Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila

NN 109/2018 (5.12.2018.), Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila

Vlada Republike Hrvatske

2092

Na temelju članka 12. stavka 9. i članka 13. stavka 3. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, br. 15/13, 108/13, 115/16 i 127/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. studenoga 2018. donijela

UREDBU

O NAČINU IZRAČUNA I VISINAMA SASTAVNICA ZA IZRAČUN POSEBNOG POREZA NA MOTORNA VOZILA

Članak 1.

Ovom Uredbom se utvrđuje način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila.

Članak 2.

(1) Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 3. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, br. 15/13, 108/13, 115/16 i 127/17; u daljnjem tekstu: Zakon) te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila plaća se prema prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za pogon i prodajnoj cijeni motornog vozila prema izrazu PP = (VN + PC) + (ON + EN), u kojem je:

PP – posebni porez u kunama

VN – vrijednosna naknada u kunama

PC – naknada koja se utvrđuje na način da se od prodajne cijene motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 1 i tako dobiveni iznos pomnoži s postotkom utvrđenim za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 1

ON – osnovna naknada u kunama prema Tablici 2 ili Tablici 3

EN – naknada koja se utvrđuje na način da se od iznosa prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 2 ili Tablici 3 i tako dobiveni iznos pomnoži s pripadajućim iznosom u kunama za jedan g/km CO2.

Tablica 1


Prodajna cijena motornog vozila u knVN u kn%
prva skupina0,00100.000,000
druga skupina100.000,01150.000,000
treća skupina150.000,01200.000,002.0003,00
četvrta skupina200.000,01250.000,003.5005,00
peta skupina250.000,01300.000,006.0007,00
šesta skupina300.000,01350.000,009.5009,00
sedma skupina350.000,01400.000,0014.00011,00
osma skupina400.000,01450.000,0019.50013,00
deveta skupina450.000,01500.000,0026.00014,00
deseta skupina500.000,01550.000,0033.00015,00
jedanaesta skupina550.000,01600.000,0040.50016,00
dvanaesta skupina600.000,0148.50017,00


Tablica 2 – dizelsko gorivo


Emisija CO2 (g/km)ON u knIznos u kn za 1 g/km CO2
prva skupina70do8518555
druga skupina85do1201.010175
treća skupina120do1407.1351.150
četvrta skupina140do17030.1351.250
peta skupina170do20067.6351.350
šesta skupina200do108.1351.450


Tablica 3 –     benzin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i druga goriva osim dizelskog

Emisija CO2 (g/km)ON u knIznos u kn za
1 g/km CO2
prva skupina75do909535
druga skupina90do120620135
treća skupina120do1404.670450
četvrta skupina140do17013.670700
peta skupina170do20034.6701.200
šesta skupina200do70.6701.300


(2) Iznos prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju certifikata o sukladnosti (COC dokumenta), potvrde proizvođača prema podatku o iznosu prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) u kombiniranoj vožnji, izjave o sukladnosti ili potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila prema podatku o iznosu prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) u kombiniranoj vožnji izraženom sukladno Novom europskom ciklusu vožnje (»New European Driving Cycle«) (u daljnjem tekstu: NEDC) ili sukladno koreliranom NEDC-u, ako je motorno vozilo homologirano sukladno Globalno usklađenom ispitnom postupku za laka vozila (»Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure«).

(3) Na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona, a koja se razvrstavaju u tarifnu oznaku KN 8704 posebni porez se plaća prema izrazu PP = (S x KS), u kojem je:

PP – posebni porez u kunama

S – snaga motora u kilovatima (kW)

KS – koeficijent snage motora u iznosu od 225,00 kuna.

Članak 3.

Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 4. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila plaća se prema izrazu PP = (O x KO), u kojem je:

PP – posebni porez u kunama

O – obujam motora u kubičnim centimetrima (cm³) prema Tablici 4

KO – koeficijent obujma motora prema Tablici 4 koji se uvećava ovisno o razini emisije ispušnih plinova na način da se za razinu emisije ispušnih plinova: EURO III uvećava za 5, EURO II uvećava za 10 i EURO I uvećava za 15.

Tablica 4 – obujam motora

Obujam motora u kubičnim centimetrimaKO
51do1254
126do3006
301do7007
701do10008
1001do10


Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 4/18).

Članak 5.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 022-03/18-03/84

Urbroj: 50301-25/16-18-3

Zagreb, 30. studenoga 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.