Naputak o donošenju i izvršavanju Programa uređenja i održavanja plovnih putova za razdoblje od 2018. do 2022. godine

NN 111/2018 (12.12.2018.), Naputak o donošenju i izvršavanju Programa uređenja i održavanja plovnih putova za razdoblje od 2018. do 2022. godine

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2158

Na temelju članka 51. stavka 1. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

NAPUTAK

O DONOŠENJU I IZVRŠAVANJU PROGRAMA UREĐENJA I ODRŽAVANJA PLOVNIH PUTOVA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2022. GODINE

I.

Ovim naputkom donosi se Program uređenja i održavanja plovnih putova za razdoblje od 2018. do 2022. godine, na prijedlog trgovačkog društva Plovput d.o.o. iz priloga, koji čini sastavni dio ovoga Naputka.

II.

Zadužuje se trgovačko društvo Plovput d.o.o. za izvršavanje Programa uređenja i održavanja plovnih putova za razdoblje od 2018. do 2022. godine iz priloga, koji čini sastavni dio ovoga Naputka.

III.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-19/15-01/03

Urbroj: 530-04-2-1-18-12

Zagreb, 5. prosinca 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG

PROGRAM UREĐENJA I ODRŽAVANJA PLOVNIH PUTOVA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2022. GODINE

1. Pravna osnova trgovačkog društva Plovput d.o.o. s organizacijskim ustrojem

Pravna osnova i djelatnosti trgovačkog društva Plovput d.o.o. (dalje: Plovput) utvrđeni su Pomorskim zakonikom (»Narodne novine« 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15) i Zakonom o Plovputu, Split (»Narodne novine« 73/97).

U skladu s člankom 50. stavkom 1. i stavkom 3. Pomorskog zakonika, Republika Hrvatska radi zaštite ljudskih života i sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama i u teritorijalnom moru Republike Hrvatske osigurava pružanje usluga od javnog interesa, među kojima su uređivanje i održavanje plovnih putova, postavljanje i održavanje objekata sigurnosti plovidbe, radioslužba obalnih radijskih postaja, koje poslove obavlja Plovput kao javnu ovlast.

U skladu s člankom 51. stavkom 1. Pomorskog zakonika plovni putovi izvan lučkih područja, kako su utvrđena posebnim propisom, uređuju se i održavaju u skladu s Programom uređenja i održavanja plovnih putova kojeg naputkom donosi ministar za razdoblje od pet godina na prijedlog trgovačkog društva Plovput d.o.o. sukladno Strategiji iz članka 6. stavka 7. Zakonika. Temeljem članka 51. stavka 3. Pomorskog zakonika Program uređenja i održavanja plovnih putova mora sadržavati i temeljiti se na procjeni rizika za sigurnost plovidbe, ljudske živote i imovinu na moru.

Odlukom o unutarnjem ustroju organizacije procesa rada i poslovanja u organizacijskim jedinicama pobliže je određen unutarnji ustroj Plovputa, kojom je utvrđeno da se djelatnosti i ostali poslovi društva obavljaju kroz slijedeće organizacijske jedinice:

– ured direktora

– sektor sigurnosti plovidbe

– sektor za održavanje

– financijsko-informatički sektor

– komercijalni sektor

– pravno-kadrovski sektor

– plovna područja: Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Korčula i Dubrovnik.

2. Ocjena stanja sigurnosti na plovnim putovima s procjenom rizika za sigurnost plovidbe, ljudske živote i imovinu na moru

Temeljem odredbi Pomorskog zakonika plovni put jest morski pojas dovoljno dubok i širok za sigurnu plovidbu plovnog objekta. Glavni plovni putovi na hrvatskom dijelu Jadranskog mora jesu zadovoljavajući, jer su dovoljne dubine i širine sa stajališta sigurne plovidbe, te u najvećem dijelu ne iziskuju zahtjevne manevre visoke složenosti i rizika.

U skladu s navedenim, razlozi za izvođenjem radova produbljivanja i proširivanja postojećih plovnih putova vezani su uz strateške interese Republike Hrvatska glede razvoja pomorskog prometa određenim plovnim područjem, poticanja razvoja luka i nautičkog turizma, poboljšavanja mobilnosti ljudi i roba, smanjivanja prometne izoliranosti otoka te uravnoteženja regionalnog razvoja.

Ovaj Program temelji se na procjeni rizika za sigurnost plovidbe, ljudske živote i imovinu na moru kako je izrađena u dokumentima Prometno-plovidbena studija plovnih područja Primorsko-goranske županije, Ličko-senjske županije, Zadarske županije i Šibensko-kninske županije, Prometno-plovidbena studija plovnih područja Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanske županije, te Prometno-plovidbena studija konsolidacije sustava obveznog javljanja brodova i uspostave zajedničkog jadranskog VTS sustava, izrađivača Pomorskog fakulteta u Rijeci i Naručitelja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a koji čine sastavni dio ovog Programa. U izradi navedenih dokumenata primijenjena je standardizirana kvantitativna metoda procjene rizika od sudara i nasukavanja plovila na plovnim putovima visoke gustoće uporabom modela IALA Waterways Risk Assessment Program (IWRAP Mk II), koji omogućava razvijanje scenarija pomorskih nesreća uslijed promjene u volumenu i gustoći prometa kao i vrstama i dimenzijama plovila.

3. Mjere unaprjeđenja i terminskog plana uređenja i održavanja plovnih putova

3.a. Projekt proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz

Privlački gaz je plitki pomorski prolaz između Privlačkog zatona i Ninskog zaljeva smješten između obala kopna i otoka Vira. S obzirom na njegovu atraktivnost u nautičkom smislu i potencijalno skraćenje plovidbe za 11 nautičkih milja za sva plovila koja plove od Privlačkog zatona prema Povljanskom kanalu te dalje prema Ljubačkom zaljevu i Ljubačkim vratima ispod Paškog mosta, ocjenjuje se opravdanim pristupiti radovima proširenja i produbljenja prolaza Privlački gaz.

Osim što će se realizacijom ovoga projekta povećati razina sigurnosti plovidbe, također će se omogućiti dvosmjerna plovidba kanalom za sva plovila koja mu gravitiraju, uz prethodno označavanje kanala s novim objektima pomorske signalizacije i ograničenje brzine plovidbe kroz kanal. S ekonomskog aspekta poboljšat će se turistička ponuda Zadarske županije, bilo da se radi o nautičkom turizmu ili jednodnevnim/višednevnim putovanjima manjih turističkih brodova. Dodatna korist koja će se ostvariti realizacijom ovoga projekta jest što će se iskopani kameni materijal iskoristiti na gradilištima luka i lučica na području Općina Vir i Privlaka, dok bi se iskopani pijesak koristio za dohranu plaža, prvenstveno na području Općina Vir i Privlaka, a alternativno na području grada Nina i općine Vrsi.

Temeljem odredbi Pomorskog zakonika i Zakona o Plovputu Split, Plovput uređuje i održava plovne putove, te postavlja objekte sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, te je u skladu s navedenim investitor radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz na području Općine Privlaka u Zadarskoj županiji. Plovput je ishodio važeću Građevinsku dozvolu koja je postala pravomoćna 10. travnja 2013. godine, a 26. ožujka 2015. godine izvršio prijavu početka građenja i iskolčenja predmetne građevine, odnosno projekta. Nadalje, izrađena je projektno-tehnička dokumentacija, i proveden postupak ocjene studije utjecaja na okoliš. U svrhu ishođenja građevinske dozvole i troškova otvaranja gradilišta u razdoblju od 2010. godine do 2015. godine Plovput je utrošio 150.174,88 kn vlastitih financijskih sredstava.

Kako bi se započeti projekt okončao, potrebno je u narednom razdoblju provesti aktivnosti koje uključuju provođenje zaštitnih arheoloških istraživanja i izradu geodetskog snimka područja s arheološkim ostacima, ugovaranje izvođača radova, ugovaranje stručnog nadzora nad izvođenjem radova, izvođenje radova proširenja i produbljenja kanala i postavljanje objekata pomorske signalizacije, izvođenje hidrografske izmjere izvedenog stanja, tehnički pregled i izdavanje uporabne dozvole, sve navedeno ukupne okvirne procijenjene vrijednosti 17.5 milijuna kuna bez PDV-a temeljem procjena iz Glavnog projekta.

U skladu sa zakonskim ovlaštenjima, Plovput je nositelj provedbe postupka javne nabave čiji predmet je nabava radova i usluga za potrebe realizacije ovoga projekta, za koji će Plovput raspisati natječaj u 2019. godini, a predviđeni rok izvođenja radova je dvije godine.

3.b Projekt produbljenja i proširenja plovnog koridora u kanalu Puntarska draga

Puntarska draga je prostrana, plitka uvala u sjeveroistočnom dijelu Krčkog zaljeva. Pristupačna je samo za plovila gaza do 2,50 m, u koju se uplovljava prilaznim kanalom dužine od oko 900 m. U istočnom dijelu Puntarske drage, sjeverno od luke Punat, izgrađena je marina s oko tisuću vezova. Dobra zaštićenost marine i luke Punat, te pogodnost njihove lokacije na razmeđi Kvarnera i Kvarnerića, uvjetuje izuzetnu frekventnost raznoraznih plovila, pri čemu za vrijeme turističke sezone dolazi do zagušenja kanala.

Realizacijom ovoga projekta proširuje se i produbljuje postojeći plovni koridor i izgrađuju se novi objekti pomorske signalizacije. S novim dimenzijama plovnog koridora kanala postiže se ne samo veća protočnost i mogućnost dolaska u luku, marinu i brodogradilište Punat plovila gaza od 3,50 m, već i dvosmjerna plovidba kanalom, te brža cirkulacija tj. izmjena mase mora, dakle obnavljanje flore i faune u plitkoj i »zatvorenoj« uvali Puntarske drage. Realizacijom projekta osigurat će se prvenstveno sigurniji pomorski promet vezano za plovila nautičkog turizma, turističke brodice i ribarske brodice. Projekt će također doprinijeti daljnjem gospodarskom razvoju područja.

U proteklom razdoblju ishođena je građevinska dozvola 2008. godine, te rješenja kojim je ista produljena do studenoga 2012. godine, te je iste godine prijavljen početak radova (radovi iskolčenja u području plovnog koridora), a gradilište je otvoreno.

U svrhu koordinacije aktivnosti i financiranja izvođenja I. faze radova na ovome projektu, 2014. godine sklopljen je Sporazum o koordinaciji i zajedničkom financiranju I. faze radova projekta produbljenja i proširenja plovnog koridora u kanalu Puntarska draga, između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Plovputa d.o.o., Marine Punat d.o.o., Općine Punat i Grada Krka, kojim su se potpisnici Sporazuma, osim Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, obvezali financirati radove u iznosu 3.027.000,00 kn bez PDV-a. Isto je potrebno realizirati nakon provođenja postupka javne nabave i potpisivanja ugovora koji će se isplaćivati po građevinskim situacijama, sukladno Ugovoru o financiranju, kojeg su nositelji Općina Punat, Grad Krk i Marina Punat d.o.o. U skladu s ovim Sporazumom, Plovput preuzima financiranje troškova izvođenja radova izgradnje i postavljanja pomorske signalizacije tijekom I. faze, te nakon puštanja pomorskog prometa »desnom stranom« čime će se omogućiti II. faza radova u »lijevoj strani«. Također, Plovput preuzima financiranje troškova aktivnosti višekratnih batimetrijskih izmjera sa izradom batimetrijskih snimaka, troškove izrade izvedbene tehničke dokumentacije sa troškovima radova I. faze, kao i troškove provođenja postupka javne nabave u procijenjenom iznosu od 380.000,00 kuna bez PDV-a.

U narednom razdoblju potrebno je provesti sljedeće aktivnosti:

– izrada dokumentacije za nadmetanje, provođenje postupka javnog nadmetanja i ugovaranje izvođenja radova s uslugom stručnog nadzora nad radovima

– izvođenje radova proširenja i produbljenja kanala i postavljanja objekata pomorske signalizacije

– batimetrijska izmjera izvedenog stanja dubina

– tehnički pregled plovnog koridora kanala i izdavanje uporabne dozvole.

Za realizaciju navedenih aktivnosti procijenjena vrijednost iznosi približno 8.265.500,00 kn bez PDV-a, s planiranim početkom radova do 2021. godine.