Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Osnovne škole Dragutina Kušlana

NN 112/2018 (14.12.2018.), Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Osnovne škole Dragutina Kušlana

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2174

Na temelju članka 13. stavka 1., a u vezi s člankom 2. stavcima 1. i 2. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (»Narodne novine«, br. 74/14 i 69/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. prosinca 2018. godine donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU OSNOVNE ŠKOLE DRAGUTINA KUŠLANA

I.

Izgradnja Osnovne škole Dragutina Kušlana u Zagrebu, između Bužanove i Čerinine ulice, uz osnivanje građevne čestice od k.č.br. 1865/1, 1867/1, 1867/4, 1868, 1869, 1870, sve k.o. Peščenica i od dijelova k.č.br. 1835/2, 1863, 1866, 1867/2, 1867/3, 1871, 1872/1, 1902, 1904, sve k.o. Peščenica, prema Lokacijskoj dozvoli, klase: UP/I-350-05/17-01/148, urbroja: 251-13-21-1/024-17-12, od 23. kolovoza 2017. godine i Geodetskom projektu RN 112/2017., označene kao novoformirana k.č.br. 1863/1 k.o. Peščenica, u interesu je Republike Hrvatske.

II.

Interes Republike Hrvatske iz točke I. ove Odluke utvrđuje se na temelju pravomoćne Lokacijske dozvole Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Grada Zagreba, Odjela za prostorno uređenje, Središnjeg odsjeka za prostorno uređenje, klase: UP/I-350-05/17-01/148, urbroja: 251-13-21-1/024-17-12, od 23. kolovoza 2017. godine, Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba o davanju prethodnog mišljenja za donošenje odluke Vlade Republike Hrvatske da je gradnja Osnovne škole Dragutina Kušlana u interesu Republike Hrvatske, klase: 021-05/18-01/211, urbroja: 251-01-05-18-7, od 24. svibnja 2018. godine, Geodetskog projekta RN 112/2017, iz lipnja 2017. godine, Potvrde Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba, klase: 932-06/17-02/3883, urbroja: 251-15-02-1-17-3, od 28. srpnja 2017. godine i očitovanja Grada Zagreba, Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu grada, klase: 944-09/17-001/116, urbroja: 251-14-22-1/026-18-60, od 16. srpnja 2018. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/408

Urbroj: 50301-26/09-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.