Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske

NN 111/2018 (12.12.2018.), Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2157

Na temelju članka 11. stavka 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13) ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I RANOG OTKRIVANJA UNOSA VIRUSA AFRIČKE SVINJSKE KUGE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Opće mjere

Članak 1.

Radi sprječavanja pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge, na čitavom području Republike Hrvatske naređuju se sljedeće mjere:

1. Zabranjeno je pašno držanje svinja i ispuštanje svinja na otvoreni prostor, osim ako se svinje drže u prostoru ograđenom dvostrukom ogradom koji je kao takav registriran u Jedinstvenom registru domaćih životinja te ima jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva i druge podatke koji se traže sukladno posebnim propisima i uz odobrenje nadležnog veterinarskog inspektora. Dvostruka ograda mora biti postavljena prije ispuštanja svinja na otvoreni prostor.

2. Svi posjednici svinja, moraju osigurati da se domaće svinje drže na način kojim je u potpunosti onemogućen svaki izravan i neizravan kontakt domaćih svinja s divljim životinjama.

3. Posjednici svinja moraju osigurati da sve svinje koje se drže na način iz točke 1. ovoga članka budu označene identifikacijskom oznakom u skladu s posebnim propisima, a označavanje mora biti provedeno najkasnije prije njihovog ispuštanja u otvoreni prostor.

4. Naređuje se bez odgađanja, prijava veterinaru svinja koje pokazuju znakove bolesti, uginuća domaćih svinja i nađenih uginulih svinja divljih te obvezno pretraživanje uzoraka organa uginulih domaćih i svinja divljih, sukladno Pravilniku o dijagnostičkom priručniku za afričku svinjsku kugu (»Narodne novine«, br. 116/08), radi isključivanja afričke svinjske kuge.

5. Posjednici svinja dužni su osigurati potpunu provedbu biosigurnosnih mjera propisanih godišnjom Naredbom o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju te provedbu preventivnih biosigurnosnih mjera za smanjenje opasnosti od unošenja virusa uzročnika afričke svinjske kuge u uzgoje domaćih svinja.

6. Posjednici svinja moraju osigurati neškodljivo zbrinjavanje nusproizvoda nastalih tijekom klanja svinja za vlastite potrebe u skladu s posebnim propisima.

7. Zabranjeno je premještanje živih divljih svinja.

8. Lovoovlaštenici i šumoposjednici dužni su bez odgađanja prijaviti nadležnoj veterinarskoj inspekciji pojavu domaćih svinja izvan prostora navedenih u točki 1. ovoga članka, u svrhu njihovog uklanjanja.

9. Lovoovlaštenici i šumoposjednici dužni su bez odgađanja prijaviti nadležnim ovlaštenim veterinarskim organizacijama svako neuobičajeno ponašanje svinja divljih, pojavu znakova bolesti na živim ili odstrijeljenim svinjama divljim te svaku uginulu svinju divlju uključujući i lešine svinja divljih u stanju raspadanja i njihovu lokaciju, u svrhu otpreme lešine na laboratorijsko pretraživanje radi isključivanja afričke svinjske kuge.

10. Prijava iz stavka 9. ovoga članka i dostava uzoraka podrijetlom od svinje divlje provodi se u skladu s uputom Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane (Klasa: 322-02/18-01/60).

11. Lovoovlaštenici su dužni osigurati provedbu biosigurnosnih mjera iz Dodatka I. ove Naredbe, prije, tijekom i nakon lova.

Dodatne mjere

Članak 2.

1. Određuje se provedba kategorizacije gospodarstava na kojima se drže svinje u odnosu na biosigurnost, pri čemu se određena kategorija upisuje u JRDŽ.

2. Kategorizaciju gospodarstava na kojima se drže svinje u odnosu na biosigurnost provode nadležne ovlaštene veterinarske organizacije u skladu s Uputom Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane (Klasa: 322-02/18-01/61).

3. Prijevoznici životinja koji dopremaju pošiljke živih životinja s područja država članica i trećih zemalja u kojima je potvrđena afrička svinjska kuga moraju osigurati da se stelja i gnoj iz vozila odloži u za to određene kontejnere na mjestu istovara u svrhu neškodljivog uklanjanja, a vozilo odmah po istovaru očisti, opere i dezinficira pod nadzorom ovlaštenog veterinara.

4. O svakoj pošiljci živih životinja iz stavka 3. ovoga članka, prijevoznici moraju obavijestiti nadležnu ovlaštenu veterinarsku organizaciju 24 sata prije očekivanog prispijeća pošiljke.

Inspekcijski nadzor

Članak 3.

1. Nadzor nad provedbom mjera određenih ovom Naredbom provode veterinarski inspektori.

2. Nadležni veterinarski inspektori dužni su provesti nadzore svih gospodarstava na kojima se drže svinje na način kako je određeno u članku 1. točka 1. ove Naredbe po pitanju odobravanja uvjeta držanja sukladno ovoj Naredbi te u svrhu utvrđivanja brojnog stanja svinja na tim gospodarstvima.

3. Nadležni veterinarski inspektor mora rješenjem zabraniti držanje svinja na način kako je određeno u članku 1. točka 1. ove Naredbe, ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovom Naredbom.

4. Nadležni veterinarski inspektor mora jednom mjesečno dostavljati popis odobrenih gospodarstava i broj svinja te ostale podatke o nadzorima, Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane.

5. Nadležni veterinarski inspektor dužan je po prijavi o pojavi domaćih svinja izvan prostora iz članka 1. stavak 1. ove Naredbe poduzeti odgovarajuće mjere.

Troškovi

Članak 4.

Troškovi proizašli iz provedbe mjera ove Naredbe koji se podmiruju iz državnog proračuna su:

a) kategorizacija gospodarstava na kojima se drže svinje u odnosu na biosigurnost

b) dostava uzoraka u svrhu pretrage na afričku svinjsku kugu

c) dijagnostičko pretraživanje u laboratoriju na afričku svinjsku kugu

d) pregled uzoraka podrijetlom od odstrijeljenih svinja divljih na trihinelozu.

Stupanje na snagu

Članak 5.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-02/18-01/44

Urbroj: 525-10/0547-18-1

Zagreb, 30. studenoga 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Dodatak I

MJERE BIOSIGURNOSTI KOJE SE MORAJU
PRIMIJENITI U LOVIŠTU

1. Svaki lovoovlaštenik je dužan izraditi plan biosigurnosti koji mora uključiti:

a. određivanje odgovorne osobe u lovištu za provedbu biosigurnosnih mjera

b. kontakte (ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela) odgovorne osobe i kontakte nadležne ovlaštene veterinarske organizacije i veterinarskog inspektora

c. proceduru za vođenje evidencije o svim lovcima koji borave u lovištu

d. proceduru i evidenciju o provedbi dezinfekcije vozila, obuće, opreme i tla prije i nakon lova

e. proceduru za odrobljavanje (evisceraciju) odstrijeljenih svinja divljih s točno određenim prostorom za tu namjenu

f. proceduru za neškodljivo odlaganje, odnosno uništavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla nastalog nakon odstrjela.

2. Biosigurnosne mjere minimalno uključuju:

a. dezinfekciju obuće, opreme i vozila prije i nakon lova

b. vozila koja se koriste u lovištu, posebno za prijevoz trupova odstrijeljenih svinja divljih, moraju biti za to odobrena od odgovorne osobe i prije i poslije lova, odnosno prije izlaska iz lovišta moraju biti dezinficirana

c. odrobljavanje se može provoditi isključivo na za to određenim mjestima (prostoru)

d. postavljanje kontejnera ili određivanje lokacije za otpad (eviscerirani organi, koža i dr. otpad životinjskog podrijetla) i neškodljivo uklanjanje

e. kontrolu ulaska neovlaštenih osoba i vozila u područje lovišta

f. zabranu odlaganja proizvoda i otpada životinjskog podrijetla na području lovišta, osim na za to posebno određenim lokacijama ili kontejnerima

g. prijavu nelegalnih odlagališta otpada u svrhu žurne sanacije

h. aktivno traženje uginulih svinja divljih i žurnu prijavu ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji svake pronađene lešine u svrhu njenog uklanjanja i dijagnostičkog pretraživanja.