Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima

NN 114/2018 (19.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima

HRVATSKI SABOR

2203

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 648/2004 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 31. OŽUJKA 2004. GODINE O DETERDŽENTIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/191

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 648/2004 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 31. OŽUJKA 2004. GODINE O DETERDŽENTIMA

Članak 1.

U Zakonu o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima (»Narodne novine«, br. 34/12. i 25/13.) u članku 3. stavku 1. riječi: »Ministarstvo zdravlja« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za zdravstvo«.

U stavku 2. riječi: »ministar zdravlja« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za zdravstvo«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 5. mijenja se i glasi: »Inspekcijski nadzor«.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 648/2004 i ovoga Zakona obavljaju sanitarni inspektori Državnog inspektorata sukladno propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti Državnog inspektorata te nadzor nad predmetima opće uporabe i kemikalijama.

(2) Upravni nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 648/2004 i ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

(3) Ako određeni deterdžent koji ispunjava uvjete iz Uredbe (EZ) br. 648/2004 predstavlja rizik za zdravlje ljudi, okoliš ili životinje, sanitarni inspektor Državnog inspektorata ovlašten je privremeno zabraniti stavljanje na tržište tog deterdženta na području Republike Hrvatske, narediti povlačenje tog proizvoda s tržišta Republike Hrvatske, narediti povlačenje od potrošača ili ograničiti njegovu dostupnost na tržištu Republike Hrvatske u skladu s člankom 15. Uredbe (EZ) br. 648/2004.«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 2. iza riječi: »sanitarni inspektor« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/197
Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.