Pravilnik o sadržaju i strukturi godišnjeg izvještaja izdavatelja te obliku i načinu njegovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

NN 114/2018 (19.12.2018.), Pravilnik o sadržaju i strukturi godišnjeg izvještaja izdavatelja te obliku i načinu njegovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2224

Na temelju članka 470. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. prosinca 2018. donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I STRUKTURI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA IZDAVATELJA TE OBLIKU I NAČINU NJEGOVOG DOSTAVLJANJA HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

UVODNE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i struktura godišnjih izvještaja izdavatelja te oblik i način njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18)

3. Izdavatelj je izdavatelj vrijednosnih papira kako je propisan člankom 455. stavkom 1. točkom 7. Zakona koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj

4. Godišnji izvještaj je izvještaj kako je propisan člancima 462. i 463. Zakona

5. SRPI je službeni registar propisanih informacija kako je propisano člankom 498. Zakona kojeg vodi Hanfa.

SADRŽAJ I STRUKTURA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) Izdavatelj je obvezan godišnji izvještaj sastavljati u skladu s člancima 462. i 463. Zakona.

(2) Izdavatelj je obvezan godišnje financijske izvještaje sastavljati prema sadržaju i strukturi kako je propisano podzakonskim propisom objavljenim u Narodnim novinama donesenim na temelju propisa kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja, odnosno u skladu s važećim pravilnikom koji je donio ministar financija na prijedlog Odbora za standarde financijskog izvještavanja ili u skladu s pravilnikom ili odlukom koje su donijeli Hanfa ili guverner Hrvatske narodne banke, ovisno o tome koji se podzakonski propis primjenjuje na izdavatelja.

(3) Na izdavatelja koji je obvezan sastavljati konsolidirane izvještaje, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka.

OBLIK I NAČIN DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA

Članak 4.

(1) Kod dostavljanja godišnjeg izvještaja, izdavatelj je Hanfi obvezan istovremeno dostaviti tri datoteke:

1. datoteku u PDF formatu u kojoj se kao jedna cjelovita datoteka dostavljaju:

– revidirani godišnji financijski izvještaji

– godišnje izvješće (izvještaj rukovodstva)

– izjava osoba u izdavatelju odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja

– revizorsko izvješće

– odluka nadležnog organa izdavatelja o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja

– prijedlog odluke o upotrebi dobiti ili pokriću gubitka i

– ostali izvještaji propisani propisom kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja

2. datoteku u XLS formatu u kojoj se dostavljaju revidirani godišnji financijski izvještaji i

3. datoteku u XML formatu u kojoj se dostavljaju revidirani godišnji financijski izvještaji.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, datoteku iz stavka 1. točke 3. ovoga članka Hanfi nisu obvezni dostavljati izdavatelji koji su drugim propisom Hanfe obvezni svoje revidirane godišnje financijske izvještaje dostavljati Hanfi u XML formatu.

(3) Obrasce za dostavu revidiranih godišnjih financijskih izvještaja u XLS formatu objavljuje Hanfa na svojoj internetskoj stranici. Predmetne obrasce u XLS formatu izdavatelji ujedno mogu koristiti za kreiranje datoteke u XML formatu.

(4) Datoteke iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka Hanfi se dostavljaju putem SRPI-ja, a datoteka iz stavka 1. točke 3. ovoga članka Hanfi se dostavlja u izvještajni sustav Hanfe, a sve u skladu s pravilnikom Hanfe kojim se uređuje sadržaj, oblik i način dostavljanja propisanih informacija Hanfi i u SRPI te pripadajućom tehničkom uputom Hanfe za obveznike dostave propisanih informacija u SRPI i Hanfi koju Hanfa objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(5) Godišnji izvještaj dostavljen je Hanfi samo ako je dostavljen u obliku i na način propisan stavcima 1. do 4. ovoga članka.

(6) Na izdavatelja koji je obvezan sastavljati konsolidirane izvještaje, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe stavaka 1. do 5. ovoga članka.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Odluka o obliku i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja izdavatelja klasa: 011-02/11-04/09, urbroj: 326-01-11-01 od 31. ožujka 2011. godine.

Stupanje na snagu

Članak 6.

(1) Prve godišnje izvještaje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika izdavatelji su obvezni sastaviti i dostaviti za godišnje izvještajno razdoblje koje počinje od 1. siječnja 2018. godine.

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/12

Urbroj: 326-01-60-62-18-1

Zagreb, 6. prosinca 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.