Pravilnik o načinu provedbe zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti

NN 110/2018 (7.12.2018.), Pravilnik o načinu provedbe zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti

Ministarstvo zdravstva

2132

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (»Narodne novine«, broj 70/17) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PROVEDBE ZAŠTITNE MJERE OBVEZNOG LIJEČENJA OD OVISNOSTI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način provedbe zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti primijenjene prema počinitelju nasilja u obitelji koji je nasilje počinio pod djelovanjem ovisnosti o alkoholu, drogama ili ponašajnih ovisnosti (npr. patološko kockanje).

Članak 2.

Svrha zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti je sprječavanje novog nasilja u obitelji otklanjanjem okolnosti koje pogoduju ili poticajno djeluju na počinjenje nasilja u obitelji koje se čini pod djelovanjem ovisnosti o alkoholu, drogama te ponašajnih ovisnosti, u cilju poboljšanja općeg zdravstvenog stanja počinitelja nasilja u obitelji (u daljnjem tekstu: počinitelj nasilja u obitelji) i njegove socijalne rehabilitacije i reintegracije.

Članak 3.

(1) Zaštitna mjera obveznog liječenja od ovisnosti provodi se u zdravstvenoj ustanovi koja provodi dijagnostiku i liječenje bolesti ovisnosti.

(2) Zaštitna mjera obveznog liječenja od ovisnosti može se provoditi u zavodima za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave u djelatnosti zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti, specijalnim bolnicama za psihijatriju te općim i kliničkim bolnicama koje imaju ustrojen odjel za psihijatriju.

(3) U cilju socijalne rehabilitacije i reintegracije, zaštitna mjera obveznog liječenja može se provoditi u suradnji između zdravstvene ustanove iz stavka 1. ovoga članka i organizacije civilnog društva, a na temelju procjene stručnjaka iz zdravstvene ustanove iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Zaštitna mjera obveznog liječenja od ovisnosti provodi se u zdravstvenoj ustanovi iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika koja je, u pravilu, najbliža mjestu prebivališta ili boravišta počinitelja nasilja u obitelji.

Članak 5.

(1) Počinitelj nasilja u obitelji kojemu je sud izrekao zaštitnu mjeru obveznog liječenja od ovisnosti, obvezan je sudjelovati u provođenju zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti.

(2) Zaštitna mjera obveznog liječenja od ovisnosti provodi se prema pravilima zdravstvene struke.

Članak 6.

(1) Počinitelj nasilja u obitelji obvezan je, u roku određenom odlukom suda, javiti se u nadležnu zdravstvenu ustanovu iz članaka 3. i 4. ovoga Pravilnika.

(2) Zdravstvena ustanova koja provodi zaštitnu mjeru obveznog liječenja od ovisnosti obvezna je u najkraćem mogućem roku osigurati početak provođenja zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti.

Članak 7.

Doktor medicine specijalist, odnosno terapijski tim zdravstvene ustanove koji provodi zaštitnu mjeru obveznog liječenja od ovisnosti, ovisno o kliničkoj slici ovisnosti i prema dobroj kliničkoj praksi, izrađuje individualni terapijski postupak, uz sudjelovanje počinitelja nasilja u obitelji.

Članak 8.

Zaštitna mjera obveznog liječenja od ovisnosti može se provoditi kao izvanbolničko liječenje i/ili bolničko liječenje ovisnosti.

Članak 9.

Provođenje zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti traje sukladno odluci suda. Ako sud u odluci nije odredio trajanje zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti, trajanje zaštitne mjere određuje doktor medicine specijalist, odnosno terapijski tim u trajanju koje ne može biti dulje od jedne godine.

Članak 10.

(1) Doktor medicine specijalist, odnosno terapijski tim iz članka 7. ovoga Pravilnika obvezan je izvijestiti sud o datumu kada se počinitelj nasilja u obitelji javio na liječenje, datumu početka liječenja te mjestu liječenja.

(2) Ako se počinitelj nasilja u obitelji nije javio u nadležnu zdravstvenu ustanovu iz članaka 3. i 4. ovoga Pravilnika, u roku određenom odlukom suda, radi provođenja zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti, doktor medicine specijalist, odnosno terapijski tim obvezan je o tome izvijestiti sud u roku od 14 dana od dana isteka roka koji je odlukom suda određen za javljanje u nadležnu zdravstvenu ustanovu iz članaka 3. i 4. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Ako počinitelj nasilja u obitelji ne dolazi na liječenje sukladno individualnom programu liječenja ili kad doktor medicine specijalist, odnosno terapijski tim koji provodi liječenje procijeni da redovito liječenje neće dovesti do promjene u ponašanju počinitelja doktor medicine specijalist, odnosno terapijski tim iz članka 7. ovoga Pravilnika obvezan je izvijestiti nadležno tijelo sukladno zakonu kojim se uređuje područje zaštite od nasilja u obitelji.

Članak 12.

(1) Zdravstvena ustanova koja provodi zaštitnu mjeru obveznog liječenja od ovisnosti obvezna je voditi evidenciju o osobama koje su joj upućene radi provođenja zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti.

(2) Sadržaj evidencije iz stavka 1. ovoga članka propisan je Prilogom I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/01
Urbroj: 534-02-1-1/6-18-28
Zagreb, 28. studenoga 2018.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.

PRILOG I.

EVIDENCIJA ZAŠTITNE MJERE OBVEZNOG LIJEČENJA OD OVISNOSTI

1. ODLUKA SUDA

Naziv i sjedište suda koji je izrekao mjeru:

Broj i datum odluke:

Trajanje mjere:

Mjera je izrečena: prvi put DA NE

Ranija mjera:

2. OSOBNI PODACI

Prezime i ime:

Ime oca: __________ majke/djevojačko prezime/:

Spol:

Datum i mjesto rođenja:

Država rođenja: ________________ državljanstvo:

OIB i/ili JMBG:

Zanimanje i školska sprema:

Adresa stanovanja:

Osoba s invaliditetom __________ Da __________ Ne

3. PODACI O LIJEČENJU

Datum početka liječenja:

Datum završetka liječenja:

Liječenje je prekinuto, datum, razlog:

Liječenje je dovelo do pozitivnih promjena u ponašanju počinitelja: DA NE

4. NADLEŽNI LIJEČNIK OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE

Ime i prezime:

Kontakti:

5. ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA KOJA SUDJELUJE U PROVOĐENJU ZAŠTITNE MJERE

Naziv:

Sjedište:

Kontakti: