Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica

NN 111/2018 (12.12.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2155

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11., članka 21. stavka 2. i 5., članka 22. stavka 3., članka 23. stavka 2. i 9., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 3., članka 28. stavka 4. i 5., članka 29. stavka 9., članka 31. stavka 3. i članka 73. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11 i 14/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA ŽITARICA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište sjemena žitarica (»Narodne novine« broj 83/09, 31/13 i 61/16) članak 1.a mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 66/402/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena žitarica (SL L 125, 11. 7. 1966.) kako je zadnji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2018/1027 od 19. srpnja 2018. o izmjeni Direktive Vijeća 66/402/EEZ u pogledu izolacijskih udaljenosti za Sorghum spp (SL L 184, 20. 7. 2018.)«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. u tablicu se dodaju novi redci:

»Fagopyrum esculentum Moenchheljda
Panicum miliaceum L.proso«


Članak 3.

U članku 5. stavku 6. iza riječi »svake partije« dodaju se riječi: »(domaće proizvodnje i/ili uvoza)«.

Članak 4.

(1) U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

» (1) Dobavljač sjemena podnosi prijavu za nadzor Zavodu u sljedećim rokovima:

– do 15. veljače za ozime žitarice

– do 1. travnja za jare žitarice

– do 20. svibnja za kukuruz i sirak

– do 15. lipnja za heljdu i proso.«.

U stavku 3. iza riječi »priznata« dodaju se riječi koje glase: »ili ima Rješenje na temelju Odluke Komisije 2004/842/EZ od 1. prosinca 2004. o provedbenim pravilima kojima države članice mogu odobriti stavljanje na tržište sjemena koje pripada sortama za koje je podnesen zahtjev za unos u nacionalni katalog sorata poljoprivrednih biljnih vrsta ili vrsta povrća (SL L 362, 9. 12. 2004.) (dalje u tekstu: Odluka Komisije 2004/842/EZ).«.

Članak 5.

U članku 20. stavku 1. u točki g) iza riječi »Sortnu listu« dodaju se riječi koje glase: »ili ima Rješenje na temelju Odluke Komisije 2004/842/EZ.«.

Članak 6.

U članku 33a ispred riječi: »Sjeme« dodaje se oznaka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Prije stavljanja na tržište sjemena žitarica koje je uvezeno mora biti označeno certifikatima iz članka 32. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, bilo da su isti tiskani na hrvatskom jeziku ili se prijevod certifikata na hrvatski jezik nalazi uz službeni Certifikat o sjemenu na pakiranju odnosno kao prateći dokument.«

Članak 7.

(1) U Dodatku I. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Usjev mora biti u skladu sa sljedećim standardima u pogledu udaljenosti od susjednih izvora peludi koja može rezultirati nepoželjnim stranim oprašivanjem:

UsjevNajmanja udaljenost
Phalaris canariensis, Secale cereale osim hibrida:
– za proizvodnju osnovnog sjemena,300 m
– za proizvodnju certificiranog sjemena250 m
Sorghum spp.
– za proizvodnju osnovnog sjemena(*1)400 m
– za proizvodnju certificiranog sjemena(*1)200 m
xTriticoseccale, samooplodne sorte
– za proizvodnju osnovnog sjemena,50 m
– za proizvodnju certificiranog sjemena20 m
Zea mays200 m
Fagopyron esculentum
– za proizvodnju osnovnog sjemena300 m
– za proizvodnju certificiranog sjemena250 m
Panicum miliaceum
– za proizvodnju osnovnog sjemena50 m
– za proizvodnju certificiranog sjemena20 m(*1) Na područjima na kojima prisutnost S. halepense ili S. sudanense predstavlja poseban problem unakrsnog oprašivanja, primjenjuje se sljedeće:

a) Usjevi za proizvodnju osnovnog sjemena Sorghum bicolor ili njegovih hibrida moraju se izolirati na udaljenosti od najmanje 800 m od bilo kojeg izvora te onečišćujuće peludi;

b) usjevi za proizvodnju certificiranog sjemena Sorghum bicolor ili njegovih hibrida moraju se izolirati na udaljenosti od najmanje 400 m od bilo kojeg izvora te onečišćujuće peludi.

Moguće je zanemariti najmanje udaljenosti navedene u prethodnoj tablici ako postoji dovoljna zaštita od bilo kakvog nepoželjnog stranog oprašivanja.«.

Članak 8.

(1) U Dodatku 2. točki 1. dodaje se podtočka F. koja glasi:

»F. Fagopyrum esculentum, Panicum miliaceum:

KategorijaMinimalna čistoća sorte (%)
Osnovno sjeme95,0
Certificirano sjeme90,0«


(2) U točki 2. u tablici 1. dodaju se novi redci koji glase:

Panicum miliaceum
O8098
C1, C2,8097

Fagopyrum esculentum Moench

heljda

osnovno sjeme80985(e)
C1, C2809715(e)«


U točki 2. iza podtočke d) dodaje se podtočka (e) koja glasi:

»(e) kod sorti heljde najveći dozvoljeni sadržaj tatarske heljde (Fagopyrum tataricum) u osnovnom sjemenu može biti naviše jedna sjemenka, a kod certificiranog sjemena mogu biti najviše dvije sjemenke;«.

Članak 9.

U Dodatku 3. u tablici se dodaju 2 nova retka koja glase:

»Fagopyrum esculentum10600600
Panicum miliaceum10150150«


Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 011-01/18-01/43

Urbroj: 525-09/1848-18-7

Zagreb, 4. prosinca 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.