Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu

NN 113/2018 (17.12.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu

HRVATSKI SABOR

2193

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2018., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na:

1. Financijski plan za 2019. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.989.152.743 kune

– ukupne rashode u iznosu od 3.137.152.743 kune

– manjak u iznosu od 148.000.000 kuna

2. Projekciju plana za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.966.132.647 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 3.068.132.647 kuna

– manjak u iznosu od 102.000.000 kuna

3. Projekciju plana za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.870.390.200 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 2.780.390.200 kuna

– višak u iznosu od 90.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 400-06/18-01/06

Zagreb, 3. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvršenje 2017.Plan za 2018.Plan za 2019.Projekcija plana za 2020.Projekcija plana za 2021.
PRIHODI POSLOVANJA2.190.118.7952.666.276.0622.987.152.7432.964.132.6472.868.390.200
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE261.13214.000.0002.000.0002.000.0002.000.000
UKUPNI PRIHODI2.190.379.9272.680.276.0622.989.152.7432.966.132.6472.870.390.200
RASHODI POSLOVANJA1.047.546.5711.146.346.064938.550.300871.581.100866.365.900
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU896.467.3061.805.358.2842.198.602.4432.196.551.5471.914.024.300
UKUPNI RASHODI1.944.013.8762.951.704.3483.137.152.7433.068.132.6472.780.390.200
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK246.366.051-271.428.286-148.000.000-102.000.00090.000.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Izvršenje 2017.Plan za 2018.Plan za 2019.Projekcija plana za 2020.Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA4.704.912.9741.791.550.100435.700.000434.700.000410.200.000
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA5.215.470.8061.539.840.000287.700.000332.700.000500.200.000
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE264.191.78219.718.186000
NETO FINANCIRANJE-246.366.051271.428.286148.000.000102.000.000-90.000.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE00000


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod­skupinaNaziv prihodaIzvršenje 2017.Plan za 2018.Plan za 2019.Projekcija plana za 2020.Projekcija plana za 2021.
6

PRIHODI POSLOVANJA2.190.118.7952.666.276.0622.987.152.7432.964.132.6472.868.390.200
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna2.077.300.8072.633.276.0622.940.452.7432.916.665.9472.820.775.000
632Pomoći od institucija i tijela EU001.100.000
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna1.955.330.7942.085.263.5362.130.241.973
638Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU121.970.013548.012.526809.110.770
64Prihodi od imovine97.942.17818.500.00030.380.00031.700.00031.700.000
641Prihodi od financijske imovine69.672.5381.800.000500.000
642Prihodi od nefinancijske imovine28.269.64016.700.00029.880.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada13.802.84613.300.00015.100.00014.600.00014.600.000
652Prihodi po posebnim propisima13.802.84613.300.00015.100.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija1.072.9631.200.0001.220.0001.166.7001.315.200
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga1.072.9631.200.0001.220.000
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE261.13214.000.0002.000.0002.000.0002.000.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine261.13214.000.0002.000.0002.000.0002.000.000
721Prihodi od prodaje garđevinskih objekata220.99614.000.0001.500.000
723Prihod od prodaje prijevoznih sredstava40.1360500.000RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod­skupinaNaziv rashodaIzvršenje 2017.Plan za 2018.Plan za 2019.Projekcija plana za 2020.Projekcija plana za 2021.
3RASHODI POSLOVANJA1.047.546.5711.146.346.064938.550.300871.581.100866.365.900
31Rashodi za zaposlene100.927.031112.347.200115.359.800117.505.600119.790.400
311Plaće (Bruto)83.188.14592.700.20094.620.500
312Ostali rashodi za zaposlene3.430.3813.702.6004.464.600
313Doprinosi na plaće14.308.50615.944.40016.274.700
32Materijalni rashodi453.625.688496.401.400518.245.500498.630.500498.730.500
321Naknade troškova zaposlenima3.849.1654.893.4004.321.500
322Rashodi za materijal i energiju14.137.01615.446.00015.466.000
323Rashodi za usluge430.560.058472.109.000495.261.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.079.4493.953.0003.197.000
34Financijski rashodi393.100.581429.297.464262.245.000237.745.000230.145.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove339.188.952403.552.464249.800.000
343Ostali financijski rashodi53.911.62925.745.00012.445.000
36Pomoći unutar opće države92.539.077100.000.00035.000.00010.000.00010.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna92.539.077100.000.00035.000.000
38Ostali rashodi7.354.1938.300.0007.700.0007.700.0007.700.000
383Kazne, penali i naknade štete7.354.1938.300.0007.700.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE896.467.3061.805.358.2842.198.602.4432.196.551.5471.914.024.300
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine95.905.38654.550.00079.462.50078.612.50064.712.500
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva89.466.50042.400.00073.300.000
412Nematerijalna imovina6.438.88612.150.0006.162.500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine800.561.9191.750.808.2842.119.139.9432.117.939.0471.849.311.800
421Građevinski objekti792.506.6141.733.543.2842.077.584.943
422Postrojenja i oprema3.919.46511.770.00021.660.000
423Prijevozna sredstva006.000.000
426Nematerijalna proizvedena imovina4.135.8415.495.00013.895.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod­skupina
Izvršenje 2017.Plan za 2018.Plan za 2019.Projekcija plana za 2020.Projekcija plana za 2021.NETO FINANCIRANJE-510.557.832251.710.100148.000.000102.000.000-90.000.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA4.704.912.9741.791.550.100435.700.000434.700.000410.200.000
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici1.680.3240000
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.društ.izvan j.s.1.680.32400
84Primici od zaduživanja4.703.232.6501.791.550.100435.700.000434.700.000410.200.000
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora884.743.6031.791.550.100435.700.000
847Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti3.818.489.04700
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA5.215.470.8061.539.840.000287.700.000332.700.000500.200.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova5.215.470.8061.539.840.000287.700.000332.700.000500.200.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora5.215.470.8061.539.840.000287.700.000II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivIzvršenje 2017.Plan za 2018.Plan za 2019.Projekcija plana za 2020.Projekcija plana za 2021.
03HRVATSKE CESTE7.159.484.6824.491.544.3483.424.852.7433.400.832.6473.280.590.200
100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE238.463.757265.382.600272.227.800242.503.600238.388.400
       
A1000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE218.001.881215.093.600203.750.300206.781.100209.165.900
31Rashodi za zaposlene100.927.031112.347.200115.359.800117.505.600119.790.400
311Plaće (Bruto)83.188.14592.700.20094.620.500
312Ostali rashodi za zaposlene3.430.3813.702.6004.464.600
313Doprinosi na plaće14.308.50615.944.40016.274.700
32Materijalni rashodi55.809.02768.701.40068.245.50069.630.50069.730.500
321Naknade troškova zaposlenima3.849.1654.893.4004.321.500
322Rashodi za materijal i energiju14.137.01615.446.00015.466.000
323Rashodi za usluge32.743.39844.409.00045.261.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.079.4493.953.0003.197.000
34Financijski rashodi53.911.62925.745.00012.445.00011.945.00011.945.000
343Ostali financijski rashodi53.911.62925.745.00012.445.000
38Ostali rashodi7.354.1938.300.0007.700.0007.700.0007.700.000
383Kazne, penali i naknade šteta7.354.1938.300.0007.700.000
       
K2000OPREMANJE3.919.46511.770.00021.660.00013.515.00010.465.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.919.46511.770.00021.660.00013.515.00010.465.000
422Postrojenja i oprema3.919.46511.770.00021.660.000
       
K2001INFORMATIZACIJA10.574.72717.645.00020.057.50013.482.50011.732.500
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine6.438.88612.150.0006.162.5005.112.5005.712.500
412Nematerijalna imovina6.438.88612.150.0006.162.500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.135.8415.495.00013.895.0008.370.0006.020.000
426Nematerijalna proizvedena imovina4.135.8415.495.00013.895.000
       
K2014OBNOVA VOZNOG PARKA006.000.00000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine006.000.00000
423Prijevozna sredstva006.000.000
       
K2002POSLOVNE ZGRADE5.967.68420.874.00020.760.0008.725.0007.025.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.967.68420.874.00020.760.0008.725.0007.025.000
421Građevinski objekti5.967.68420.874.00020.760.000
       
101SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA5.370.443.7111.766.657.464390.000.000407.600.000561.800.000
       
A1001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA5.370.443.7111.766.657.464390.000.000407.600.000561.800.000
34Financijski rashodi295.099.167350.252.464204.400.000184.100.000180.400.000
342Kamate za primljene zajmove295.099.167350.252.464204.400.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova5.075.344.5441.416.405.000185.600.000223.500.000381.400.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora5.075.344.5441.416.405.000185.600.000
       
102SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA184.216.047176.735.000147.500.000150.900.000156.600.000
       
A1002ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA184.216.047176.735.000147.500.000150.900.000156.600.000
34Financijski rashodi44.089.78553.300.00045.400.00041.700.00037.800.000
342Kamate za primljene zajmove44.089.78553.300.00045.400.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova140.126.262123.435.000102.100.000109.200.000118.800.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora140.126.262123.435.000102.100.000
       
103ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA876.005.4301.755.069.2842.130.124.9432.160.829.0471.884.801.800
       
K2003SPOJEVI NA AUTOCESTE2.421.80418.570.00085.140.500160.900.000103.100.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine374.4403.100.0003.400.0003.500.0004.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva374.4403.100.0003.400.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.047.36315.470.00081.740.500157.400.00099.100.000
421Građevinski objekti2.047.36315.470.00081.740.500
       
K2004PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA216.314.513129.628.084249.889.510208.948.047343.941.800
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine20.510.2035.250.00014.100.00022.600.00018.700.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva20.510.2035.250.00014.100.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine195.804.310124.378.084235.789.510186.348.047325.241.800
421Građevinski objekti195.804.310124.378.084235.789.510
       
K2005OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA163.332.352459.450.501350.142.033373.540.000270.310.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine21.953.23013.300.00025.800.00031.600.00022.400.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva21.953.23013.300.00025.800.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine141.379.122446.150.501324.342.033341.940.000247.910.000
421Građevinski objekti141.379.122446.150.501324.342.033
       
K2006REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA47.376.557535.618.620837.830.000807.921.000653.250.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine19.036.90112.000.00012.000.00000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva19.036.90112.000.00012.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine28.339.657523.618.620825.830.000807.921.000653.250.000
421Građevinski objekti28.339.657523.618.620825.830.000
       
K2007REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU7.119.657100.00010.00000
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine14.4010000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva14.40100
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.105.256100.00010.00000
421Građevinski objekti7.105.256100.00010.000
       
K2008PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA3.021.27013.273.00021.803.00020.720.0000
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine01.000.000500.00000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva01.000.000500.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.021.27012.273.00021.303.00020.720.0000
421Građevinski objekti3.021.27012.273.00021.303.000
K2009OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI8.439.98450.929.07937.309.90025.800.0004.200.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine4.119.8692.800.0002.200.0002.000.0002.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva4.119.8692.800.0002.200.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.320.11548.129.07935.109.90023.800.0002.200.000
421Građevinski objekti4.320.11548.129.07935.109.900
       
K2010BETTERMENT8.535.7420000
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine712.5960000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva712.59600
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.823.1450000
421Građevinski objekti7.823.14500
       
K2012INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA411.450.923540.000.000548.000.000563.000.000510.000.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine22.744.8604.950.00015.300.00013.800.00011.900.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva22.744.8604.950.00015.300.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine388.706.063535.050.000532.700.000549.200.000498.100.000
421Građevinski objekti388.706.063535.050.000532.700.000
       
K2013SANACIJA KLIZIŠTA7.992.6287.500.000000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.992.6287.500.000000
421Građevinski objekti7.992.6287.500.0000
       
104PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA397.816.661427.700.000450.000.000429.000.000429.000.000
       
A1003REDOVITO ODRŽAVANJE373.115.782395.000.000420.000.000420.000.000420.000.000
32Materijalni rashodi373.115.782395.000.000420.000.000420.000.000420.000.000
323Rashodi za usluge373.115.782395.000.000420.000.000
       
A1004IZVANREDNO ODRŽAVANJE3.074.45320.000.0003.000.0003.000.0003.000.000
32Materijalni rashodi3.074.45320.000.0003.000.0003.000.0003.000.000
323Rashodi za usluge3.074.45320.000.0003.000.000
       
A1006STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME5.497.5578.000.0006.000.0006.000.0006.000.000
32Materijalni rashodi5.497.5578.000.0006.000.0006.000.0006.000.000
323Rashodi za usluge5.497.5578.000.0006.000.000
       
A1009SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA16.128.8694.700.00021.000.00000
32Materijalni rashodi16.128.8694.700.00021.000.00000
323Rashodi za usluge16.128.8694.700.00021.000.000
       
105SUFINANCIRANJE92.539.077100.000.00035.000.00010.000.00010.000.000
       
A1007SUFINANCIRANJE ŽUC-a78.044.00080.000.00025.000.00000
36Pomoći unutar opće države – ŽUC78.044.00080.000.00025.000.00000
363Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – ŽUC78.044.00080.000.00025.000.000
       
A1009SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA14.495.07720.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
36Pomoći unutar opće države – NC14.495.07720.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
363Tekuće pomoći unutar općeg proračuna -NC14.495.07720.000.00010.000.000