Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec

NN 110/2018 (7.12.2018.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec

Općina Veliki Bukovec

2134

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 31. Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 18/13 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na 15. sjednici održanoj 26. studenoga 2018. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE VELIKI BUKOVEC

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec (»Narodne novine« broj 78/17 i 125/17) i (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 33/17 i 65/17) u članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke«.

Članak 2.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama« i u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Klasa: 410-01/17-01/03
Urbroj: 2186/028-01-18-3
Veliki Bukovec, 26. studenoga 2018.

Predsjednica Općinskog vijeća
Jasenka Zdelar, dipl. iur., v. r.