Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja

NN 114/2018 (19.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja

HRVATSKI SABOR

2204

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018. godine.

Klasa: 011-01/18-01/192

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (»Narodne novine«, br. 91/10.) u članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavljaju sanitarni inspektori Državnog inspektorata.«.

Članak 2.

U članku 28. stavku 1. iza riječi: »sanitarni inspektor« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

U stavku 2. iza riječi: »sanitarni inspektor« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 3.

U članku 29. stavku 1. iza riječi: »sanitarni inspektor« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 4.

Iznad članka 30. naziv glave XIII. mijenja se i glasi: »XIII. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/193

Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.