Pravilnik o Upisniku proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji

NN 110/2018 (7.12.2018.), Pravilnik o Upisniku proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2131

Na temelju članka 6. stavka 7. Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji (»Narodne novine«, broj 15/18) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU PROIZVOĐAČA DRVENASTIH KULTURA KRATKIH OPHODNJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji (u daljnjem tekstu: Upisnik) te obrazac zahtjeva i dokumentacija koja mora biti priložena zahtjevu.

Članak 2.

(1) Proizvođač drvenaste kulture kratkih ophodnji (u daljnjem tekstu: Proizvođač) je svaka pravna ili fizička osoba koja se na području Republike Hrvatske bavi uzgojem drvenastih kultura kratkih ophodnji.

(2) Drvenastim kulturama kratkih ophodnji se smatraju intenzivni nasadi brzorastućih vrsta drveća ili drugih biljnih vrsta koje se uzgajaju na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu u kratkom razdoblju, najdulje do osam godina između dviju sječa odnosno žetvi, radi ostvarenja visokih prinosa biomase za energetske svrhe.

II. NADLEŽNOST ZA USTROJAVANJE I VOĐENJE UPISNIKA

Članak 3.

Upisnik ustrojava i u elektronskom obliku vodi središnje tijelo državne uprave nadležno za obavljanje upravnih i drugih poslova u području poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

III. SADRŽAJ UPISNIKA

Članak 4.

Upisnik sadrži:

a) Upisni broj Proizvođača

b) Osnovne podatke Proizvođača (ime; naziv; adresa; OIB i dr.)

c) Podatke o površinama na kojima se odvija uzgoj drvenastih kultura kratkih ophodnji

d) Podaci o proizvodnji i biljnoj vrsti koja se koristi za uzgoj (vrijeme podizanja nasada, sječe/žetve i dr.)

e) Podaci o provedenim stručnim nadzorima

f) Datum upisa i ispisa iz Upisnika.

IV. OBVEZA I PRAVO UPISA U UPISNIK

Članak 5.

Proizvođači moraju biti upisani u Upisnik.

V. POSTUPAK UPISA U UPISNIK

Članak 6.

(1) Zahtjev za upis u Upisnik podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu koji se nalazi u Prilogu I. i sastavni je dio ovog Pravilnika.

(2) Zahtjev za upis u Upisnik podnose vlasnici ili posjednici odgovarajućeg poljoprivrednog ili šumskog zemljišta.

(3) Zahtjevu za upis mora biti priložen dokument kojim Proizvođač dokazuje porijeklo sadnog materijala, odnosno da je isti proizveden na registriranome mjestu proizvodnje u Europskoj uniji.

(4) U slučaju da se uzgoj drvenastih kultura kratkih ophodnji planira na ostalom obradivom poljoprivrednom zemljištu (P3), koje je zakorovljeno i obraslo višegodišnjim raslinjem, Ministarstvo je dužno po zaprimanju zahtjeva za upis izvršiti terenski očevid i utvrditi stanje na navedenim poljoprivrednim površinama.

(5) Terenski očevid iz stavka 4. ovoga članka provodi stručna osoba za poljoprivredno zemljište.

(6) U slučaju da se za uzgoj drvenastih kultura kratkih ophodnji koristi strana vrsta, Proizvođač je dužan uz zahtjev za upis priložiti i dopuštenje za uvođenje strane vrste u prirodu danog od središnjeg tijela državne uprave nadležnog za područje zaštite prirode.

(7) Ministarstvo o upisu u Upisnik donosi rješenje.

(8) Sve promjene u podacima Proizvođača i površinama na kojima se uzgajaju drvenaste kulture kratkih ophodnji dužni su podnijeti proizvođači Ministarstvu na propisanom obrascu iz Priloga I. ovog Pravilnika.

VI. POSTUPAK BRISANJA IZ UPISNIKA

Članak 7.

(1) Ministarstvo će pokrenuti postupak brisanja proizvođača kulture iz Upisnika:

a) na zahtjev Proizvođača podnesenog na propisanom obrascu koji se nalazi u Prilogu II. i sastavni je dio ovog Pravilnika

b) po isteku dozvoljenog roka za uzgoj drvenastih kultura kratkih ophodnji na poljoprivrednom zemljištu

c) po sili zakona:

– smrću fizičke osobe ili prestankom postojanja fizičke (obrta) ili pravne osobe koja je upisana kao Proizvođač

– uzastopnim odbijanjem provođenja mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti naređenih rješenjem šumarskog ili poljoprivrednog inspektora.

(2) O brisanju Proizvođača iz Upisnika Ministarstvo donosi rješenje.

(3) Ministarstvo će u Upisniku navesti datum brisanja Proizvođača iz Upisnika.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Fizičke i pravne osobe koje su na dan 22. veljače 2018. godine imale osnovane nasade brzorastućih vrsta drveća ili drugih brzorastućih biljnih vrsta za proizvodnju biomase dužne su u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ovoga pravilnika obavijestiti Ministarstvo o postojanju nasada.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 321-01/18-01/24
Urbroj: 525-11/1060-18-19
Zagreb, 23. studenoga 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS ILI PRIJAVU PROMJENA U UPISNIK PROIZVOĐAČA DRVENASTIH KULTURA KRATKIH OPHODNJI

Stranica 1.

ZAHTJEV ZA UPIS U UPISNIK PROIZVOĐAČA DRVENASTIH KULTURA KRATKIH OPHODNJI
1.Ime i prezime/naziv podnositelja zahtjeva
2.Adresa
3.

Organizacijski oblik

(zaokružiti)

1. Fizička osoba

2. Obrt

3. Pravna osoba

4.

Upisni broj

(kod prijave promjena)

5.OIB
6.Obrazloženje prijave promjena:
7.

Svrha uzgojene biomase

(zaokružiti opcije)

1. Biomasa za domaće tržište:

a. Sječka

b. Silaža

c. Ostalo, navesti

2. Biomasa za izvoz

3.     Biomasa za vlastite potrebe. Navesti postrojenje:

4. Biomasa za bioekonomiju.


Stranica 2.

Površine na kojima se uzgajaju drvenaste kulture kratkih ophodnji
R. br.Katastarska općinaBroj katastarske česticePovršina (ha)
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
UKUPNO:Porijeklo sadnog materijala
VrstaZemlja porijeklaBroj dokumentaKoličina
    
    
    
    
    
    
UKUPNO:


Mjesto i datum podnošenja zahtjevaPotpis podnositelja zahtjeva
___________________________________________


PRILOG II.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA BRISANJE IZ UPISNIKA PROIZVOĐAČA DRVENASTIH KULTURA KRATKIH OPHODNJI

ZAHTJEV ZA BRISANJE IZ UPISNIKA PROIZVOĐAČA DRVENASTIH KULTURA KRATKIH OPHODNJI
1.Upisni broj
2.Ime i prezime/naziv podnositelja zahtjeva
3.OIB
4.Adresa
5.Obrazloženje brisanja:


Mjesto i datum podnošenja zahtjevaPotpis podnositelja zahtjeva
___________________________________________