Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu postupanja i suradnje suca, stručnog radnika centra za socijalnu skrb i policijskog službenika za mladež prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta

NN 112/2018 (14.12.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu postupanja i suradnje suca, stručnog radnika centra za socijalnu skrb i policijskog službenika za mladež prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta

Ministarstvo pravosuđa

2176

Na temelju članka 516. stavka 2. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 103/15.), uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove i ministra nadležnog za socijalnu skrb, ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU POSTUPANJA I SURADNJE SUCA, STRUČNOG RADNIKA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I POLICIJSKOG SLUŽBENIKA ZA MLADEŽ PRILIKOM PRISILNOG ODUZIMANJA I PREDAJE DJETETA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu postupanja i suradnje suca, stručnog radnika centra za socijalnu skrb i policijskog službenika za mladež prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta (»Narodne novine«, broj 48/16.) u članku 10. iza riječi »sudac« brišu se riječi »u pravilu«.

Članak 2.

U članku 11. stavku 1. iza riječi »obzirom« dodaje se zarez i riječi:

»vodeći pritom računa i o njihovim specifičnim potrebama obzirom na eventualni invaliditet, trudnoću i narušeno zdravstveno stanje.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Radi zaštite dostojanstva i/ili dobrobiti djeteta, u cilju savjetodavne potpore u provedbi ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta, kako bi se izbjegla uporaba sredstava prisile prema djetetu radi čije predaje se provodi ovrha, uz osobe iz članka 14. ovoga Pravilnika, sud može na teret proračunskih sredstva suda odrediti sudjelovanje stalnog sudskog vještaka iz područja psihologije i/ili psihijatrije.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik se primjenjuje na postupke u tijeku bez obzira na to kada su pokrenuti.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/14

Urbroj: 514-05-01-18-16

Zagreb, 28. studenoga 2018.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.