Uredba o izmjenama Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem

NN 112/2018 (14.12.2018.), Uredba o izmjenama Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem

Vlada Republike Hrvatske

2171

Na temelju članka 56. stavka 5. i članka 61. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), a u vezi s člankom 18. Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 8/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. prosinca 2018. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O IZRADI I PROVEDBI DOKUMENATA STRATEGIJE UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM

Članak 1.

U Uredbi o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (»Narodne novine«, br. 112/14 i 39/17), članak 2. mijenja se i glasi:

»Ova Uredba sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije i Programa Ujedinjenih naroda za okoliš:

– Direktivom 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (SL L 164 25. 6. 2008.) (u daljnjem tekstu: Direktiva)

– Direktivom Komisije (EU) 2017/845 o izmjeni Direktive 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu okvirnog popisa elemenata koje treba uzeti u obzir pri pripremi pomorskih strategija (SL L 125 18. 5. 2017.) (u daljnjem tekstu: izmjene i dopune Direktive)

– Odlukom Komisije (EU) 2017/848 o utvrđivanju kriterija i metodoloških standarda za dobro stanje okoliša morskih voda, kao i specifikacija i standardiziranih metoda za praćenje i procjenu te o stavljanju izvan snage Odluke 2010/477/EU (SL L 125 18. 5. 2017.) (u daljnjem tekstu: Odluka)

– Protokolom Barcelonske konvencije o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja, ratificiranim od strane Republike Hrvatske (Zakon o potvrđivanju Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 8/12) (u daljnjem tekstu: Protokol).«.

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Za provedbu Uredbe nadležno je Ministarstvo. Ministarstvo je koordinator suradnje s nadležnim tijelima koja su određena u Prilogu VII. ove Uredbe. Ministarstvo je nadležno za uspostavu i koordinaciju rada Koordinacijskog mehanizma za provedbu Strategije.

(2) Koordinacijski mehanizam čine Povjerenstvo za koordinaciju izrade i provedbe dokumenata Strategije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za koordinaciju), Nacionalni odbor za izvršenje zadaća uređenih ovom Uredbom i izradu i provedbu Strategije (u daljnjem tekstu: Nacionalni odbor), stručna, tematska i tehnička radna tijela i/ili radne skupine i Administrativna jedinica. Administrativna jedinica ustrojstveno je tijelo Ministarstva koje za potreba izrade i provedbe dokumenata Strategije obavlja administrativne i tajničke poslove.

(3) Rad Koordinacijskog mehanizma uređuje se Poslovnikom o radu Koordinacijskog mehanizma kojeg donosi ministar nadležan za zaštitu okoliša.

(4) Povjerenstvom za koordinaciju rukovodi ministar nadležan za zaštitu okoliša. Povjerenstvo za koordinaciju zaključkom potvrđuje dokumente Strategije. Dokumenti Strategije dostavljaju se na potvrđivanje Povjerenstvu za koordinaciju. Uz dokumente Strategije, dostavljaju se i mišljenja Nacionalnog odbora.

(5) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva, odlukom imenuje predsjednika i članove Nacionalnog odbora. Radom Nacionalnog odbora rukovodi predsjednik Nacionalnog odbora koji je predstavnik Ministarstva. Nacionalni odbor o dokumentima Strategije donosi mišljenje.

(6) Radna tijela Nacionalnog odbora i članove radnih tijela na prijedlog predsjednika Nacionalnog odbora imenuje ministar nadležan za zaštitu okoliša. Radnim tijelom, ovisno o nadležnosti, rukovodi Voditelj radnog tijela, a odgovoran je predsjedniku Nacionalnog odbora i ministru nadležnom za zaštitu okoliša. Voditelj Radnog tijela je predstavnik nadležnog tijela iz priloga VII. ove Uredbe.

(7) Nadležna tijela iz Priloga VII. ove Uredbe sudjeluju u radu Koordinacijskog mehanizma svatko u okviru svojega propisanog djelokruga nadležnosti što uključuje sudjelovanje u radu, vođenje i koordinaciju aktivnosti radnih tijela, kao i provedbu administrativnih, znanstvenih i stručnih aktivnosti iz relevantnog upravnog i tematskog područja, a koje je u nadležnosti pojedinog tijela.

(8) Članovi Nacionalnog odbora i Radnih tijela koji nisu zaposlenici središnjih tijela državne uprave, imaju pravo na naknadu sukladno Odluci o visini naknade članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela, klase: 120-02/11-01/04, urbroja: 50-30120-11-1, od 5. svibnja 2011. godine i urbroja: 5030120-11-5, od 18. kolovoza 2011. godine.

(9) Ministarstvo nadležnim tijelima Europske unije i Programa Ujedinjenih naroda za okoliš dostavlja pobliže informacije o propisanom djelokrugu tijela iz ovoga članka i Priloga VII. ove Uredbe.«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 3. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – u Prilogu II. – Okvirni popis elemenata ekosustava, antropogenih pritisaka i ljudskih aktivnosti od značaja za morske vode;«.

Članak 4.

U članku 13. stavku 5. riječi: »putem Agencije za zaštitu okoliša« brišu se.

Članak 5.

U članku 14. stavku 5. riječi: »putem Agencije za zaštitu okoliša« brišu se.

Članak 6.

U članku 25. stavku 5. riječi: »Agenciji za zaštitu okoliša« i riječi: »Agencijom za zaštitu okoliša, uz koordinaciju Ministarstva« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo« u odgovarajućem padežu.

U stavcima 6. i 7. riječi: »Agencija za zaštitu okoliša« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 10. riječi: »Agencije za zaštitu okoliša uz prethodnu suglasnost Ministarstva« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

Članak 7.

Prilog II. mijenja se i glasi:

OKVIRNI POPIS ELEMENATA EKOSUSTAVA, ANTROPOGENIH PRITISAKA I LJUDSKIH AKTIVNOSTI OD ZNAČAJA ZA MORSKE VODE
(na koji se odnose članak 12. stavci 1., 2. i 3. članak 13. stavci 1. i 2., članak 13. stavak 6., članak 14. stavci 1., 2. i 3. članak 17. stavci 1. i 2.)

Tablica 1.     Struktura, funkcije i procesi u morskim ekosustavima od posebne važnosti za članak 12. stavak 2. točku (a) te članke 13. i 17.

TemaElementi ekosustavaMogući parametri i karakteristike
(napomena 1.)
Relevantni kvalitativni deskriptori utvrđeni u Prilogu I. (napomene 2. i 3.)
VrstaSkupine vrsta (napomena 4.) morskih ptica, sisavaca, gmazova, riba i glavonožaca u morskoj regiji ili podregiji

Prostorna i vremenska varijacija po vrsti ili populaciji:

– rasprostranjenost, brojnost i/ili biomasa

– veličina, dobna i spolna struktura

– plodnost, stope preživljavanja i smrtnosti/ozljeda

– ponašanje uključujući kretanje i seobu

– stanište vrste (površina, prikladnost)

Sastav vrsta skupine

(1); (3)
StaništaŠiroki tipovi staništa vodenog stupca (pelagijski) i morskog dna (bentoski) (napomena 5.) ili drugi tipovi staništa, uključujući s njima povezane biološke zajednice diljem morske regije ili podregije

Po tipu staništa:

– rasprostranjenost i površina staništa (i volumen, ako je primjereno)

– sastav vrsta, brojnost i/ili biomasa (prostorna i vremenska varijacija)

– veličina i dobna struktura vrste (ako je primjereno)

– fizička, hidrološka i kemijska svojstva

Dodatno za pelagijska staništa:

– koncentracija klorofila a

– frekvencija i površina cvjetanja planktona

(1); (6)
Ekosustavi, uključujući hranidbene mreže

Struktura, funkcije i procesi u ekosustavu, koji obuhvaćaju:

– fizička i hidrološka svojstva

– kemijska svojstva

– biološka svojstva

– funkcije i procese

Prostorna i vremenska varijacija u:

– temperaturi i ledu

– hidrologiji (valni režim i režim strujanja; uzlazne struje, miješanje, vrijeme zadržavanja, dotok slatke vode; razina mora) – batimetrija

– zamućenost (opterećenja muljem/sedimentom), prozirnost, zvuk

– supstrat i morfologija morskog dna

– salinitet, hranjive tvari (N, P), organski ugljik, otopljeni plinovi (pCO2, O2) i pH

– veze između staništa i vrsta morskih ptica, sisavaca, gmazova, riba i glavonožaca

– struktura pelagijsko-bentoske zajednice

– produktivnost

(1); (4)Napomene koje se odnose na tablicu 1.

Napomena 1.:     Okvirni popis relevantnih parametara i karakteristika za vrste, staništa i ekosustave, prikazan je tako da odražava parametre na koje utječu pritisci iz tablice 2. ovog Priloga i koji su važni za kriterije utvrđene u skladu s člankom 9. stavkom 3. Direktive. Posebne parametre i značajke koji će se koristiti za praćenje i procjenu trebalo bi odrediti u skladu sa zahtjevima Direktive, uključujući one iz članaka od 8. do 11.

Napomena 2.:     Brojevi u ovom stupcu odnose se na odgovarajuće numerirane točke iz Priloga I.

Napomena 3.:     U tablici 1. navedeni su samo kvalitativni deskriptori stanja okoliša (1), (3), (4) i (6) za koje su kriteriji utvrđeni u skladu s člankom 9. stavkom 3. Svi drugi kvalitativni deskriptori pritiska na okoliš iz Priloga I. mogu biti relevantni za pojedinu temu.

Napomena 4.:     Te skupine vrsta dodatno su određene u dijelu II. Priloga Odluke.

Napomena 5.:     Ti široki tipovi staništa pobliže su određeni u dijelu II. Priloga Odluke.

Tablica 2.     Antropogeni pritisci, upotrebe i ljudske aktivnosti u morskom okolišu ili s utjecajem na njega

2.a Antropogeni pritisci na morski okoliš

od posebne važnosti za članak 12. stavak 2. točke (a) i (b), članak 12. stavak 3. te članke 13., 14. i 17.

TemaPritisak (napomena 1.)Mogući parametriRelevantni kvalitativni deskriptori utvrđeni u Prilogu I. (napomene 2. i 3.)
BiološkiUnošenje ili širenje strane vrsteIntenzitet i prostorna i vremenska varijacija pritiska u morskom okolišu i, prema potrebi, na izvoru Za procjenu utjecaja pritiska na okoliš, odabrati relevantne elemente ekosustava i parametre iz tablice 1.(2)
Unos mikrobnih patogena
Unos genetski modificiranih organizama i premještaj zavičajnih vrsta
Gubitak, ili promjena, prirodnih bioloških zajednica zbog uzgoja životinjske ili biljne vrste
Uznemiravanje vrsta (npr. na mjestu razmnožavanja, odmora i hranjenja) zbog ljudske prisutnosti
Uklanjanje divljih vrsta ili smrtnost/ozljeda kod divljih vrsta (komercijalnim i rekreacijskim ribolovom i drugim aktivnostima)(3)
FizičkiFizičko remećenje morskog dna (privremeno ili reverzibilno)(6); (7)
Fizički gubitak (zbog stalnih promjena supstrata ili morfologije morskog dna i vađenja supstrata morskog dna)
Promjene hidroloških uvjeta
Tvari, otpad i energijaUnos hranjivih tvari – raspršeni izvori, točkasti izvori, atmosfersko odlaganje(5)
Unos organskih tvari – raspršeni izvori i točkasti izvori
Unos drugih tvari (npr. sintetičke tvari, nesintetičke tvari, radionuklidi) – raspršeni izvori, točkasti izvori, atmosfersko odlaganje, akutni događaji(8); (9)
Unos otpada (krute otpadne tvari, uključujući mikrootpad)(10)
Unos antropogenih zvukova (impulsni, kontinuirani)(11)
Unos drugih oblika energije (uključujući elektromagnetska polja, svjetlost i toplinu)
Unos vode – točkasti izvori (npr. slana voda)

2.b Upotrebe i ljudske aktivnosti u morskom okolišu ili s utjecajem na njega

od posebne važnosti za članak 12. stavak 2. točke (b) i (d), članak 12. stavak 3. (samo aktivnosti označene * su važne za članak 12. stavak 2 točku (d)) i članke 14., 18. i 19.

TemaAktivnost
Fizičko restrukturiranje rijeka, obale ili morskog dna (upravljanje vodama)Pridobivanje zemljišta
Usmjeravanje i ostale izmjene vodotokova
Obrana priobalnih područja i zaštita od poplava*
Odobalni objekti (osim za naftu/plin/obnovljive izvore)*
Restrukturiranje morfologije morskog dna, uključujući jaružanje i odlaganje materijala*
Vađenje neživih resursaDobivanje mineralnih sirovina (tehničko-građevnog kamena, arhitektonsko-građevnog kamena, mineralne sirovine kovina, građevni pijesak i šljunak iz morskog dna,)*
Pridobivanje nafte i plina, uključujući infrastrukturu*
Pridobivanje morske soli*
Dobivanje vode*
Proizvodnja energijeProizvodnja energije iz obnovljivih izvora (vjetar, valovi i plima i oseka), uključujući infrastrukturu*
Proizvodnja energije iz neobnovljivih izvora
Prijenos električne energije i komunikacija (kabeli)*
Vađenje živih resursaIzlov ribe i školjkaša (profesionalni, rekreacijski)*
Prerada ribe i školjkaša*
Prikupljanje morskih biljaka*
Lov i prikupljanje u druge svrhe*
Uzgajanje živih resursaAkvakultura – morska, uključujući infrastrukturu*
Akvakultura – slatkovodna
Poljoprivreda
Šumarstvo
PrometPrometna infrastruktura*
Promet – pomorski*
Promet – zračni
Promet – kopneni
Gradska i industrijska upotrebaGradska upotreba
Industrijska upotreba
Obrada i zbrinjavanje otpada*
Turizam i slobodno vrijemeInfrastruktura za turizam i slobodno vrijeme*
Turističke aktivnosti i aktivnosti u slobodno vrijeme*
Sigurnost/obrana

Vojne operacije

(u skladu s člankom 4. stavkom 2.)

Obrazovanje i istraživanjeIstraživanje, prikupljanje podataka i obrazovne aktivnosti*Napomene koje se odnose na tablicu 2.

Napomena 1.:     Procjene pritisaka trebale bi se temeljiti na njihovim razinama u morskom okolišu i, ako je primjereno, stopama unosa (iz kopnenih ili atmosferskih izvora) u morski okoliš.

Napomena 2.:     Brojevi u ovom stupcu odnose se na odgovarajuće numerirane točke iz Priloga I.

Napomena 3.:     U tablici 2.a navedeni su samo kvalitativni deskriptori pritiska na okoliš (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10) i (11), za koje su kriteriji utvrđeni u skladu s člankom 13. stavkom 6. Svi drugi kvalitativni deskriptori stanja okoliša iz Priloga I. mogu biti relevantni za pojedinu temu.«.

Članak 8.

U prilogu VII. stavku 1. riječi: »Ministarstvo zaštite okoliša i prirode« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo zaštite okoliša i energetike«.

U stavku 2. točki I. podtočki 1. riječi: »Ministarstvo zaštite okoliša i prirode« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo zaštite okoliša i energetike«.

U podtočki 3. riječi: »Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture«.

U podtočki 4. u zagradi riječi: »vodno gospodarstvo,«, brišu se.

U podtočki 5. riječi: »Ministarstvo gospodarstva« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta«.

U podtočki 7. riječi: »Ministarstvo zdravlja« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo zdravstva«.

U podtočki 11. riječi: »Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo znanosti i obrazovanja«.

U točki II. podtočka 4. briše se

Dosadašnja podtočka 5. postaje podtočka 4.

U točki III. podtočka 1. briše se.

Dosadašnja podtočka 2. postaje podtočka 1.

Dosadašnja podtočka 3. briše se.

Dosadašnje podtočke 4. i 5. postaju podtočke 2. i 3.

Članak 9.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 022-03/18-03/55
Urbroj: 50301-25/14-18-7
Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.