Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti od buke

NN 114/2018 (19.12.2018.), Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti od buke

Hrvatski sabor

2199

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti od buke, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/187

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA
O ZAŠTITI OD BUKE

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti od buke (»Narodne novine«, br. 30/09., 55/13., 153/13. i 41/16.) članak 16. mijenja se i glasi:

»Inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavljaju sanitarni inspektori Državnog inspektorata.

Upravni nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nadzor nad provedbom odluka predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave donesenih na temelju članka 6. stavka 2. i članka 10. ovoga Zakona provodi komunalno redarstvo.

Komunalno redarstvo pri provedbi nadzora iz stavka 2. ovoga članka ovlašteno je poduzimati upravne mjere sukladno ovlastima propisanim člankom 18. stavkom 1. točkama 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona, predlagati pokretanje prekršajnog postupka sukladno članku 19. stavku 1. točkama 1., 2., 3., 4. i 9. ovoga Zakona i naplaćivati kazne na mjestu počinjenja prekršaja sukladno članku 19. stavcima 5. i 6. ovoga Zakona.«.

Članak 2.

U članku 17. stavku 1. iza riječi: »Sanitarni inspektori« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

U stavku 2. iza riječi: »Sanitarni inspektori« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

U stavku 3. iza riječi: »sanitarni inspektori« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 3.

U članku 18. stavku 1. iza riječi: »sanitarni inspektori« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 4.

U članku 19. stavku 5. iza riječi: »sanitarni inspektor« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/186
Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.