Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani

NN 114/2018 (19.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani

HRVATSKI SABOR

2210

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2283 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 25. STUDENOGA 2015. O NOVOJ HRANI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/198

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2283 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 25. STUDENOGA 2015. O NOVOJ HRANI

Članak 1.

U Zakonu o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani (»Narodne novine«, br. 15/18.) u članku 5. stavku 1. iza riječi: »Nadležno tijelo« dodaju se riječi: »za vođenje politike u području nove hrane te«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nadležno tijelo za provedbu službenih kontrola u području nove hrane je Državni inspektorat, sukladno članku 10. ovoga Zakona.«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 6. mijenja se i glasi: »Zadaće nadležnih tijela«.

Članak 6. mijenja se i glasi:

(1) Ministarstvo u području nove hrane uređuje politiku sigurnosti hrane, prati i usklađuje zakonodavstvo te izrađuje smjernice za planove inspekcijskih nadzora, odnosno službenih kontrola.

(2) Državni inspektorat donosi i provodi planove inspekcijskih nadzora, odnosno službenih kontrola na temelju procjene rizika, uzimajući u obzir smjernice Ministarstva.

(3) Ministarstvo za potrebe provedbe ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

– na traženje subjekata u poslovanju s hranom daje mišljenje je li hrana obuhvaćena područjem primjene Uredbe (EU) 2015/2283 sukladno članku 4. Uredbe (EU) 2015/2283

– daje mišljenje u postupku odobravanja stavljanja nove hrane na tržište Unije prema člancima 10. i 15. Uredbe (EU) 2015/2283

– podnosi Europskoj komisiji zahtjev za odlučivanje je li određena hrana obuhvaćena definicijom nove hrane sukladno članku 5. Uredbe (EU) 2015/2283.«.

Članak 3.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijski nadzor, odnosno službene kontrole nad provedbom Uredbe (EU) 2015/2283 i ovoga Zakona provode

a) na razini proizvodnje i prerade:

– hrane životinjskog podrijetla, veterinarski inspektori Državnog inspektorata

– hrane neživotinjskog podrijetla i/ili hrane koja sadržava sastojke neživotinjskog podrijetla i prerađene sastojke životinjskog podrijetla, sanitarni inspektori Državnog inspektorata

b) na razini maloprodaje, sanitarni inspektori Državnog inspektorata, osim ako je zakonom kojim se uređuje područje službenih kontrola koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja određeno da službene kontrole provode veterinarski inspektori Državnog inspektorata

c) pri uvozu:

– hrane životinjskog podrijetla, granični veterinarski inspektori Državnog inspektorata

– hrane neživotinjskog podrijetla, granični sanitarni inspektori Državnog inspektorata

– hrane koja sadržava sastojke životinjskog i neživotinjskog podrijetla, granični veterinarski inspektori Državnog inspektorata po posebnom propisu o hrani koja podliježe obveznom veterinarskom pregledu i granični sanitarni inspektori Državnog inspektorata.«.

U stavku 2. iza riječi: »dobrobiti životinja« briše se točka i dodaju se riječi: »i sukladno propisima kojima su uređeni djelokrug i ovlasti Državnog inspektorata.«.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/196
Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.