Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

NN 109/2018 (5.12.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Ministarstvo poljoprivrede

2105

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 57. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERA NACIONALNOG PČELARSKOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine (»Narodne novine«, br. 20/17) u članku 2. stavku 1. točka 2) mijenja se i glasi:

»(2) korisnik svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravo na korištenje sredstava mjera Programa, upisana u Evidenciju pčelara i pčelinjaka te Registar zajedničke organizacije tržišta. Iznimno, pravne osobe koje imaju pravo na korištenje mjera Programa, a nisu upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka, su: udruge pčelara, županijski pčelarski savezi, Hrvatski pčelarski savez te znanstveno-istraživačke institucije.«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Zahtjevu se prilaže jasno čitljiva preslika pravovaljanog originala plaćenog računa iz stavka 4. ovoga članka, a u slučaju plaćanja transakcijskim računom i originalni dokaz o plaćenom računu, na kojem je naznačeno ime i prezime podnositelja zahtjeva, a u slučaju plaćanja internetskim bankarstvom potrebno je priložiti potvrdu banke o izvršenoj transakciji.«.

Stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Svi računi koji se prilažu uz zahtjev za sufinanciranje moraju biti plaćeni u razdoblju od 1. kolovoza tekuće pčelarske godine do trenutka podnošenja Zahtjeva za sufinanciranje.«.

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Hrvatski pčelarski savez (u daljnjem tekstu: HPS) je za potrebe ovoga Pravilnika, dužan do 10. veljače tekuće pčelarske godine Agenciji za plaćanja dostaviti u elektronskom obliku sve podatke iz Evidencije, za pčelare čiji je broj košnica ažuriran zaključno s 9. veljače tekuće pčelarske godine, a prikupljen je sukladno Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2015/1366.«.

Članak 4.

U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se preslike originala plaćenih računa i dokazi iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika izdani u razdoblju od 1. kolovoza tekuće pčelarske godine do trenutka podnošenja Zahtjeva za sufinanciranje.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Zahtjev za sufinanciranje podmjere b) iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja na obrascu iz Priloga I., dijela D (za stručna predavanja) ili Priloga I., dijela E (za edukacije pčelara za senzorske analitičare) ovoga Pravilnika do 31. svibnja tekuće pčelarske godine, a sufinanciraju se:

– stručna predavanja organizirana u razdoblju od 1. kolovoza tekuće pčelarske godine do trenutka podnošenja Zahtjeva za sufinanciranje od strane udruga pčelara, županijskog saveza pčelara ili HPS-a i

– edukacije pčelara za senzorske analitičare organizirane u razdoblju od 1. kolovoza tekuće pčelarske godine do trenutka podnošenja Zahtjeva za sufinanciranje.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Uz zahtjev iz stavka 6. ovoga članka prilažu se:

a) za stručna predavanja:

– preslika originala plaćenih računa i dokazi iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika izdani u razdoblju od 1. kolovoza tekuće pčelarske godine do trenutka podnošenja Zahtjeva za sufinanciranje za najam prostora za održavanje stručnog predavanja, najam opreme za prezentaciju (prijenosno računalo, projektor, projekcijsko platno),

– original ugovora o djelu o izvođenju stručne edukacije sklopljenog s predavačem/provoditeljem stručne edukacije,

– vlastoručno potpisane evidencije prisutnosti pčelara na predavanju (potpisna lista s čitljivim imenom i prezimenom te telefonskim brojem pčelara),

– popis predavača/provoditelja stručne edukacije,

– program stručne edukacije s obrađenim temama i sažetak predavanja.

b) za edukacije pčelara za senzorske analitičare:

– preslika originala plaćenih računa i dokazi iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika izdani u razdoblju od 1. kolovoza tekuće pčelarske godine do trenutka podnošenja Zahtjeva za sufinanciranje

– dokaz o završenoj edukaciji za senzorske analitičare.«.

Članak 5.

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se preslika originala plaćenog računa i dokaz iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika, izdani u razdoblju od 1. kolovoza tekuće pčelarske godine do trenutka podnošenja Zahtjeva za sufinanciranje.«.

Članak 6.

U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se:

– preslike originalnih računa i dokazi iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika, izdani u razdoblju od 1. kolovoza tekuće pčelarske godine do trenutka podnošenja Zahtjeva za sufinanciranje koji moraju sadržavati podatke o broju uzoraka i parametara po uzorku na kojima je obavljeno ispitivanje iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika i

– nalaz/izvještaj ispitivanja koji mora sadržavati podatke/rezultate obavljenih ispitivanja iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika.«.

Članak 7.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Zahtjev za mjeru iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja do 31. srpnja tekuće pčelarske godine na obrascu iz Priloga V ovoga Pravilnika uz koji se prilažu:

– za podstavak a), stavka 1., članka 19.:

– preslika originala računa i dokaz iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika ili preslike otkupnih blokova na ime, prezime i OIB korisnika u slučaju da korisnik nije u sustavu poreza na dohodak, ovjerene pečatom i potpisom prodavatelja te potpisom i OIB-om kupca izdanih u razdoblju od 1. kolovoza do 15. srpnja tekuće pčelarske godine, koji moraju sadržavati podatke o broju prodanih selekcioniranih matica pčela, a u slučaju slanja matica poštom potrebno je priložiti i originalnu poštansku potvrdu kao dokaz preuzimanja,

– potvrdu Hrvatske poljoprivredne agencije da uzgajivač provodi testiranja matica i

– uzgojnu knjigu ovjerenu od Udruge uzgajivača selekcioniranih matica pčela.

– za podstavak b), stavka 1., članka 19.:

– preslike originalnih izdanih i plaćenih računa i dokazi iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika izdanih i plaćenih u razdoblju od 1. kolovoza tekuće pčelarske godine do trenutka podnošenja Zahtjeva za sufinanciranje iz kojeg je vidljiv broj ispitanih uzoraka s analiziranim parametrima te presliku rezultata analize.«.

Članak 8.

U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zahtjev za isplatu mora sadržavati preslike originalnih i plaćenih računa i dokaze iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika izdanih i plaćenih od datuma izdavanja Odluke o odabiru projekta do trenutka podnošenja Zahtjeva sukladno odabranoj ponudi i Odluci o odabiru kao i dodatnu dokumentaciju sukladno obrascima.«.

Članak 9.

Iza članka 28. dodaje se članak 28.a koji glasi:

»Članak 28.a

Svi osobni podaci prikupljeni temeljem Javnog natječaja i zahtjeva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Javnog natječaja, obrade zahtjeva korisnika i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016.).«.

Članak 10.

Dosadašnji prilozi I. dio A, dio B, dio C, dio D, dio E, dio F, II., III. dio A, dio B, dio C, IV. dio A, dio B, V., VI. dio A, dio B, VII.,VIII. i IX. zamjenjuju se novim prilozima I. dio A, dio B, dio C, dio D, dio E, dio F, II., III. Dio A, dio B, dio C, IV. Dio A, dio B, V., VI. Dio A, dio B, VII.,VIII. I IX. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 11.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se sukladno odredbama Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine (»Narodne novine«, br. 20/17).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-09/15-01/13

Urbroj: 525-07/1372-18-30

Zagreb, 6. studenoga 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I

Stranica 1

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE MJERA 1. TEHNIČKA POMOĆ PČELARIMA I ORGANIZACIJAMA PČELARA

DIO A

a) Nabava novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu

Stranica 2


DIO B

POPIS NOVIH POMAGALA, PRIBORA I OPREME KOJA SE KORISTI U PČELARSTVU ZA KOJU JE MOGUĆE PODNIJETI ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE U MJERI TEHNIČKA POMOĆ PČELARIMA I ORGANIZACIJAMA PČELARA

a) Nabava novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu

– košnice

– dijelovi košnica

– podnice, hranilice, krovovi, bježalice, snelgrove daske, matične rešetke, vratašca, spojka, ručka za košnice

– ometač pčela s okvira

– sakupljač cvjetnog praha

– mlin za cvjetni prah*

– vrcaljka

– vrcaljka s elektomotorom*

– odgovarajuća posuda (od 10 litara i veća) za skladištenje i punjenje meda, matične mliječi, cvjetnog praha, propolisa, pčelinjeg voska i pčelinjeg otrova, inox kante (posude), bačve, i plastične kante (pomade) samostalno ili sa pripadajućim podnožjem (stalkom)

– separator meda, voska i matične mliječi

– dekristalizator*

– elektronske vage i njihova oprema*(vaga, baterija za elektronsku vagu, antena, solarni panel, podnica ili kućište vage)

– agregat**

– posuda (korito) za otklapanje saća

– otklapač saća

– topionik voska (parni, sunčani)

– posuda za zagrijavanje i dezinfekciju voska (sterilizator voska)

– kalup za lijevanje satnih osnova

– inkubator za proizvodnju matica

– inkubator za matice

– oplodnjaci

– kalupi za izradu matične osnove

– uređaj koji se koristi za mljevenje šećera**

– uređaj koji se koristi za miješanje pogača**

– stol za otklapanje saća

– pčelarske košulje i kombinezoni

– pčelarske rukavice

– dimilice

– okviri

– nukleusi

– transformatori za utapanje satne osnove*

– grijači za med*

– ručni viličar

– nastavci

– elektromotor i/ili elektroupravljačka jedinica za vrcaljke*

– ventilacijske mreže

– pojilica

– dijelovi vrcaljke (koš, kazete, mreža za koš, osovina koša, nosači koša)

– ručni pogon za vrcaljku

– gume za noge vrcaljke s vijkom

– preša za medne poklopce (izdvajanje meda iz mednih poklopaca)

– zbjeg

– sakupljač otrova

– bušilica za okvire (s jednom i više bušećih glava)*

– kalup za izradu satnih osnova

– posuda za sterilizaciju voska

– pumpe za med*

– poklopna daska

– čistač cvjetnog praha

– sušionik za cvjetni prah*

– posuda za cijeđenje

– preša

– sunčani topionik voska

– posuda za pročišćavanje voska

– pribor za uzgoj i označavanje matica

– matičnjak (PVC)

– igle za presađivanje ličinki (inox, PVC)

– kavez za matičnjak (za leženje matica)

– setovi za uzgoj matica – jenter, nicot

– izolator za maticu

– uređaj za umjetnu inseminaciju (oplodnju) matica

– hvatač matice – staklena lulica

– lupa za presađivanje

– dlijeta

– žica za žičenje okvira

– vilice za otklapanje saća

– nož za otklapanje saća

– razmaci okvira za AŽ košnicu

– kopče i stege za selidbu

– cjedila za med

– pčelarska četka

– kliješta za vađenje okvira

– sipaonik za pčele

– stalak (i taca) za okvire prilikom pregleda

– kutija za paketne rojeve (multiboks)

– rešetke za pelud (PVC skidač peluda)

– mrežice za skupljanje propolisa

– refraktometar

– pipa za med (slavina)

– mjeh za dimilicu

– skidač roja (hvatač roja)

– zatvarač leta (metalni češljevi)

– brojevi za košnice

– stalak za sita

– američki koturić

– zatezač žice (španer)

– APILIFT (dizalica za nastavke)*

– automatski aplikator (dozator) za liječenje pčela

– usisavač za matičnu mliječ

– pneumatske klamerice (pištolji) za sastavljanje dijelova pčelarske opreme (okvira, nastavaka, podnica)*

– kompresori za pogon klamerica (mogu biti raznog volumena)**

– električni pastir i sastavni dijelovi* (električni čuvar, uzemljenje el. ograde, masa za privlačenje vlage na uzemljenje, vodič el. napona, izolator – nosač vodiča, vrata el. ograde, visokonaponski kabel, zatezači žice, voltmetar, baterija el. čuvara) oprema za video­nadzor*

– klopka za Aethina tumida i

– oprema za obradu i pakiranje meda i pčelinjih proizvoda (kružni stol za punjenje meda, dozator za med (punilica meda), homogenizator za med, mješalica za med (uređaj za pripremu kremastog meda))

– boksesi za med u saću

– zaštitne maske

– plastične satne osnove

– varilice za plastične vrećice

– stroj za formiranje ili valjanje pogača

– dizalice za nastavke, košnice (električne i mehaničke)

– senzori za zaštitu od krađe, GPS lokatori (komercijalni naziv Track R)

– odvlaživač zraka *** (maksimalne potrošnje energije kod odvlaživanja 500W, maksimalnog kapaciteta 40 l/dan)

– visokotlačni perači *** (maksimalne snage motora 3,5 Kw)

– aerosolni topovi

– trimer maksimalne snage do 1,90 kW***

– kosilice maksimalne snage do 10,00 kW***

– ljestve (dvodijelne/trodijelne) na razvlačenje/izvlačenje

– kolica transportna (s dva kotača/»rudle«) maksimalne nosivosti do 250 kg

– solarni sustav do 4.000,00 kn po korisniku (solarni paneli, solarni akumulator, regulator napona)

– traktorska kosilica**

– traktorski malčer**

– motorna pila snage do 3,5 kW***

– postolje (za košnice)

Objašnjenje

* označava dijelove opreme, pomagala i pribora koja se priključuje na izvor električne energije i za koje je potrebno imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku.

** označava dijelove opreme, pomagala i pribora čija je nabava ograničena na najviše jedan komad po korisniku mjere u okviru programske pčelarske godine.

*** označava dijelove opreme, pomagala i pribora za koju su podnositelji zahtjeva obvezni priložiti tehničke karakteristike kupljenih proizvoda pri podnošenju zahtjeva«.

DIO C

OBRAZAC EVIDENCIJE O SUFINANCIRANIM POMAGALIMA, PRIBORU I OPREMI ZA MJERU TEHNIČKA POMOĆ PČELARIMA

DIO D

b) Edukacija pčelara-stručna predavanja

DIO E

b) Edukacija senzorskih analitičara

DIO F

c) Izrada informativnih materijala, poboljšanje i razvoj sustava za protok informacija

PRILOG II

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE

MJERA 2. SUZBIJANJE ŠTETNIKA I BOLESTI PČELA, NAROČITO VAROOZE

PRILOG III

Stranica 1

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE – MJERA 3. RACIONALIZACIJA TROŠKOVA SELEĆEG PČELARENJA

DIO A

DIO B

POPIS NOVE OPREME KOJA SE KORISTI U PČELARSTVU ZA KOJU JE MOGUĆE PODNIJETI ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE MJERE RACIONALIZACIJA TROŠKOVA SELEĆEG PČELARENJA

– priključna vozila

– mehanička dizalica

– hidraulična dizalica*

– utovarna rampa

– hidraulična rampa*

– kontejner

– platforma (za selidbu pčela) i

– postolje (za selidbu pčela)

Objašnjenje

* označava opremu koja se priključuje na izvor električne energije i za koje je potrebno imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku.DIO C

OBRAZAC EVIDENCIJE O SUFINANCIRANOJ OPREMI ZA MJERU RACIONALIZACIJA TROŠKOVA SELEĆEG PČELARENJA

PRILOG IV

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE

MJERA 4. MJERE ZA POTPORU LABORATORIJA ZA ANALIZU PČELINJIH PROIZVODA

DIO A

DIO B

PRILOG V

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE – MJERA 5. OBNAVLJANJE PČELINJEG FONDA

a) trženje selekcioniranih matica

b) laboratorijska analiza uzoraka pčela iz uzgojnih zajednica i matica

PRILOG VI

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA ISPLATU POTPORE

MJERA 6. SURADNJA SA SPECIJALIZIRANIM TIJELIMA ZA PROVEDBU PROGRAMA PRIMIJENJENIH ISTRAŽIVANJA U PODRUČJU PČELARSTVA I PČELINJIH PROIZVODA

DIO A

DIO B

MJERA VI. SURADNJA SA SPECIJALIZIRANIM TIJELIMA ZA PROVEDBU PROGRAMA PRIMIJENJENIH ISTRAŽIVANJA U PODRUČJU PČELARSTVA I PČELINJIH PROIZVODA

OBRAZAC EVIDENCIJE O FINANCIRANIM POMAGALIMA, PRIBORU I OPREMI

PRILOG VII

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE

MJERA 7. PRAĆENJE TRŽIŠTA

PRILOG VIII

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE

MJERA 8. POBOLJŠANJE KVALITETE PROIZVODA S CILJEM ISKORIŠTAVANJA POTENCIJALA PROIZVODA NA TRŽIŠTU

PRILOG IX

SLUČAJ VIŠE SILE I IZVANREDNE OKOLNOSTI