Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

NN 112/2018 (14.12.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2178

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11., članka 21. stavaka 2. i 5., članka 22. stavka 3., članka 23. stavaka 2. i 9., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 3., članka 28. stavaka 4. i 5., članka 29. stavka 9., članka 31. stavka 3. i članka 73. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11 i 14/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA
KRMNOG BILJA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja (»Narodne novine« broj 129/07, 78/10, 31/13 i 23/17) u članku 1.a podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – Direktiva Vijeća 66/401/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja (SL L 125, 11. 7. 1966.) kako je zadnji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2018/1028 оd 19. srpnja 2018. o ispravku Provedbene direktive (EU) 2016/2109 o izmjeni Direktive Vijeća 66/401/EEZ u pogledu uvrštavanja novih vrsta i botaničkog naziva vrste Lolium x boucheanum Kunth (SL L 184, 20. 7. 2018.).«.

Članak 2.

U članku 19. stavku 1. podstavku 7. riječi: »i sjeme sorte koja nije na Sortnoj listi Republike Hrvatske,« brišu se.

Iza podstavka 8. dodaje se novi podstavak 9. koji glasi:

» – narančaste boje ukoliko ima Rješenje na temelju Odluke Komisije 2004/842/EZ od 1. prosinca 2004. o provedbenim pravilima kojima države članice mogu odobriti stavljanje na tržište sjemena koje pripada sortama za koje je podnesen zahtjev za unos u nacionalni katalog sorata poljoprivrednih biljnih vrsta ili vrsta povrća (SL L 362 9. 12. 2004.)«.

Dosadašnji podstavak 9. postaje podstavak 10.

Članak 3.

U Dodatku 3., u prvom stupcu tablice uz riječi »Poaceae (Gramineae)« dodaje se fusnota: »)([1](Maksimalna masa partije može biti povećana na 25 tona uz uvjet da dobavljač za to ima ovlaštenje Zavoda.))«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 011-01/18-01/44

Urbroj: 525-09/0007-18-4

Zagreb, 10. prosinca 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.