
     
A1007SUFINANCIRANJE ŽUC-a80.000.00030.000.000110.000.000
36Pomoći unutar opće države – ŽUC80.000.00030.000.000110.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna – ŽUC80.000.00030.000.000110.000.000
     
A1007SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA20.000.000020.000.000
36Pomoći unutar opće države – NC20.000.000020.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna – NC20.000.000020.000.000