Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom

NN 114/2018 (19.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom

HRVATSKI SABOR

2202

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MATERIJALIMA PREDMETIMA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/190

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MATERIJALIMA I PREDMETIMA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM

Članak 1.

U Zakonu o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 25/13. i 41/14.) naziv glave II. mijenja se i glasi: »II. NADLEŽNA TIJELA I NJIHOVE NADLEŽNOSTI«.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Nadležna tijela za provedbu uredbi iz članka 1. ovoga Zakona i ovoga Zakona su ministarstvo nadležno za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Državni inspektorat.

(2) Za provedbu posebnih stručnih poslova i savjetovanje Ministarstva ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar) može ovlastiti drugo tijelo.

(3) Pri provedbi uredbi iz članka 1. ovoga Zakona i ovoga Zakona Ministarstvo i Državni inspektorat surađuju s nadležnim zavodima za javno zdravstvo.

(4) Ministar je ovlašten donijeti pravilnike, naredbe i naputke za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju uredbi iz članka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 4. mijenja se i glasi: »Zadaće nadležnih tijela«.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo za potrebe provedbe uredbi iz članka 1. ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

1. zaprima zahtjeve za izdavanje odobrenja kojima se odobrava nova tvar i zahtjeve za izmjenu važećeg odobrenja te pisanim putem potvrđuje njihovo zaprimanje u skladu s člancima 9. i 12. Uredbe (EZ) br. 1935/2004,

2. o zaprimljenim zahtjevima odmah obavještava Europsku agenciju za sigurnost hrane,

3. osigurava da su zahtjev i dodatne informacije koje dostavi podnositelj zahtjeva na raspolaganju Europskoj agenciji za sigurnost hrane.

(2) Državni inspektorat za potrebe provedbe uredbi iz članka 1. ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

1. zaprima propisno ispunjenu izjavu iz Priloga Uredbe (EU) br. 284/2011 kojom uvoznik potvrđuje da pošiljka plastičnih kuhinjskih proizvoda iz članka 3. Uredbe (EU) br. 284/2011 ispunjava zahtjeve vezane za otpuštanje primarnih aromatskih amina i formaldehida utvrđene u dijelu A Priloga V., odnosno odjeljku A Priloga II. Direktive 2002/72/EZ,

2. odobrava prihvatljivost puštanja u slobodni promet plastičnih kuhinjskih proizvoda iz članka 3. Uredbe (EU) br. 284/2011,

3. može odrediti posebna mjesta prvog unosa za pošiljke podrijetlom ili isporučene iz Kine i Hong Konga sukladno članku 5. Uredbe (EU) br. 284/2011 i o tome obavještava Europsku komisiju,

4. obavlja službene kontrole pošiljaka plastičnih kuhinjskih proizvoda iz članka 3. Uredbe (EU) br. 284/2011 na prvom mjestu unosa sukladno članku 6. Uredbe (EU) br. 284/2011,

5. odobrava nastavak prijevoza pošiljaka plastičnih kuhinjskih proizvoda iz članka 3. Uredbe (EU) br. 284/2011 sukladno članku 7. Uredbe (EU) br. 284/2011

6. vodi evidenciju o provedenim službenim kontrolama pošiljaka plastičnih kuhinjskih proizvoda iz članka 3. Uredbe (EU) br. 284/2011 i o tome obavještava Europsku komisiju sukladno članku 9. Uredbe (EU) br. 284/2011.«.

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Službene kontrole nad provedbom uredbi iz članka 1. ovoga Zakona i ovoga Zakona obavljaju sanitarni inspektori Državnog inspektorata, sukladno propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti Državnog inspektorata, nadzor nad predmetima opće uporabe te službene kontrole hrane i hrane za životinje.

(2) Upravni nadzor nad provedbom uredbi iz članka 1. ovoga Zakona i ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

(3) Carinski nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 284/2011 i ovoga Zakona obavlja Carinska uprava Ministarstva financija.

(4) Ako određeni materijal i predmet namijenjen neposrednom dodiru s hranom koji ispunjava uvjete iz uredbi iz članka 1. ovoga Zakona predstavlja rizik za zdravlje ljudi, sanitarni inspektor Državnog inspektorata ovlašten je privremeno zabraniti stavljanje na tržište tih materijala i predmeta na području Republike Hrvatske, narediti povlačenje tih materijala i predmeta s tržišta Republike Hrvatske, njihov povrat od potrošača ili ograničiti njihovu dostupnost na tržištu Republike Hrvatske u skladu s člankom 18. Uredbe (EZ) br. 1935/2004.

(5) Carinska tijela ne mogu obaviti carinjenje dok od graničnog sanitarnog inspektora Državnog inspektorata ne dobiju rješenje da pošiljka, glede zdravstvene ispravnosti, odgovara propisanim uvjetima za takve predmete i materijale u neposrednom dodiru s hranom.

(6) Službenu kontrolu nad pošiljkama plastičnih kuhinjskih proizvoda iz članka 3. Uredbe (EU) br. 284/2011 obavljaju granični sanitarni inspektori Državnog inspektorata. Prema članku 8. Uredbe (EU) br. 284/2011, carinska tijela ne mogu obaviti carinjenje dok od graničnog sanitarnog inspektora Državnog inspektorata ne dobiju rješenje kojim se utvrđuje da je za predmetnu pošiljku uredno dostavljena, propisno ispunjena i ovjerena izjava iz Priloga Uredbe (EU) br. 284/2011, kako je predviđeno u članku 3. Uredbe (EU) br. 284/2011.

(7) Carinska tijela Državnom inspektoratu, povodom njegova zahtjeva, dostavljaju podatke o provedbi carinskog nadzora nad pošiljkama plastičnih kuhinjskih proizvoda iz članka 8. Uredbe (EU) br. 284/2011.«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 5. iza riječi: »sanitarni inspektor« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/188
Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.