Odluka o proglašenju projekta »Projekt zaštite od poplava Grada Karlovca« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

NN 111/2018 (12.12.2018.), Odluka o proglašenju projekta »Projekt zaštite od poplava Grada Karlovca« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske

2152

Na temelju članka 14., a u vezi s člankom 33. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 29/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. prosinca 2018. godine donijela

ODLUKU

O PROGLAŠENJU PROJEKTA »PROJEKT ZAŠTITE OD POPLAVA GRADA KARLOVCA« STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTOM REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Na prijedlog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata, projekt pod nazivom »Projekt zaštite od poplava Grada Karlovca« (u daljnjem tekstu: Projekt) proglašava se strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.

II.

Vrijednost ukupnih troškova Projekta procijenjena kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu iznosi 670.055.000,00 kuna s porezom na dodanu vrijednost.

III.

Investitor je pravna osoba za upravljanje vodama Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb (u daljnjem tekstu: Investitor).

IV.

Projekt je javni investicijski projekt.

V.

Lokacija realizacije projekta je Karlovačka županija (Grad Karlovac, Grad Ozalj i općine Barilović, Draganić i Lasinja) i Zagrebačka županija (Grad Jastrebarsko te općine Klinča Sela i Pisarovina).

VI.

Projekt se odnosi na izgradnju 52 km novih nasipa, 21 km rekonstrukcije nasipa, pregradu na rijeci Kupi (Brodarci), 3 ustave, prokop Korana, odvodnju zaobalja područja zaštićenih novo izvedenim nasipima (4700 ha ili 47 mil. m2), uređenje prostora za retenciju Kupčina (volumen retencije 150 mil. m3). Cilj ovoga Projekta je smanjiti rizik od plavljenja na području Grada Karlovca.

VII.

Projekt ispunjava uvjete propisane Zakonom o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, zbog sljedećih činjenica:

– u skladu je s dokumentima prostornoga uređenja

– procijenjena vrijednost projekta je veća od 75.000.000,00 kuna i ima mogućnost financiranja iz fondova i programa Europske unije

– podiže ukupnu razinu sigurnosti i kvalitete života građana na području jedinica lokalne samouprave na čijem se području provodi Projekt.

VIII.

Za realizaciju Projekta potrebno je provesti sljedeće osnovne postupke i radnje:

– rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na oko 11.000 čestica na kojima je planirana izgradnja i koje su u vlasništvu ili pod upravljanjem javnopravnih tijela (Ministarstvo državne imovine, Grad Karlovac, Karlovačka županija) te drugih fizičkih i pravnih osoba

– provesti postupak procjene predmetnog zahvata na okoliš uključivo glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu

– investitor je dužan sukladno Zakonu o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13 i 20/17) i Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13 i 65/17) ishoditi 13 lokacijskih dozvola i 13 građevinskih i uporabnih dozvola što će biti definirano lokacijskim dozvolama.

Cjeloviti pregled upravnih i drugih postupaka i radnji potrebnih za pripremu i provedbu Projekta (hodogram aktivnosti) obuhvaća:

– rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na oko 11.000 čestica na kojima je planirana izgradnja i koje su u vlasništvu ili pod upravljanjem javnopravnih tijela (Ministarstvo državne imovine, Grad Karlovac, Karlovačka županija) te drugih fizičkih i pravnih osoba

Nositelj obveze: Investitor i javnopravna tijela

– provođenje postupka procjene predmetnog zahvata na okoliš uključivo glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu

Nositelj obveze: Investitor i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

– ishođenje 13 lokacijskih dozvola i 13 građevinskih i uporabnih dozvola što će biti definirano lokacijskim dozvolama

Nositelj obveze: Investitor i Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, odnosno nadležni Ured državne uprave u Gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji.

Svi upravni i drugi postupci navedeni u predmetnom hodogramu aktivnosti kao i možebitni postupci koji nisu navedeni, a koje će biti potrebno provesti u svrhu pripreme i realizacije Projekta, provest će se sukladno propisima Republike Hrvatske.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/371

Urbroj: 50301-25/18-18-2

Zagreb, 6. prosinca 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.