Pravilnik o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji

NN 111/2018 (12.12.2018.), Pravilnik o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji

Ministarstvo poljoprivrede

2153

Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji (»Narodne novine«, broj 15/18) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM NADZORU UZGOJA DRVENASTIH KULTURA KRATKIH OPHODNJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način provedbe i druga pitanja vezana uz stručni nadzor uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji.

Članak 2.

Uzgoj drvenastih kultura kratkih ophodnji podliježe stručnom nadzoru koji provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za obavljanje upravnih i drugih poslova u području poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

II. STRUČNI NADZOR

Članak 3.

Stručni nadzor podrazumijeva kontrolu udovoljavanja uvjetima uzgoja propisanim Zakonom o drvenastim kulturama kratkih ophodnji i pravilnikom kojim se propisuje popis biljnih vrsta te način i uvjeti uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji.

Članak 4.

Stručni nadzor obuhvaća:

a) kontrolu na terenu nakon osnivanju drvenaste kulture kratkih ophodnji

b) kontrolu na terenu najmanje jednom godišnje kod svih proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji (u daljnjem tekstu: Proizvođač) u vrijeme vegetacije.

Članak 5.

Stručni nadzor provodi se:

a) na zahtjev Proizvođača

b) po službenoj dužnosti

c) slijedom kontrole provedbe korektivnih mjera prethodnog stručnog nadzora.

Članak 6.

(1) Proizvođač se prijavljuje za stručni nadzor Ministarstvu najkasnije do 15. veljače za tekuću godinu.

(2) Proizvođač koji želi uključiti nove površine za uzgoj drvenastih kultura kratkih ophodnji prijavljuje iste za stručni nadzor tijekom cijele kalendarske godine.

(3) Proizvođač je dužan Ministarstvu prilikom prijave za stručni nadzor dostaviti sljedeće podatke:

a) ime i prezime ili naziv Proizvođača

b) adresu, telefonski broj i/ili e-mail adresu i OIB

c) upisni broj u Upisniku proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji

d) popis površina za stručni nadzor (ARKOD za poljoprivredno zemljište ili K.O. i k.č.br. za šumsko zemljište)

(4) Prijava za stručne nadzore iz stavka 1. i 2. ovoga članka predaju se Ministarstvu na obrascu koji se nalazi u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

(5) Ministarstvo na osnovu zahtjeva dostavlja proizvođaču, minimalno 15 dana prije izvršenja nadzora, obavijest o imenovanju nadzornika te iznos naknade stručnog nadzora.

(6) Stručni nadzor nad poljoprivrednom zemljištu obavlja nadzornik agronomske struke, a na šumskom zemljištu nadzornik šumarske struke.

(7) Proizvođač ili osoba koja ima pravo zastupanja proizvođača dužna je prisustvovati stručnom nadzoru.

Članak 7.

(1) Proizvođač snosi troškove stručnog nadzora.

(2) Visinu naknade stručnog nadzora određuje Ministarstvo.

(3) Ministarstvo je dužno cjenik stručnog nadzora objaviti na svojim službenim mrežnim stranicama.

Članak 8.

(1) Ministarstvo sastavlja zapisnik o izvršenom stručnom nadzoru.

(2) Zapisnik o izvršenom stručnom nadzoru sastavlja se u dva primjerka od koji se jedan dostavlja Proizvođaču, a drugi ostaje Ministarstvu.

(3) Zapisnik sadržava:

a) ime i prezime odnosno naziv Proizvođača ili podnositelja zahtjeva za stručnim nadzorom

b) adresu, telefonski broj i/ili e-mail adresu i OIB

c) upisni broj u Upisniku proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji

d) popis površina na kojima je izvršen stručni nadzor

e) utvrđeno stanje i utvrđene nepravilnosti

f) korektivne mjere koje se određuju proizvođaču u slučaju manjih nepravilnosti i rok za njihovo izvršenje.

Članak 9.

(1) Ministarstvo može uzimati uzorke prilikom provođenja stručnog nadzora.

(2) Ako se stručnim nadzorom utvrdi neudovoljavanje zahtjevima propisanim Zakonom o drvenastim kulturama kratkih ophodnji i propisima donesenim na temelju njega, Ministarstvo je dužno o tome obavijestiti nadležnu inspekciju.

III. IZVJEŠĆE O STRUČNOM NADZORU

Članak 10.

(1) Ministarstvu će svake godine do 1. ožujka izraditi izvješće o svim stručnim nadzorima obavljenim tijekom prethodne godine.

(2) Izvješće obuhvaća popis površina, opis proizvodnje, naziv Proizvođača, broj utvrđenih nepravilnosti te ostale važne informacije vezane uz provođenje stručnog nadzora.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Fizičke i pravne osobe koje su na dan 22. veljače 2018. godine imale osnovane nasade brzorastućih vrsta drveća ili drugih brzorastućih biljnih vrsta za proizvodnju biomase dužne su u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavijestiti Ministarstvo o postojanju nasada te podnijeti zahtjev za stručnim nadzorom.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 321-01/18-01/24

Urbroj: 525-11/1060-18-21

Zagreb, 30. studenoga 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

PRIJAVA
ZA STRUČNI NADZOR UZGOJA DRVENASTIH KULTURA KRATKIH OPHODNJI

Stranica 1.

Ime i prezime /naziv proizvođača
Adresa:
Poštanski broj i naselje:
Županija:
Telefon:
E-mail:
OIB:
Ukupna površina (ha) pod drvenastim kulturama kratkih ophodnji:Prilog:

Prikaz stanja ili okvirni plan poljoprivredne proizvodnje po ARKOD parcelama ili katastarskim česticama i katastarskim općinama s popisom vrsta kultura kratkih ophodnji

U (mjesto i datum podnošenja prijave): ___________________________


(Potpis odgovorne osobe)


____________________


Stranica 2.

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Prikaz stanja ili okvirni plan proizvodnje po ARKOD parcelama, što uključuje popis vrsta koje se koriste za uzgoj

Popis
ARKOD ID
Naziv
ARKOD parcele
Mjesto,
županija
Vrste koja se uzgajaPovršina (ha)     
     
     ŠUMSKO ZEMLJIŠTE

Prikaz stanja ili okvirni plan proizvodnje po katastarskim česticama (KČ) i katastarskim općinama (KO), što uključuje popis koja se koristi za uzgoj

Popis katastarskih čestica (KČ)Popis katastarskih općina (KO)Mjesto, županijaVrste koja se uzgajaPovršina (ha)