Zakon o izmjenama Zakona o mjeriteljstvu

NN 111/2018 (12.12.2018.), Zakon o izmjenama Zakona o mjeriteljstvu

HRVATSKI SABOR

2150

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O MJERITELJSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o mjeriteljstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/157

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 5. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O MJERITELJSTVU

Članak 1.

U Zakonu o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 74/14.) u članku 5. točka 2. briše se.

Dosadašnje točke 3. i 4. postaju točke 2. i 3.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. točka 17. mijenja se i glasi:

»17. proglašava državne etalone, obavlja upravne i stručne poslove u vezi s državnim etalonima i usklađuje rad nacionalnih umjernih laboratorija«.

Iza točke 17. dodaju se točke 18. – 25. koje glase:

»18. planira, organizira, koordinira i provodi poslove razvoja nacionalnog sustava temeljnog mjeriteljstva

19. osigurava sljedivost mjerenja u Republici Hrvatskoj i provodi umjeravanje etalona i mjerila

20. ostvaruje, čuva i održava državne mjerne etalone i osigurava njihovu sljedivost prema međunarodnim etalonima

21. obavlja poslove istraživanja i razvoja u području temeljnog mjeriteljstva

22. obavlja poslove nacionalnih umjernih laboratorija koji se po potrebi uspostavljaju u okviru Zavoda

23. usklađuje i nadzire rad nacionalnih umjernih laboratorija koji su izvan Zavoda

24. predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama za temeljno mjeriteljstvo i osigurava izvršenje zadaća koje proizlaze iz članstva u tim organizacijama

25. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.«.

Članak 3.

U članku 15. stavku 2. iza riječi: »mjeriteljstvo« briše se zarez i riječi: »Hrvatskog mjeriteljskog instituta«.

U stavku 6. riječ: »HMI« zamjenjuje se riječju: »Zavod«.

Članak 4.

U članku 17. stavku 1. riječ: »HMI-a« zamjenjuje se riječju: »Zavoda«.

U stavku 4. riječ: »HMI-u« zamjenjuje se riječju: »Zavodu«.

U stavku 5. iza riječi: »ravnatelj Zavoda« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »a na osnovi stručnih mjerila i kriterija pripremljenih od strane HMI-a« brišu se.

Članak 5.

U članku 18. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»Zavod obavlja sljedeće poslove:«.

U točki 6. riječ: »HMI-a« zamjenjuje se riječju: »Zavoda«.

U točki 7. riječ: »HMI-a« zamjenjuje se riječju: »Zavoda«.

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. obavlja i druge stručne poslove u skladu sa zakonom.«.

Stavak 2. briše se.

Članak 6.

U članku 19. stavku 1. riječ: »HMI-a« zamjenjuje se riječju: »Zavoda«.

U stavku 2. riječ: »HMI« zamjenjuje se riječju: »Zavod«.

U stavku 3. riječ: »HMI« zamjenjuje se riječju: »Zavod«.

U stavku 6. riječ: »HMI-a« zamjenjuje se riječju: »Zavoda«.

Članak 7.

U članku 32. stavku 2. riječ: »HMI« zamjenjuje se riječju: »Zavod«.

Članak 8.

U članku 44. stavku 2. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(2) Djelatnost Zavoda iz stavka 1. ovoga članka financira se:«.

Članak 9.

U članku 45. stavku 3. riječ: »HMI-a« zamjenjuje se riječju: »Zavoda«, a riječ: »HMI« zamjenjuje se riječju: »Zavod«.

Stavak 4. briše se.

Članak 10.

U članku 46. riječ: »HMI« zamjenjuje se riječju: »Zavod«, iza riječi: »proglašenje državnog etalona« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »kao i plaće za rad djelatnika koji obavljaju ove poslove.« brišu se.

Članak 11.

U članku 47. stavku 1. iza riječi: »Zavod« briše se zarez i riječ: »HMI«.

U stavku 5. riječ: »HMI« zamjenjuje se riječju: »Zavod«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Hrvatski mjeriteljski institut prestaje s radom.

(2) Radnici Hrvatskog mjeriteljskog instituta zatečeni u radnom odnosu na dan stupanja na snagu ovoga Zakona postaju državni službenici ili namještenici i preuzimaju se u Državni zavod za mjeriteljstvo.

(3) Državni zavod za mjeriteljstvo preuzet će poslove, imovinu, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Hrvatskog mjeriteljskog instituta.

(4) Ravnatelj Hrvatskog mjeriteljskog instituta podnijet će prijavu za upis prestanka Hrvatskog mjeriteljskog instituta u sudskom registru u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Hrvatski mjeriteljski institut prestaje danom upisa brisanja u sudskom registru.

(6) Danom upisa brisanja Hrvatskog mjeriteljskog instituta iz sudskog registra prestaje mandat ravnatelju, zamjeniku i pomoćnicima ravnatelja, predsjedniku i članovima Upravnog vijeća te članovima Mjeriteljskog savjeta Hrvatskog mjeriteljskog instituta.

(7) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uredbom urediti unutarnji ustroj Državnog zavoda za mjeriteljstvo u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(8) Ravnatelj Zavoda uskladit će pravilnik o unutarnjem redu prema uredbi iz stavka 7. ovoga članka u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

(9) Do donošenja pravilnika iz stavka 8. ovoga članka i rasporedu sukladno propisima o državnim službenicima preuzeti radnici iz stavka 2. ovoga članka nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali i zadržavaju sva prava iz radnog odnosa koja su stekli do dana preuzimanja.

(10) Nakon donošenja pravilnika iz stavka 8. ovoga članka državni službenici i namještenici iz stavka 2. ovoga članka rasporedit će se sukladno propisima o državnim službenicima.

(11) Preuzeti državni službenici iz stavka 2. ovoga članka koji neće biti raspoređeni stavit će se na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske sukladno propisima o državnim službenicima.

(12) Preuzetim namještenicima iz stavka 2. ovoga članka koji neće biti raspoređeni otkazat će se radni odnos sukladno općim propisima o radu.

(13) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o osnivanju Hrvatskog mjeriteljskog instituta (»Narodne novine«, br. 77/08.).

Članak 13.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/179

Zagreb, 3. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.