Zakon o izmjenama Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima

NN 114/2018 (19.12.2018.), Zakon o izmjenama Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima

HRVATSKI SABOR

2209

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREHRAMBENIM ADITIVIMA, AROMAMA I PREHRAMBENIM ENZIMIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/197

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PREHRAMBENIM ADITIVIMA, AROMAMA I PREHRAMBENIM ENZIMIMA

Članak 1.

U Zakonu o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima (»Narodne novine«, br. 39/13.) u članku 3. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Nadležno tijelo za vođenje politike u području prehrambenih aditiva, aroma i prehrambenih enzima te za provedbu upravnih i stručnih poslova prema odredbama ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Nadležno tijelo za provedbu inspekcijskog nadzora, odnosno službenih kontrola prema odredbama ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona je Državni inspektorat.«.

Stavci 3., 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 4. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Ministarstvo u području prehrambenih aditiva, aroma i prehrambenih enzima uređuje politiku sigurnosti hrane, prati i usklađuje zakonodavstvo te izrađuje smjernice za planove inspekcijskih nadzora, odnosno službenih kontrola.

(2) Državni inspektorat donosi i provodi planove inspekcijskih nadzora, odnosno službenih kontrola na temelju procjene rizika, a koji obvezno sadržavaju planove monitoringa, uzimajući u obzir smjernice Ministarstva.«.

Stavci 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»(6) Financijska sredstva za provedbu planova iz stavka 2. ovoga članka osigurava Državni inspektorat.

(7) Izvješćivanje o provedenim monitorinzima, inspekcijskim nadzorima, odnosno službenim kontrolama iz stavka 2. ovoga članka provodi se sukladno posebnim propisima kojima su uređene službene kontrole hrane.«.

Stavak 8. briše se.

Članak 3.

U članku 6. stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – po potrebi sudjeluje u izradi smjernica za planove inspekcijskih nadzora, odnosno službenih kontrola,«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 2. riječi: »nadležnim tijelima« zamjenjuju se riječima: »Državnom inspektoratu«.

Članak 5.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijski nadzor, odnosno službene kontrole nad provedbom ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona obavljaju sanitarni inspektori i veterinarski inspektori Državnog inspektorata sukladno propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti Državnog inspektorata te službene kontrole hrane (u daljnjem tekstu: osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola).«.

U stavku 11. riječi: »nadležno tijelo« zamjenjuju se riječima: »Državni inspektorat«.

Članak 6.

U članku 12. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Na zahtjev Državnog inspektorata laboratoriji su obvezni izdati izvješća o provedenim analizama službenih uzoraka na način i u obliku u kojem to od njih traži Državni inspektorat.«.

Članak 7.

U cijelom tekstu Zakona riječi: »Ministarstvo nadležno za zdravlje« i »ministarstvo nadležno za zdravlje« u određenom padežu zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«, a riječi: »ministar nadležan za zdravlje« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za zdravstvo« u odgovarajućem padežu.

Članak 8.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/189
Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.