Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta specijalnih objekata Split

NN 109/2018 (5.12.2018.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta specijalnih objekata Split

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2099

Na temelju članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. studenoga 2018. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – BRODOGRADILIŠTA SPECIJALNIH OBJEKATA SPLIT

I.

U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta specijalnih objekata Split (»Narodne novine«, br. 9/00 i 19/11), u točki I. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pomorsko dobro – lučko područje koje se daje u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene – Brodogradilišta specijalnih objekata Split, obilježeno je lomnim točkama i njihovim koordinatama izraženim u HTRS96/TM projekciji, kako slijedi:

kopnena granica lučkog područja

BrojEN
310A495277,514820627,82
311495274,564820603,73
312495270,064820569,27
313495267,724820551,70
314495263,954820523,14
315495257,664820476,04
316495254,444820452,40
317495251,684820430,92
318495250,244820426,94
319495214,204820431,52
320495179,944820448,91
321495161,484820449,10
322495093,574820450,13
323495103,324820510,59
324495119,334820609,10
325495121,944820625,40
326495123,544820719,81
327495175,414820855,03
328495199,084820845,93
390495147,184820710,60
391495159,174820705,98
392495150,404820651,51
393495163,544820629,59
394495188,504820625,57
395495195,854820641,69
396495256,084820632,18
397495255,894820630,97


morska granica lučkog područja

BrojEN
328495199,084820845,93
329495228,324820834,63
330495229,384820834,39
389495287,114820710,64
310495277,984820630,24
310A495277,514820627,82te obuhvaća sljedeće katastarske čestice, sve k.o. Split:

diokat. brojsudski broj
18/886801/76
18/896801/77
18/1016801/90
18/1206801/116
18/1216801/117
18/1226801/118
18/1236801/119
18/1246801/120
18/1256801/121
dio18/16801/1


a sve kako je ucrtano na grafičkom prilogu – geodetskom prikazu stvarnog stanja s ucrtanom granicom lučkog područja luke posebne namjene – Brodogradilišta Split, na kojem je prikazana i granica lučkog područja luke posebne namjene – Brodogradilišta specijalnih objekata Split, u mjerilu 1:1000, izrađenom 22. siječnja 2018. godine pod brojem: 8/2018, od strane društva Geotehna d.o.o. Split, po ovlaštenom inženjeru geodezije Ratku Štefeku, ing. geod., koja čini sastavni dio ove Odluke i ne objavljuje se u Narodnim novinama.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Ukupna površina lučkog područja izračunata iz koordinata lomnih točaka granice kopnenog i morskog područja iznosi 57.302 m2, od čega površina kopnenog dijela iznosi 36.405 m2, a površina morskog dijela iznosi 20.897 m2.«.

II.

U točki II. stavku 2. riječi: »za obavljanje djelatnosti za koje je registriran«, zamjenjuju se riječima: »za obavljanje djelatnosti gradnje i popravaka plovnih objekata te za obavljanje drugih djelatnosti za koje je registriran, a u vezi su s obavljanjem osnovne djelatnosti za koju je luka namijenjena«.

III.

U točki V. stavku 2. točki b) iza riječi: »prihoda« točka se zamjenjuje zarezom, te se dodaju riječi: »s time da se prihodom ponuditelja smatra onaj dio prihoda kojim se pokrivaju pozicije iz Računa dobiti i gubitka koncesionara kako slijedi: troškovi osoblja (AOP 120), amortizacija (AOP 124) i dobit razdoblja (AOP 153). Ukoliko je poslovni rezultat razdoblja gubitak (AOP 154), osnovica za obračun koncesijske naknade računa se samo zbrajanjem pozicija troškova osoblja (AOP 120) i amortizacije (AOP 124).«.

IV.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije, u roku od 90 dana od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama, Davatelju koncesije dostaviti ovjerene zadužnice na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade u ukupnom iznosu od 343.812,00 kuna, kao instrument osiguranja naplate naknade za koncesiju te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi ovjerene zadužnice iz stavka 1. ove točke, gubi sva prava određena ovom Odlukom te se neće zaključiti dodatak br. 2. Ugovoru o koncesiji iz točke VI. ove Odluke.

V.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije u roku od 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama« naručiti izradu geodetskog elaborata za evidentiranje pomorskog dobra – lučkog područja luke posebne namjene – Brodogradilišta specijalnih objekata Split, sukladno Pravilniku o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (»Narodne novine«, broj 29/05) i dostaviti ga Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

VI.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture zaključiti dodatak br. 2. Ugovoru o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta specijalnih objekata Split, u roku od 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/374

Urbroj: 50301-27/20-18-2

Zagreb, 30. studenoga 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.