Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

NN 111/2018 (12.12.2018.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2156

Na temelju članka 12. stavaka 1., 7. i 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.), a u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2018/120 od 23. siječnja 2018. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2018. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za ribarska plovila Unije u određenim vodama izvan Unije (SL L 27, 31. 1. 2018.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM
PLIVARICOM – SRDELAROM

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine« br. 71/17., 94/17., 127/17., 30/18., 39/18., 62/18. i 87/18.) članak 6. mijenja se i glasi:

»Članak 6.

(1) U cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske zabranjen je ribolov plivaricom srdelarom u razdoblju od 16. prosinca u 12:00 sati do 15. siječnja u 24:00 sata.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom dozvoljen je u razdoblju od 16. prosinca u 12:00 sati do 24. prosinca u 12:00 sati plovilima čija duljina ne prelazi 12 m preko svega.«

Članak 2.

U članku 6.a u stavku 1. riječi »17. siječnja 2018. godine u 00:00 sati do 15. veljače 2018.« zamjenjuju se riječima »16. siječnja 2019. godine u 00:00 sati do 14. veljače 2019.«

U stavku 2. riječi »16. veljače 2018. godine u 00:00 sati do 28. veljače 2018.« zamjenjuju se riječima »15. veljače 2019. godine u 00:00 sati do 28. veljače 2019.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/33

Urbroj: 525-13/0340-18-16

Zagreb, 10. prosinca 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.