Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu

NN 113/2018 (17.12.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu

HRVATSKI SABOR

2192

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 36/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2018., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2019. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 3.523.586.233 kune

– ukupne rashode u iznosu od 3.198.586.233 kune

– višak u iznosu od 325.000.000 kuna

2. Projekciju plana za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 4.176.185.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 3.861.185.000 kuna

– višak u iznosu od 315.000.000 kuna

3. Projekciju plana za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 4.307.977.035 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 4.099.477.035 kuna

– višak u iznosu od 208.500.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 400-06/18-01/06

Zagreb, 3. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvršenje 2017.Plan za 2018.Plan za 2019.Projekcija plana za 2020.Projekcija plana za 2021.
PRIHODI POSLOVANJA2.914.157.3363.426.837.0903.523.486.2334.176.085.0004.307.877.035
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE79.133100.000100.000100.000100.000
UKUPNI PRIHODI2.914.236.4693.426.937.0903.523.586.2334.176.185.0004.307.977.035
RASHODI POSLOVANJA2.425.540.3782.718.787.0902.828.517.0003.306.570.0003.558.050.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU262.675.538372.150.000370.069.233554.615.000541.427.035
UKUPNI RASHODI2.688.215.9163.090.937.0903.198.586.2333.861.185.0004.099.477.035
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK226.020.553336.000.000325.000.000315.000.000208.500.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Izvršenje 2017.Plan za 2018.Plan za 2019.Projekcija plana za 2020.Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA155.993.86274.000.00073.000.00070.000.00036.500.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA400.169.311440.000.000438.000.000425.000.000285.000.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE114.528.87830.000.00040.000.00040.000.00040.000.000
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-96.373.9820000
NETO FINANCIRANJE-226.020.553-336.000.000-325.000.000-315.000.000-208.500.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE00000


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod­skupinaNaziv prihodaIzvršenje 2017.Plan za 2018.Plan za 2019.Projekcija plana za 2020.Projekcija plana za 2021.
6PRIHODI POSLOVANJA2.914.157.3363.426.837.0903.523.486.2334.176.085.0004.307.877.035
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna624.771.1981.046.814.8041.090.866.3091.692.507.7851.838.125.857
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU3.650.4447.800.00018.815.000
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna621.109.4561.038.714.8041.072.001.309
634Pomoći od izvanproračunskih korisnika11.298300.00050.000
64Prihodi od imovine9.535.30914.850.00011.750.00011.750.00011.750.000
641Prihodi od financijske imovine8.394.63313.050.00010.100.000
642Prihodi od nefinancijske imovine1.111.8541.700.0001.600.000
643Prihodi od kamata na dane zajmove28.822100.00050.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada2.206.706.3352.277.750.2862.317.053.0002.305.680.0002.294.637.000
652Prihodi po posebnim propisima2.206.706.3352.277.750.2862.317.053.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija73.144.49487.422.000103.816.924166.147.215163.364.178
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga0033.000.000
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna73.144.49487.422.00070.816.924
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE79.133100.000100.000100.000100.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine79.133100.000100.000100.000100.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata79.133100.000100.000


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPodskupinaNaziv rashodaIzvršenje 2017.Plan za 2018.Plan za 2019.Projekcija plana za 2020.Projekcija plana za 2021.
3RASHODI POSLOVANJA2.425.540.3782.718.787.0902.828.517.0003.306.570.0003.558.050.000
31Rashodi za zaposlene145.568.867161.261.000173.600.000180.159.000191.159.000
311Plaće (Bruto)121.198.209134.300.000144.500.000
312Ostali rashodi za zaposlene3.617.7223.900.0004.200.000
313Doprinosi na plaće20.752.93623.061.00024.900.000
32Materijalni rashodi957.331.3521.048.329.0001.071.443.0001.062.331.0001.062.301.000
321Naknade troškova zaposlenima8.094.1789.838.00010.138.000
322Rashodi za materijal i energiju19.093.29324.342.00025.692.000
323Rashodi za usluge924.269.5921.001.585.0001.023.085.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa92.966300.00050.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.781.32312.264.00012.478.000
34Financijski rashodi43.150.64342.490.00032.490.00023.490.00018.020.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove42.256.22141.000.00031.000.000
343Ostali financijski rashodi894.4221.490.0001.490.000
35Subvencije392.00001.833.6001.833.6001.528.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru392.00001.833.600
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna22.672.90651.850.00080.975.00070.750.00066.500.000
361Pomoći inozemnim vladama222.8322.000.0001.500.000
363Pomoći unutar općeg proračuna17.211.86249.850.00077.475.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna001.000.000
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava5.238.21201.000.000
38Ostali rashodi1.256.424.6101.414.857.0901.468.175.4001.968.006.4002.218.542.000
381Tekuće donacije1.084.988820.000920.000
383Kazne, penali i naknade štete849.2531.600.0001.600.000
386Kapitalne pomoći1.254.490.3691.412.437.0901.465.655.400
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE262.675.538372.150.000370.069.233554.615.000541.427.035
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine16.958.39120.000.00030.500.00020.000.00020.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva16.958.39120.000.00030.500.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine73.683.596165.700.000167.484.233362.538.000350.531.035
421Građevinski objekti42.467.930104.900.000123.934.233
422Postrojenja i oprema14.007.81842.800.00026.750.000
423Prijevozna sredstva895.5428.000.0006.800.000
426Nematerijalna proizvedena imovina16.312.30610.000.00010.000.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini172.033.551186.450.000172.085.000172.077.000170.896.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima172.033.551186.450.000172.085.000B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod­skupina
Izvršenje 2017.Plan za 2018.Plan za 2019.Projekcija plana za 2020.Projekcija plana za 2021.
NETO FINANCIRANJE-244.175.449-366.000.000-365.000.000-355.000.000-248.500.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA155.993.86274.000.00073.000.00070.000.00036.500.000
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici270.0360000
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora270.03600
84Primici od zaduživanja155.723.82674.000.00073.000.00070.000.00036.500.000
847Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti155.723.82674.000.00073.000.000
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA400.169.311440.000.000438.000.000425.000.000285.000.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova400.169.311440.000.000438.000.000425.000.000285.000.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru2.576.55214.000.00024.400.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora203.981.931204.000.000180.500.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti193.610.828222.000.000233.100.000


II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivIzvršenje 2017.Plan za 2018.Plan za 2019.Projekcija plana za 2020.Projekcija plana za 2021.
01HRVATSKE VODE3.088.385.2273.530.937.0903.636.586.2334.286.185.0004.384.477.035
       
100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE240.063.224272.516.000283.853.000323.138.000352.566.000
       
A1000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE203.391.321236.516.000249.303.000256.850.000268.850.000
31Rashodi za zaposlene145.568.867161.261.000173.600.000180.159.000191.159.000
311Plaće (Bruto)121.198.209134.300.000144.500.000
312Ostali rashodi za zaposlene3.617.7223.900.0004.200.000
313Doprinosi na plaće20.752.93623.061.00024.900.000
32Materijalni rashodi56.715.19173.605.00073.953.00075.041.00076.041.000
321Naknade troškova zaposlenima8.094.1789.838.00010.138.000
322Rashodi za materijal i energiju7.183.9378.032.0008.032.000
323Rashodi za usluge37.145.01049.530.00049.530.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa92.966300.00050.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.199.1005.905.0006.203.000
34Financijski rashodi868.3231.450.0001.450.0001.450.0001.450.000
343Ostali financijski rashodi868.3231.450.0001.450.000
38Ostali rashodi238.940200.000300.000200.000200.000
381Tekuće donacije238.940200.000300.000
       
K2000OPREMANJE12.670.26011.800.0007.750.00010.650.00010.650.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine12.670.26011.800.0007.750.00010.650.00010.650.000
422Postrojenja i oprema12.670.26011.800.0007.750.000
       
K2001INFORMATIZACIJA17.649.86413.000.00013.000.00013.000.00013.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine17.649.86413.000.00013.000.00013.000.00013.000.000
422Postrojenja i oprema1.337.5583.000.0003.000.000
426Nematerijalna proizvedena imovina16.312.30610.000.00010.000.000
       
K2002PRIJEVOZNA SREDSTVA895.5421.200.000000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine895.5421.200.000000
423Prijevozna sredstva895.5421.200.0000
       
K2003POSLOVNE ZGRADE5.456.23710.000.00013.800.00042.638.00060.066.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.456.23710.000.00013.800.00042.638.00060.066.000
421Građevinski objekti5.456.23710.000.00013.800.000
       
       
101SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI442.425.532481.000.000469.000.000447.000.000301.500.000
       
A1001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU9.996.55721.300.00031.000.00029.900.00029.200.000
34Financijski rashodi7.420.0057.300.0006.600.0005.900.0005.200.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove7.420.0057.300.0006.600.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova2.576.55214.000.00024.400.00024.000.00024.000.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru2.576.55214.000.00024.400.000
       
A1002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA226.721.166224.500.000193.400.000160.500.0002.300.000
34Financijski rashodi22.739.23520.500.00012.900.0006.000.0002.300.000
342Kamate za primljene zajmove22.739.23520.500.00012.900.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova203.981.931204.000.000180.500.000154.500.0000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora203.981.931204.000.000180.500.000
       
A1013ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI205.707.809235.200.000244.600.000256.600.000270.000.000
34Financijski rashodi12.096.98113.200.00011.500.00010.100.0009.000.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove12.096.98113.200.00011.500.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova193.610.828222.000.000233.100.000246.500.000261.000.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti193.610.828222.000.000233.100.000
       
       
103TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA903.792.379978.984.0001.003.583.600993.383.600993.078.000
       
A1004REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA699.955.057680.000.000700.000.000700.000.000700.000.000
32Materijalni rashodi699.538.047679.400.000699.400.000699.400.000699.400.000
322Rashodi za materijal i energiju6.578.22010.550.00010.900.000
323Rashodi za usluge692.668.335668.350.000688.000.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja291.492500.000500.000
38Ostali rashodi417.010600.000600.000600.000600.000
383Kazne, penali i naknade štete417.010600.000600.000
       
A1006OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE31.766.86385.000.00070.000.00060.000.00060.000.000
32Materijalni rashodi31.766.86385.000.00070.000.00060.000.00060.000.000
323Rashodi za usluge31.766.86385.000.00070.000.000
       
A1007TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA53.598.10571.000.00069.083.60068.833.60068.528.000
32Materijalni rashodi52.360.05770.380.00066.630.00066.380.00066.380.000
323Rashodi za usluge52.359.70770.375.00066.425.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3505.000205.000
35Subvencije392.00001.833.6001.833.6001.528.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru392.00001.833.600
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna00000
363Pomoći unutar općeg proračuna000
38Ostali rashodi846.048620.000620.000620.000620.000
381Tekuće donacije846.048620.000620.000
       
A1008HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA156.1202.000.0002.000.0002.000.0002.000.000
32Materijalni rashodi156.1202.000.0002.000.0002.000.0002.000.000
323Rashodi za usluge156.1202.000.0002.000.000
       
A1009IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)104.933.699118.000.000140.000.000140.000.000140.000.000
32Materijalni rashodi103.844.782115.960.000137.960.000137.960.000136.930.000
322Rashodi za materijal i energiju3.298.6013.000.0004.000.000
323Rashodi za usluge100.296.822112.730.000133.530.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja249.359230.000430.000
34Financijski rashodi26.09940.00040.00040.00070.000
343Ostali financijski rashodi26.09940.00040.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.062.8182.000.0002.000.0002.000.0003.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna1.062.8182.000.0002.000.000
       
A1010VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ6.521.6678.500.0009.800.0009.800.0009.800.000
32Materijalni rashodi6.521.6678.500.0009.800.0009.800.0009.800.000
322Rashodi za materijal i energiju2.032.5352.760.0002.760.000
323Rashodi za usluge4.441.7755.650.0006.950.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja47.35790.00090.000
       
A1011IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU5.447.3758.000.0006.700.0006.750.0006.750.000
32Materijalni rashodi5.447.3758.000.0006.700.0006.750.0006.750.000
323Rashodi za usluge5.434.9607.950.0006.650.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja12.41550.00050.000
       
A1012OSTALI IZVANREDNI IZDACI1.413.4936.484.0006.000.0006.000.0006.000.000
32Materijalni rashodi981.2505.484.0005.000.0005.000.0005.000.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja981.2505.484.0005.000.000
38Ostali rashodi432.2431.000.0001.000.0001.000.0001.000.000
383Kazne, penali i naknade štete432.2431.000.0001.000.000
       
       
104PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI1.502.104.0921.798.437.0901.880.149.6332.522.663.4002.737.333.035
       
K2004KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA178.927.755210.000.000195.185.000181.677.000180.496.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna6.894.20421.550.00017.500.0006.000.0006.000.000
361Pomoći inozemnim vladama222.8322.000.0001.500.000
363Pomoći unutar općeg proračuna6.671.37219.550.00015.000.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna001.000.000
38Ostali rashodi02.000.0005.600.0003.600.0003.600.000
386Kapitalne pomoći02.000.0005.600.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini172.033.551186.450.000172.085.000172.077.000170.896.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima172.033.551186.450.000172.085.000
       
K2005ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE106.417.674180.000.000200.000.000180.000.000180.000.000
38Ostali rashodi106.417.674180.000.000200.000.000180.000.000180.000.000
386Kapitalne pomoći106.417.674180.000.000200.000.000
       
K2006ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA161.162.267110.000.000128.166.40098.166.40098.472.000
38Ostali rashodi161.162.267110.000.000128.166.40098.166.40098.472.000
386Kapitalne pomoći161.162.267110.000.000128.166.400
       
K2007EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA10.570.75616.000.0005.600.00000
38Ostali rashodi10.570.75616.000.0005.600.00000
386Kapitalne pomoći10.570.75616.000.0005.600.000
       
K2010ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)16.958.39120.000.00030.500.00020.000.00020.000.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine16.958.39120.000.00030.500.00020.000.00020.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva16.958.39120.000.00030.500.000
K2011PROJEKTI NAVODNJAVANJA17.663.35828.300.00015.000.00015.000.00015.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države9.477.67228.300.00010.475.00011.750.0006.500.000
363Pomoći unutar općeg proračuna9.477.67228.300.00010.475.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.185.68604.525.0003.250.0008.500.000
421Građevinski objekti8.185.68604.525.000
       
K2013IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA862.088.6061.178.137.0901.210.948.2331.932.320.0002.165.865.035
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna5.238.21201.000.0001.000.0001.000.000
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava5.238.21201.000.000
38Ostali rashodi828.024.3871.048.437.0901.081.539.0001.638.320.0001.906.550.000
386Kapitalne pomoći828.024.3871.048.437.0901.081.539.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine28.826.007129.700.000128.409.233293.000.000258.315.035
421Građevinski objekti28.826.00794.900.000105.609.233
422Postrojenja i oprema028.000.00016.000.000
423Prijevozna sredstva06.800.0006.800.000
       
K2060PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE143.580.06220.000.000000
38Ostali rashodi143.580.06220.000.000000
386Kapitalne pomoći143.580.06220.000.0000
       
K2061PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA4.735.22336.000.00044.750.00045.500.00027.500.000
38Ostali rashodi4.735.22336.000.00044.750.00045.500.00027.500.000
386Kapitalne pomoći4.735.22336.000.00044.750.000
       
K2062SANACIJA KLIZIŠTA0050.000.00050.000.00050.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države0050.000.00050.000.00050.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna0050.000.000