Zakon o izmjenama Zakona o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja

NN 114/2018 (19.12.2018.), Zakon o izmjenama Zakona o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja

HRVATSKI SABOR

2208

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UVOZU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE IZ TREĆIH ZEMALJA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018. godine.

Klasa: 011-01/18-01/196

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O UVOZU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE IZ TREĆIH ZEMALJA

Članak 1.

U Zakonu o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja (»Narodne novine«, br. 39/13.) u članku 6. stavku 1. riječi: »sanitarni inspektor i veterinarski inspektor« zamjenjuju se riječima: »granični sanitarni inspektor i granični veterinarski inspektor Državnog inspektorata«.

U stavku 2. riječi: »Ministar nadležan za zdravlje i ministar nadležan za poljoprivredu ovlašteni su« zamjenjuju se riječima: »Glavni inspektor Državnog inspektorata ovlašten je«.

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Nadležno tijelo za provedbu ovoga Zakona, uredbi i odluka iz članka 1. ovoga Zakona je Državni inspektorat.

(2) Pri provedbi ovoga Zakona nadležno tijelo iz stavka 1. ovoga članka surađuje s Carinskom upravom ministarstva nadležnog za financije.«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. riječi: »Ministarstvo nadležno za zdravlje« zamjenjuju se riječima: »Državni inspektorat«.

U stavku 2. riječi: »Ministarstvo nadležno za zdravlje« zamjenjuju se riječima: »Državni inspektorat«.

Stavak 3. briše se.

U dosadašnjim stavcima 4. – 7., koji postaju stavci 3. – 6., riječi: »Nadležna tijela iz članka 8. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »Nadležno tijelo iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona«.

Članak 4.

U članku 10. stavcima 1. i 2. riječi: »nadležnim tijelima, odnosno« brišu se.

Članak 5.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Službene kontrole nad provedbom ovoga Zakona, uredbi i odluka iz članka 1. ovoga Zakona obavljaju granični sanitarni inspektor i granični veterinarski inspektor Državnog inspektorata sukladno propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti Državnog inspektorata te službene kontrole nad hranom i hranom za životinje (u daljnjem tekstu: osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola).«.

Članak 6.

U članku 15. stavku 4. riječi: »sanitarni i veterinarski inspektor« zamjenjuju se riječima: »granični sanitarni inspektor i granični veterinarski inspektor Državnog inspektorata«.

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/187
Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.