Zakon o dopuni Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

NN 114/2018 (19.12.2018.), Zakon o dopuni Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

HRVATSKI SABOR

2217

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O KOMORI ARHITEKATA I KOMORAMA INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/205

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O KOMORI ARHITEKATA I KOMORAMA INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU

Članak 1.

U Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 78/15.) u članku 32. ispred riječi: »Ovlaštenom arhitektu« stavlja se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Odredba stavka 1. podstavka 4. ovoga članka ne odnosi se na državne službenike Ministarstva zaposlene u nadležnoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici koja izrađuje prostorne planove.«.

Članak 2.

Komore su dužne u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Statut i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/244

Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.