Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu

NN 113/2018 (17.12.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu

HRVATSKI SABOR

2195

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2018., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

I.

Daje se suglasnost Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na:

1. Financijski plan za 2019. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 1.664.990.200 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 1.679.716.900 kuna

– manjak u iznosu od 14.726.700 kuna

2. Projekciju plana za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 1.369.097.100 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 1.344.424.400 kuna

– višak u iznosu od 24.672.700 kuna

3. Projekciju plana za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 1.446.155.100 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 1.362.931.100 kuna

– višak u iznosu od 83.224.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 400-06/18-01/06

Zagreb, 3. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2019. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


Izvršenje 2017.Plan za 2018.Plan za 2019.Projekcija plana za 2020.Projekcija plana za 2021.
PRIHODI POSLOVANJA1.241.007.7431.159.729.2001.664.990.2001.369.097.1001.446.155.100
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE31.3200000
UKUPNI PRIHODI1.241.039.0631.159.729.2001.664.990.2001.369.097.1001.446.155.100
RASHODI POSLOVANJA1.108.817.9481.147.068.9001.272.111.9001.334.424.4001.357.181.100
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU2.645.21626.980.100407.605.00010.000.0005.750.000
UKUPNI RASHODI1.111.463.1631.174.049.0001.679.716.9001.344.424.4001.362.931.100
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK129.575.900-14.319.800-14.726.70024.672.70083.224.000


B. RAČUN FINANCIRANJA


Izvršenje 2017.Plan za 2018.Plan za 2019.Projekcija plana za 2020.Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA427.640.5964.347.0005.427.0003.427.000776.000
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA317.084.282530.0007.000.00084.000.00084.000.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE247.969.52210.502.80016.299.70055.900.3000
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE00000
NETO FINANCIRANJE358.525.83714.319.80014.726.700-24.672.700-83.224.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE488.101.7370000


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- redSku- pinaPodskupinaNaziv prihodaIzvršenje 2017.Plan za 2018.Plan za 2019.Projekcija plana za 2020.Projekcija plana za 2021.
6PRIHODI POSLOVANJA1.241.007.7431.159.729.2001.664.990.2001.369.097.1001.446.155.100
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna28.764.51558.203.510429.334.20089.841.100142.399.100
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU2.285.95119.525.00066.000
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna13.263.7236.241.40066.943.150
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava13.214.84132.437.110362.325.050
64Prihodi od imovine5.498.8376.624.6906.905.0006.605.0006.605.000
641Prihodi od financijske imovine5.498.8376.619.6906.900.000
643Prihodi od kamata na dane zajmove05.0005.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada1.200.746.5781.088.200.0001.223.050.0001.266.950.0001.291.450.000
651Upravne i administrativne pristojbe1.008.115.807922.200.000985.050.000
652Prihodi po posebnim propisima192.630.771166.000.000238.000.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija1.207.0931.201.0001.201.0001.201.0001.201.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga1.207.0931.201.0001.201.000
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi4.790.7205.500.0004.500.0004.500.0004.500.000
683Ostali prihodi4.790.7205.500.0004.500.000
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE31.3200000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine31.3200000
722Prihodi od prodaje postrojenja i opreme31.32000RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- redSku- pinaPodskupinaNaziv prihodaIzvršenje 2017.Plan za 2018.Plan za 2019.Projekcija plana za 2020.Projekcija plana za 2021.
3RASHODI POSLOVANJA1.108.817.9481.147.068.9001.272.111.9001.334.424.4001.357.181.100
31Rashodi za zaposlene46.716.63461.417.50066.365.00066.319.00065.829.000
311Plaće (Bruto)37.948.36449.935.00054.245.000
312Ostali rashodi za zaposlene2.258.7492.500.0002.500.000
313Doprinosi na plaće6.509.5218.982.5009.620.000
32Materijalni rashodi771.469.706769.130.035836.871.900884.947.900953.680.900
321Naknade troškova zaposlenima2.382.8235.601.0356.832.000
322Rashodi za materijal i energiju978.8661.445.0001.766.500
323Rashodi za usluge18.370.27736.839.00048.839.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja749.737.740725.245.000779.434.400
34Financijski rashodi15.491.58815.369.00010.867.0009.766.0008.062.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove13.194.55114.000.0008.100.000
343Ostali financijski rashodi2.297.0371.369.0002.767.000
35Subvencije10.156.08728.661.60037.034.00063.840.00070.150.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.392.8104.254.6005.098.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora8.763.27824.407.00031.936.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna213.644.260179.543.365233.141.000213.739.500189.265.200
363Pomoći unutar općeg proračuna213.644.260179.543.365233.141.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade91.035348.000308.000308.000308.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja08.0008.000
372Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna91.035340.000300.000
38Ostali rashodi51.248.63792.599.40087.525.00095.504.00069.886.000
381Tekuće donacije757.7076.520.0002.480.000
382Kapitalne donacije44.568.58033.996.00040.326.000
386Kapitalne pomoći5.922.34952.083.40044.719.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE2.645.21626.980.100407.605.00010.000.0005.750.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine18.15440.00040.00040.00040.000
412Nematerijalna imovina18.15440.00040.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.627.06126.940.100407.565.0009.960.0005.710.000
421Građevinski objekti1.925.81122.170.10015.325.000
422Postrojenja i oprema548.4081.320.000377.440.000
423Prijevozna sredstva0200.0000
426Nematerijalna proizvedena imovina152.8433.250.00014.800.000B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- redSku- pinaPod- skupina
Izvršenje 2017.Plan za 2018.Plan za 2019.Projekcija plana za 2020.Projekcija plana za 2021.
NETO FINANCIRANJE110.556.3143.817.000-1.573.000-80.573.000-83.224.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA427.640.5964.347.0005.427.0003.427.000776.000
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita7.640.5964.347.0005.427.0003.427.000776.000
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru290.965291.000291.000
816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora7.349.6314.056.0005.000.000
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti00136.000
84Primici od zaduživanja420.000.0000000
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora420.000.00000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA317.084.282530.0007.000.00084.000.00084.000.000
51Izdaci za dane zajmove i depozite92.602530.000000
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru0530.0000
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe92.60200
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova316.991.68007.000.00084.000.00084.000.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora316.991.68007.000.000


II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivIzvršenje 2017.Plan za 2018.Plan za 2019.Projekcija plana za 2020.Projekcija plana za 2021.
02FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST1.428.547.4451.174.579.0001.686.716.9001.428.424.4001.446.931.100
100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE396.503.274115.968.535124.686.900189.581.900185.047.900
       
A1000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE55.031.37267.347.50066.636.90063.661.90063.531.900
31Rashodi za zaposlene38.221.97443.917.50037.698.40037.698.40037.698.400
311Plaće (Bruto)30.700.70635.335.00030.491.000
312Ostali rashodi za zaposlene2.258.7492.500.0002.000.000
313Doprinosi na plaće5.262.5196.082.5005.207.400
32Materijalni rashodi16.141.05222.515.00027.873.50024.898.50024.768.500
321Naknade troškova zaposlenima1.838.9572.500.0002.040.000
322Rashodi za materijal i energiju929.8861.345.0001.301.500
323Rashodi za usluge12.932.90018.125.00022.344.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja439.310545.0002.188.000
34Financijski rashodi575.744757.000957.000957.000957.000
343Ostali financijski rashodi575.744757.000957.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade0158.000108.000108.000108.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja08.0008.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna0150.000100.000
51Izdaci za dane zajmove i depozite92.6020000
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe92.60200
       
A1002OTPLATA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA330.606.23114.420.00015.513.00091.529.00089.845.000
34Financijski rashodi13.614.55114.420.0008.513.0007.529.0005.845.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove13.194.55114.000.0008.100.000
343Ostali financijski rashodi420.000420.000413.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova316.991.68007.000.00084.000.00084.000.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora316.991.68007.000.000
       
A1001OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020." – TEHNIČKA POMOĆ10.146.26632.091.03529.000.00030.000.00030.000.000
31Rashodi za zaposlene8.494.66017.500.00017.800.00017.800.00017.800.000
311Plaće (Bruto)7.247.65814.600.00014.900.000
313Doprinosi na plaće1.247.0022.900.0002.900.000
32Materijalni rashodi1.560.57111.701.0358.050.0009.850.0009.850.000
321Naknade troškova zaposlenima543.8663.101.0353.600.000
322Rashodi za materijal i energiju48.980100.000150.000
323Rashodi za usluge967.7248.500.0004.300.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade91.035190.000150.000150.000150.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna91.035190.000150.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine02.700.0003.000.0002.200.0002.200.000
422Postrojenja i oprema0500.0001.000.000
423Prijevozna sredstva0200.0000
426Nematerijalna proizvedena imovina02.000.0002.000.000
       
A1009INTERREG EUROPE00952.000766.000246.000
31Rashodi za zaposlene00632.000586.00096.000
311Plaće (Bruto)00540.000
313Doprinosi na plaće0092.000
32Materijalni rashodi00320.000180.000150.000
321Naknade troškova zaposlenima00120.000
323Rashodi za usluge00200.000
       
K2000OPREMANJE548.408820.0004.245.0001.085.0001.385.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine548.408820.0004.245.0001.085.0001.385.000
422Postrojenja i oprema548.408820.0004.245.000
       
K2001INFORMATIZACIJA170.9971.290.0008.340.0002.540.00040.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine18.15440.00040.00040.00040.000
412Nematerijalna imovina18.15440.00040.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine152.8431.250.0008.300.0002.500.0000
426Nematerijalna proizvedena imovina152.8431.250.0008.300.000
       
101PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA126.818.120217.784.414623.144.000283.296.500266.416.200
       
K2006SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA52.905.24343.877.00036.753.00039.301.50013.793.200
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna52.905.24343.877.00036.753.00039.301.50013.793.200
363Pomoći unutar općeg proračuna52.905.24343.877.00036.753.000
K2009GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM3.858.66118.021.90028.356.00025.979.0006.761.000
32Materijalni rashodi095.000000
323Rashodi za usluge095.0000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna37.9201.255.5001.000.00000
363Pomoći unutar općeg proračuna37.9201.255.5001.000.000
38Ostali rashodi3.820.74116.671.40027.356.00025.979.0006.761.000
386Kapitalne pomoći3.820.74116.671.40027.356.000
       
K2010OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA10.824.3431.800.000220.00000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna10.824.3431.800.000220.00000
363Pomoći unutar općeg proračuna10.824.3431.800.000220.000
       
K2011SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA – LOKACIJE VISOKOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA44.0680000
32Materijalni rashodi44.0680000
323Rashodi za usluge44.06800
       
K2012ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA7.769.94711.189.00017.281.00010.985.00010.380.000
32Materijalni rashodi2.063.3813.100.0004.175.0004.200.0009.180.000
323Rashodi za usluge422.5001.500.0002.975.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.640.8811.600.0001.200.000
34Financijski rashodi1.124.32001.200.0001.200.0001.200.000
343Ostali financijski rashodi1.124.32001.200.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna4.582.2468.089.00011.906.0005.585.0000
363Pomoći unutar općeg proračuna4.582.2468.089.00011.906.000
       
K2014ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI7.415.60815.956.00014.791.00028.209.00014.651.000
35Subvencije00200.000250.000300.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora00200.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna7.047.83615.846.00014.161.00026.524.00013.396.000
363Pomoći unutar općeg proračuna7.047.83615.846.00014.161.000
38Ostali rashodi367.772110.000430.0001.435.000955.000
381Tekuće donacije367.772110.000430.000
       
K2015POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG PROSTORA22.2140000
38Ostali rashodi22.2140000
381Tekuće donacije22.21400
       
K2016POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA248.7400800.000800.000800.000
35Subvencije00600.000600.000600.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora00600.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna33.8300100.000100.000100.000
363Pomoći unutar općeg proračuna33.8300100.000
38Ostali rashodi214.9110100.000100.000100.000
381Tekuće donacije214.9110100.000
K2017OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA292.2552.068.2001.200.000200.0000
32Materijalni rashodi02.000.000000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja02.000.0000
35Subvencije00400.000200.0000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora00400.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna292.25568.200000
363Pomoći unutar općeg proračuna292.25568.2000
38Ostali rashodi00800.00000
381Tekuće donacije00800.000
       
K2025GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM –
KAŠTIJUN
873.7394.720.00016.245.000470.0000
32Materijalni rashodi873.7392.420.000900.000450.0000
323Rashodi za usluge873.7392.420.000900.000
34Financijski rashodi020.00020.00020.0000
343Ostali financijski rashodi020.00020.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine02.280.00015.325.00000
421Građevinski objekti02.280.00015.325.000
       
K2026GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM –
MARIŠĆINA
2.365.93321.356.100000
32Materijalni rashodi440.1221.461.000000
323Rashodi za usluge440.1221.461.0000
34Financijski rashodi05.000000
343Ostali financijski rashodi05.0000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.925.81119.890.100000
421Građevinski objekti1.925.81119.890.1000
       
K2030OMIŠKA DINARA-OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI20.645.16411.600.0003.300.00000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna20.645.16411.600.0003.300.00000
363Pomoći unutar općeg proračuna20.645.16411.600.0003.300.000
       
K2032SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU1.886.27010.000.00018.217.0003.000.0003.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.886.27010.000.00018.217.0003.000.0003.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna1.886.27010.000.00018.217.000
       
K2033IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA46.15016.920.0007.700.0006.000.0000
38Ostali rashodi46.15016.390.0007.700.0006.000.0000
386Kapitalne pomoći46.15016.390.0007.700.000
51Izdaci za dane zajmove i depozite0530.000000
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru0530.0000
       
K2035SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK0930.00018.681.00070.457.000134.151.000
32Materijalni rashodi0930.00018.681.00070.457.000134.151.000
323Rashodi za usluge0930.0001.798.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja0016.883.000
K2036SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO050.00060.00060.00060.000
32Materijalni rashodi050.00060.00060.00060.000
323Rashodi za usluge050.00060.000
       
K2037RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OKOLIŠA1.036.4970000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.036.4970000
363Pomoći unutar općeg proračuna1.036.49700
       
K2044DAROVNICA GEF – PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA2.692.87925.049.0009.890.00050.0000
32Materijalni rashodi460.449110.000110.00030.0000
323Rashodi za usluge460.449110.000110.000
34Financijski rashodi176.973117.000117.00000
343Ostali financijski rashodi176.973117.000117.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna05.800.000000
363Pomoći unutar općeg proračuna05.800.0000
38Ostali rashodi2.055.45819.022.0009.663.00020.0000
386Kapitalne pomoći2.055.45819.022.0009.663.000
       
K2045DRŽAVNA MREŽA8.823.3198.000.0008.000.0008.600.0007.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna8.823.3198.000.0008.000.0008.600.0007.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna8.823.3198.000.0008.000.000
       
K2047SANACIJA KLIZIŠTA U RH5.067.089281.814000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna5.067.089281.814000
363Pomoći unutar općeg proračuna5.067.089281.8140
       
K2050SANACIJA ZATVORENOG ODLAG. BALIRANOG KOMU. OTPADA BREZJE U GRADU VŽ0020.000.00012.000.0000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna0020.000.00012.000.0000
363Pomoći unutar općeg proračuna0020.000.000
       
K2051POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE006.900.00028.300.00049.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna006.900.00028.300.00049.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna006.900.000
       
K2052MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU010.400.00016.450.00010.335.0001.818.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna010.400.00016.450.00010.335.0001.818.000
363Pomoći unutar općeg proračuna010.400.00016.450.000
       
K2053POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA014.147.40019.000.00026.350.00013.002.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna013.647.40018.600.00025.850.00012.402.000
363Pomoći unutar općeg proračuna013.647.40018.600.000
38Ostali rashodi0500.000400.000500.000600.000
381Tekuće donacije0500.000400.000
       
K2055SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA01.418.0003.300.00012.200.00012.000.000
32Materijalni rashodi01.418.000500.0001.000.0000
323Rashodi za usluge01.418.000500.000
35Subvencije002.800.00011.200.00012.000.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora002.800.000
       
K2057NABAVA SPREMNIKA SREDSTVIMA EU00376.000.00000
32Materijalni rashodi004.000.00000
323Rashodi za usluge004.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine00372.000.00000
422Postrojenja i oprema00372.000.000
       
102PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI156.929.377118.576.051157.486.000173.946.000213.367.000
       
K2018PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI2.770.1372.300.00010.00010.00010.000
35Subvencije030.000000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru010.0000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora020.0000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.770.1372.270.00010.00010.00010.000
363Pomoći unutar općeg proračuna2.770.1372.270.00010.000
       
K2019PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM822.5525.200.0005.400.0003.400.0002.400.000
35Subvencije792.8332.600.0005.200.0003.200.0002.200.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru106.91200
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora685.9202.600.0005.200.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna25.7202.500.000000
363Pomoći unutar općeg proračuna25.7202.500.0000
38Ostali rashodi4.000100.000200.000200.000200.000
381Tekuće donacije0100.000200.000
382Kapitalne donacije4.00000
       
K2020POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE12.335.68429.246.00020.912.00070.000.00080.000.000
32Materijalni rashodi69.2000000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja69.20000
35Subvencije4.408.6876.900.0006.166.00033.000.00043.000.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru286.959400.0000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora4.121.7296.500.0006.166.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna7.857.7965.646.0002.746.00012.000.00012.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna7.857.7965.646.0002.746.000
38Ostali rashodi016.700.00012.000.00025.000.00025.000.000
382Kapitalne donacije016.700.00012.000.000
       
K2021POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE15.562.8604.585.10022.121.00043.460.00087.547.000
35Subvencije3.081.519585.100000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru884.56367.1000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora2.196.956518.0000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna11.720.7344.000.00012.121.00023.460.00067.547.000
363Pomoći unutar općeg proračuna11.720.7344.000.00012.121.000
38Ostali rashodi760.607010.000.00020.000.00020.000.000
382Kapitalne donacije760.607010.000.000
K2054POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE IZ EU17.700.4765.728.500000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna17.700.4765.728.500000
363Pomoći unutar općeg proračuna17.700.4765.728.5000
       
K2022POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU5.617.14943.038.50046.803.00038.509.00029.369.000
35Subvencije1.510.73215.126.50017.958.00010.890.0008.550.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru03.777.5005.098.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora1.510.73211.349.00012.860.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna4.106.41716.912.00012.042.00011.419.0004.619.000
363Pomoći unutar općeg proračuna4.106.41716.912.00012.042.000
38Ostali rashodi011.000.00016.803.00016.200.00016.200.000
382Kapitalne donacije011.000.00016.803.000
       
K2023POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI8.410.7053.400.365270.0001.070.00070.000
35Subvencije247.940370.000200.0001.000.0000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora247.940370.000200.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna8.162.7643.030.36510.00010.00010.000
363Pomoći unutar općeg proračuna8.162.7643.030.36510.000
38Ostali rashodi0060.00060.00060.000
381Tekuće donacije0050.000
382Kapitalne donacije0010.000
       
K2024OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI06.150.0001.150.0001.260.0001.260.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna0650.000650.0001.260.0001.260.000
363Pomoći unutar općeg proračuna0650.000650.000
38Ostali rashodi05.500.000500.00000
381Tekuće donacije05.500.000500.000
       
K2040PROGRAM OBNOVE JAVNIH ZGRADA – PROVEDBA47.342.987427.40045.000.0001.000.0000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna47.342.987427.40045.000.0001.000.0000
363Pomoći unutar općeg proračuna47.342.987427.40045.000.000
       
K2041PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA – PROVEDBA37.596.6941.757.000000
38Ostali rashodi37.596.6941.757.000000
382Kapitalne donacije37.596.6941.757.0000
       
K2043PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA – SUFINANCIRANJE IZRADE ENERGETSKIH PREGLEDA, ENERGETSKIH CERTIFIKATA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE58.2180000
38Ostali rashodi58.2180000
382Kapitalne donacije58.21800
       
K2046PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA1.610.1820000
38Ostali rashodi1.610.1820000
382Kapitalne donacije1.610.18200
K2056PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA05.000.0004.925.0004.600.0004.600.000
32Materijalni rashodi004.500.0004.500.0004.500.000
323Rashodi za usluge004.500.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna05.000.000425.000100.000100.000
363Pomoći unutar općeg proračuna05.000.000425.000
       
K2058EGP FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014.-2021.00921.0002.211.0001.361.000
31Rashodi za zaposlene00548.000548.000548.000
311Plaće (Bruto)00470.000
313Doprinosi na plaće0078.000
32Materijalni rashodi00343.0001.403.000703.000
321Naknade troškova zaposlenima00212.000
323Rashodi za usluge00111.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja0020.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine0030.000260.000110.000
422Postrojenja i oprema0030.000
426Nematerijalna proizvedena imovina000
       
A1004PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH03.500.0006.610.0006.600.0006.600.000
35Subvencije03.000.0003.510.0003.500.0003.500.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora03.000.0003.510.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna0500.0003.100.0003.100.0003.100.000
363Pomoći unutar općeg proračuna0500.0003.100.000
       
A1005POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE4.748.4556.124.0003.074.0001.726.00050.000
32Materijalni rashodi0230.000231.00031.00030.000
323Rashodi za usluge0230.000231.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna209.5751.355.0001.330.0001.685.00010.000
363Pomoći unutar općeg proračuna209.5751.355.0001.330.000
38Ostali rashodi4.538.8804.539.0001.513.00010.00010.000
382Kapitalne donacije4.538.8804.539.0001.513.000
       
A1006MEĐUNARODNA SURADNJA832.8281.219.186100.000100.000100.000
35Subvencije114.37650.000000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru114.37600
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora050.0000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna565.641859.186100.000100.000100.000
363Pomoći unutar općeg proračuna565.641859.186100.000
38Ostali rashodi152.811310.000000
381Tekuće donacije152.811310.0000
       
A1007POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI1.520.451900.000190.00000
32Materijalni rashodi1.520.451900.000190.00000
323Rashodi za usluge1.520.451900.000190.000
       
103GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA748.296.674722.250.000781.400.000781.600.000782.100.000
A1003GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA748.296.674722.250.000781.400.000781.600.000782.100.000
31Rashodi za zaposlene009.686.6009.686.6009.686.600
311Plaće (Bruto)007.844.000
312Ostali rashodi za zaposlene00500.000
313Doprinosi na plaće001.342.600
32Materijalni rashodi748.296.674722.200.000766.938.400767.888.400770.288.400
321Naknade troškova zaposlenima00860.000
322Rashodi za materijal i energiju00315.000
323Rashodi za usluge708.3251.100.0006.620.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja747.588.349721.100.000759.143.400
34Financijski rashodi050.00060.00060.00060.000
343Ostali financijski rashodi050.00060.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade0050.00050.00050.000
372Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna0050.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine004.665.0003.915.0002.015.000
422Postrojenja i oprema00165.000
426Nematerijalna proizvedena imovina004.500.000