Pravilnik o postupku i uvjetima ugošćavanja istraživača državljana trećih zemalja

NN 114/2018 (19.12.2018.), Pravilnik o postupku i uvjetima ugošćavanja istraživača državljana trećih zemalja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

2219

Na temelju članka 64. stavka 19. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj: 130/11, 74/13, 69/17, 46/18), ministrica nadležna za znanost, uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU I UVJETIMA UGOŠĆAVANJA ISTRAŽIVAČA DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA

Opće odredbe

Članak 1.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu s Direktivom EU 2016/801 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjene učenika ili obrazovnih projekata i obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21. 5. 2016.).

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom propisuju postupak i uvjeti ugošćavanja istraživača državljana trećih zemalja na istraživačkim organizacijama za razdoblje duže od tri mjeseca u svrhu provođenja istraživanja na istraživačkim organizacijama.

Članak 3.

U smislu ovog Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1) Istraživanje je izvorno i planirano istraživanje poduzeto za stjecanje novih znanstvenih i tehničkih spoznaja i razumijevanja. Klinička ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda ne smatraju se istraživanjem u smislu ovoga Pravilnika.

2) Pravna osoba koja obavlja istraživačku djelatnost je organizacija upisana u Upisnik znanstvenih organizacija sukladno zakonu kojim se uređuje znanstvena djelatnost te druga pravna osoba koja obavlja istraživačku djelatnost.

3) Ugovor o gostovanju je ugovor između pravne osobe koja obavlja istraživačku djelatnost i istraživača kojim se istraživač obvezuje dovršiti istraživanje, a pravna osoba koja obavlja istraživačku djelatnost se obvezuje da će u tu svrhu ugostiti istraživača.

Odobrenje za ugošćavanje istraživača

Članak 4.

(1) Pravna osoba koja obavlja istraživačku djelatnost može od ministra nadležnog za znanost zatražiti odobrenje za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja.

(2) Pravna osoba iz stavka 1. dužna je ministarstvu nadležnom za znanost uz svoj zahtjev priložiti obrazac koji sadrži sljedeće podatke o pravnoj osobi koja obavlja istraživačku djelatnost:

– puni naziv ustanove

– ime i prezime čelnika ustanove,

– adresu ustanove,

– naziv, trajanje i ukupan proračun projekta na kojem će istraživač za kojeg se traži odobrenje biti angažiran,

– ime i prezime i kontakt podatke voditelja projekta na kojem će istraživač za kojeg se traži odobrenje biti angažiran,

– naziv pravne osobe koja financira projekt,

– ime i prezime istraživača za kojeg se traži odobrenje, svrha traženja odobrenja, te podaci o istraživaču koji uključuju adresu u matičnoj zemlji, broj putovnice, državljanstvo i razdoblje na koje se traži ugošćavanje,

– znanstveno područje suradnje s istraživačem,

– Okvirni program istraživačkog rada i podatke o istraživačima s kojima će istraživač provoditi istraživanje, o laboratoriju i voditelju laboratorija u kojem će istraživač provoditi istraživanje te razdoblju za koje se odobrenje traži,

– podatke o osiguranim sredstvima za istraživanje i ugošćavanje istraživača koja istraživaču trebaju biti dostatna za pokrivanje mjesečnih izdataka i troškova povratnog puta sukladno minimalnom iznosu za Republiku Hrvatsku propisanom Uredbom o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 35/18), a bez korištenja sustava socijalne pomoći Republike Hrvatske.

Akreditacija za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja

Članak 5.

(1) Pravna osoba koja obavlja istraživačku djelatnost, a koja namjerava učestalo ugošćavati istraživače državljane trećih zemalja ili namjerava ugostiti veći broj istraživača državljana trećih zemalja, može od ministra nadležnog za znanost zatražiti akreditaciju za postupak ugošćavanja istraživača državljana trećih zemalja.

(2) Pravna osoba iz stavka 1. dužna je ministarstvu nadležnom za znanost uz svoj zahtjev priložiti prijedlog broja istraživača državljana trećih zemalja koje namjerava ugostiti u sljedećih pet godina.

(3) Pravna osoba iz stavka 1. mora imati dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti temeljem koje je upisana u Upisnik znanstvenih organizacija.

(4) Temeljem izdane akreditacije za postupak ugošćavanja istraživača državljana trećih zemalja, a za vrijeme njezina trajanja, pravna osoba iz stavka 1. kojoj je akreditacija izdana može pristupiti sklapanju ugovora o gostovanju s istraživačima državljanima trećih zemalja.

Članak 6.

(1) Za razmatranje zahtjeva iz članka 4. i 5. ovoga Pravilnika ministar nadležan za znanost imenovat će stručno povjerenstvo.

(2) Stručno povjerenstvo dužno je dati mišljenje o zahtjevu za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja odnosno o zahtjevu za akreditaciju za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva i potrebne dokumentacije.

(3) O zahtjevu iz članka 4. ovoga Pravilnika ministar nadležan za znanost odlučit će odobrenjem za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja u roku od 15 dana od dana zaprimanja mišljenja stručnog povjerenstva.

(4) Odobrenje za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja izdaje se za provođenje projekata čije je trajanje najmanje tri mjeseca.

(5) Akreditaciju za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja iz članka 5. ovoga Pravilnika ministar nadležan za znanost izdat će u roku od 15 dana od dana zaprimanja mišljenja stručnog povjerenstva.

(6) Akreditacija iz stavka 5. ovoga članka izdaje se na razdoblje od pet godina.

(7) Pravna osoba kojoj je izdana akreditacija, može zahtijevati produljenje akreditacije najkasnije tri mjeseca prije isteka prethodne akreditacije.

(8) Podnositelj zahtjeva je dužan priložiti dokumentaciju iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika, kao i podatke o broju istraživača koje je pravna osoba ugostila u proteklih pet godina.

(9) U slučaju da stručno povjerenstvo donese negativno mišljenje o zahtjevu iz članka 4. i članka 5., ministar nadležan za znanost obavještava pravnu osobu koja je podnijela zahtjev da nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje zatraženog odobrenja ili akreditacije.

Članak 7.

(1) Ministarstvo nadležno za znanost može odbiti obnoviti ili odlučiti ukinuti odobrenje za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja ili akreditaciju za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja iz članka 6. ovoga Pravilnika ako se utvrdi da:

1. pravna osoba koja ugošćuje istraživače državljane trećih zemalja više ne obavlja istraživačku djelatnost;

2. pravna osoba koja ugošćuje istraživače državljane trećih zemalja ne poštuje radna prava istraživača državljana trećih zemalja;

3. odobrenje za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja ili akreditacija za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja se ne koristi u svrhu radi koje je izdano;

4. ugovor o gostovanju je sklopljen s osobom koja nije istraživač državljanin treće zemlje;

5. istraživač radi bez odobrenja privremenog boravka u svrhu istraživanja.

(2) O obnavljanju ili ukidanju odobrenja za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja odnosno akreditacije za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja odlučuje ministar nadležan za znanost, na temelju mišljenja stručnog povjerenstva.

Članak 8.

(1) U slučaju da je produljenje odobrenja za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja ili akreditacije za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja odbijeno ili ukinuto sukladno članku 7. ovoga Pravilnika, pravnoj osobi može biti zabranjeno ponovno podnošenje zahtjeva za odobrenje za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja ili akreditaciju za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja tijekom razdoblja od najviše pet godina od dana objavljivanja odluke o ukidanju ili odbijanju produljenja odobrenja za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja ili akreditacije za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja.

(2) O duljini razdoblja zabrane ponovnog podnošenja zahtjeva za odobrenje za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja iz članka 4. odnosno akreditacije za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja iz članka 5. ovoga Pravilnika odlučuje ministar nadležan za znanost, na temelju mišljenja stručnog povjerenstva.

Članak 9.

(1) Ministarstvo nadležno za znanost će na svojoj mrežnoj stranici objaviti imena istraživača kojima je odobreno gostovanje te naziv pravne osobe u kojoj će istraživač provoditi istraživanje, temeljem odobrenja iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(2) Ministarstvo nadležno za znanost će na svojoj mrežnoj stranici objaviti i redovno ažurirati popis pravnih osoba koje obavljaju istraživačku djelatnost kojima je izdana akreditacija iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Ugovor o gostovanju

Članak 10.

(1) Nakon ishođenja odobrenja za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja ili akreditacije za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja iz članka 6. ovoga Pravilnika pravna osoba koja obavlja istraživačku djelatnost zaključit će s istraživačem ugovor o gostovanju.

(2) Ugovorom će se predvidjeti da je istraživač za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj zdravstveno osiguran sukladno posebnim propisima kojima se uređuje zdravstveno osiguranje državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj osim ako međunarodnim ugovorima nije određeno drugačije.

(3) Ugovor se sklapa u četiri istovjetna primjerka i to dva primjerka za istraživača i dva primjerka za pravnu osobu koja obavlja istraživačku djelatnost.

(4) Pravna osoba kojoj je izdana akreditacija te koja je sklopila ugovor o gostovanju s istraživačem državljaninom treće zemlje dužna je presliku ugovora o gostovanju dostaviti ministarstvu nadležnom za znanost u svrhu statističkog praćenja mobilnosti istraživača.

Članak 11.

Ugovor o gostovanju ima učinak ugovora o radu ako sadrži sve uglavke koje obavezno sadržava ugovor o radu, a koji su propisani Zakonom o radu.

Članak 12.

Ugovor iz članka 10. ovoga Pravilnika će se smatrati nevažećim, ako istraživaču nije omogućen ulazak ili odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj ili ako je prestao pravni odnos između istraživača i pravne osobe koja obavlja istraživačku djelatnost.

Članak 13.

Pravna osoba koja obavlja istraživačku djelatnost dužna je bez odgode obavijestiti ministarstvo nadležno za znanost i nadležnu policijsku upravu odnosno policijsku postaju koja je odobrila privremeni boravak u svrhu istraživanja o svim događajima koji bi mogli spriječiti provedbu ugovora iz članka 10. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

U roku od dva mjeseca od prestanka važenja ugovora iz članka 10. ovoga Pravilnika, pravna osoba koja obavlja istraživačku djelatnost dostavit će ministarstvu nadležnom za znanost i nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koja je odobrila privremeni boravak u svrhu istraživanja potvrdu o završetku istraživanja na projektu/-ima za koji je ugovor bio zaključen.

Privremeni boravak u svrhu istraživanja

Članak 15.

Nakon zaključivanja ugovora o gostovanju s pravnom osobom koja obavlja istraživačku djelatnost, istraživač je dužan ishoditi odobrenje za privremeni boravak u svrhu istraživanja.

Članak 16.

Upute o postupku ugošćavanja stranih istraživača objavit će se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za znanost, ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, ministarstva nadležnog za vanjske i europske poslove, Agencije za mobilnost i programe EU (portal EURAXESS) i pravnih osoba akreditiranih za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja, a sve na hrvatskom i engleskom jeziku.

Prava istraživača

Članak 17.

(1) Istraživač kojem je sukladno odredbama Zakona o strancima odobren privremeni boravak u svrhu istraživanja temeljem ovoga Pravilnika može poučavati na istraživačkoj organizaciji koja ga ugošćuje.

(2) Pravna osoba koja ugošćuje istraživača državljanina treće zemlje može odrediti broj sati poučavanja.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 18.

(1) Akreditacije za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja izdane temeljem odredbi Pravilnika o načinu utvrđivanju uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenog istraživanja (»Narodne novine«, broj: 92/12 i 22/13), vrijede do isteka perioda na koji su izdane.

(2) Postupci za odobrenje za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja pokrenuti temeljem odredbi Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenog istraživanja (»Narodne novine«, broj: 92/12 i 22/13), završit će se temeljem odredbi propisa po kojem su pokrenuti.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenog istraživanja (»Narodne novine«, broj: 92/12 i 22/13).

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/18-01/00006

Urbroj: 533-08-18-0008

Zagreb, 6. prosinca 2018.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.