Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe

NN 114/2018 (19.12.2018.), Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe

HRVATSKI SABOR

2201

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/189

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PREDMETIMA
OPĆE UPORABE

Članak 1.

U Zakonu o predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, br. 39/13. i 47/14.) u članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Inspekcijski nadzor obavljaju sanitarni inspektori Državnog inspektorata.«.

Članak 2.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»(1) Državni inspektorat izrađuje i provodi program monitoringa predmeta opće uporabe.

(2) Program iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se u suradnji sa zavodima za javno zdravstvo.«.

Članak 3.

U članku 21. stavku 1. riječi: »Nadležni inspektor iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »Nadležni sanitarni inspektor iz članka 41. ovoga Zakona«.

U stavku 2. riječi: »Nadležni inspektor iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »Nadležni sanitarni inspektor iz članka 41. ovoga Zakona« .

Članak 4.

U članku 22. stavku 1. riječi: »nadležnog inspektora iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »nadležnog sanitarnog inspektora iz članka 41. ovoga Zakona«.

Članak 5.

U članku 23. stavku 1. riječi: »Nadležni inspektor iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »Nadležni sanitarni inspektori iz članka 41. ovoga Zakona«.

Članak 6.

U članku 24. stavku 3. riječi: »ministarstvo nadležno za zdravlje« zamjenjuju se riječima: »Državni inspektorat«.

U stavku 4. riječi: »nadležnog inspektora iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »nadležnog sanitarnog inspektora iz članka 41. ovoga Zakona«.

Članak 7.

U članku 28. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Inspekcijski nadzor iz stavka 1. ovoga članka obavlja granični sanitarni inspektor Državnog inspektorata.«.

Članak 8.

U članku 30. stavku 1. riječi: »sanitarnom inspektoru koji obavlja inspekcijski nadzor na graničnom prijelazu« zamjenjuju se riječima: »graničnom sanitarnom inspektoru Državnog inspektorata«.

Članak 9.

U članku 31. stavku 1. riječi: »sanitarnog inspektora« zamjenjuju se riječima: »graničnog sanitarnog inspektora Državnog inspektorata«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se sanitarnom inspektoru Državnog inspektorata nadležnom za obavljanje inspekcijskog nadzora u mjestu isporuke, odnosno skladištenja i pošiljka ostaje pod nadzorom sanitarnog inspektora Državnog inspektorata do dobivanja rezultata analiza.«.

Članak 10.

U članku 35. stavku 1. riječi: »nadležni inspektori iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »nadležni sanitarni inspektori Državnog inspektorata iz članka 41. ovoga Zakona«.

U stavku 4. riječi: »Nadležni inspektor iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »Nadležni sanitarni inspektor iz članka 41. ovoga Zakona«.

Stavak 5. briše se.

Članak 11.

U članku 36. stavku 1. riječi: »Nadležni inspektori iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »Nadležni sanitarni inspektori Državnog inspektorata iz članka 41. ovoga Zakona«.

U stavku 2. riječi: »Nadležni inspektori iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »Nadležni sanitarni inspektori Državnog inspektorata iz članka 41. ovoga Zakona«.

Članak 12.

U članku 37. stavku 3. riječi: »Nadležni inspektori iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »Nadležni sanitarni inspektori Državnog inspektorata iz članka 41. ovoga Zakona«.

Članak 13.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Ako se za zdravstveno neispravne, odnosno nesukladne predmete opće uporabe može pretpostaviti da se nalaze na tržištu Republike Hrvatske, središnji ured Državnog inspektorata obvezan je o tome obavijestiti područne urede i ispostave područnih ureda Državnog inspektorata i Europsku komisiju.«.

Članak 14.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»Ako nadležni sanitarni inspektori Državnog inspektorata iz članka 41. ovoga Zakona prilikom obavljanja nadzora nad proizvodnjom i stavljanjem na tržište predmeta opće uporabe pronađu zdravstveno neispravne, odnosno nesukladne predmete za koje se pretpostavlja da bi se mogli nalaziti na tržištu Republike Hrvatske, obvezni su o tome odmah obavijestiti Europsku komisiju.«.

Članak 15.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona u obavljanju nadzora nad proizvodnjom i stavljanjem na tržište predmeta opće uporabe obavljaju nadležni sanitarni inspektori i granični sanitarni inspektori Državnog inspektorata.«.

Članak 16.

U cijelom tekstu zakona riječi: »ministarstvo nadležno za zdravlje« i »ministar nadležan za zdravlje«, u određenom padežu, zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za zdravstvo« i »ministar nadležan za zdravstvo«, u odgovarajućem padežu.

Članak 17.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/190

Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.