Pravilnik o planovima oporavka investicijskih društava

NN 110/2018 (7.12.2018.), Pravilnik o planovima oporavka investicijskih društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2136

Na temelju odredbe članka 178. stavka 10. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. studenoga 2018. donosi

PRAVILNIK

O PLANOVIMA OPORAVKA INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom pobliže propisuju način i opseg primjene zahtjeva vezanih uz izradu plana oporavka investicijskog društva, sadržaj i rokovi dostave istog Hanfi te kriteriji za utvrđivanje manjeg opsega plana oporavka i učestalost njegova ažuriranja.

(2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na investicijska društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja su od Hanfe dobila odobrenje za rad.

(3) Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na podružnice investicijskih društava iz trećih zemalja koje su od Hanfe dobile odobrenje za pružanje usluga u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Definicije

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala

3. ZOSI je Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (»Narodne novine« broj 19/15)

4. Uredba je Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/1075 оd 23. ožujka 2016. o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju sadržaj planova oporavka, planova sanacije i planova sanacije grupe, minimalni kriteriji koje nadležno tijelo treba procijeniti u pogledu planova oporavka i planova oporavka grupe, uvjeti za financijsku potporu grupe, zahtjevi za neovisne procjenitelje, ugovorno priznavanje ovlasti otpisa i konverzije, postupci i sadržaj zahtjeva u pogledu obavješćivanja i obavijesti o suspenziji te operativno funkcioniranje sanacijskih kolegija

5. Investicijsko društvo je investicijsko društvo koje je obvezno imati iznos temeljnog kapitala sukladno članku 10. stavku 1. Zakona, kao i ono kojem je Hanfa posebnim rješenjem naložila izradu plana oporavka sukladno članku 178. stavku 2. točki 3. Zakona

6. Značajno investicijsko društvo je investicijsko društvo koje kumulativno ispunjava uvjete iz članka 3. točke 154. Zakona

7. Izvanredna javna financijska potpora je izvanredna javna financijska potpora kako je definirano člankom 4. stavkom 2. točkom 28. ZOSI

8. Bitna promjena je bitna promjena kako je propisano člankom 4. stavkom 2. Uredbe

9. Temeljne poslovne aktivnosti jesu poslovne aktivnosti i pripadajuće usluge koje čine bitne izvore prihoda, dobiti ili vrijednost franšize za investicijsko društvo ili njegovu grupu

10. Ključne funkcije jesu ključne funkcije kako je definirano člankom 4. stavkom 2. točkom 33. ZOSI

11. Opcije oporavka su aktivnosti, sporazumi, mjere ili strategije investicijskog društva ili grupe obuhvaćene planom oporavka i predviđene za ponovnu uspostavu financijske stabilnosti u situacijama ozbiljnoga financijskog poremećaja

12. Situacija ozbiljnoga financijskog poremećaja je situacija u kojoj je ugrožena funkcija financijskog posredovanja investicijskog društva do točke njegova opstanka na tržištu, odnosno daljnjega neometanog pružanja usluga za koje ima odobrenje, a može biti uzrokovana eksternim ili internim događajem

13. U smislu ovoga Pravilnika značajna podružnica ili pravni subjekt je podružnica ili društvo koje znatno pridonosi dobiti investicijskog društva za koje se izrađuje plan oporavka ili njegovu financiranju ili čini važan udjel u njegovoj imovini, obvezama ili kapitalu te ispunjava neki od sljedećih uvjeta:

1. obavlja ključne funkcije

2. unutar grupe obavlja ključne operativne funkcije, funkciju upravljanja rizicima ili administrativne funkcije

3. nosi znatan rizik, koji u najgorem scenariju može ugroziti održivost investicijskog društva ili grupe

4. ne može prestati poslovati, a da ne pridonese nastanku značajnog rizika za investicijsko društvo ili grupu

5. podružnica ili društvo važni su za financijsku stabilnost u barem jednoj državi članici u kojoj imaju sjedište ili u kojoj posluju.

14. Pokazatelji ranog upozorenja određene su referentne vrijednosti (engl. benchmarks) koje su dio internog postupka upravljanja rizicima investicijskog društva ili grupe investicijskih društava te se primjenjuju za nadziranje njegove financijske situacije

15. Pojedinačni plan oporavka je pojedinačni plan oporavka kako je definirano člankom 2. točkom 1. Uredbe

Obuhvat primjene Pravilnika

Članak 3.

(1) Investicijsko društvo koje ne podliježe konsolidiranom nadzoru iz članaka 220., 221., 223. i 224. Zakona dužno je primjenjivati odredbe ovog Pravilnika na pojedinačnoj osnovi.

(2) Matično investicijsko društvo u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dužno je primjenjivati odredbe ovog Pravilnika na konsolidiranoj osnovi za svoju grupu.

(3) Plan oporavka koji matično investicijsko društvo u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj izrađuje za svoju grupu odnosi se na sve članice grupe, a sadržava mjere čija se provedba zahtijeva na razini matičnog investicijskog društva, ali i svakog društva kćeri pojedinačno i, prema potrebi, na razini značajnih podružnica (dalje u tekstu: plan oporavka za grupu).

(4) Značajno investicijsko društvo dužno je primjenjivati sve odredbe ovoga Pravilnika u njihovom punom obuhvatu.

Investicijsko društvo koje nije značajno može primijeniti manji opseg plana oporavka odnosno smanjiti broj opcija oporavka u skladu s člankom 11. stavkom 3. ovoga Pravilnika na način kako je propisano odredbama poglavlja IV. ovoga Pravilnika.

(5) Iznimno od stavka 5. ovoga članka Hanfa može rješenjem naložiti investicijskom društvu koje nije značajno primjenu odredbi ovog Pravilnika u proširenom ili u punom obuhvatu.

(6) Odredbe iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se u slučajevima kada je donesena zajednička odluka iz članaka 180. i 181. Zakona da investicijsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje je dio grupe nije dužno izrađivati pojedinačni plan oporavka.

II. IZRADA I NADZOR PLANA OPORAVKA

Postupak izrade plana oporavka

Članak 4.

(1) Investicijsko društvo dužno je izraditi i primjenjivati plan oporavka iz članka 178. stavka 1. Zakona kojim se utvrđuju mjere koje je potrebno poduzeti radi poboljšanja financijskog položaja društva u slučaju ozbiljnoga financijskog poremećaja.

(2) Investicijsko društvo dužno je osigurati da plan oporavka kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

1. provedba mjera predloženih u planu oporavka osigurava i ponovno uspostavlja održivost redovnog poslovanja i stabilnost financijskog položaja investicijskog društva ili grupe za koju se plan izrađuje, u slučajevima ozbiljnog financijskog poremećaja, uzimajući u obzir pripremne mjere koje je investicijsko društvo poduzelo ili planira poduzeti i

2. plan oporavka i njime predviđene mjere moraju biti takvi da se u situacijama ozbiljnog financijskog poremećaja mogu brzo i učinkovito provesti, a kako bi se izbjegle značajne štetne posljedice na financijski sustav, uključujući i slučajeve istodobnog provođenja planova oporavka u drugim institucijama financijskog sustava.

(3) Plan oporavka ne smije sadržavati pretpostavku dostupnosti izvanredne javne financijske potpore ili primitak te potpore.

(4) Cilj plana oporavka grupe je postizanje stabilnosti grupe kao cjeline ili bilo koje članice grupe u situacijama ozbiljnoga financijskog poremećaja, radi rješavanja ili uklanjanja uzroka poremećaja ili poboljšanja financijskog položaja grupe ili tog investicijskog društva, pri čemu treba istodobno voditi računa o financijskom položaju drugih društava u grupi.

(5) Investicijsko društvo dužno je donijeti i provoditi interni akt kojom će pobliže propisati postupak izrade, provedbe i ažuriranja plana oporavka.

(6) Investicijsko društvo dužno je propisati, dokumentirati i redovito nadzirati postupak izrade, provedbe i ažuriranja plana oporavka.

(7) Unutarnja revizija investicijskog društva dužna je provesti ocjenu primjene i djelotvornosti postupaka izrade, donošenja i praćenja izvršenja plana oporavka.

(8) Investicijsko društvo dužno je osigurati Hanfi uvid u potpune i detaljne informacije o postupku izrade, provedbe i ažuriranja plana oporavka.

III. SADRŽAJ PLANA OPORAVKA

Osnovne informacije i sažetak u planu oporavka

Članak 5.

(1) Investicijsko društvo dužno je u plan oporavka uključiti sljedeće informacije:

1. sažetak ključnih elemenata plana oporavka

2. informacije o upravljanju

3. stratešku analizu

4. plan komunikacije i javne objave i

5. analizu pripremnih mjera.

(2) Sažetak ključnih elemenata plana oporavka iz stavka 1. točke 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće informacije:

1. sažetak informacija o upravljanju, uključujući odabrane pokazatelje plana oporavka i razine utvrđene za razmatranje poduzimanja opcija plana oporavka

2. sažetak strateške analize, uključujući sažetak ukupne mogućnosti oporavka te identificirane ključne funkcije i temeljne poslovne aktivnosti, pri čemu mora navesti scenarije i opcije prikladne za oporavak u tim scenarijima

3. sažetak svake bitne promjene u investicijskom društvu, njegovoj grupi ili planu oporavka koja je nastupila nakon dostave posljednjeg plana oporavka Hanfi

4. sažetak plana komunikacije i javne objave i

5. sažetak pripremnih mjera.

Upravljanje

Članak 6.

Plan oporavka u dijelu koji se odnosi na upravljanje mora uključiti detaljan opis sljedećih informacija:

1. o načinu izrade plana oporavka, uključujući:

a) ulogu i funkcije osoba odgovornih za izradu, provedbu i ažuriranje svakog dijela plana i plana u cjelini

b) identitet osobe koja je ukupno odgovorna za ažuriranje plana oporavka i opis postupaka koje je potrebno primijeniti za ažuriranje plana oporavka u situacijama kada je plan oporavka potrebno izmijeniti zbog bitnih promjena koje utječu na investicijsko društvo, njegovu grupu ili okruženje u kojem posluju

c) opis načina uključivanja plana oporavka u sustav korporativnog upravljanja i u cjelokupan sustav upravljanja rizicima investicijskog društva ili grupe kojoj pripada, osobito s obzirom na njegov profil rizičnosti i povezanost plana oporavka s testiranjem otpornosti na stres u postupku procjene adekvatnosti kapitala

d) ako se plan oporavka izrađuje za grupu, opis poduzetih mjera i sklopljenih sporazuma na razini grupe kojima se osigurava koordinacija i konzistentnost opcija oporavka grupe u cjelini i svakog društva kćeri

2. o politikama i postupcima odobrenja plana oporavka, uključujući informaciju o tome je li plan oporavka ocijenio unutarnji revizor, vanjski revizor odnosno odbor za rizike

3. o postupcima i procedurama za osiguranje pravodobne provedbe opcija oporavka, uključujući:

a) detaljan opis pokazatelja iz članka 7. ovog Pravilnika

b) opis unutarnjeg postupka eskalacije i postupka donošenja odluke o provedbi određene opcije oporavka koja će biti odgovor na situaciju ozbiljnog financijskog poremećaja kada pojedini pokazatelji postignu planom oporavka definiranu vrijednost za razmatranje poduzimanja mjera iz plana oporavka uključujući:

i. ulogu i funkcije osoba koje su uključene u taj postupak, uključujući opis njihovih odgovornosti odnosno u slučaju u kojem je uključen odbor, ulogu, odgovornosti i funkciju članova odbora

ii. postupke koje je potrebno primijeniti te

iii. rok za donošenje odluke o poduzimanju opcije oporavka te vrijeme i način obavještavanja Hanfe da su pokazatelji postignuli utvrđene vrijednosti

4. o usklađenosti plana oporavka s općim okvirom upravljanja rizicima investicijskog društva ili grupe, uključujući opis relevantnih referentnih vrijednosti (pokazatelja ranog upozorenja) i razina poduzimanja aktivnosti u dijelu redovitog unutarnjeg postupka upravljanja rizicima investicijskog društva ili grupe te obavještavanje uprave da bi utvrđene razine pokazatelja u planu oporavka mogle biti dosegnute i

5. o upravljačkom informacijskom sustavu, uključujući opis sporazuma uspostavljenih kako bi se osigurala pravodobna dostupnost pouzdanih informacija koje su potrebne za donošenje odluka o primjeni opcije oporavka, u situacijama ozbiljnoga financijskog poremećaja.

Pokazatelji u planu oporavka

Članak 7.

(1) Plan oporavka sadržava pokazatelje koji otkrivaju moguće ranjivosti, slabosti ili ugroženosti različitih područja poslovanja, a osobito:

1. kapitala,

2. likvidnosti,

3. profitabilnosti i

4. profila rizičnosti.

(2) Pokazatelji iz stavka 1. ovoga članka odnose se na financijski položaj investicijskog društva ako je riječ o individualnom planu oporavka ili na financijski položaj grupe ako je riječ o planu oporavka za grupu. Pokazatelji moraju biti kvalitativni i kvantitativni te jednostavni za praćenje.

(3) Pokazatelji iz stavka 1. ovog članka moraju biti konzistentni s pokazateljima kojima se investicijsko društvo ili grupa za koju se izrađuje plan oporavka koristi u postupku upravljanja rizicima, a moraju uključivati barem:

1. pokazatelje kapitala, i to stopu redovnog osnovnog kapitala, stopu ukupnog kapitala i omjer financijske poluge,

2. pokazatelje likvidnosti,

3. pokazatelje profitabilnosti (npr. profitabilnost imovine – ROA, i/ili profitabilnost kapitala – ROE i značajne gubitke s osnove operativnog rizika) i

4. ostale pokazatelje (npr. tržišne pokazatelje kao npr. promjenu tečaja, cijena dionica, kamata, makroekonomske pokazatelje kao npr. promjene bruto društvenog proizvoda ili kreditnog rejtinga države i slično).

(4) Iznimno, investicijsko društvo može izostaviti neki od pokazatelja navedenih u stavku 1., ako u planu oporavka detaljno i na zadovoljavajući način obrazloži zašto ti pokazatelji nisu prikladni za investicijsko društvo s obzirom na njegovu pravnu strukturu, profil rizičnosti, veličinu i složenost poslova koje obavlja.

(5) Plan oporavka mora sadržavati obrazloženje odabira pojedinog pokazatelja i odabrane razine tog pokazatelja. Razine pojedinog pokazatelja na kojima se razmatra poduzimanje opcije iz plana oporavka trebaju biti postavljene tako da osiguravaju pravodobno poduzimanje opcija iz plana oporavka, pri čemu se u analizi mora voditi računa o snazi i brzini dosezanja postavljenih razina.

(6) Pokazatelji u planu oporavka i njihove razine utvrđene za poduzimanje opcije oporavka moraju biti:

1. prikladni za poslovni model, strategiju i rizični profil investicijskog društva

2. primjereni veličini i složenosti poslova koje investicijsko društvo obavlja

3. u mogućnosti upozoriti na situacije ozbiljnog financijskog poremećaja

4. usklađeni s postojećim okvirom upravljanja rizicima te pokazateljima u planu kapitala odnosno likvidnosti i planovima kontinuiteta poslovanja

5. uključeni u sustave upravljanja investicijskim društvom i

6. trebaju uključivati i anticipativne pokazatelje (engl. forward looking indicators).

(7) Investicijsko društvo dužno je najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, preispitati učinkovitost odabranih pokazatelja i odabranih razina njihovih vrijednosti.

(8) Investicijsko društvo dužno je uspostaviti odgovarajući sustav redovitog praćenja odabranih pokazatelja te internim aktima urediti barem dinamiku i način praćenja te postupak izvješćivanja.

(9) Ako redovitim praćenjem odabranih pokazatelja investicijsko društvo utvrdi da su oni dosegnuli razinu utvrđenu za poduzimanje opcija iz plana oporavka, uprava investicijskog društva dužna je u roku od najviše pet radnih dana donijeti odluku o poduzimanju ili suzdržavanju od poduzimanja opcija iz plana oporavka i o tome bez odgađanja obavijestiti Hanfu. Ako je investicijsko društvo donijelo odluku o suzdržavanju od poduzimanja opcija iz plana oporavka, dužno je takvu odluku detaljno obrazložiti.

(10) Uprava investicijskog društva može donijeti odluku o poduzimanju opcija predviđenih planom oporavka, iako utvrđeni pokazatelji nisu dosegnuli razinu predviđenu za poduzimanje mjera te je o njoj bez odgađanja dužno obavijestiti Hanfu.

Strateška analiza

Članak 8.

(1) Investicijsko društvo dužno je u strateškoj analizi utvrditi temeljne poslovne aktivnosti i ključne funkcije te odrediti postupke koji su potrebni za održavanje njihova funkcioniranja u situacijama ozbiljnoga financijskog poremećaja.

(2) Ključne funkcije i temeljne poslovne aktivnosti moraju biti utvrđene na dostatnoj razini granularnosti.

(3) Pri utvrđivanju činjenice je li pojedina funkcija ključna, investicijsko društvo dužno je analizirati barem sljedeće:

1. utjecaj prekida pružanja te usluge na treće strane i financijski sustav u cjelini

2. tržište predmetne usluge barem s aspekta koncentracije tog tržišta i

3. mogućnost da pružanje predmetne usluge u usporedivom obujmu i kvaliteti, uz prihvatljivi trošak za klijenta, u razumnom roku preuzme drugi pružatelj usluga.

(4) Strateška analiza u planu oporavka mora uključivati sljedeće:

1. informacije o investicijskom društvu i članicama grupe na koje se plan oporavka odnosi i

2. opcije oporavka.

(5) Plan oporavka mora uključivati i scenarije ozbiljnog makroekonomskog i financijskog poremećaja koji su relevantni za investicijsko društvo, uključujući događaje na razini cijelog sustava i poseban stres povezan s pojedinačnim pravnim osobama i grupama.

Informacije o investicijskom društvu i članicama grupe iz plana oporavka

Članak 9.

Informacije iz članka 8. stavka 4. točke a) ovog Pravilnika moraju uključivati sljedeće:

1. opće informacije o investicijskom društvu i članicama grupe obuhvaćenima planom oporavka uključujući:

a) opis njihove opće poslovne strategije i strategije upravljanja rizicima

b) poslovni model i poslovni plan, uključujući popis država u kojima posluju, preko značajnih podružnica ili drugih pravnih subjekata

c) temeljne poslovne aktivnosti i ključne funkcije

d) opis postupaka i metoda za utvrđivanje temeljnih poslovnih linija i ključnih funkcija

2. raspoređivanje temeljnih poslovnih aktivnosti i ključnih funkcija na značajne podružnice i pravne subjekte u grupi

3. opis unutargrupnih povezanosti svih povezanih pravnih subjekata te detaljan opis pravne i financijske strukture investicijskog društva i/ili članica grupe na koje se plan oporavka odnosi, a posebno opis sljedećeg:

a) svih postojećih značajnih unutargrupnih izloženosti, financiranja i tokova kapitala unutar investicijskog društva ili grupe, postojećih jamstava unutar grupe ili jamstava čije je sklapanje, prema potrebi, predviđeno planom oporavka

b) pravnih povezanosti, uključujući sve značajne pravno obvezujuće unutargrupne sporazume koji su važni poput ugovora o prevladavajućem utjecaju ili ugovora o prijenosu dobiti i gubitka

c) operativne povezanosti odnosno postojanje centralizacije funkcija koje su važne za poslovanje ostalih pravnih subjekata, podružnica ili grupe u cjelini, u jednom pravnom subjektu ili podružnici, a osobito funkcije informacijske tehnologije, riznice, funkcije upravljanja rizicima ili administrativnih funkcija

d) svih postojećih sporazuma o unutargrupnoj financijskoj potpori, pri čemu je potrebno navesti pojedinosti takvih sporazuma poput naziva članica grupe potpisnica sporazuma te oblika i uvjeta povezanih s pružanjem financijske potpore

4. opis vanjskih povezanosti uključujući:

a) opis značajnih izloženosti i obveza prema značajnim drugim ugovornim stranama

b) opis važnih financijskih proizvoda i usluga koje investicijsko društvo ili članica grupe obuhvaćenih planom oporavka pružaju ostalim sudionicima na financijskim tržištima i

c) opis važnih usluga koje druge ugovorne strane pružaju investicijskom društvu ili članici grupe obuhvaćenih planom oporavka.

Opcije oporavka

Članak 10.

(1) Plan oporavka mora sadržavati širok izbor opcija oporavka koje će biti odgovor na situacije ozbiljnog financijskog poremećaja. Opcije oporavka trebaju biti takve da se može očekivati da će njihova primjena pomoći investicijskom društvu ili grupi za koju se plan izrađuje u očuvanju ili ponovnoj uspostavi održivosti njihova poslovanja i financijskog položaja.

(2) Opcije oporavka trebaju biti opisane tako da je moguće procijeniti učinak i provedivost svake opcije oporavka.

(3) Opcije oporavka trebaju uključivati redovne mjere, uobičajene u poslovanju investicijskog društva ili članice grupe obuhvaćene planom oporavka te izvanredne mjere. Određena mjera iz opcija oporavka može predvidjeti promjene u poslovanju investicijskog društva ili članice grupe, i u tom slučaju takva činjenica ne može biti razlog za njezino isključenje iz opcija oporavka.

(4) Plan oporavka također uključuje mjere koje bi investicijsko društvo moglo poduzeti ako je Hanfa rješenjem utvrdila da su ispunjeni uvjeti za ranu intervenciju iz Zakona. Investicijsko društvo dužno je u planu oporavka jasno navesti koje će opcije razmatrati u fazi rane intervencije.

Sadržaj opcija oporavka

Članak 11.

(1) Investicijsko društvo dužno je u dijelu koji se odnosi na opcije oporavka navesti popis svih opcija oporavka s njihovim detaljnim opisom i analizom svake opcije te odrediti na kojoj je razini odabranog pokazatelja predviđeno razmatranje poduzimanja svake opcije.

(2) Opcije oporavka moraju sadržavati prikaz sljedećih predviđenih aktivnosti, sporazuma, mjera ili strategija:

1. raspon aktivnosti povezanih s kapitalom potrebnih za očuvanje ili ponovnu uspostavu održivosti poslovanja i financijskog položaja investicijskog društva ili članica grupe obuhvaćenih planom oporavka, a čiji je glavni cilj osigurati održivost ključnih funkcija i temeljnih poslovnih aktivnosti

2. sporazuma i mjera čiji je glavni cilj očuvati ili ponovno osigurati potreban regulatorni kapital investicijskog društva ili regulatorni kapital na konsolidiranoj razini grupe putem vanjske dokapitalizacije i drugih internih mjera povećanja regulatornog kapitala i drugih mjera, a kako bi se poboljšala pozicija kapitala investicijskog društva ili grupe za koju se izrađuje plan oporavka

3. sporazuma i mjera iz područja likvidnosti, uključujući sporazume i mjere za osiguravanje pristupa izvorima financiranja u kriznim situacijama zbog osiguranja nastavka pružanja usluga i ispunjavanja obveza po dospijeću. Navedene mjere moraju sadržavati vanjske mjere ili mjere reorganizacije raspoložive likvidnosti unutar grupe. Izvori financiranja u kriznim situacijama trebaju uključivati potencijalne izvore likvidnosti, procjenu raspoloživih instrumenata osiguranja i procjenu mogućnosti prijenosa likvidnosti unutar grupe i između pojedinih poslovnih aktivnosti, uključujući ako je primjenjivo, analizu mogućnosti kako i kada institucija može, pod uvjetima predviđenih planom, zatražiti uporabu instrumenata središnje banke uz navođenje one imovine koja bi se mogla koristiti kao instrument osiguranja

4. sporazuma i mjera usmjerenih prema smanjivanju izloženosti rizicima i razine financijske poluge, odnosno restrukturiranju poslovnih aktivnosti, uključujući, prema potrebi, analizu moguće značajne prodaje imovine, pravnih subjekata ili poslovnih aktivnosti

5. sporazuma i mjera s ciljem postizanja dobrovoljnog restrukturiranja obveza, pod uvjetom da to ne dovede do događaja poput neispunjenja ugovornih obveza, raskida ugovora, smanjenja vrijednosti imovine investicijskog društva ili članica grupe obuhvaćenih planom oporavka ili slično i

6. drugih mjera i strategija kojima se osigurava i ponovno uspostavlja održivost redovnog poslovanja i stabilnost financijskog položaja investicijskog društva ili članica grupe obuhvaćenih planom oporavka.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, investicijsko društvo koje nije značajno može pri izradi plana oporavka izostaviti neku od navedenih aktivnosti, sporazuma ili mjera te je dužno obrazložiti njihovo izostavljanje.

(4) Opcije oporavka moraju sadržavati procjenu učinka svake pojedinačne opcije oporavka, što uključuje sljedeće:

1. procjenu financijskog i operativnog učinka s navođenjem očekivanog učinka na solventnost, likvidnost, izvore financiranja, profitabilnost i poslovanje investicijskog društva ili članice grupe za koju se izrađuje plan oporavka, a na koju pojedina opcija ima učinak

2. procjenu vanjskog učinka i procjenu sistemskih posljedica s navođenjem očekivanog učinka na ključne funkcije investicijskog društva i članica grupe obuhvaćenih planom oporavka te njihov učinak na dioničare odnosno članove društva, klijente, a posebno male ulagatelje, druge ugovorne strane i prema potrebi na ostatak grupe

3. pretpostavke za vrednovanje i sve ostale pretpostavke potrebne za procjenu točaka 1. i 2. ovoga stavka, uključujući pretpostavku utrživosti imovine i/ili ponašanje ostalih subjekata na financijskom tržištu.

(5) Procjena učinka iz stavka 4. ovoga članka mora uključivati detaljan opis postupaka određivanja vrijednosti i utrživosti temeljnih poslovnih aktivnosti, dijela poslovanja i imovine investicijskog društva ili članica grupe obuhvaćenih planom oporavka.

(6) Opcije oporavka moraju sadržavati procjenu provedivosti svake pojedinačne opcije oporavka, što uključuje sljedeće:

1. procjenu rizika povezanog s određenom opcijom oporavka, polazeći od iskustva u provedbi takve opcije oporavka ili sličnih mjera

2. detaljnu analizu i opis značajnih prepreka djelotvornoj i pravodobnoj provedbi plana te opis načina na koji se navedene prepreke mogu otkloniti

3. analizu mogućih prepreka učinkovitoj provedbi svake pojedinačne opcije oporavka koja proizlazi iz strukture grupe ili unutargrupnih sporazuma, uključujući analizu postojanja značajnih praktičnih ili pravnih prepreka brzom prijenosu regulatornoga kapitala ili isplati obveza ili unovčenju imovine unutar grupe (ako je riječ o planu oporavka za grupu) i opis načina na koji se navedene prepreke mogu otkloniti i

4. procjenu načina osiguranja kontinuiteta poslovanja pri primjeni svake pojedinačne opcije oporavka.

(7) Procjena kontinuiteta poslovanja iz stavka 6. točke 4. ovoga članka uključuje analizu:

1. internih aktivnosti (npr. informacijskih sustava, odnosa s dobavljačima i upravljanja ljudskim resursima)

2. pristupa investicijskog društva ili članica grupe obuhvaćenih planom oporavka tržišnoj infrastrukturi, poput pristupa sustavu poravnanja i namire i pristupa platnim sustavima

3. svih sporazuma i mjera koji su potrebni za održavanje stalnog pristupa potrebnoj infrastrukturi financijskih tržišta

4. svih sporazuma i mjera koji su potrebni za održavanje stalnog funkcioniranja operativnih procesa investicijskog društva ili članica grupe obuhvaćenih planom oporavka, uključujući infrastrukturu i informatičku podršku,

5. očekivanog vremenskog okvira potrebnog za provedbu i učinkovitost svake pojedinačne opcije oporavka i

6. učinkovitosti opcija oporavka i adekvatnosti pokazatelja u odabranim situacijama ozbiljnoga financijskog poremećaja u kojima se mora utvrditi koja je od opcija oporavka prikladna za određeni scenarij, mogući učinak pojedine opcije oporavka na investicijsko društvo ili članice grupe obuhvaćene planom oporavka, a posebno na njihov kapital, likvidnost, profitabilnost, profil rizičnosti i poslovanje.

(8) U procjeni učinkovitosti opcija oporavka i adekvatnosti pokazatelja u odabranim situacijama ozbiljnoga financijskog poremećaja mora se utvrditi koja je od opcija oporavka prikladna za određeni scenarij, mogući učinak pojedine opcije oporavka, njihova provedivost te značajne prepreke njihovoj provedbi i vremenski okvir za njihovu provedbu.

(9) Procjenom se mora utvrditi ukupna mogućnost oporavka investicijskog društva i članica grupe obuhvaćenih planom oporavka, uključujući i njihovu mogućnost oporavka u uvjetima ozbiljnoga makroekonomskog i financijskog poremećaja.

(10) Plan oporavka grupe uključuje mehanizme kojima se osigurava koordinacija i dosljedna primjena opcija oporavka na razini matičnog društva, na razini društva kćeri i, prema potrebi, na razini značajnih podružnica.

Plan komunikacije i javne objave

Članak 12.

(1) Plan komunikacije i javne objave iz članka 5. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika, kao sastavni dio plana oporavka, mora sadržavati:

1. plan interne komunikacije, a osobito komunikacije sa zaposlenicima, sindikatima, radničkim vijećima ili ostalim predstavnicima zaposlenika

2. plan vanjske komunikacije, a osobito komunikacije s dioničarima odnosno članovima društva i ostalim ulagateljima, nadležnim i sanacijskim tijelima, drugim ugovornim stranama, financijskim tržištima, infrastrukturom financijskih tržišta, klijentima i ako je to potrebno s javnosti i

3. prijedloge za učinkovito upravljanje mogućim negativnim reakcijama tržišta.

(2) Plan oporavka mora uključiti i analizu načina primjene plana komunikacije i javne objave u slučaju provedbe jedne ili više mjera ili sporazuma iz plana oporavka.

(3) Planom komunikacije i javne objave moraju se predvidjeti i posebne komunikacijske potrebe vezane uz pojedinu opciju oporavka.

Pripremne mjere

Članak 13.

(1) Plan oporavka mora uključivati analizu pripremnih mjera koje je investicijsko društvo ili grupa za koju se plan izrađuje provela, planira provesti ili je njihova provedba nužna zbog olakšanja provedbe ili poboljšanja učinkovitosti plana oporavka, osobito kod opcija koje zahtijevaju duži vremenski okvir ili veći broj radnji za primjenu ili kod kojih je važna pravodobna primjena da bi opcija bila učinkovita, primjerice kod različitih opcija povećanja regulatornoga kapitala ili prodaje različitih oblika imovine.

(2) Planom oporavka mora biti definiran vremenski okvir za provedbu pripremnih mjera iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Osim pripremnih mjera iz stavka 1. ovoga članka, plan oporavka mora sadržavati i mjere za uklanjanje prepreka utvrđenih u planu oporavka, a koje su neophodne za djelotvornu provedbu opcija oporavka.

IV. SADRŽAJ PLANA OPORAVKA U SMANJENOM OPSEGU

Primjena plana oporavka u smanjenom opsegu

Članak 14.

(1) Investicijsko društvo iz članka 2. točke 5. ovoga Pravilnika čiji prekid poslovanja ne bi imao negativan učinak na financijska tržišta, druga investicijska društva ili kreditne institucije ili na uvjete financiranja s obzirom na njegovu veličinu, model poslovanja i povezanost s drugim investicijskim društvima ili kreditnim institucijama ili financijskim sustavom u cjelini, plan oporavka može usvojiti i primjenjivati u smanjenom opsegu.

(2) Investicijsko društvo koje se ne smatra značajnim sukladno članku 2. točki 6. ovoga Pravilnika može izraditi plan oporavka u smanjenom opsegu o čemu je dužno izvijestiti Hanfu.

(3) Iznimno, od stavka 2. ovoga članka, Hanfa može investicijskom društvu rješenjem naložiti izradu plana oporavka u punom ili proširenom opsegu u slučaju u kojem investicijsko društvo prestane ispunjavati uvjete za primjenu plana oporavka u smanjenom opsegu, ili u slučaju kada se utvrdi da bi njegova propast i likvidacija u redovnom postupku zbog insolventnosti vjerojatno imala značajan negativan učinak na financijska tržišta, na druge institucije ili na uvjete financiranja.

Sadržaj plana oporavka u smanjenom opsegu

Članak 15.

Plan oporavka u smanjenom opsegu mora sadržavati sljedeće pokazatelje:

1. sažetak ključnih elemenata plana oporavka

2. podatke o upravljanju investicijskim društvom, uključujući i :

a) podroban opis kako je planiranje oporavka uključeno u sustav korporativnog upravljanja te politike i postupke kojima se određuje odobravanje plana oporavka te utvrđivanje osoba koje su u organizaciji odgovorne za pripremu i provedbu plana

b) profil rizičnosti institucije i okvira ukupnog rizika investicijskog društva

3. informacije o investicijskom društvu, uključujući:

a) utvrđivanje temeljnih poslovnih aktivnosti te utrživosti temeljnih poslovnih, aktivnosti i imovine investicijskog društva

b) identificiranje ključnih funkcija

4. opcije oporavka, uključujući:

a) raspon mjera u vezi s kapitalom i likvidnošću za očuvanjem/ponovnom uspostavom održivosti poslovanja i financijske situacije investicijskog društva

b) sporazume i mjere čiji je glavni cilj očuvati ili ponovno osigurati potreban regulatorni kapital investicijskog društva ili regulatorni kapital na konsolidiranoj razini grupe

5. procjenu očekivanoga vremenskog okvira potrebnog za provedbu i učinkovitost svake pojedinačne opcije oporavka

6. sažetak ukupne mogućnosti oporavka, uključujući:

a) procjenu rizika povezanog s određenom opcijom oporavka

b) detaljnu analizu i opis značajnih prepreka djelotvornoj i pravodobnoj provedbi plana

c) opis načina na koji se navedene prepreke mogu otkloniti

7. sažetak značajnih promjena u investicijskom društvu od podnošenja posljednjeg plana oporavka

8. pripremne mjere koje je investicijsko društvo poduzelo ili planove koje je potrebno poduzeti radi olakšavanja provedbe plana oporavka, uključujući one koji su nužni da bi se omogućila pravovremena dokapitalizacija investicijskog društva

9. opis svih bitnih prepreka učinkovitoj i pravovremenoj provedbi plana oporavka, uključujući utjecaj na ostatak grupe, potrošače i druge ugovorne strane

10. plan komunikacije i javne objave sukladno članku 5. stavku 1. točci 4. ovog Pravilnika.

Obveze investicijskog društva u slučaju primjene plana oporavka u smanjenom opsegu

Članak 16.

Investicijsko društvo dužno je obavijestiti Hanfu o svim promjenama poslovanja ili njegove strukture koje su relevantne za odluku o primjerenosti daljnje primjene obveza iz plana oporavka u smanjenom opsegu.

V. STRESNI SCENARIJI ZA PLAN OPORAVKA

Stresni scenariji

Članak 17.

(1) Investicijsko društvo dužno je, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslova koje obavlja, izraditi stresni scenarij ozbiljnog financijskog poremećaja kako bi odredilo razne hipotetične događaje na kojima će testirati učinkovitost opcija i prikladnost pokazatelja i njihovih razina utvrđenih planom oporavka.

(2) Investicijsko društvo dužno je pri izradi stresnog scenarija iz stavka 1. ovog članka voditi računa da scenarij odgovara sljedećim zahtjevima:

1. scenarij se temelji na događajima koji su najrelevantniji za investicijsko društvo ili grupu, pri čemu potrebno voditi računa o poslovnom modelu i modelu financiranja, aktivnostima i strukturi, veličini ili povezanosti s drugim subjektima financijskog sustava ili financijskim sustavom u cjelini, te posebno o identificiranim slabostima investicijskog društva ili grupe,

2. događaji predviđeni u scenariju doveli bi do propasti investicijskog društva ili grupe, ako mjere oporavka ne bi pravodobno bile primijenjene i

3. scenarij se temelji na izvanrednim, ali mogućim događajima.

(3) Investicijsko društvo dužno je u stresni scenarij, tamo gdje je to moguće, uključiti procjenu utjecaja tih događaja na svaki od sljedećih aspekata poslovanja investicijskog društva ili grupe:

1. raspoloživi kapital,

2. raspoloživu likvidnost,

3. poslovni model,

4. profitabilnost,

5. reputaciju.

(4) Investicijsko društvo dužno je najmanje jednom godišnje provesti testiranje otpornosti na stres svojeg plana oporavka.

(5) Investicijsko društvo dužno je broj stresnih scenarija prilagoditi vrsti, opsegu i složenosti poslova koje obavlja to investicijsko društvo ili grupa za koju se izrađuje plan oporavka, povezanosti s drugim institucijama i financijskim sustavom općenito i njegovim modelima financiranja.

Scenarij koji obuhvaća sistemske događaje na razini ­
cijelog sustava

Članak 18.

(1) Pri izradi stresnog scenarija za sistemske događaje na razini cijelog investicijsko društvo koje je značajno, dužno je uzeti u obzir utjecaj barem sljedećih događaja:

1. propasti značajnih ugovornih strana koje utječu na financijsku stabilnost cijelog sustava,

2. smanjenja raspoložive likvidnosti,

3. makroekonomske krize.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, investicijsko društvo može nakon što provede detaljnu analizu odlučiti da pojedini događaj iz stavka 1. ovog članka nije za društvo bitan, ali u tom slučaju takvu odluku mora detaljno obrazložiti u planu oporavka.

Scenarij specifičan za investicijsko društvo

Članak 19.

(1) Pri izradi stresnog scenarija za događaje specifične za investicijsko društvo ili grupu, investicijsko društvo koje je značajno, dužno je uzeti u obzir utjecaj barem sljedećih događaja:

1. propast značajnih ugovornih strana,

2. narušen ugled investicijskog društva ili grupe,

3. značajan odljev likvidnosti,

4. značajne gubitke po operativnom riziku.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, investicijsko društvo može nakon što provede detaljnu analizu odlučiti da pojedini događaj iz stavka 1. ovog članka nije za društvo bitan, ali u tom slučaju takvu odluku mora detaljno obrazložiti u planu oporavka.

VI. IZVJEŠTAVANJE HANFE

Članak 20.

(1) Investicijsko društvo dužno je jednom godišnje, a najkasnije do 31. prosinca tekuće godine, ažurirati postojeći plan oporavka.

(2) U slučaju da ažuriranje postojećeg plana oporavka ne dovede do izmjene plana oporavka, o istom je potrebno do datuma iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti Hanfu. U slučaju da dođe do promjene postojećeg plana oporavka, isti je potrebno bez odgode dostaviti Hanfi.

(3) Investicijsko društvo dužno je ažurirati plan oporavka i po svakoj promjeni u poslovnoj ili financijskoj situaciji ili pravnoj ili organizacijskoj strukturi investicijskog društva ili članice grupe za koju se plan oporavka izrađuje, a koja promjena bi mogla bitno utjecati na sam plan oporavka ili uzrokovati potrebu za njegovom promjenom.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 21.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o planovima oporavka investicijskih društava (»Narodne novine«, broj 26/15).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/05
Urbroj: 326-01-40-42-18-8
Zagreb, 22. studenoga 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.