Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti biljnih sorti

NN 111/2018 (12.12.2018.), Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti biljnih sorti

HRVATSKI SABOR

2147

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI BILJNIH SORTI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/154

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 5. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI BILJNIH SORTI

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti biljnih sorti (»Narodne novine«, br. 131/97., 67/08., 62/00., 124/10. i 124/11.) u članku 5. stavku 1. riječi: »Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo (u daljnjem tekstu: Centar)« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija)«.

Članak 2.

U članku 6. stavcima 1. i 4., članku 15. stavku 1., članku 17. stavku 1., članku 18. stavcima 1. i 2., članku 18.a stavcima 2., 3. i 4., članku 19. stavku 2., članku 20., članku 21. stavku 1., članku 22. stavku 2., članku 23. stavku 1., članku 24., članku 25. stavku 4., članku 27. stavku 1., članku 28. stavku 1. i članku 30. riječ: »Centar« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »Agencija« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

U članku 32. stavku 2., članku 33. i članku 33.a stavku 1. točki 2. i stavku 2. riječ: »Zavod« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »Agencija« u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi Ministarstvo.«.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/211

Zagreb, 3. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.