Zakon o izmjenama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

NN 114/2018 (19.12.2018.), Zakon o izmjenama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

2216

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/204

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 29/18.) članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Projekte prijavljuje investitor na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(2) Investitor prijavljuje projekt radi njegova proglašenja strateškim projektom središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo.

(3) Javni investicijski projekt, privatni, javno-privatni investicijski projekt i javno-privatni investicijski projekt koji se provode sukladno s propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo investitor prijavljuje središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo.«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. riječi: »ovisno o vrsti projekta« i riječi: »ili Agenciji za investicije i konkurentnost« brišu se.

Članak 3.

U članku 10. stavku 9. riječi: »ili Agenciji za investicije i konkurentnost, a« brišu se.

Članak 4.

U članku 11. stavku 1. riječi: »stavka 3.« brišu se.

Stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 2., riječi: »ili Agencije za investicije i konkurentnost« brišu se.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., riječi: »ili Agencija za investicije i konkurentnost« brišu se.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 4., riječi: »iz stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 3.«.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 5. i 6.

U dosadašnjem stavku 8., koji postaje stavak 7., u točki 8. riječi: »iz stavka 11.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 10.«.

U točki 9. riječi: »iz stavka 12.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 11.«.

U točki 10. riječi: »iz stavka 13.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 12.«.

Dosadašnji stavci 9. – 13. postaju stavci 8. – 12.

Članak 5.

U članku 12. stavku 8. točka 2. briše se.

Dosadašnje točke 3. – 8. postaju točke 2. – 7.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Voditelj Operativne skupine za privatne, javne i javno-privatne projekte predlaže se i bira iz redova državnih dužnosnika ili iz redova rukovodećih službenika središnjih tijela državne uprave za koje je utvrđeno da priprema i provedba projekta djelomično ili potpuno spada u njihovu nadležnost.«.

Članak 6.

U članku 13. stavku 8. riječi: »Agenciji za investicije i konkurentnost« zamjenjuju se riječima: »središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo«.

Članak 7.

Pravilnik o načinu podnošenja prijave investicijskog projekta (»Narodne novine«, br. 76/18.) ministar nadležan za gospodarstvo će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 8.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Odluku o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata (»Narodne novine«, br. 57/18.) prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 9.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/240
Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.