Pravilnik o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

NN 114/2018 (19.12.2018.), Pravilnik o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2225

Na temelju članka 470. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. prosinca 2018. donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I STRUKTURI IZVJEŠTAJA IZDAVATELJA ZA RAZDOBLJA TIJEKOM GODINE TE OBLIKU I NAČINU NJIHOVOG DOSTAVLJANJA HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

UVODNE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i struktura izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te oblik i način njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18)

3. Izdavatelj je izdavatelj vrijednosnih papira kako je propisan člankom 455. stavkom 1. točkom 7. Zakona koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj

4. Polugodišnji izvještaj je izvještaj kako je propisan člancima 465. i 466. Zakona

5. Tromjesečni izvještaj je izvještaj kako je propisan člankom 468. Zakona

6. SRPI je službeni registar propisanih informacija kako je propisano člankom 498. Zakona kojeg vodi Hanfa.

SADRŽAJ I STRUKTURA IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJA TIJEKOM GODINE

Članak 3.

(1) Izdavatelj dionica i dužničkih vrijednosnih papira je obvezan polugodišnji izvještaj sastavljati u skladu s člancima 465. i 466. Zakona.

(2) Izdavatelj dionica je obvezan tromjesečni izvještaj sastavljati u skladu s člankom 468. Zakona.

(3) Financijski izvještaji za razdoblja tijekom godine čine:

– izvještaj o financijskom položaju (bilanca)

– račun dobiti i gubitka

– izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

– izvještaj o novčanim tokovima

– izvještaj o promjenama kapitala i

– bilješke uz financijske izvještaje.

(4) Izdavatelj dionica i dužničkih vrijednosnih papira je obvezan polugodišnje financijske izvještaje sastavljati prema strukturi i sadržaju za polugodišnje financijske izvještaje određenima u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

(5) Izdavatelj dionica je obvezan tromjesečne financijske izvještaje sastavljati prema strukturi i sadržaju za tromjesečne financijske izvještaje određenima u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(6) Bilješke uz financijske izvještaje moraju sadržavati važne računovodstvene politike i informacije kao dopunu informacijama koje su prikazane u financijskim izvještajima za razdoblja tijekom godine. U bilješkama se navodi tekstualan opis ili raščlamba stavki prikazanih u tim izvještajima te informacije o stavkama koje ne ispunjavaju uvjete za priznavanje u izvještajima, a važne su za razumijevanje financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine.

(7) Na izdavatelja koji je obvezan sastavljati konsolidirane izvještaje, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe stavaka 1. do 6. ovoga članka.

OBLIK I NAČINI DOSTAVLJANJA IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJA TIJEKOM GODINE

Članak 4.

(1) Kod dostavljanja polugodišnjeg izvještaja, izdavatelj je Hanfi obvezan istovremeno dostaviti tri datoteke:

1. datoteku u PDF formatu u kojoj se kao jedna cjelovita datoteka dostavljaju:

– polugodišnji financijski izvještaji

– međuizvještaj rukovodstva

– izjava osoba u izdavatelju odgovornih za sastavljanje polugodišnjeg izvještaja i

– revizorsko izvješće odnosno izvješće o revizijskom uvidu ako su polugodišnji financijski izvještaji revidirani ili je obavljen revizijski uvid, ili izjava da polugodišnji financijski izvještaji nisu revidirani ili nije obavljen revizijski uvid

2. datoteku u XLS formatu u kojoj se dostavljaju polugodišnji financijski izvještaji i

3. datoteku u XML formatu u kojoj se dostavljaju polugodišnji financijski izvještaji.

(2) Kod dostavljanja tromjesečnog izvještaja, izdavatelj je Hanfi obvezan istovremeno dostaviti tri datoteke:

1. datoteku u PDF formatu u kojoj se kao jedna cjelovita datoteka dostavljaju:

– tromjesečni financijski izvještaji

– međuizvještaj rukovodstva i

– izjava osoba u izdavatelju odgovornih za sastavljanje tromjesečnog izvještaja

2. datoteku u XLS formatu u kojoj se dostavljaju tromjesečni financijski izvještaji i

3. datoteku u XML formatu u kojoj se dostavljaju tromjesečni financijski izvještaji.

(3) Obrasce za dostavu financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine u XLS formatu objavljuje Hanfa na svojoj internetskoj stranici. Predmetne obrasce u XLS formatu izdavatelji ujedno mogu koristiti za kreiranje datoteke u XML formatu.

(4) Datoteke iz stavka 1. točaka 1. i 2. i stavka 2. točaka 1. i 2. ovoga članka Hanfi se dostavljaju putem SRPI-ja, a datoteka iz stavka 1. točke 3. i stavka 2. točke 3. ovoga članka Hanfi se dostavlja u izvještajni sustav Hanfe, a sve u skladu s pravilnikom Hanfe kojim se uređuje sadržaj, oblik i način dostavljanja propisanih informacija Hanfi i u SRPI te pripadajućom tehničkom uputom Hanfe za obveznike dostave propisanih informacija u SRPI i Hanfi koju Hanfa objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(5) Polugodišnji izvještaj dostavljen je Hanfi samo ako je dostavljen u obliku i na način propisan stavcima 1., 3. i 4. ovoga članka.

(6) Tromjesečni izvještaj dostavljen je Hanfi samo ako je dostavljen u obliku i na način propisan stavcima 2. do 4. ovoga članka.

(7) Izdavatelj dionica koji je tromjesečni izvještaj za drugo tromjesečje sastavio i dostavio u obliku i na način propisan ovim Pravilnikom i čiji međuizvještaj rukovodstva osim podataka za drugo tromjesečje uključuje i podatke za prvo polugodište odnosne poslovne godine te izjavu da polugodišnji financijski izvještaji nisu revidirani ili nije obavljen revizijski uvid, ispunio je ujedno i svoju obvezu sastavljanja i dostavljanja polugodišnjeg izvještaja u skladu s ovim Pravilnikom. Ova iznimka se ne odnosi na izdavatelje dionica čiji su polugodišnji izvještaji revidirani ili je obavljen revizijski uvid.

(8) Na izdavatelja koji je obvezan sastavljati konsolidirane izvještaje, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe stavaka 1. do 7. ovoga članka.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja

Članak 5.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine (»Narodne novine«, br. 47/11).

(2) Izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine koja su započela od 1. siječnja 2018. i koja će završiti ili 31. prosinca 2018. ili u 2019. godini, ovisno o početku izvještajnog razdoblja u 2018. godini, izdavatelj je obvezan sastaviti i dostaviti u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine (»Narodne novine«, br. 47/11).

Stupanje na snagu

Članak 6.

(1) Prve izvještaje za razdoblja tijekom godine u skladu s odredbama ovoga Pravilnika izdavatelj je obvezan sastaviti i dostaviti za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2019. godine.

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/13

Urbroj: 326-01-60-62-18-1

Zagreb, 6. prosinca 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1.

a) Polugodišnji financijski izvještaji »općih« izdavatelja PFI-IZD-POD

BILANCA
stanje na dan __.__.____
u kunama
Obveznik:_____________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaZadnji dan prethodne poslovne godineNa izvještajni datum tekućeg razdoblja
1234

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL001

B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)002
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)003
1. Izdaci za razvoj004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava005
3. Goodwill006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine007
5. Nematerijalna imovina u pripremi008
6. Ostala nematerijalna imovina009
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)010
1. Zemljište011
2. Građevinski objekti012
3. Postrojenja i oprema013
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina014
5. Biološka imovina015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu016
7. Materijalna imovina u pripremi017
8. Ostala materijalna imovina018
9. Ulaganje u nekretnine019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)020
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe021
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe022

3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe023

4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom024

5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom025

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom026

7. Ulaganja u vrijednosne papire027

8. Dani zajmovi, depoziti i slično028
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela029
10. Ostala dugotrajna financijska imovina030
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)031
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe032
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom033
3. Potraživanja od kupaca034
4. Ostala potraživanja035
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA036
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)037
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)038
1. Sirovine i materijal039

2. Proizvodnja u tijeku040

3. Gotovi proizvodi041

4. Trgovačka roba042

5. Predujmovi za zalihe043

6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji044

7. Biološka imovina045
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)046
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe047
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom048
3. Potraživanja od kupaca049
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika050
5. Potraživanja od države i drugih institucija051
6. Ostala potraživanja052
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)053
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe054
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe055
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe056
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom057

5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom058

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom059

7. Ulaganja u vrijednosne papire060

8. Dani zajmovi, depoziti i slično061

9. Ostala financijska imovina062

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI063
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI064
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)065
F) IZVANBILANČNI ZAPISI066
 
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)067
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL068
II. KAPITALNE REZERVE069
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)070
1. Zakonske rezerve071
2. Rezerve za vlastite dionice072
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)073
4. Statutarne rezerve074
5. Ostale rezerve075
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE076
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)077
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju078
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova079
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu080
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)081
1. Zadržana dobit082
2. Preneseni gubitak083
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)084
1. Dobit poslovne godine085
2. Gubitak poslovne godine086
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES087
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)088
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze089

2. Rezerviranja za porezne obveze090
3. Rezerviranja za započete sudske sporove091
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava092
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima093
6. Druga rezerviranja094
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)095
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe096
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe097
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom098
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom099

5. Obveze za zajmove, depozite i slično100

6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama101

7. Obveze za predujmove102

8. Obveze prema dobavljačima103

9. Obveze po vrijednosnim papirima104

10. Ostale dugoročne obveze105
11. Odgođena porezna obveza106
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)107
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe108
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe109
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom110
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom111
5. Obveze za zajmove, depozite i slično112
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama113
7. Obveze za predujmove114
8. Obveze prema dobavljačima115
9. Obveze po vrijednosnim papirima116
10. Obveze prema zaposlenicima117
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja118
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu119
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji120
14. Ostale kratkoročne obveze121
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA122
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)123
G) IZVANBILANČNI ZAPISI124
RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju __.__.____ do __.__.____
u kunama
Obveznik: _________________________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
1234
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)125
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe126
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)127

3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga128
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe129
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)130
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)131
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda132
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)133
a) Troškovi sirovina i materijala134
b) Troškovi prodane robe135
c) Ostali vanjski troškovi136
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)137
a) Neto plaće i nadnice138
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća139
c) Doprinosi na plaće140
4. Amortizacija141
5. Ostali troškovi142
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)143
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine144
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine145
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)146
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze147
b) Rezerviranja za porezne obveze148
c) Rezerviranja za započete sudske sporove149
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava150
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima151
f) Druga rezerviranja152
8. Ostali poslovni rashodi153
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)154
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe155
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima156
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe157

4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe158

5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe159

6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova160

7. Ostali prihodi s osnove kamata161

8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi162

9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine163

10. Ostali financijski prihodi164

IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)165
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe166

2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe167

3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi168

4. Tečajne razlike i drugi rashodi169

5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine170

6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)171

7. Ostali financijski rashodi172

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM173

VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA174

VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM175

VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA176

IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)177
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)178
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)179
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)180
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)181
XII. POREZ NA DOBIT182
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)183
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)184
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)185
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)186
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja187
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja188
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA189

1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje

(AOP 186-189)

190

2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje

(AOP 189-186)

191
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)192
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)193
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)194
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)195
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)196
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)197
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)198
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)199
1. Pripisana imateljima kapitala matice200

2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu201

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA202

II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)203
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja204

2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine205

3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju206

4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova207

5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu208

6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom209

7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja210

8. Ostale nevlasničke promjene kapitala211

III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA212

IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)213
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)214
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)215
1. Pripisana imateljima kapitala matice216

2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu217IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU – Indirektna metoda
u razdoblju __.__.____. do __.__.____.
u kunama
Obveznik: _____________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
1234
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja001
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):002
a) Amortizacija003
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine004
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine005
d) Prihodi od kamata i dividendi006
e) Rashodi od kamata007
f) Rezerviranja008
g) Tečajne razlike (nerealizirane)009
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke010
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)011
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)012
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza013
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja014
c) Povećanje ili smanjenje zaliha015
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala016
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)017
4. Novčani izdaci za kamate018
5. Plaćeni porez na dobit019
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)020
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine021

2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata022

3. Novčani primici od kamata023

4. Novčani primici od dividendi024

5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga025
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti026
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)027
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine028
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata029

3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje030

4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac031

5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti032

IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)033
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)034
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala035

2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata036

3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi037
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti038
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)039
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata040
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi041
3. Novčani izdaci za financijski najam042

4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala043

5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti044
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)045
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)046
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima047
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)048
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA049
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)050IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU – Direktna metoda
u razdoblju __.__.____ do __.__.____
u kunama
Obveznik: ____________________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
1234
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Novčani primici od kupaca001

2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.002

3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta003

4. Novčani primici s osnove povrata poreza004

5. Novčani izdaci dobavljačima005

6. Novčani izdaci za zaposlene006

7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta007

8. Ostali novčani primici i izdaci008

I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)009
9. Novčani izdaci za kamate010

10. Plaćeni porez na dobit011

A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)012
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine013

2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata014

3. Novčani primici od kamata015

4. Novčani primici od dividendi016

5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga017

6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti018

II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)019
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine020

2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata021

3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga022

4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac023

5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti024

III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)025
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)026
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala027

2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata028

3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi029

4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti030

IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)031
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata032

2. Novčani izdaci za isplatu dividendi033

3. Novčani izdaci za financijski najam034

4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala035

5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti036

V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)037
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)038
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima039
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA
(AOP 012 + 026 + 038 + 039)
040
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA041
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)042


IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od _____________do_______________u kunama
Opis pozicijeAOP oznakaRaspodjeljivo imateljima kapitala maticeManjinski (nekontrolirajući)interesUkupno kapital i rezerve
Temeljni (upisani) kapitalKapitalne rezerveZakonske rezerveRezerve za vlastite dioniceVlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)Statu-tarne rezerveOstale rezerveRevalorizacijske rezerveFer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodajuUčinkoviti dio zaštite novčanih tokovaUčinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvoZadržana dobit/preneseni gubitakDobit/gubitak poslovne godineUkupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice
12345678910111213141516 (3 do 6 – 7 + 8 do 15)1718 (16+17)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine012. Promjene računovodstvenih politika02
3. Ispravak pogreški03
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)04
5. Dobit/gubitak razdoblja05
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja06
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine07
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju08
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka09


10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu10


11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom11


12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja12


13. Ostale nevlasničke promjene kapitala13


14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu14


15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe15


16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti16

17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe17

18. Otkup vlastitih dionica/udjela18

19. Isplata udjela u dobiti/dividende19

20. Ostale raspodjele vlasnicima20

21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu21

22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe22

23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)23
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)24
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)25
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)26
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine272. Promjene računovodstvenih politika283. Ispravak pogreški294. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)30
5. Dobit/gubitak razdoblja31
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja32
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine33
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju34
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka35
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu36
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom37
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja38
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala39
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu40
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)41
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti42
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe43
18. Otkup vlastitih dionica/udjela44
19. Isplata udjela u dobiti/dividende45
20. Ostale raspodjele vlasnicima46
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu47
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe48
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)49
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)50
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)51
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)52BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – PFI

(koji se sastavljaju za polugodišnja razdoblja)

Naziv izdavatelja: ______________________________________________

OIB: ________________________________________________________

Izvještajno razdoblje: _____________________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje za polugodišnja razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno polugodišnje razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno polugodišnje razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno polugodišnje razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.


b) Polugodišnji financijski izvještaji kreditnih institucija PFI-IZD-KI

BILANCA
stanje na dan __.__.____
u kunama
Obveznik:__________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaZadnji dan prethodne poslovne godineTekuće razdoblje
1234
Imovina
Novčana sredstva, novčana potraživanja od središnjih banaka i ostali depoziti po viđenju (od 2. do 4.)001
Novac u blagajni002
Novčana potraživanja od središnjih banaka003
Ostali depoziti po viđenju004
Financijska imovina koja se drži radi trgovanja (od 6. do 9.)005
Izvedenice006
Vlasnički instrumenti007
Dužnički vrijednosni papiri008
Krediti i predujmovi009
Financijska imovina kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak (od 11. do 13.)010
Vlasnički instrumenti011
Dužnički vrijednosni papiri012
Krediti i predujmovi013
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak (15. + 16.)014
Dužnički vrijednosni papiri015
Krediti i predujmovi016
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (od 18. do 20.)017
Vlasnički instrumenti018
Dužnički vrijednosni papiri019
Krediti i predujmovi020
Financijska imovina po amortiziranom trošku (22. + 23.)021
Dužnički vrijednosni papiri022
Krediti i predujmovi023
Izvedenice – računovodstvo zaštite024

Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki u zaštiti portfelja od kamatnog rizika025

Ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva026

Materijalna imovina027

Nematerijalna imovina028

Porezna imovina029

Ostala imovina030

Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju031

Ukupna imovina (1. + 5. + 10. + 14. + 17. + 21. + od 24. do 31.)032
Obveze
Financijske obveze koje se drže radi trgovanja (od 34. do 38.)033
Izvedenice034
Kratke pozicije035
Depoziti036
Izdani dužnički vrijednosni papiri037
Ostale financijske obveze038
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak (od 40. do 42.)039
Depoziti040
Izdani dužnički vrijednosni papiri041
Ostale financijske obveze042
Financijske obveze mjerene po amortiziranom trošku (od 44. do 46.)043
Depoziti044
Izdani dužnički vrijednosni papiri045
Ostale financijske obveze046
Izvedenice – računovodstvo zaštite047
Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki u zaštiti portfelja od kamatnog rizika048
Rezervacije049
Porezne obveze050
Temeljni kapital koji se vraća na zahtjev051
Ostale obveze052
Obveze uključene u grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju053
Ukupne obveze (33. + 39. + 43. + od 47. do 53.)054
Kapital
Temeljni kapital055

Premija na dionice056

Izdani vlasnički instrumenti osim kapitala057

Ostali vlasnički instrumenti058

Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit059

Zadržana dobit060

Revalorizacijske rezerve061

Ostale rezerve062

( – ) Trezorske dionice063

Dobit ili gubitak koji pripadaju vlasnicima matičnog društva064

( – ) Dividende tijekom poslovne godine065

Manjinski udjeli [nekontrolirajući udjeli]066

Ukupno kapital (od 55. do 66.)067
Ukupno obveze i kapital (54. + 67.)068RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju __.__.____ do __.__.____
u kunama
Obveznik: __________________________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
1234
Kamatni prihodi001

(Kamatni rashodi)002

(Rashodi od temeljnog kapitala koji se vraća na zahtjev)003

Prihodi od dividende004

Prihodi od naknada i provizija005

(Rashodi od naknada i provizija)006

Dobici ili ( – ) gubici po prestanku priznavanja financijske imovine i financijskih obveza koje nisu mjerene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto007

Dobici ili ( – ) gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama koje se drže radi trgovanja, neto008

Dobici ili gubici po financijskoj imovini kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto009

Dobici ili ( – ) gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto010

Dobici ili ( – ) gubici od računovodstva zaštite, neto011

Tečajne razlike [dobit ili ( – ) gubitak], neto012

Dobici ili ( – ) gubici po prestanku priznavanja nefinancijske imovine, neto013

Ostali prihodi iz poslovanja014

(Ostali rashodi iz poslovanja)015

Ukupno prihodi iz poslovanja, neto (1. – 2. – 3. + 4. + 5. – 6. + od 7. do 14. – 15.)016
(Administrativni rashodi)017

(Amortizacija)018

Dobici ili ( – ) gubici zbog promjena, neto019

(Rezervacije ili ( – ) ukidanje rezervacija)020

(Umanjenje vrijednosti ili ( – ) ukidanje umanjenja vrijednosti po financijskoj imovini koja nije mjerena po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak)021

(Umanjenje vrijednosti ili ( – ) ukidanje umanjenja vrijednosti ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva)022

(Umanjenje vrijednosti ili ( – ) ukidanje umanjenja vrijednosti po nefinancijskoj imovini)023

Negativni goodwill priznat u dobiti ili gubitku024

Udio dobiti ili ( – ) gubitka od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva obračunatih metodom udjela025

Dobit ili ( – ) gubitak od dugotrajne imovine i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju koje nisu kvalificirane kao poslovanje koje se neće nastaviti026

Dobit ili ( – ) gubitak prije oporezivanja iz poslovanja koje će se nastaviti (16. – 17. – 18. + 19. – od 20. do 23. + od 24. do 26.)027
(Porezni rashodi ili ( – ) prihodi povezani s dobiti ili gubitkom iz poslovanja koje će se nastaviti)028
Dobit ili ( – ) gubitak nakon oporezivanja iz poslovanja koje će se nastaviti (27. – 28.)029
Dobit ili ( – ) gubitak nakon oporezivanja iz poslovanja koje se neće nastaviti (31. – 32.)030
Dobit ili ( – ) gubitak prije oporezivanja iz poslovanja koje se neće nastaviti031
(Porezni rashodi ili ( – ) prihodi povezani s poslovanjem koje se neće nastaviti)032
Dobit ili ( – ) gubitak tekuće godine (29. + 30.; 34. + 35.)033
Pripada manjinskom udjelu [nekontrolirajući udjeli]034

Pripada vlasnicima matičnog društva035

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI
Dobit ili ( – ) gubitak tekuće godine036
Ostala sveobuhvatna dobit (38. + 50.)037
Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (od 39. do 45. + 48. + 49.)038
Materijalna imovina039
Nematerijalna imovina040

Aktuarski dobici ili ( – ) gubici na mirovinskim planovima pod pokroviteljstvom poslodavca041

Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje namijenjene za prodaju042

Udjel ostalih priznatih prihoda i rashoda od subjekata koji se obračunava metodom udjela043

Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata mjerenih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit044

Dobici ili ( – ) gubici od računovodstva zaštite vlasničkih instrumenata mjerenih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit045

Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata mjerenih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit [zaštićena stavka]046

Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata mjerenih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit [instrument zaštite]047

Promjene fer vrijednosti financijskih obveza mjerenih po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak koje se pripisuju promjenama u kreditnom riziku048

Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane049

Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (od 51. do 58.)050
Zaštita neto ulaganja u inozemno poslovanje [efektivni udjel]051
Preračunavanje stranih valuta052
Zaštite novčanih tokova [efektivni udjel]053
Instrumenti zaštite od rizika [elementi koji nisu određeni]054
Dužnički instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit055
Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje namijenjene za prodaju056
Udjel ostalih priznatih prihoda i rashoda od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva057
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili ( – ) gubitak058
Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine (36. + 37.; 60. + 61.)059
Pripada manjinskom udjelu [nekontrolirajući udjel]060

Pripada vlasnicima matičnog društva061IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU
u razdoblju __.__.____ do __.__.____
u kunama
Obveznik: ___________________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineNa izvještajni datum tekućeg razdoblja
1234
Poslovne aktivnosti prema direktnoj metodi
Naplaćena kamata i slični primici001

Naplaćene naknade i provizije002

(Plaćena kamata i slični izdaci)003

(Plaćene naknade i provizije)004

(Plaćeni troškovi poslovanja)005

Neto dobici / gubici od financijskih instrumenata po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka006

Ostali primici007

(Ostali izdaci)008

Poslovne aktivnosti prema indirektnoj metodi
Dobit/(gubitak) prije oporezivanja009

Usklađenja:


Umanjenja vrijednosti i rezerviranja010

Amortizacija011

Neto nerealizirana (dobit)/gubitak od financijske imovine i obveza po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka012

(Dobit)/gubitak od prodaje materijalne imovine013

Ostale nenovčane stavke014

Promjene u imovini i obvezama iz poslovnih aktivnosti
Sredstva kod Hrvatske narodne banke015

Depoziti kod financijskih institucija i krediti financijskim institucijama016

Krediti i predujmovi ostalim komitentima017

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit018

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se drže radi trgovanja019

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti kojima se aktivno ne trguje, a vrednuju se prema fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka020

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se obvezno vode po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka021

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se vode po amortiziranom trošku022

Ostala imovina iz poslovnih aktivnosti023

Depoziti od financijskih institucija024

Transakcijski računi ostalih komitenata025

Štedni depoziti ostalih komitenata026

Oročeni depoziti ostalih komitenata027

Izvedene financijske obveze i ostale obveze kojima se trguje028

Ostale obveze iz poslovnih aktivnosti029

Naplaćene kamate iz poslovnih aktivnosti [indirektna metoda]030

Primljene dividende iz poslovnih aktivnosti [indirektna metoda]031

Plaćene kamate iz poslovnih aktivnosti [indirektna metoda]032

(Plaćeni porez na dobit)033

Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (od 1. do 33.)034
Ulagačke aktivnosti
Primici od prodaje / plaćanja za kupnju materijalne i nematerijalne imovine035

Primici od prodaje / plaćanja za kupnju ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate036

Primici od naplate / plaćanja za kupnju vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata koji se drže do dospijeća037

Primljene dividende iz ulagačkih aktivnosti038

Ostali primici / plaćanja iz ulagačkih aktivnosti039
Neto novčani tokovi iz ulagačkih aktivnosti (od 35. do 39.)040
Financijske aktivnosti
Neto povećanje/(smanjenje) primljenih kredita iz financijskih aktivnosti041

Neto povećanje/(smanjenje) izdanih dužničkih vrijednosnih papira042

Neto povećanje/(smanjenje) instrumenata dopunskoga kapitala043

Povećanje dioničkoga kapitala044

(Isplaćena dividenda)045

Ostali primici/(plaćanja) iz financijskih aktivnosti046

Neto novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (od 41. do 46.)047
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (34. + 40. + 47.)048
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja049
Učinak promjene tečaja stranih valuta na novac i novčane ekvivalente050
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (48. + 49. + 50.)051


IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje oddou kunama
Opis pozicijeAOP oznakaRaspodjeljivo imateljima kapitala maticeManjinski udjelUkupno
KapitalPremija na dioniceIzdani vlasnički instrumenti osim kapitalaOstali vlasnički instrumentiAkumulirana ostala sveobuhvatna dobitZadržana dobitRevalorizacijske rezerveOstale rezerve( ) Trezorske dioniceDobit ili ( – ) gubitak koji pripada vlasnicima matičnog društva( ) Dividende tijekom poslovne godineAkumulirana ostala sveobuhvatna dobitOstale stavke
12345678910111213141516
Početno stanje [prije prepravljanja]001
Učinci ispravaka pogrešaka002
Učinci promjena računovodstvenih politika003
Početno stanje [tekuće razdoblje] (1. + 2. + 3.)004
Izdavanje redovnih dionica005
Izdavanje povlaštenih dionica006
Izdavanje ostalih vlasničkih instrumenata007
Izvršavanje ili istek ostalih izdanih vlasničkih instrumenata008
Pretvaranje dugovanja u vlasničke instrumente009
Redukcija kapitala010
Dividende011
Kupnja / prodaja trezorskih dionica012
Prodaja ili poništenje trezorskih dionica013
Reklasifikacija financijskih instrumenata iz vlasničkih instrumenata u obveze014
Reklasifikacija financijskih instrumenata iz obveza u vlasničke instrumente015
Prijenosi između komponenata vlasničkih instrumenata016
Plaćanja temeljena na dionicama017
Ostalo povećanje ili ( – ) smanjenje vlasničkih instrumenata018
Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine019
Povećanje ili ( – ) smanjenje vlasničkih instrumenata kao posljedica poslovnih kombinacija020
Završno stanje [tekuće razdoblje] (od 4. do 20.)021


BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – PFI

(koji se sastavljaju za polugodišnja razdoblja)

Naziv izdavatelja: ______________________________________________

OIB: ________________________________________________________

Izvještajno razdoblje: _____________________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje za polugodišnja razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno polugodišnje razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno polugodišnje razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno polugodišnje razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.


c) Polugodišnji financijski izvještaji zatvorenih alternativnih investicijskih fondova PFI-IZD-AIF

BILANCA
stanje na dan __.__.___.
u kunama
Obveznik:_________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaZadnji dan prethodne poslovne godineZadnji dan tekućeg razdoblja
1234
 
Aktiva
I. Ulaganja (AOP 002 + 005 do 014)001
1. Prenosivi vrijednosni papiri (AOP 003 + 004)002
koji se vrednuju po fer vrijednosti003
koji se vrednuju po amortiziranom trošku004
2. Instrumenti tržišta novca005
3. Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja006
4. Izvedeni financijski instrumenti007
5. Depoziti kod kreditnih institucija008
6. Nekretnine009
7. Roba010
8. Poslovni udjeli011
9. Potraživanja po danim zajmovima012
10. Instrumenti nalik vlasničkim instrumentima013
11. Ostala ulaganja014
II. Novac i novčani ekvivalenti (AOP 016 do 018)015
1. Novčana sredstva016
2. Depoziti po viđenju017
3. Ostala kratkoročna likvidna ulaganja018
III. Potraživanja (AOP 020 do 023)019
1. Potraživanja od dividendi i kamata020
2. Potraživanja s osnove prodaje ulaganja021
3. Potraživanja od brokera i danih predujmova022
4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja023
IV. Ostala imovina024

Ukupna imovina (AOP 001 + 015 + 019 + 024)025
Izvanbilančna evidencija aktiva026

Pasiva
I. Obveze plaćanja (AOP 028 do 034)027
1. Obveze s osnove ulaganja028

2. Obveze s osnove isplate udjela029

3. Obveze prema brokerima030

4. Obveze za naknade za upravljanje031

5. Obveze za naknade za savjetodavne usluge032

6. Obveze za naknadu za uspješnost033

7. Obveze za kamate i druge izdatke034

II. Obveze s osnove primljenih zajmova (AOP 036 + 037)035
1. Obveze s osnove primljenih zajmova od banaka036
2. Obveze s osnove primljenih zajmova od drugih ugovornih strana037

III. Druge obveze (AOP 039 do 041)038
1. Obveze s osnove prinosa od pozajmljenih vrijednosnih papira039
2. Prihod budućeg razdoblja040
3. Obveze s osnove isplate dividende i plative raspodjele041
IV. Ostale obveze AIF-a042
Ukupno obveze AIF-a (AOP 027 + 035 + 038 + 042)043
Neto imovina AIF-a (AOP 025 – 043)044
Broj izdanih dionica045
Neto imovina po dionici (AOP 044/045)046
Temeljni kapital047
Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve048
Vlastite dionice049

Dobit/gubitak tekuće poslovne godine050

Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja051

Rezerve fer vrijednosti (AOP 053 + AOP 054)052
fer vrijednost financijske imovine053
učinkoviti dio računovodstva zaštite054
Ostale revalorizacijske rezerve055
Ukupno kapital i rezerve ((Σ od AOP 047 do AOP 052) + AOP 055)056
Izvanbilančna evidencija pasiva057

Dodatak **
Pripisano imateljima matice058

Pripisano manjinskom interesu059RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju __.__.____ .do __.__.____.
u kunama
Obveznik: ___________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
1234
Prihodi
I. Prihodi od ulaganja (AOP 061 do 063)060
1. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti061
2. Prihodi od kamata062
3. Prihodi od najma063
II. Realizirani dobici od ulaganja064
III. Nerealizirani dobici od ulaganja065
IV. Drugi prihodi (AOP 067+068)066
1. Prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire067
2. Ostali prihodi068
Ukupno prihodi (AOP 060 + 064 do 066)069
Rashodi
I. Realizirani gubici od ulaganja070

II. Nerealizirani gubici od ulaganja071

III. Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke072

IV. Umanjenje imovine073

V. Naknade za usluge investicijskog savjetovanja074

VI. Naknade za upravljanje075

VII. Naknade za depozitara076

VIII. Drugi rashodi (AOP 078 do 082)077
1. Administrativne pristojbe078
2. Profesionalni honorari079
3. Naknade za skrbničke usluge080
4. Kamate081
5. Ostali rashodi082
Ukupni rashodi (AOP 070 do 077)083
Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP 069 – 083)084
Porez na dobit085
Dobit ili gubitak (AOP 084 – 085)086
Ostala sveobuhvatna dobit
Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 088 + AOP 093)087
Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (Σ od AOP 089 do AOP 092)088
Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina089
Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata090

Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka091

Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane092

Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP94 + AOP97 + AOP100 + AOP101 + AOP104)093
Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP95 + AOP96)094
– nerealizirani dobici/gubici095

– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)096

Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP98 + AOP99)097
– dobici/gubici098
preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)099
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja100
Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP102 + AOP103)101
dobici/gubici102
preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)103
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka104
Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP 086+087)105
Dodatak 1
Pripisano imateljima matice106

Pripisano manjinskom interesu107IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU – Indirektna metoda
u razdoblju __.__.____. do __.__.____.
u kunama
Obveznik: _____________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
1234
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (AOP 002 do 024)001
Dobit ili gubitak002

Dobici/gubici od ulaganja003

Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke004

Amortizacija i ostali ispravci vrijednosti005

Prihodi od kamata006

Rashodi od kamata007

Prihodi od dividendi008

Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire009

Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca010

Povećanje (smanjenje) ulaganja u subjektima za zajednička ulaganja011

Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice012

Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine013

Povećanje (smanjenje) ulaganja u robu014

Povećanje (smanjenje) ulaganja u poslovne udjele015

Primici od kamata016

Izdaci od kamata017

Primici od dividendi018

Povećanje (smanjenje) ostalih ulaganja019

Povećanje (smanjenje) ostale imovine020

Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja021

Povećanje (smanjenje) obveza s osnove primljenih zajmova022

Povećanje (smanjenje) obveza za naknadu za upravljanje023

Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti024

Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP26 do AOP30)025
Primici od izdavanja udjela/ dionica026

Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica027

Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda028

Ostali primici iz financijskih aktivnosti029

Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti030

Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP 001+025)031
Novac na početku razdoblja032
Novac na kraju razdoblja (AOP 031+032)033


IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU – Direktna metoda
u razdoblju __.__.____ do __.__.____
u kunama
Obveznik: ____________________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
1234
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP 002 do AOP 027)001
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira002
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira003

Primici od prodaje instrumenata tržišta novca004

Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca005

Primici od prodaje udjela u subjektima za zajednička ulaganja006

Izdaci od kupnje udjela u subjektima za zajednička ulaganja007

Primici od ulaganja u izvedenice008

Izdaci od ulaganja u izvedenice009

Primici od prodaje nekretnina010

Izdaci od kupnje nekretnina011

Primici od prodaje robe012

Izdaci od kupnje robe013

Primici od prodaje poslovnih udjela014

Izdaci od kupnje poslovnih udjela015

Primici od prodaje ostalih ulaganja016

Izdaci od kupnje ostalih ulaganja017

Primici od dividendi018

Primici od kamata019

Izdaci za kamate020

Primici po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji021

Izdaci po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji022

Izdaci od naknada za upravljanje023

Izdaci za naknade depozitaru024

Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove025

Ostali primici iz poslovnih aktivnosti026

Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti027

Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP 029 do AOP033)028
Primici od izdavanja udjela/ dionica029

Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica030

Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda031

Ostali primici iz financijskih aktivnosti032

Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti033

Efekti promjene tečaja stranih valuta034

Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP 001+028+034)035
Novac na početku razdoblja036
Novac na kraju razdoblja (AOP 035+036)037


IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje oddou kunama
Opis pozicijeAOP oznakaTemeljni kapitalKapitalne rezerveVlastite dioniceRezerve fer vrijednostiOstale revalorizacijske rezerveZadržana dobit ili preneseni gubitakDobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)Raspodjeljivo vlasnicima nekontro-lirajućih interesaUkupno kapital i rezerve
1234567891011
Prethodno razdoblje
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine01
Promjene računovodstvenih politika02
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja03
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)04
Dobit ili gubitak razdoblja05
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata06
Ostali dobici i gubici od ulaganja u financijske instrumente07
Neto rezultat računovodstva zaštite od rizika08
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)09
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja10
Ostale nevlasničke promjene kapitala11
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)12
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala13
Ostale uplate vlasnika14
Otkup vlastitih udjela/dionica15
Isplata udjela u dobiti16
Ostale raspodjele vlasnicima17
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine18
Tekuće razdoblje
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine19

Promjene računovodstvenih politika20

Ispravak pogreški prethodnih razdoblja21

Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)22
Dobit ili gubitak razdoblja23
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata24
Ostali dobici i gubici od ulaganja u financijske instrumente25
Neto rezultat računovodstva zaštite od rizika26
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)27
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja28
Ostale nevlasničke promjene kapitala29
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)30
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala31
Ostale uplate vlasnika32
Otkup vlastitih udjela/dionica33
Isplata udjela u dobiti34
Ostale raspodjele vlasnicima35
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine36


BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – PFI

(koji se sastavljaju za polugodišnja razdoblja)

Naziv izdavatelja: ______________________________________________

OIB: ________________________________________________________

Izvještajno razdoblje: _____________________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje za polugodišnja razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno polugodišnje razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno polugodišnje razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno polugodišnje razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.


d) Polugodišnji financijski izvještaji osiguravajućih društava PFI-IZD-OSIG

Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca)
Stanje na dan: __.__.____
u kunama
Naziv pozicijeAOP oznakaZadnji dan prethodne
poslovne godine
Na izvještajni datum
tekućeg razdoblja
ŽivotNeživotUkupnoŽivotNeživotUkupno
12345(3+4)678(6+7)
AKTIVA
A) NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 002+003)001
1. Goodwill002
2. Ostala nematerijalna imovina003
B) MATERIJALNA IMOVINA (AOP 005 do 007)004
1. Zemljišta i građevinski objekti koji služe društvu za provođenje djelatnosti005
2. Oprema006
3. Ostala materijalna imovina i zalihe007
C) ULAGANJA (AOP 009+010+014+033)008
I. Ulaganja u zemljišta i građevinske objekte koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti009
II. Ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate (AOP 011 do 013)010
1. Dionice i udjeli u podružnicama011
2. Dionice i udjeli u pridruženim društvima012
3. Dionice i udjeli u zajedničkim pothvatima013
III. Financijska imovina (AOP 015+018+023+029)014
1. Financijska imovina koja se drži do dospijeća (AOP 016+017)015
1.1. Dužnički financijski instrumenti016
1.2. Ostalo017
2. Financijska imovina raspoloživa za prodaju (AOP 019 do 022)018
2.1. Vlasnički financijski instrumenti019
2.2. Dužnički financijski instrumenti020
2.3. Udjeli u investicijskim fondovima021
2.4. Ostalo022
3. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP 024 do 028)023
3.1. Vlasnički financijski instrumenti024
3.2. Dužnički financijski instrumenti025
3.3. Izvedeni financijski instrumenti026
3.4. Udjeli u investicijskim fondovima027
3.5. Ostalo028
4. Zajmovi i potraživanja (AOP 030 do 032)029
4.1. Depoziti kod kreditnih institucija030
4.2. Zajmovi031
4.3. Ostalo032
IV. Depoziti kod cedenta033
D) ULAGANJA ZA RAČUN I RIZIK UGOVARATELJA ŽIVOTNOG OSIGURANJA034
E) UDIO REOSIGURANJA U TEHNIČKIM PRIČUVAMA (AOP 036 do 042)035
1. Pričuve za prijenosne premije, udio reosiguranja036
2. Matematičke pričuve, udio reosiguranja037
3. Pričuva šteta, udio reosiguranja038
4. Pričuve za bonuse i popuste, udio reosiguranja039
5. Pričuva za kolebanje šteta, udio reosiguranja040
6. Druge tehničke pričuve, udio reosiguranja041
7. Posebne pričuve za životna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja, udio reosiguranja042
F) ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA IMOVINA (AOP 044+045)043
1. Odgođena porezna imovina044
2. Tekuća porezna imovina045
G) POTRAŽIVANJA (AOP 047+050+051)046
1. Potraživanja iz poslova osiguranja (AOP 048+049)047
1.1. Od ugovaratelja osiguranja048
1.2. Od zastupnika odnosno posrednika u osiguranju049
2. Potraživanja iz poslova reosiguranja050
3. Ostala potraživanja (AOP 052 do 054)051
3.1. Potraživanja iz drugih poslova osiguranja052
3.2. Potraživanja za prihode iz ulaganja053
3.3. Ostala potraživanja054
H) OSTALA IMOVINA (AOP 056+060+061)055
1. Novac u banci i blagajni (AOP 057 do 059)056
1.1. Sredstva na poslovnom računu057
1.2. Sredstva na računu imovine za pokriće matematičke pričuve058
1.3. Novčana sredstva u blagajni059
2. Dugotrajna imovina namjenjena za prodaju i prestanak poslovanja060
3. Ostalo061
I) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA
PRIHODA
(AOP 063 do 065)
062
1. Razgraničene kamate i najamnine063
2. Razgraničeni troškovi pribave064
3. Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda065
J) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+004+008+034+035+043+046+055+062)066
K) IZVANBILANČNI ZAPISI067
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 069+072+073+077+081+084)068
1. Upisani kapital (AOP 070 do 071)069
1.1. Uplaćeni kapital – redovne dionice070
1.2. Uplaćeni kapital – povlaštene dionice071
2. Premije na emitirane dionice (rezerve kapitala)072
3. Revalorizacijske rezerve (AOP 074 do 076)073
3.1. Zemljišta i građevinskih objekata074
3.2. Financijske imovine raspoložive za prodaju075
3.3. Ostale revalorizacijske rezerve076
4. Rezerve (AOP 078 do 080)077
4.1. Zakonske rezerve078
4.2. Statutarna rezerva079
4.3. Ostale rezerve080
5. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (AOP 082 + 083)081
5.1. Zadržana dobit082
5.2. Preneseni gubitak (-)083
6. Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja (AOP 085+086)084
6.1. Dobit tekućeg obračunskog razdoblja085
6.2. Gubitak tekućeg obračunskog razdoblja (-)086
B) OBVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBVEZE)087
C) MANJINSKI INTERES088
D) TEHNIČKE PRIČUVE (AOP 090 do 095)089
1. Pričuve za prijenosne premije, bruto iznos090
2. Matematičke pričuve, bruto iznos091
3. Pričuve šteta, bruto iznos092

4. Pričuve za bonuse i popuste, bruto iznos093

5. Pričuva za kolebanje šteta, bruto iznos094

6. Druge tehničke pričuve, bruto iznos095

E) POSEBNE PRIČUVE ZA ŽIVOTNA OSIGURANJA KOD KOJIH UGOVARATELJ OSIGURANJA SNOSI RIZIK ULAGANJA, bruto iznos096

F) OSTALE PRIČUVE (AOP 098 + 099)097
1. Pričuve za mirovine i slične obveze098
2. Ostale pričuve099
G) ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA (AOP 101 + 102)100
1. Odgođena porezna obveza101
2. Tekuća porezna obveza102
H) DEPOZITI ZADRŽANI IZ POSLA PREDANOG U REOSIGURANJE103
I) FINANCIJSKE OBVEZE (AOP 105 do 107)104
1. Obveze po zajmovima105
2. Obveze po izdanim financijskim instrumentima106
3. Ostale financijske obveze107
J) OSTALE OBVEZE (AOP 109 do 112)108
1. Obveze proizašle iz poslova izravnog osiguranja109
2. Obveze proizašle iz poslova suosiguranja i reosiguranja110
3. Obveze za otuđenje i prekinuto poslovanje111
4. Ostale obveze112
K) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA (AOP 114+115)113
1. Razgraničena provizija reosiguranja114
2. Ostalo odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja115
L) UKUPNA PASIVA (AOP 068+087+088+089+096+097+100+103+104+108+113 )116
M) IZVANBILANČNI ZAPISI117

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Račun dobiti i gubitka)
U razdoblju: __.__.____-__.__.____
u kunama
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje
prethodne godine
Tekuće razdoblje
ŽivotNeživotUkupnoŽivotNeživotUkupno
12345(3+4)678(6+7)
I. Zarađene premije (prihodovane) (AOP 119 do 123)118
1. Zaračunate bruto premije119
2. Ispravak vrijednosti i naplaćeni ispravak vrijednosti premije120
3. Premije predane u reosiguranje (-)121
4. Promjena bruto pričuva za prijenosne premije (+/-)122
5. Promjena pričuva za prijenosne premije, udio reosiguratelja (+/-)123
II. Prihodi od ulaganja (AOP 125 do 131)124
1. Prihodi od podružnica, pridruženih društava i zajedničkih pothvata125
2. Prihodi od ulaganja u zemljišta i građevinske objekte126
3. Prihodi od kamata127
4. Nerealizirani dobici od ulaganja128
5. Realizirani dobici od ulaganja129
6. Neto pozitivne tečajne razlike130
7. Ostali prihodi od ulaganja131
III. Prihodi od provizija i naknada132
IV. Ostali osigurateljno-tehnički prihodi, neto od reosiguranja133
V. Ostali prihodi134
VI. Izdaci za osigurane slučajeve, neto (AOP 136 + 139)135
1. Likvidirane štete (AOP 137+138)136
1.1. Bruto iznos (-)137
1.2. Udio reosiguratelja (+)138
2. Promjena pričuva šteta (+/-) (AOP 140+141)139
2.1. Bruto iznos140
2.3. Udio reosiguratelja141
VII. Promjena matematičke pričuve i ostalih tehničkih pričuva, neto od reosiguranja (AOP 143+146)142
1. Promjena matematičke pričuve (+/-) (AOP 144+145)143
1.1. Bruto iznos (-)144
1.2. Udio reosiguratelja (+)145
2. Promjena ostalih tehničkih pričuva, neto od reosiguranja (+/-) (AOP 147+148)146
2.1. Bruto iznos (-)147
2.2. Udio reosiguratelja (+)148
VIII. Promjena posebne pričuve za životna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja, neto od reosiguranja (+/-)
(AOP 150+151)
149
1. Bruto iznos (-)150
3. Udio reosiguratelja (+)151
IX. Izdaci za povrate premija (bonusi i popusti), neto od reosiguranja
(AOP 153+154)
152
1. Ovisni o rezultatu (bonusi)153
2. Neovisni o rezultatu (popusti)154
X. Poslovni rashodi (izdaci za obavljanje djelatnosti), neto (AOP 156+160)155
1. Troškovi pribave (AOP 157 do 159)156
1.1. Provizija157
1.2. Ostali troškovi pribave158
1.3. Promjena razgraničenih troškova pribave159
2. Troškovi uprave (administrativni troškovi) (AOP 161 do 163)160
2.1. Amortizacija161
2.2. Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće162
2.3. Ostali troškovi uprave163
XI. Troškovi ulaganja (AOP 165 do 171)164
1. Amortizacija zemljišta i građevinskih objekata koji ne služe društvu za obavljanje djelatnosti165
2. Kamate166
3. Umanjenje vrijednosti ulaganja167
4. Realizirani gubici od ulaganja168
5. Nerealizirani gubici od ulaganja169
6. Neto negativne tečajne rezlike170
7. Ostali troškovi ulaganja171
XII. Ostali tehnički troškovi, neto od reosiguranja (AOP 173+174)172
1. Troškovi za preventivnu djelatnost173
2. Ostali tehnički troškovi osiguranja174
XIII. Ostali troškovi, uključujući vrijednosna usklađenja175
XIV. Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije poreza (+/-) (AOP 118+124+132 do 135+142+149+152+155+164+172+175)176
XV. Porez na dobit ili gubitak (AOP 178+179)177
1. Tekući porezni trošak178
2. Odgođeni porezni trošak (prihod)179
XVI. Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja poslije poreza (+/-) (AOP 176+177)180
1. Pripisano imateljima kapitala matice181
2. Pripisano nekontrolirajućem interesu182
XVII. UKUPNI PRIHODI (AOP 118+124+132+133+134+179)183
XVIII. UKUPNI RASHODI (AOP 135+142+149+152+155+164+172+175+178)184
IX. Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 186 do 193)185
1. Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja186
2. Dobici/gubici proizišli iz revalorizacije financijske imovine raspoložive za prodaju187
3. Dobici/gubici proizišli iz revalorizacije zemljišta i građevinskih objekata koji služe društvu za obavljanje djelatnosti188
4. Dobici/gubici proizišli iz revalorizacije druge materijalne (osim zemljišta i nekretnina) i nematerijalne imovine189
5. Učinci od instrumenata zaštite novčanog toka190
6. Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima s definiranim mirovinama191
7. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti pridruženih društava192
8. Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit193
XX. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP 180+185)194
1. Pripisano imateljima kapitala matice195
2. Pripisano nekontrolirajućim interesima196
XXI. Reklasifikacijske usklade197IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA – Indirektna metoda
U razdoblju:__.__.____-__.__.____
u kunama
Opis pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće poslovno razdoblje
1234
I. NOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 002+013+031)001
1. Novčani tok prije promjene poslovne imovine i obveza (AOP 003+004)002
1.1. Dobit/gubitak prije poreza003
1.2. Usklađenja: (AOP 005 do 012)004
1.2.1. Amortizacija nekretnina i opreme005
1.2.2. Amortizacija nematerijalne imovine006
1.2.3. Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost007
1.2.4. Troškovi kamata008
1.2.5. Prihodi od kamata009
1.2.6. Udjeli u dobiti pridruženih društava010
1.2.7. Dobici/gubici od prodaje materijalne imovine (uključujući zemljišta i građevinske objekte)011
1.2.8. Ostala usklađenja012
2. Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza (AOP 014 do 030)013
2.1. Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju014

2.2. Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka015

2.3. Povećanje/smanjenje zajmova i potraživanja016

2.4. Povećanje/smanjenje depozita kod cedenta017

2.5. Povećanje/smanjenje ulaganja za račun i rizik ugovaratelja životnog osiguranja018

2.6. Povećanje/smanjenje udjela reosiguranja u tehničkim pričuvama019

2.7. Povećanje/smanjenje porezne imovine020

2.8. Povećanje/smanjenje potraživanja021

2.9. Povećanje/smanjenje ostale imovine022

2.10. Povećanje/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda023

2.11. Povećanje/smanjenje tehničkih pričuva024

2.12. Povećanje/smanjenje posebnih pričuva za životna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja025

2.13. Povećanje/smanjenje poreznih obveza026

2.14. Povećanje/smanjenje depozita zadržanih iz posla predanog u reosiguranje027

2.15. Povećanje/smanjenje financijskih obveza028

2.16. Povećanje/smanjenje ostalih obveza029

2.17. Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja030

3. Plaćeni porez na dobit031

II. NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI (AOP 033 do 046)032
1. Primici od prodaje materijalne imovine033

2. Izdaci za nabavu materijalne imovine034

3. Primici od prodaje nematerijalne imovine035

4. Izdaci za nabavu nematerijalne imovine036

5. Primici od prodaje zemljišta i građevinskih objekata koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti037

6. Izdaci za nabavu zemljišta i građevinskih objekata koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti038

7. Povećanje/smanjenje ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate.039

8. Primici od financijske imovine koja se drži do dospijeća040

9. Izdaci za financijsku imovinu koja se drži do dospijeća041

10. Primici od prodaje financijskih instrumenata042

11. Izdaci za ulaganja u financijske instrumente043

12. Primici od dividendi i udjela u dobiti044

13. Primici sa naslova otplate danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova045

14. Izdaci za dane kratkoročne i dugoročne zajmove046

III. NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 048 do 052)047
1. Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala048
2. Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova049
3. Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova050
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica051
5. Novčani izdaci za isplatu udjela u dobiti (dividendi)052
ČISTI NOVČANI TOK (AOP 001 + 032 + 047)053
IV. UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE054
V. NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA (053+054)055
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja056
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 055 + 056)057


IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
U razdoblju:__.__.____-__.__.____u kunama
Opis stavkeAOP oznakaRaspodjeljivo vlasnicima maticeRaspodjeljivo nekontrolirajućem interesuUkupno kapital i rezerve
(9+10)
Uplaćeni kapital (redovne i povlaštene dionice)Premije na emitirane dioniceRevalorizacijske rezerveRezerve (zakonske, statutarne, ostale)Zadržana dobit ili preneseni gubitakDobit/gubitak tekuće godineUkupno kapital i rezerve
(3 do 8)
1234567891011
I. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine001
Promjena računovodstvenih politika002
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja003
II. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)004
III. Sveobuhvatna dobit ili gubitak istog razdoblja prethodne godine (AOP 006 + AOP 007)005
Dobit ili gubitak razdoblja006
Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak istog razdoblja prethodne godine (AOP 008 do AOP 11)007
Nerealizirani dobici ili gubici od materijalne imovine (zemljišta i građevinski objekti)008
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju009

Realizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju010
Ostale nevlasničke promjene kapitala011
IV. Transakcije s vlasnicima (prethodno razdoblje)012
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala013
Ostale uplate vlasnika014
Isplata udjela u dobiti/dividenda015
Ostale raspodjele vlasnicima016
V. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini017
VI. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine018
Promjena računovodstvenih politika019
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja020
VII. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)021
VIII. Sveobuhvatna dobit ili gubitak tekuće godine022
Dobit ili gubitak razdoblja023
Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak tekuće godine024
Nerealizirani dobici ili gubici od materijalne imovine (zemljišta i građevinski objekti)025
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju026
Realizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju027
Ostale nevlasničke promjene kapitala028
Transakcije s vlasnicima (tekuće
razdoblje)
029
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala030
Ostale uplate vlasnika031
Isplata udjela u dobiti/dividenda032
Ostale transakcije s vlasnicima033
Stanje na zadnji dan izvještajnog
razdoblja u tekućoj godini
034


BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – PFI

(koji se sastavljaju za polugodišnja razdoblja)

Naziv izdavatelja: ______________________________________________

OIB: ________________________________________________________

Izvještajno razdoblje: _____________________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje za polugodišnja razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno polugodišnje razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno polugodišnje razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno polugodišnje razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.


e) Polugodišnji financijski izvještaji burze PFI-IZD-ZSE

BILANCA
stanje na dan __.__.____
u kunama
Obveznik:_____________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaZadnji dan prethodne poslovne godineNa izvještajni datum tekućeg razdoblja
1234
AKTIVA
A DUGOTRAJNA IMOVINA 002+003+009+0121
I NEMATERIJALNA IMOVINA2
II MATERIJALNA IMOVINA 004+…+0083
1 Zemljišta i zgrade4
2 Računalna oprema5
3 Ostala materijalna imovina6
4 Ulaganja u tuđu imovinu7
5 Imovina u pripremi8
III DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 010+0119
1 Ulaganja u pridružena društva, ovisna društva i zajedničke pothvate10
2 Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku11
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA12
B KRATKOTRAJNA IMOVINA 014+020+02413
I POTRAŽIVANJA 015+...+01914
1 Potraživanja od kupaca15
2 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika16
3 Potraživanja od države i drugih institucija17
4 Potraživanja od povezanih poduzetnika18
5 Ostala potraživanja19
II KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 021+…+02320
1 Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku21
2 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit22
3 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka23
III NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI24
C PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI25
D UKUPNO AKTIVA 001+013+02526
E IZVANBILANČNI ZAPISI27
PASIVA
A KAPITAL I REZERVE 029+030+031+036+037+03828
I TEMELJNI KAPITAL29
II KAPITALNE REZERVE30
III REZERVE IZ DOBITI 032+...+03531
1 Zakonske rezerve32
2 Rezerve za vlastite dionice33

3 Rezerve fer vrijednosti34

4 Ostale rezerve35

IV ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK36

V DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE37

VI MANJINSKI INTERES38

B REZERVIRANJA39

C KRATKOROČNE OBVEZE 041+…+04640
1 Obveze za predujmove41
2 Obveze prema dobavljačima42
3 Obveze prema zaposlenima43
4 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja44
5 Obveze prema povezanim poduzetnicima45
6 Ostale kratkoročne obveze46
D DUGOROČNE OBVEZE47
E ODGOĐENA POREZNA OBVEZA48
F ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA49
G UKUPNO PASIVA 028+039+040+047+048+04950
H IZVANBILANČNI ZAPISI51

Dodatak bilanci (pozicija za konsolidirane financijske izvještaje)
I Kapital i rezerve 053+05452
1 Pripisano imateljima kapitala matice53

2 Pripisano nekontrolirajućem interesu54RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju __.__.____ do __.__.____
u kunama
Obveznik: __________________________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
1234
A POSLOVNI PRIHODI 002+0091
I Prihodi od prodaje 003+...+0082
1 Provizije i članarine3
2 Prihodi od održavanja uvrštenja4
3 Prihodi od naknada za uvrštenje5
4 Prihodi od dražbi6
5 Prihodi od prodaje članskih mjesta7
6 Prihod od izdavanja i održavanja LEI-ija8
II Ostali poslovni prihodi 010+...+0129
1 Naknade za korištenje sučelja za izravan pristup trgovinskom sustavu (API)10
2 Prihodi od prodaje informacija11
3 Ostali prihodi12

B POSLOVNI RASHODI 014+017+021+022+023+026+02713
I Materijalni troškovi 015+01614
1 Troškovi sirovina i materijala15
2 Ostali vanjski troškovi16
II Troškovi osoblja 018+...+02017
1 Neto plaće i nadnice18
2 Troškovi poreza i doprinosa iz plaća19
3 Doprinosi na plaće20
III Amortizacija21
IV Ostali troškovi22
V Vrijednosno usklađivanje 024+02523
1 dugotrajne imovine (osim financijske imovine)24
2 kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)25
VI Rezerviranja26
VII Ostali poslovni rashodi27
C FINANCIJSKI PRIHODI 029+...+03428
1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima29

2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama30

3 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa31

4 Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine32

5 Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke33

6 Ostali financijski prihodi34

D FINANCIJSKI RASHODI 036+...+04035
1 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima36
2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama37

3 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine38

4 Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke39

5 Ostali financijski rashodi40

E UKUPNI PRIHODI 001+02841
F UKUPNI RASHODI 013+03542
G Udio u dobiti/gubitku pridruženog i ovisnog društva43
H DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 041-042+04344
I POREZ NA DOBIT45
J DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 044-04546
1 Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)47
2 Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja48
3 Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit49
4 Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka50
5 Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja51
6 Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit52
K OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT 047+…+05253
L UKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT 046+05354
M REKLASIFIKACIJSKE USKLADE55

Dodatak **
Pripisano imateljima matice56

Pripisano manjinskom interesu57IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU – Indirektna metoda
u razdoblju __.__.____. do __.__.____.
u kunama
Obveznik: _____________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
1234
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1 Dobit prije poreza1

2 Amortizacija2

3 Povećanje kratkoročnih obveza3

4 Smanjenje kratkotrajnih potraživanja4

5 Smanjenje zaliha5

6 Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke6

7 Ostalo povećanje novčanog tijeka7

I Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti 001+...+0078
1 Smanjenje kratkoročnih obveza9
2 Povećanje kratkotrajnih potraživanja10
3 Povećanje zaliha11
4 Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke12
5 Ostalo smanjenje novčanog tijeka13
II Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti 009+...+01314
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1 Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine15

2 Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata16

3 Novčani primici od kamata17

4 Novčani primici od dividendi18

5 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti19

III Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti 015+...+01920
1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine21
2 Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata22
3 Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti23
IV Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 021+...+02324
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1 Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata25

2 Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi26

3 Ostali primici od financijskih aktivnosti27

V Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti 025+...+02728
1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica29

2 Novčani izdaci za isplatu dividendi30

3 Novčani izdaci za financijski najam31

4 Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica32

5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti33

VI Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti 029+...+03334
VII Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja35
VIII Povećanje novca i novčanih ekvivalenata36
IX Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata37
X Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja38


IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU – Direktna metoda
u razdoblju __.__.____ do __.__.____
u kunama
Obveznik: ____________________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
1234
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1 Novčani primici od članova, izdavatelja i ostalih korisnika burzovnih usluga1

2 Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.2

3 Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta3

4 Novčani primici s osnove povrata poreza4
I Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti 001+...+0045
1 Novčani izdaci dobavljačima6
2 Novčani izdaci za zaposlene7
3 Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta8
4 Novčani izdaci za kamate9
5 Novčani izdaci za poreze10
6 Ostali novčani izdaci11
II Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti 006+...+01112
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1 Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine13

2 Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata14

3 Novčani primici od kamata15

4 Novčani primici od dividendi16

5 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 018+01917
a Novčani primici od prodaje udjela u otvorenim investicijskim fondovima18
b Novčani primici od prodaje kratkoročnih depozita19
III Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti 013+...+01720
1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine21
2 Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata22
3 Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 024+02523
a Novčani izdaci od prodaje udjela u otvorenim investicijskim fondovima24
b Novčani izdaci od prodaje kratkoročnih depozita25

IV Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 021+...+02326
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1 Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata27

2 Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi28

3 Ostali primici od financijskih aktivnosti29

V Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti 027+...+02930
1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica31

2 Novčani izdaci za isplatu dividendi32

3 Novčani izdaci za financijski najam33

4 Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica34

5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti35

VI Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti 031+...+03536
VII Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja37
VIII Povećanje novca i novčanih ekvivalenata38
IX Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata39
X Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja40


IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje oddou kunama
Opis pozicijeAOPRaspodjeljivo vlasnicima maticeRaspodjeljivo nekontrolirajućim interesimaUkupno kapital i rezerve
Upisani kapitalRezerve kapitalaRezerve iz dobitiDobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)Zadržana dobit ili preneseni gubitakRezerve fer vrijednostiOstale revalorizacijske rezerve
1234567891011
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine1Promjena računovodstvenih politika2Ispravak pogreški prethodnih razdoblja3Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)4
Dobit ili gubitak razdoblja5Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit6Ostale nevlasničke promjene kapitala7Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)8
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala9Ostale uplate vlasnika10Isplata udjela u dobiti/dividenda11Ostale raspodjele vlasnicima12Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine13
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine14Promjena računovodstvenih politika15Ispravak pogreški prethodnih razdoblja16Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)17
Dobit ili gubitak razdoblja18Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit19Ostale nevlasničke promjene kapitala20Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)21
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala22
Ostale uplate vlasnika23Isplata udjela u dobiti/dividenda24Ostale raspodjele vlasnicima25Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine26


BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – PFI

(koji se sastavljaju za polugodišnja razdoblja)

Naziv izdavatelja: ______________________________________________

OIB: ________________________________________________________

Izvještajno razdoblje: _____________________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje za polugodišnja razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno polugodišnje razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno polugodišnje razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno polugodišnje razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.


PRILOG 2.

a) Tromjesečni financijski izvještaji »Općih« izdavatelja TFI-IZD-POD

BILANCA
stanje na dan __.__.____
u kunama
Obveznik:_____________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaZadnji dan prethodne poslovne godineNa izvještajni datum tekućeg razdoblja
1234

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL001

B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)002
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)003
1. Izdaci za razvoj004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava005
3. Goodwill006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine007
5. Nematerijalna imovina u pripremi008
6. Ostala nematerijalna imovina009
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)010
1. Zemljište011
2. Građevinski objekti012
3. Postrojenja i oprema013
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina014
5. Biološka imovina015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu016
7. Materijalna imovina u pripremi017
8. Ostala materijalna imovina018
9. Ulaganje u nekretnine019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)020
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe021
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe022
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe023
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom024
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom026
7. Ulaganja u vrijednosne papire027
8. Dani zajmovi, depoziti i slično028
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela029
10. Ostala dugotrajna financijska imovina030
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)031
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe032
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom033
3. Potraživanja od kupaca034
4. Ostala potraživanja035
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA036
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)037
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)038
1. Sirovine i materijal039
2. Proizvodnja u tijeku040
3. Gotovi proizvodi041
4. Trgovačka roba042
5. Predujmovi za zalihe043
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji044
7. Biološka imovina045
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)046
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe047
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom048
3. Potraživanja od kupaca049
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika050
5. Potraživanja od države i drugih institucija051
6. Ostala potraživanja052
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)053
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe054
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe055
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe056
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom057
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom058
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom059
7. Ulaganja u vrijednosne papire060

8. Dani zajmovi, depoziti i slično061

9. Ostala financijska imovina062

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI063

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI064

E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)065
F) IZVANBILANČNI ZAPISI066
 
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)067
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL068
II. KAPITALNE REZERVE069
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)070
1. Zakonske rezerve071
2. Rezerve za vlastite dionice072
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)073
4. Statutarne rezerve074
5. Ostale rezerve075
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE076
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)077
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju078
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova079
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu080
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)081
1. Zadržana dobit082
2. Preneseni gubitak083
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)084
1. Dobit poslovne godine085
2. Gubitak poslovne godine086
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES087
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)088
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze089
2. Rezerviranja za porezne obveze090
3. Rezerviranja za započete sudske sporove091
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava092
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima093
6. Druga rezerviranja094
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)095
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe096
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe097
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom098
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom099
5. Obveze za zajmove, depozite i slično100

6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama101

7. Obveze za predujmove102

8. Obveze prema dobavljačima103

9. Obveze po vrijednosnim papirima104

10. Ostale dugoročne obveze105

11. Odgođena porezna obveza106

D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)107
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe108
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe109
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom110
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom111
5. Obveze za zajmove, depozite i slično112
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama113
7. Obveze za predujmove114
8. Obveze prema dobavljačima115
9. Obveze po vrijednosnim papirima116
10. Obveze prema zaposlenicima117
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja118
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu119
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji120
14. Ostale kratkoročne obveze121
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA122
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)123
G) IZVANBILANČNI ZAPISI124
RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju __.__.____ do ___.___.____
u kunama
Obveznik: ________________________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
KumulativTromjesečjeKumulativTromjesečje
123456
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)125
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe126
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)127
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga128
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe129
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)130
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)131
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda132
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)133
a) Troškovi sirovina i materijala134
b) Troškovi prodane robe135
c) Ostali vanjski troškovi136
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)137
a) Neto plaće i nadnice138
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća139
c) Doprinosi na plaće140
4. Amortizacija141
5. Ostali troškovi142
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)143
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine144
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine145
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)146
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze147
b) Rezerviranja za porezne obveze148c) Rezerviranja za započete sudske sporove149d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava150e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima151f) Druga rezerviranja1528. Ostali poslovni rashodi153III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)154
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe155
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima156
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe157
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe158
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe159
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova1607. Ostali prihodi s osnove kamata1618. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi1629. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine16310. Ostali financijski prihodi164IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)165
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe166
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe167
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi168
4. Tečajne razlike i drugi rashodi169
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine170
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)171
7. Ostali financijski rashodi172
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM173
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA174
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM175
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA176
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)177
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)178
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)179
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)180
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)181
XII. POREZ NA DOBIT182
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)183
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)184
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)185
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)186
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja187
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja188
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA189
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)190
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)191
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)192
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)193
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)194
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)195
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)196
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)197
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)198
 
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)199
1. Pripisana imateljima kapitala matice2002. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu201IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA202II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)203
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja204
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine205
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju206
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova207
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu208
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom209
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja210
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala211
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA212
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)213
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)214
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)215
1. Pripisana imateljima kapitala matice2162. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu217

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU – Indirektna metoda
u razdoblju __.__.____. do __.__.____.
u kunama
Obveznik: _____________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
1234
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja001

2. Usklađenja (AOP 003 do 010):002
a) Amortizacija003
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine004
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine005
d) Prihodi od kamata i dividendi006
e) Rashodi od kamata007
f) Rezerviranja008
g) Tečajne razlike (nerealizirane)009
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke010
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)011
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)012
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza013
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja014
c) Povećanje ili smanjenje zaliha015
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala016
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)017
4. Novčani izdaci za kamate018
5. Plaćeni porez na dobit019
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)020
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine021
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata022
3. Novčani primici od kamata023
4. Novčani primici od dividendi024
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga025
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti026
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)027
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine028
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata029
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje030
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac031
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti032
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)033
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)034
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala035
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata036
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi037
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti038
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)039
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata040
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi041
3. Novčani izdaci za financijski najam042
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala043
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti044
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)045
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)046
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima047
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)048
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA049
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)050IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU – Direktna metoda
u razdoblju __.__.____ do ___.___.____
u kunama
Obveznik: ____________________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
1234
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Novčani primici od kupaca001
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza004
5. Novčani izdaci dobavljačima005
6. Novčani izdaci za zaposlene006
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta007
8. Ostali novčani primici i izdaci008
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)009
9. Novčani izdaci za kamate010
10. Plaćeni porez na dobit011
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)012
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine013
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata014
3. Novčani primici od kamata015
4. Novčani primici od dividendi016
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga017
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti018
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)019
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine020
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata021
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga022
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac023
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti024
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)025
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)026
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala027
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata028
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi029
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti030
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)031
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi033
3. Novčani izdaci za financijski najam034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti036
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)037
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)038
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima039
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)040
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA041
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)042


IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od do

u kunama

Opis pozicijeAOP oznakaRaspodjeljivo imateljima kapitala maticeManjinski (nekontrolirajući)
interes
Ukupno kapital i rezerve
Temeljni (upisani) kapitalKapitalne rezerveZakonske rezerveRezerve za vlastite dioniceVlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)Statutarne rezerveOstale rezerveRevalorizacijske rezerveFer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodajuUčinkoviti dio zaštite novčanih tokovaUčinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvoZadržana dobit / preneseni gubitakDobit / gubitak poslovne godineUkupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice
12345678910111213141516 (3 do 6 – 7 + 8 do 15)1718 (16+17)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine01
2. Promjene računovodstvenih politika02
3. Ispravak pogreški03
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)04
5. Dobit/gubitak razdoblja05
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja06
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine
07
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja
financijske imovine raspoložive za prodaju
08
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka09
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu10
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom11
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja12
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala13
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu14
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim
reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe
15
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti16
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku
predstečajne nagodbe
17
18. Otkup vlastitih dionica/udjela18
19. Isplata udjela u dobiti/dividende19
20. Ostale raspodjele vlasnicima20
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu21
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe22
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)23
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE
(AOP 06 do 14)
24
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG
RAZDOBLJA
(AOP 05+24)
25
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU
(AOP 15 do 22)
26
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine27
2. Promjene računovodstvenih politika28
3. Ispravak pogreški29
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)30
5. Dobit/gubitak razdoblja31
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja32
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine33
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja
financijske imovine raspoložive za prodaju
34
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka35
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu36
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom37
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja38
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala39
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu40
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)41
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti42
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe43
18. Otkup vlastitih dionica/udjela44
19. Isplata udjela u dobiti/dividende45
20. Ostale raspodjele vlasnicima46
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu47
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe48
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)49
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE
(AOP 32 do 40)
50
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG
RAZDOBLJA
(AOP 31 + 50)
51
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA  PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)52
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI

(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: ______________________________________________

OIB: ________________________________________________________

Izvještajno razdoblje: _____________________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.


b) Tromjesečni financijski izvještaji kreditnih institucija TFI-IZD-KI

BILANCA
stanje na dan __.__.____
u kunama
Obveznik:_____________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaZadnji dan prethodne poslovne godineNa izvještajni datum tekućeg razdoblja
1234

Imovina
Novčana sredstva, novčana potraživanja od središnjih banaka i ostali depoziti po viđenju (od 2. do 4.)001
Novac u blagajni002
Novčana potraživanja od središnjih banaka003
Ostali depoziti po viđenju004
Financijska imovina koja se drži radi trgovanja (od 6. do 9.)005
Izvedenice006
Vlasnički instrumenti007
Dužnički vrijednosni papiri008
Krediti i predujmovi009
Financijska imovina kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak (od 11. do 13.)010
Vlasnički instrumenti011
Dužnički vrijednosni papiri012
Krediti i predujmovi013
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak (15. + 16.)014
Dužnički vrijednosni papiri015
Krediti i predujmovi016
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (od 18. do 20.)017
Vlasnički instrumenti018
Dužnički vrijednosni papiri019
Krediti i predujmovi020
Financijska imovina po amortiziranom trošku (22. + 23.)021
Dužnički vrijednosni papiri022
Krediti i predujmovi023
Izvedenice – računovodstvo zaštite024
Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki u zaštiti portfelja od kamatnog rizika025
Ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva026
Materijalna imovina027
Nematerijalna imovina028
Porezna imovina029
Ostala imovina030
Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju031
Ukupna imovina (1. + 5. + 10. + 14. + 17. + 21. + od 24. do 31.)032
 
Financijske obveze koje se drže radi trgovanja (od 34. do 38.)033
Izvedenice034
Kratke pozicije035
Depoziti036
Izdani dužnički vrijednosni papiri037
Ostale financijske obveze038
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak (od 40. do 42.)039
Depoziti040
Izdani dužnički vrijednosni papiri041
Ostale financijske obveze042
Financijske obveze mjerene po amortiziranom trošku (od 44. do 46.)043
Depoziti044
Izdani dužnički vrijednosni papiri045
Ostale financijske obveze046
Izvedenice – računovodstvo zaštite047
Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki u zaštiti portfelja od kamatnog rizika048
Rezervacije049
Porezne obveze050
Temeljni kapital koji se vraća na zahtjev051
Ostale obveze052
Obveze uključene u grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju053
Ukupne obveze (33. + 39. + 43. + od 47. do 53.)054
 
Temeljni kapital055
Premija na dionice056
Izdani vlasnički instrumenti osim kapitala057
Ostali vlasnički instrumenti058
Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit059
Zadržana dobit060
Revalorizacijske rezerve061
Ostale rezerve062
( – ) Trezorske dionice063
Dobit ili gubitak koji pripadaju vlasnicima matičnog društva064
( – ) Dividende tijekom poslovne godine065
Manjinski udjeli [nekontrolirajući udjeli]066
Ukupno kapital (od 55. do 66.)067
Ukupno obveze i kapital (54. + 67.)068RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju __.__.____ do __.__.____
u kunama
Obveznik: _________________________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
KumulativTromjesečjeKumulativTromjesečje
123456
Kamatni prihodi001
(Kamatni rashodi)002
(Rashodi od temeljnog kapitala koji se vraća na zahtjev)003
Prihodi od dividende004
Prihodi od naknada i provizija005
(Rashodi od naknada i provizija)006
Dobici ili ( – ) gubici po prestanku priznavanja financijske imovine i financijskih obveza koje nisu mjerene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto007
Dobici ili ( – ) gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama koje se drže radi trgovanja, neto008
Dobici ili gubici po financijskoj imovini kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto009
Dobici ili ( – ) gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto010
Dobici ili ( – ) gubici od računovodstva zaštite, neto011
Tečajne razlike [dobit ili ( – ) gubitak], neto012
Dobici ili ( – ) gubici po prestanku priznavanja nefinancijske imovine, neto013
Ostali prihodi iz poslovanja014
(Ostali rashodi iz poslovanja)015
Ukupno prihodi iz poslovanja, neto (1. – 2. – 3. + 4. + 5. – 6. + od 7. do 14. – 15.)016
(Administrativni rashodi)017
(Amortizacija)018
Dobici ili ( – ) gubici zbog promjena, neto019
(Rezervacije ili ( – ) ukidanje rezervacija)020
(Umanjenje vrijednosti ili ( – ) ukidanje umanjenja vrijednosti po financijskoj imovini koja nije mjerena po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak)021
(Umanjenje vrijednosti ili ( – ) ukidanje umanjenja vrijednosti ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva)022(Umanjenje vrijednosti ili ( – ) ukidanje umanjenja vrijednosti po nefinancijskoj imovini)023Negativni goodwill priznat u dobiti ili gubitku024Udio dobiti ili ( – ) gubitka od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva obračunatih metodom udjela025Dobit ili ( – ) gubitak od dugotrajne imovine i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju koje nisu kvalificirane kao poslovanje koje se neće nastaviti026Dobit ili ( – ) gubitak prije oporezivanja iz poslovanja koje će se nastaviti (16. – 17. – 18. + 19. – od 20. do 23. + od 24. do 26.)027
(Porezni rashodi ili ( – ) prihodi povezani s dobiti ili gubitkom iz poslovanja koje će se nastaviti)028
Dobit ili ( – ) gubitak nakon oporezivanja iz poslovanja koje će se nastaviti (27. – 28.)029
Dobit ili ( – ) gubitak nakon oporezivanja iz poslovanja koje se neće nastaviti (31. – 32.)030
Dobit ili ( – ) gubitak prije oporezivanja iz poslovanja koje se neće nastaviti031
(Porezni rashodi ili ( – ) prihodi povezani s poslovanjem koje se neće nastaviti)032
Dobit ili ( – ) gubitak tekuće godine (29. + 30.; 34. + 35.)033
Pripada manjinskom udjelu [nekontrolirajući udjeli]034
Pripada vlasnicima matičnog društva035
 
Dobit ili (-) gubitak tekuće godine036
Ostala sveobuhvatna dobit (38. + 50.)037
Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (od 39. do 45. + 48. + 49.)038
Materijalna imovina039
Nematerijalna imovina040Aktuarski dobici ili (-) gubici na mirovinskim planovima pod pokroviteljstvom poslodavca041Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje namijenjene za prodaju042Udjel ostalih priznatih prihoda i rashoda od subjekata koji se obračunava metodom udjela043Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata mjerenih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit044Dobici ili ( – ) gubici od računovodstva zaštite vlasničkih instrumenata mjerenih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit045Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata mjerenih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit [zaštićena stavka]046Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata mjerenih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit [instrument zaštite]047Promjene fer vrijednosti financijskih obveza mjerenih po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak koje se pripisuju promjenama u kreditnom riziku048Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane049Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (od 51. do 58.)050
Zaštita neto ulaganja u inozemno poslovanje [efektivni udjel]051
Preračunavanje stranih valuta052
Zaštite novčanih tokova [efektivni udjel]053Instrumenti zaštite od rizika [elementi koji nisu određeni]054Dužnički instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit055Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje namijenjene za prodaju056Udjel ostalih priznatih prihoda i rashoda od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva057Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili ( – ) gubitak058Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine (36. + 37.; 60. + 61.)059
Pripada manjinskom udjelu [nekontrolirajući udjel]060Pripada vlasnicima matičnog društva061

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU
u razdoblju __.__.____ do __.___.____
u kunama
Obveznik: ____________________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
1234
Poslovne aktivnosti prema direktnoj metodi
Naplaćena kamata i slični primici001

Naplaćene naknade i provizije002

(Plaćena kamata i slični izdaci)003

(Plaćene naknade i provizije)004

(Plaćeni troškovi poslovanja)005

Neto dobici / gubici od financijskih instrumenata po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka006

Ostali primici007

(Ostali izdaci)008

Poslovne aktivnosti prema indirektnoj metodi
Dobit/(gubitak) prije oporezivanja009

Usklađenja:


Umanjenja vrijednosti i rezerviranja010

Amortizacija011

Neto nerealizirana (dobit)/gubitak od financijske imovine i obveza po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka012

(Dobit)/gubitak od prodaje materijalne imovine013

Ostale nenovčane stavke014

Promjene u imovini i obvezama iz poslovnih aktivnosti
Sredstva kod Hrvatske narodne banke015

Depoziti kod financijskih institucija i krediti financijskim institucijama016

Krediti i predujmovi ostalim komitentima017

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit018

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se drže radi trgovanja019

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti kojima se aktivno ne trguje, a vrednuju se prema fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka020

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se obvezno vode po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka021

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se vode po amortiziranom trošku022

Ostala imovina iz poslovnih aktivnosti023

Depoziti od financijskih institucija024

Transakcijski računi ostalih komitenata025

Štedni depoziti ostalih komitenata026

Oročeni depoziti ostalih komitenata027

Izvedene financijske obveze i ostale obveze kojima se trguje028

Ostale obveze iz poslovnih aktivnosti029

Naplaćene kamate iz poslovnih aktivnosti [indirektna metoda]030

Primljene dividende iz poslovnih aktivnosti [indirektna metoda]031

Plaćene kamate iz poslovnih aktivnosti [indirektna metoda]032

(Plaćeni porez na dobit)033

Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (od 1. do 33.)034
Ulagačke aktivnosti
Primici od prodaje / plaćanja za kupnju materijalne i nematerijalne imovine035

Primici od prodaje / plaćanja za kupnju ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate036

Primici od naplate / plaćanja za kupnju vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata koji se drže do dospijeća037

Primljene dividende iz ulagačkih aktivnosti038

Ostali primici / plaćanja iz ulagačkih aktivnosti039

Neto novčani tokovi iz ulagačkih aktivnosti (od 35. do 39.)040
Financijske aktivnosti
Neto povećanje/(smanjenje) primljenih kredita iz financijskih aktivnosti041

Neto povećanje/(smanjenje) izdanih dužničkih vrijednosnih papira042

Neto povećanje/(smanjenje) instrumenata dopunskoga kapitala043

Povećanje dioničkoga kapitala044

(Isplaćena dividenda)045

Ostali primici/(plaćanja) iz financijskih aktivnosti046

Neto novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (od 41. do 46.)047
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (34. + 40. + 47.)048
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja049
Učinak promjene tečaja stranih valuta na novac i novčane ekvivalente050
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (48. + 49. + 50.)051


IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od dou kunama
Opis pozicijeAOP oznakaRaspodjeljivo imateljima kapitala maticeManjinski udjelUkupno
KapitalPremija na dioniceIzdani vlasnički instrumenti osim kapitalaOstali vlasnički instrumentiAkumulirana ostala sveobuhvatna dobitZadržana dobitRevalorizacijske rezerveOstale rezerve( ) Trezorske dioniceDobit ili ( – ) gubitak koji pripada vlasnicima matičnog društva( ) Dividende tijekom poslovne godineAkumulirana ostala sveobuhvatna dobitOstale stavke
12345678910111213141516
Početno stanje [prije prepravljanja]001
Učinci ispravaka pogrešaka002
Učinci promjena računovodstvenih politika003
Početno stanje [tekuće razdoblje] (1. + 2. + 3.)004
Izdavanje redovnih dionica005
Izdavanje povlaštenih dionica006
Izdavanje ostalih vlasničkih instrumenata007
Izvršavanje ili istek ostalih izdanih vlasničkih instrumenata008
Pretvaranje dugovanja u vlasničke instrumente009
Redukcija kapitala010
Dividende011
Kupnja / prodaja trezorskih dionica012
Prodaja ili poništenje trezorskih dionica013
Reklasifikacija financijskih instrumenata iz vlasničkih instrumenata u obveze014
Reklasifikacija financijskih instrumenata iz obveza u vlasničke instrumente015
Prijenosi između komponenata vlasničkih instrumenata016
Plaćanja temeljena na dionicama017
Ostalo povećanje ili ( – ) smanjenje vlasničkih instrumenata018
Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine019
Povećanje ili ( – ) smanjenje vlasničkih instrumenata kao posljedica poslovnih kombinacija020
Završno stanje [tekuće razdoblje] (od 4. do 20.)021


BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI

(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: ______________________________________________

OIB: ________________________________________________________

Izvještajno razdoblje: _____________________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.


c) Tromjesečni financijski izvještaji zatvorenih alternativnih investicijskih fondova TFI-IZD-AIF

BILANCA
stanje na dan __.__.____
u kunama
Obveznik:____________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaZadnji dan prethodne poslovne godineNa izvještajni datum tekućeg razdoblja
1234

Aktiva
I. Ulaganja (AOP 002 + 005 do 014)001
1. Prenosivi vrijednosni papiri (AOP 003+004)002
koji se vrednuju po fer vrijednosti003
koji se vrednuju po amortiziranom trošku004
2. Instrumenti tržišta novca005
3. Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja006
4. Izvedeni financijski instrumenti007
5. Depoziti kod kreditnih institucija008
6. Nekretnine009
7. Roba010
8. Poslovni udjeli011
9. Potraživanja po danim zajmovima012
10. Instrumenti nalik vlasničkim instrumentima013
11. Ostala ulaganja014
II. Novac i novčani ekvivalenti (AOP 016 do 018)015
1. Novčana sredstva016
2. Depoziti po viđenju017
3. Ostala kratkoročna likvidna ulaganja018
III. Potraživanja (AOP 020 do 023)019
1. Potraživanja od dividendi i kamata020
2. Potraživanja s osnove prodaje ulaganja021
3. Potraživanja od brokera i danih predujmova022
4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja023
IV. Ostala imovina024
Ukupna imovina (AOP 001+015+019+024)025
Izvanbilančna evidencija aktiva026
 
I. Obveze plaćanja (AOP 028 do 034)027
1. Obveze s osnove ulaganja028
2. Obveze s osnove isplate udjela029
3. Obveze prema brokerima030
4. Obveze za naknade za upravljanje031
5. Obveze za naknade za savjetodavne usluge032
6. Obveze za naknadu za uspješnost033
7. Obveze za kamate i druge izdatke034
II. Obveze s osnove primljenih zajmova (AOP 036+037)035
1. Obveze s osnove primljenih zajmova od banaka036
2. Obveze s osnove primljenih zajmova od drugih ugovornih strana037

III. Druge obveze (AOP 039 do 041)038
1. Obveze s osnove prinosa od pozajmljenih vrijednosnih papira039
2. Prihod budućeg razdoblja040
3. Obveze s osnove isplate dividende i plative raspodjele041
IV. Ostale obveze AIF-a042
Ukupno obveze AIF-a (AOP 027+035+038+042)043
Neto imovina AIF-a (AOP 025 – 043)044
Broj izdanih dionica045
Neto imovina po dionici (AOP 044/045)046
Temeljni kapital047
Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve048
Vlastite dionice049
Dobit/gubitak tekuće poslovne godine050
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja051
Rezerve fer vrijednosti (AOP53 + AOP54)052
fer vrijednost financijske imovine053
učinkoviti dio računovodstva zaštite054
Ostale revalorizacijske rezerve055
Ukupno kapital i rezerve ((Σ od AOP047 do AOP052) + AOP055)056
Izvanbilančna evidencija pasiva057
 
Pripisano imateljima matice058
Pripisano manjinskom interesu059RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju __.__.____ do __.__.____
u kunama
Obveznik: __________________________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
KumulativTromjesečjeKumulativTromjesečje
123456
Prihodi
I. Prihodi od ulaganja (AOP 061 do 063)060
1. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti061
2. Prihodi od kamata062
3. Prihodi od najma063
II. Realizirani dobici od ulaganja064
III. Nerealizirani dobici od ulaganja065
IV. Drugi prihodi (AOP 067+068)066
1. Prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire067
2. Ostali prihodi068
Ukupno prihodi (AOP 060 + 064 do 066)069
Rashodi
I. Realizirani gubici od ulaganja070II. Nerealizirani gubici od ulaganja071III. Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke072IV. Umanjenje imovine073V. Naknade za usluge investicijskog savjetovanja074VI. Naknade za upravljanje075VII. Naknade za depozitara076VIII. Drugi rashodi (AOP 078 do 082)077
1. Administrativne pristojbe078
2. Profesionalni honorari079
3. Naknade za skrbničke usluge080
4. Kamate081
5. Ostali rashodi082
Ukupni rashodi (AOP 070 do 077)083
Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP 069 – 083)084
Porez na dobit085
Dobit ili gubitak (AOP 084 – 085)086
 
Ostala sveobuhvatna dobit (AOP88 + AOP93)087
Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (Σ od AOP89 do AOP92)088
Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina089
Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata090
Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka091Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane092Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP94 + AOP97 + AOP100 + AOP101 + AOP104)093
Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP95 + AOP96)094
– nerealizirani dobici/gubici095
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)096
Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP98 + AOP99)097
– dobici/gubici098
preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)099
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja100
Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP102 + AOP103)101
dobici/gubici102
preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)103
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka104
Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP 086+087)105
Dodatak 1
Pripisano imateljima matice106Pripisano manjinskom interesu107
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU – Indirektna metoda
u razdoblju __.__.____. do __.__.____.
u kunama
Obveznik: _____________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
1234
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (AOP 002 do 024)001
Dobit ili gubitak002
Dobici/gubici od ulaganja003
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke004
Amortizacija i ostali ispravci vrijednosti005
Prihodi od kamata006
Rashodi od kamata007
Prihodi od dividendi008
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire009
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca010
Povećanje (smanjenje) ulaganja u subjektima za zajednička ulaganja011
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice012
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine013
Povećanje (smanjenje) ulaganja u robu014
Povećanje (smanjenje) ulaganja u poslovne udjele015
Primici od kamata016
Izdaci od kamata017
Primici od dividendi018
Povećanje (smanjenje) ostalih ulaganja019
Povećanje (smanjenje) ostale imovine020
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja021
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove primljenih zajmova022
Povećanje (smanjenje) obveza za naknadu za upravljanje023
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti024
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP26 do AOP30)025
Primici od izdavanja udjela/ dionica026
Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica027
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda028
Ostali primici iz financijskih aktivnosti029
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti030
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP 001+025)031
Novac na početku razdoblja032
Novac na kraju razdoblja (AOP 031+032)033


IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU – Direktna metoda
u razdoblju __.__.____ do __.__.____
u kunama
Obveznik: ____________________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
1234
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP 002 do AOP 027)001
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira002
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira003
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca004
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca005
Primici od prodaje udjela u subjektima za zajednička ulaganja006
Izdaci od kupnje udjela u subjektima za zajednička ulaganja007
Primici od ulaganja u izvedenice008
Izdaci od ulaganja u izvedenice009
Primici od prodaje nekretnina010
Izdaci od kupnje nekretnina011
Primici od prodaje robe012
Izdaci od kupnje robe013
Primici od prodaje poslovnih udjela014
Izdaci od kupnje poslovnih udjela015
Primici od prodaje ostalih ulaganja016
Izdaci od kupnje ostalih ulaganja017
Primici od dividendi018
Primici od kamata019
Izdaci za kamate020
Primici po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji021
Izdaci po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji022
Izdaci od naknada za upravljanje023
Izdaci za naknade depozitaru024
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove025
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti026
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti027
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP 029 do AOP033)028
Primici od izdavanja udjela/ dionica029
Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica030

Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda031

Ostali primici iz financijskih aktivnosti032

Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti033

Efekti promjene tečaja stranih valuta034

Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP 001+028+034)035
Novac na početku razdoblja036
Novac na kraju razdoblja (AOP 035+036)037


IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od dou kunama
Opis pozicijeAOP oznakaTemeljni kapitalKapitalne rezerveVlastite dioniceRezerve fer vrijednostiOstale revalorizacijske rezerveZadržana dobit ili preneseni gubitakDobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)Raspodjeljivo vlasnicima nekontro-lirajućih interesaUkupno kapital i rezerve
1234567891011
Prethodno razdoblje
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine01
Promjene računovodstvenih politika02
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja03
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)04
Dobit ili gubitak razdoblja05
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata06
Ostali dobici i gubici od ulaganja u financijske instrumente07
Neto rezultat računovodstva zaštite od rizika08
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)09
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja10
Ostale nevlasničke promjene kapitala11
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)12
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala13
Ostale uplate vlasnika14
Otkup vlastitih udjela/dionica15
Isplata udjela u dobiti16
Ostale raspodjele vlasnicima17
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine18
Tekuće razdoblje
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine19
Promjene računovodstvenih politika20
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja21
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)22
Dobit ili gubitak razdoblja23
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata24
Ostali dobici i gubici od ulaganja u financijske instrumente25
Neto rezultat računovodstva zaštite od rizika26
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)27
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja28
Ostale nevlasničke promjene kapitala29
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)30
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala31
Ostale uplate vlasnika32
Otkup vlastitih udjela/dionica33
Isplata udjela u dobiti34
Ostale raspodjele vlasnicima35
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine36


BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI

(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: ______________________________________________

OIB: ________________________________________________________

Izvještajno razdoblje: _____________________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.


d) Tromjesečni financijski izvještaji osiguravajućih društava TFI-IZD-OSIG

Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca)
Stanje na dan: __.__.____u kunama
Naziv pozicijeAOP oznakaZadnji dan prethodne poslovne godineNa izvještajni datum tekućeg razdoblja
ŽivotNeživotUkupnoŽivotNeživotUkupno
12345(3+4)678(6+7)
AKTIVA
A) NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 002+003)001
1. Goodwill002
2. Ostala nematerijalna imovina003
B) MATERIJALNA IMOVINA (AOP 005 do 007)004
1. Zemljišta i građevinski objekti koji služe društvu za provođenje djelatnosti005
2. Oprema006
3. Ostala materijalna imovina i zalihe007
C) ULAGANJA (AOP 009+010+014+033)008
I. Ulaganja u zemljišta i građevinske objekte koji ne služe društvu za
provođenje djelatnosti
009
II. Ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate
(AOP 011 do 013)
010
1. Dionice i udjeli u podružnicama011
2. Dionice i udjeli u pridruženim društvima012
3. Dionice i udjeli u zajedničkim pothvatima013
III. Financijska imovina (AOP 015+018+023+029)014
1. Financijska imovina koja se drži do dospijeća (AOP 016+017)015
1.1. Dužnički financijski instrumenti016
1.2. Ostalo017
2. Financijska imovina raspoloživa za prodaju (AOP 019 do 022)018
2.1. Vlasnički financijski instrumenti019
2.2. Dužnički financijski instrumenti020
2.3. Udjeli u investicijskim fondovima021
2.4. Ostalo022
3. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
(AOP 024 do 028)
023
3.1. Vlasnički financijski instrumenti024
3.2. Dužnički financijski instrumenti025
3.3. Izvedeni financijski instrumenti026
3.4. Udjeli u investicijskim fondovima027
3.5. Ostalo028
4. Zajmovi i potraživanja (AOP 030 do 032)029
4.1. Depoziti kod kreditnih institucija030
4.2. Zajmovi031
4.3. Ostalo032
IV. Depoziti kod cedenta033
D) ULAGANJA ZA RAČUN I RIZIK UGOVARATELJA ŽIVOTNOG OSIGURANJA034
E) UDIO REOSIGURANJA U TEHNIČKIM PRIČUVAMA (AOP 036 do 042)035
1. Pričuve za prijenosne premije, udio reosiguranja036
2. Matematičke pričuve, udio reosiguranja037
3. Pričuva šteta, udio reosiguranja038
4. Pričuve za bonuse i popuste, udio reosiguranja039
5. Pričuva za kolebanje šteta, udio reosiguranja040
6. Druge tehničke pričuve, udio reosiguranja041
7. Posebne pričuve za životna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja, udio reosiguranja042
F) ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA IMOVINA (AOP 044+045)043
1. Odgođena porezna imovina044
2. Tekuća porezna imovina045
G) POTRAŽIVANJA (AOP 047+050+051)046
1. Potraživanja iz poslova osiguranja (AOP 048+049)047
1.1. Od ugovaratelja osiguranja048
1.2. Od zastupnika odnosno posrednika u osiguranju049
2. Potraživanja iz poslova reosiguranja050
3. Ostala potraživanja (AOP 052 do 054)051
3.1. Potraživanja iz drugih poslova osiguranja052
3.2. Potraživanja za prihode iz ulaganja053
3.3. Ostala potraživanja054
H) OSTALA IMOVINA (AOP 056+060+061)055
1. Novac u banci i blagajni (AOP 057 do 059)056
1.1. Sredstva na poslovnom računu057
1.2. Sredstva na računu imovine za pokriće matematičke pričuve058
1.3. Novčana sredstva u blagajni059
2. Dugotrajna imovina namjenjena za prodaju i prestanak poslovanja060
3. Ostalo061
I) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA (AOP 063 do 065)062
1. Razgraničene kamate i najamnine063
2. Razgraničeni troškovi pribave064
3. Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda065
J) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+004+008+034+035+043+046+055+062)066
K) IZVANBILANČNI ZAPISI067
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 069+072+073+077+081+084)068
1. Upisani kapital (AOP 070 do 071)069
1.1. Uplaćeni kapital – redovne dionice070
1.2. Uplaćeni kapital – povlaštene dionice071
2. Premije na emitirane dionice (rezerve kapitala)072
3. Revalorizacijske rezerve (AOP 074 do 076)073
3.1. Zemljišta i građevinskih objekata074
3.2. Financijske imovine raspoložive za prodaju075
3.3. Ostale revalorizacijske rezerve076
4. Rezerve (AOP 078 do 080)077
4.1. Zakonske rezerve078
4.2. Statutarna rezerva079
4.3. Ostale rezerve080
5. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (AOP 082 + 083)081
5.1. Zadržana dobit082
5.2. Preneseni gubitak (-)083
6. Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja (AOP 085+086)084
6.1. Dobit tekućeg obračunskog razdoblja085
6.2. Gubitak tekućeg obračunskog razdoblja (-)086
B) OBVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBVEZE)087
C) MANJINSKI INTERES088
D) TEHNIČKE PRIČUVE (AOP 090 do 095)089
1. Pričuve za prijenosne premije, bruto iznos090
2. Matematičke pričuve, bruto iznos091
3. Pričuve šteta, bruto iznos092
4. Pričuve za bonuse i popuste, bruto iznos093
5. Pričuva za kolebanje šteta, bruto iznos094
6. Druge tehničke pričuve, bruto iznos095
E) POSEBNE PRIČUVE ZA ŽIVOTNA OSIGURANJA KOD KOJIH UGOVARATELJ OSIGURANJA SNOSI RIZIK ULAGANJA, bruto iznos096
F) OSTALE PRIČUVE (AOP 098 + 099)097
1. Pričuve za mirovine i slične obveze098
2. Ostale pričuve099
G) ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA (AOP 101 + 102)100
1. Odgođena porezna obveza101
2. Tekuća porezna obveza102
H) DEPOZITI ZADRŽANI IZ POSLA PREDANOG U REOSIGURANJE103
I) FINANCIJSKE OBVEZE (AOP 105 do 107)104
1. Obveze po zajmovima105
2. Obveze po izdanim financijskim instrumentima106
3. Ostale financijske obveze107
J) OSTALE OBVEZE (AOP 109 do 112)108
1. Obveze proizašle iz poslova izravnog osiguranja109
2. Obveze proizašle iz poslova suosiguranja i reosiguranja110
3. Obveze za otuđenje i prekinuto poslovanje111
4. Ostale obveze112
K) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG
RAZDOBLJA
(AOP 114+115)
113
1. Razgraničena provizija reosiguranja114
2. Ostalo odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja115
L) UKUPNA PASIVA (AOP 068+087+088+089+096+097+100+103+104+108+113 )116
M) IZVANBILANČNI ZAPISI117
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Račun dobiti i gubitka) – kumulativ
U razdoblju: __.__.____-__.__.____
u kunama
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuća godina
ŽivotNeživotUkupnoŽivotNeživotUkupno
12345(3+4)678(6+7)
I. Zarađene premije (prihodovane) (AOP 119 do 123)118
1. Zaračunate bruto premije119
2. Ispravak vrijednosti i naplaćeni ispravak vrijednosti premije120
3. Premije predane u reosiguranje (-)121
4. Promjena bruto pričuva za prijenosne premije (+/-)122
5. Promjena pričuva za prijenosne premije, udio reosiguratelja (+/-)123
II. Prihodi od ulaganja (AOP 125 do 131)124
1. Prihodi od podružnica, pridruženih društava i zajedničkih pothvata125
2. Prihodi od ulaganja u zemljišta i građevinske objekte126
3. Prihodi od kamata127
4. Nerealizirani dobici od ulaganja128
5. Realizirani dobici od ulaganja129
6. Neto pozitivne tečajne razlike130
7. Ostali prihodi od ulaganja131
III. Prihodi od provizija i naknada132
IV. Ostali osigurateljno-tehnički prihodi, neto od reosiguranja133
V. Ostali prihodi134
VI. Izdaci za osigurane slučajeve, neto (AOP 136 + 139)135
1. Likvidirane štete (AOP 137+138)136
1.1. Bruto iznos (-)137
1.2. Udio reosiguratelja (+)138
2. Promjena pričuva šteta (+/-) (AOP 140+141)139
2.1. Bruto iznos140
2.3. Udio reosiguratelja141
VII. Promjena matematičke pričuve i ostalih tehničkih pričuva, neto od reosiguranja (AOP 143+146)142
1. Promjena matematičke pričuve (+/-) (AOP 144+145)143
1.1. Bruto iznos (-)144
1.2. Udio reosiguratelja (+)145
2. Promjena ostalih tehničkih pričuva, neto od reosiguranja (+/-) (AOP 147+148)146
2.1. Bruto iznos (-)147
2.2. Udio reosiguratelja (+)148
VIII. Promjena posebne pričuve za životna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja, neto od reosiguranja (+/-) (AOP 150+151)149
1. Bruto iznos (-)150
3. Udio reosiguratelja (+)151
IX. Izdaci za povrate premija (bonusi i popusti), neto od reosiguranja
(AOP 153+154)
152
1. Ovisni o rezultatu (bonusi)153
2. Neovisni o rezultatu (popusti)154
X. Poslovni rashodi (izdaci za obavljanje djelatnosti), neto (AOP 156+160)155
1. Troškovi pribave (AOP 157 do 159)156
1.1. Provizija157
1.2. Ostali troškovi pribave158
1.3. Promjena razgraničenih troškova pribave159
2. Troškovi uprave (administrativni troškovi) (AOP 161 do 163)160
2.1. Amortizacija161
2.2. Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće162
2.3. Ostali troškovi uprave163
XI. Troškovi ulaganja (AOP 165 do 171)164
1. Amortizacija zemljišta i građevinskih objekata koji ne služe društvu za obavljanje djelatnosti165
2. Kamate166
3. Umanjenje vrijednosti ulaganja167
4. Realizirani gubici od ulaganja168
5. Nerealizirani gubici od ulaganja169
6. Neto negativne tečajne rezlike170
7. Ostali troškovi ulaganja171
XII. Ostali tehnički troškovi, neto od reosiguranja (AOP 173+174)172
1. Troškovi za preventivnu djelatnost173
2. Ostali tehnički troškovi osiguranja174
XIII. Ostali troškovi, uključujući vrijednosna usklađenja175
XIV. Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije poreza (+/-) (AOP 118+124+132 do 135+142+149+152+155+164+172+175)176
XV. Porez na dobit ili gubitak (AOP 178+179)177
1. Tekući porezni trošak178
2. Odgođeni porezni trošak (prihod)179
XVI. Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja poslije poreza (+/-) (AOP 176+177)180
1. Pripisano imateljima kapitala matice181
2. Pripisano nekontrolirajućem interesu182
XVII. UKUPNI PRIHODI (AOP 118+124+132+133+134+179)183

XVIII. UKUPNI RASHODI

(AOP 135+142+149+152+155+164+172+175+178)

184
IX. Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 186 do 193)185
1. Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja186
2. Dobici/gubici proizišli iz revalorizacije financijske imovine raspoložive za prodaju187
3. Dobici/gubici proizišli iz revalorizacije zemljišta i građevinskih objekata koji služe društvu za obavljanje djelatnosti188
4. Dobici/gubici proizišli iz revalorizacije druge materijalne (osim zemljišta i nekretnina) i nematerijalne imovine189
5. Učinci od instrumenata zaštite novčanog toka190
6. Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima s definiranim mirovinama191
7. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti pridruženih društava192
8. Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit193
XX. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP 180+185)194
1. Pripisano imateljima kapitala matice195
2. Pripisano nekontrolirajućim interesima196
XXI. Reklasifikacijske usklade197Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Račun dobiti i gubitka) – tromjesečno
U razdoblju: __.__.____-__.__.____
u kunama
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
ŽivotNeživotUkupnoŽivotNeživotUkupno
12345(3+4)678(6+7)
I. Zarađene premije (prihodovane) (AOP 119 do 123)118
1. Zaračunate bruto premije119
2. Ispravak vrijednosti i naplaćeni ispravak vrijednosti premije120
3. Premije predane u reosiguranje (-)121
4. Promjena bruto pričuva za prijenosne premije (+/-)122
5. Promjena pričuva za prijenosne premije, udio reosiguratelja (+/-)123
II. Prihodi od ulaganja (AOP 125 do 131)124
1. Prihodi od podružnica, pridruženih društava i zajedničkih pothvata125
2. Prihodi od ulaganja u zemljišta i građevinske objekte126
3. Prihodi od kamata127
4. Nerealizirani dobici od ulaganja128
5. Realizirani dobici od ulaganja129
6. Neto pozitivne tečajne razlike130
7. Ostali prihodi od ulaganja131
III. Prihodi od provizija i naknada132
IV. Ostali osigurateljno-tehnički prihodi, neto od reosiguranja133
V. Ostali prihodi134
VI. Izdaci za osigurane slučajeve, neto (AOP 136 + 139)135
1. Likvidirane štete (AOP 137+138)136
1.1. Bruto iznos (-)137
1.2. Udio reosiguratelja (+)138
2. Promjena pričuva šteta (+/-) (AOP 140+141)139
2.1. Bruto iznos140
2.3. Udio reosiguratelja141
VII. Promjena matematičke pričuve i ostalih tehničkih pričuva, neto od reosiguranja (AOP 143+146)142
1. Promjena matematičke pričuve (+/-) (AOP 144+145)143
1.1. Bruto iznos (-)144
1.2. Udio reosiguratelja (+)145
2. Promjena ostalih tehničkih pričuva, neto od reosiguranja (+/-) (AOP 147+148)146
2.1. Bruto iznos (-)147
2.2. Udio reosiguratelja (+)148
VIII. Promjena posebne pričuve za životna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja, neto od reosiguranja (+/-) (AOP 150+151)149
1. Bruto iznos (-)150
3. Udio reosiguratelja (+)151
IX. Izdaci za povrate premija (bonusi i popusti), neto od reosiguranja (AOP 153+154)152
1. Ovisni o rezultatu (bonusi)153
2. Neovisni o rezultatu (popusti)154
X. Poslovni rashodi (izdaci za obavljanje djelatnosti), neto (AOP 156+160)155
1. Troškovi pribave (AOP 157 do 159)156
1.1. Provizija157
1.2. Ostali troškovi pribave158
1.3. Promjena razgraničenih troškova pribave159
2. Troškovi uprave (administrativni troškovi) (AOP 161 do 163)160
2.1. Amortizacija161
2.2. Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće162
2.3. Ostali troškovi uprave163
XI. Troškovi ulaganja (AOP 165 do 171)164
1. Amortizacija zemljišta i građevinskih objekata koji ne služe društvu za obavljanje djelatnosti165
2. Kamate166
3. Umanjenje vrijednosti ulaganja167
4. Realizirani gubici od ulaganja168
5. Nerealizirani gubici od ulaganja169
6. Neto negativne tečajne rezlike170
7. Ostali troškovi ulaganja171
XII. Ostali tehnički troškovi, neto od reosiguranja (AOP 173+174)172
1. Troškovi za preventivnu djelatnost173
2. Ostali tehnički troškovi osiguranja174
XIII. Ostali troškovi, uključujući vrijednosna usklađenja175
XIV. Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije poreza (+/-) (AOP 118+124+132 do135+142+149+ 152+155+164+172+175)176
XV. Porez na dobit ili gubitak (AOP 178+179)177
1. Tekući porezni trošak178
2. Odgođeni porezni trošak (prihod)179
XVI. Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja poslije poreza (+/-) (AOP 176+177)180
1. Pripisano imateljima kapitala matice181
2. Pripisano nekontrolirajućem interesu182
XVII. UKUPNI PRIHODI
(AOP 118+124+132+133+134+179)
183

XVIII. UKUPNI RASHODI

(AOP 135+142+149+152+155+164+172+175+178)

184
IX. Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 186 do 193)185
1. Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja186
2. Dobici/gubici proizišli iz revalorizacije financijske imovine raspoložive za prodaju187
3. Dobici/gubici proizišli iz revalorizacije zemljišta i građevinskih objekata koji služe društvu za obavljanje djelatnosti188
4. Dobici/gubici proizišli iz revalorizacije druge materijalne (osim zemljišta i nekretnina) i nematerijalne imovine189
5. Učinci od instrumenata zaštite novčanog toka190
6. Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima s definiranim mirovinama191
7. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti pridruženih društava192
8. Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit193
XX. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP 180+185)194
1. Pripisano imateljima kapitala matice195
2. Pripisano nekontrolirajućim interesima196
XXI. Reklasifikacijske usklade197IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA – Indirektna metoda
U razdoblju:__,__,____-__,__,____
u kunama
Opis pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće poslovno razdoblje
1234
I. NOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 002+013+031)001
1. Novčani tok prije promjene poslovne imovine i obveza (AOP 003+004)002
1.1. Dobit/gubitak prije poreza003
1.2. Usklađenja: (AOP 005 do 012)004
1.2.1. Amortizacija nekretnina i opreme005
1.2.2. Amortizacija nematerijalne imovine006
1.2.3. Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost007
1.2.4. Troškovi kamata008
1.2.5. Prihodi od kamata009
1.2.6. Udjeli u dobiti pridruženih društava010
1.2.7. Dobici/gubici od prodaje materijalne imovine (uključujući zemljišta i građevinske objekte)011
1.2.8. Ostala usklađenja012
2. Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza (AOP 014 do 030)013
2.1. Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju014
2.2. Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka015
2.3. Povećanje/smanjenje zajmova i potraživanja016
2.4. Povećanje/smanjenje depozita kod cedenta017
2.5. Povećanje/smanjenje ulaganja za račun i rizik ugovaratelja životnog osiguranja018
2.6. Povećanje/smanjenje udjela reosiguranja u tehničkim pričuvama019
2.7. Povećanje/smanjenje porezne imovine020
2.8. Povećanje/smanjenje potraživanja021
2.9. Povećanje/smanjenje ostale imovine022
2.10. Povećanje/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda023
2.11. Povećanje/smanjenje tehničkih pričuva024
2.12. Povećanje/smanjenje posebnih pričuva za životna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja025
2.13. Povećanje/smanjenje poreznih obveza026
2.14. Povećanje/smanjenje depozita zadržanih iz posla predanog u reosiguranje027
2.15. Povećanje/smanjenje financijskih obveza028
2.16. Povećanje/smanjenje ostalih obveza029
2.17. Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja030
3. Plaćeni porez na dobit031
II. NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI (AOP 033 do 046)032
1. Primici od prodaje materijalne imovine033
2. Izdaci za nabavu materijalne imovine034
3. Primici od prodaje nematerijalne imovine035
4. Izdaci za nabavu nematerijalne imovine036
5. Primici od prodaje zemljišta i građevinskih objekata koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti037

6. Izdaci za nabavu zemljišta i građevinskih objekata koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti038

7. Povećanje/smanjenje ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate.039

8. Primici od financijske imovine koja se drži do dospijeća040

9. Izdaci za financijsku imovinu koja se drži do dospijeća041

10. Primici od prodaje financijskih instrumenata042

11. Izdaci za ulaganja u financijske instrumente043

12. Primici od dividendi i udjela u dobiti044

13. Primici sa naslova otplate danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova045

14. Izdaci za dane kratkoročne i dugoročne zajmove046

III. NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 048 do 052)047
1. Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala048
2. Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova049
3. Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova050
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica051
5. Novčani izdaci za isplatu udjela u dobiti (dividendi)052
ČISTI NOVČANI TOK (AOP 001 + 032 + 047)053
IV. UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE054
V. NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA (053+054)055
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja056
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 055 + 056)057IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
U razdoblju:__.__.____.___.
u kunama
Opis stavkeAOP oznakaRapspodjeljivo vlasnicima maticeRaspodjeljivo nekontrolira-jućem interesuUkupno kapital i rezerve
(9+10)
Uplaćeni kapital (redovne i povlaštene dionice)Premije na emitirane dioniceRevalorizacijske rezerveRezerve (zakonske, statutarne, ostale)Zadržana dobit ili preneseni gubitakDobit/gubitak tekuće godineUkupno kapital i rezerve
(3 do 8)
1234567891011
I. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine1
Promjena računovodstvenih politika2
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja3
II. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)4
III. Sveobuhvatna dobit ili gubitak istog razdoblja prethodne godine (AOP 006 + AOP 007)5
Dobit ili gubitak razdoblja6
2. Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak istograzdoblja prethodne godine (AOP 008 do AOP 11)7
Nerealizirani dobici ili gubici od materijalne imovine (zemljišta i građevinski objekti)8
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju9
Realizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju10
Ostale nevlasničke promjene kapitala11
IV. Transakcije s vlasnicima (prethodno razdoblje)12
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala13
Ostale uplate vlasnika14
Isplata udjela u dobiti/dividenda15
Ostale raspodjele vlasnicima16
V. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine17
VI. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine18
Promjena računovodstvenih politika19
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja20
VII. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)21
VIII. Sveobuhvatna dobit ili gubitak tekuće godine22
Dobit ili gubitak razdoblja23
Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak tekuće godine24
Nerealizirani dobici ili gubici od materijalne imovine (zemljišta i građevinski objekti)25
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju26
Realizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju27
Ostale nevlasničke promjene kapitala28
Transakcije s vlasnicima (tekuće
razdoblje)
29
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala30
Ostale uplate vlasnika31
Isplata udjela u dobiti/dividenda32
Ostale transakcije s vlasnicima33
Stanje na zadnji dan izvještajnog
razdoblja u tekućoj godini
34


BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI

(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: ______________________________________________

OIB: ________________________________________________________

Izvještajno razdoblje: _____________________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.


e) Tromjesečni financijski izvještaji burze TFI-IZD-ZSE

BILANCA
stanje na dan __.__.____
u kunama
Obveznik:_____________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaZadnji dan prethodne poslovne godineNa izvještajni datum tekućeg razdoblja
1234
AKTIVA
A DUGOTRAJNA IMOVINA 002+003+009+0121
I NEMATERIJALNA IMOVINA2
II MATERIJALNA IMOVINA 004+…+0083
1 Zemljišta i zgrade4
2 Računalna oprema5
3 Ostala materijalna imovina6
4 Ulaganja u tuđu imovinu7
5 Imovina u pripremi8
III DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 010+0119
1 Ulaganja u pridružena društva, ovisna društva i zajedničke pothvate10
2 Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku11
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA12
B KRATKOTRAJNA IMOVINA 014+020+02413
I POTRAŽIVANJA 015+...+01914
1 Potraživanja od kupaca15
2 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika16
3 Potraživanja od države i drugih institucija17
4 Potraživanja od povezanih poduzetnika18
5 Ostala potraživanja19
II KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 021+…+02320
1 Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku21
2 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit22
3 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka23
III NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI24
C PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI25
D UKUPNO AKTIVA 001+013+02526
E IZVANBILANČNI ZAPISI27
 
A KAPITAL I REZERVE 029+030+031+036+037+03828
I TEMELJNI KAPITAL29
II KAPITALNE REZERVE30
III REZERVE IZ DOBITI 032+...+03531
1 Zakonske rezerve32
2 Rezerve za vlastite dionice33
3 Rezerve fer vrijednosti34
4 Ostale rezerve35
IV ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK36
V DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE37
VI MANJINSKI INTERES38
B REZERVIRANJA39
C KRATKOROČNE OBVEZE 041+...04640
1 Obveze za predujmove41
2 Obveze prema dobavljačima42
3 Obveze prema zaposlenima43
4 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja44
5 Obveze prema povezanim poduzetnicima45
6 Ostale kratkoročne obveze46
D DUGOROČNE OBVEZE47
E ODGOĐENA POREZNA OBVEZA48
F ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA49
G UKUPNO PASIVA 028+039+040+047+048+04950
H IZVANBILANČNI ZAPISI51
 
I Kapital i rezerve 053+05452
1 Pripisano imateljima kapitala matice53
2 Pripisano nekontrolirajućem interesu54RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju ___.___.____ do ___.___.____
u kunama
Obveznik: _________________________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
KumulativTromjesečjeKumulativTromjesečje
123456
A POSLOVNI PRIHODI 002+0091
I Prihodi od prodaje 003+...+0082
1 Provizije i članarine3
2 Prihodi od održavanja uvrštenja4
3 Prihodi od naknada za uvrštenje5
4 Prihodi od dražbi6
5 Prihodi od prodaje članskih mjesta7
6 Prihod od izdavanja i održavanja LEI-ija8
II Ostali poslovni prihodi 010+...+0129
1 Naknade za korištenje sučelja za izravan pristup trgovinskom sustavu (API)10
2 Prihodi od prodaje informacija11
3 Ostali prihodi12
B POSLOVNI RASHODI 014+017+021+022+023+026+02713
I Materijalni troškovi 015+01614
1 Troškovi sirovina i materijala15
2 Ostali vanjski troškovi16
II Troškovi osoblja 018+...+02017
1 Neto plaće i nadnice18
2 Troškovi poreza i doprinosa iz plaća19
3 Doprinosi na plaće20
III Amortizacija21
IV Ostali troškovi22
V Vrijednosno usklađivanje 024+02523
1 dugotrajne imovine (osim financijske imovine)24
2 kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)25
VI Rezerviranja26
VII Ostali poslovni rashodi27
C FINANCIJSKI PRIHODI 029+...+03428
1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima29
2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama303 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa314 Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine325 Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke336 Ostali financijski prihodi34D FINANCIJSKI RASHODI 036+...+04035
1 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima36
2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama37
3 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine38
4 Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke39
5 Ostali financijski rashodi40
E UKUPNI PRIHODI 001+02841
F UKUPNI RASHODI 013+03542
G Udio u dobiti/gubitku pridruženog i ovisnog društva43
H DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 041-042+04344
I POREZ NA DOBIT45J DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 044-04546
1 Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)47
2 Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja48
3 Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit49
4 Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka50
5 Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja51
6 Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit52
K OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT 047+…+05253
L UKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT 046+05354
M REKLASIFIKACIJSKE USKLADE55Dodatak **

Pripisano imateljima matice56Pripisano manjinskom interesu57
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU – Indirektna metoda
u razdoblju __.__.____. do __.__.____.
u kunama
Obveznik: _____________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
1234
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1 Dobit prije poreza1
2 Amortizacija2
3 Povećanje kratkoročnih obveza3
4 Smanjenje kratkotrajnih potraživanja4
5 Smanjenje zaliha5
6 Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke6
7 Ostalo povećanje novčanog tijeka7
I Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti 001+...+0078
1 Smanjenje kratkoročnih obveza9
2 Povećanje kratkotrajnih potraživanja10
3 Povećanje zaliha11
4 Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke12
5 Ostalo smanjenje novčanog tijeka13
II Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti 009+...+01314
 
1 Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine15
2 Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata16
3 Novčani primici od kamata17
4 Novčani primici od dividendi18
5 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti19
III Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti 015+...+01920
1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine21
2 Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata22
3 Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti23
IV Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 021+...+02324
 
1 Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata25
2 Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi26
3 Ostali primici od financijskih aktivnosti27
V Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti 025+...+02728
1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica29
2 Novčani izdaci za isplatu dividendi30
3 Novčani izdaci za financijski najam31
4 Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica32
5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti33
VI Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti 029+...+03334
VII Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja35
VIII Povećanje novca i novčanih ekvivalenata36
IX Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata37
X Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja38


IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU – Direktna metoda
u razdoblju __.__.____ do ___.___.____
u kunama
Obveznik: ___________________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineNa izvještajni datum tekućeg razdoblja
1234
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1 Novčani primici od članova, izdavatelja i ostalih korisnika burzovnih usluga1
2 Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.2
3 Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta3
4 Novčani primici s osnove povrata poreza4
I Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti 001+...+0045
1 Novčani izdaci dobavljačima6
2 Novčani izdaci za zaposlene7
3 Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta8
4 Novčani izdaci za kamate9
5 Novčani izdaci za poreze10
6 Ostali novčani izdaci11
II Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti 006+...+01112
1 Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine13
2 Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata14
3 Novčani primici od kamata15
4 Novčani primici od dividendi16
5 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 018+01917
a Novčani primici od prodaje udjela u otvorenim investicijskim fondovima18
b Novčani primici od prodaje kratkoročnih depozita19
III Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti 013+...+01720
1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine21
2 Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata22
3 Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 024+02523
a Novčani izdaci od prodaje udjela u otvorenim investicijskim fondovima24
b Novčani izdaci od prodaje kratkoročnih depozita25
IV Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 021+...+02326
1 Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata27
2 Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi28
3 Ostali primici od financijskih aktivnosti29
V Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti 027+...+02930
1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica31
2 Novčani izdaci za isplatu dividendi32
3 Novčani izdaci za financijski najam33
4 Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica34
5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti35
VI Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti 031+...+03536
VII Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja37
VIII Povećanje novca i novčanih ekvivalenata38
IX Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata39
X Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja40


IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje oddou kunama
Opis pozicijeAOPRaspodjeljivo vlasnicima maticeRaspodjeljivo nekontrolirajućim interesimaUkupno kapital i rezerve
Upisani kapitalRezerve kapitalaRezerve iz dobitiDobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)Zadržana dobit ili preneseni gubitakRezerve fer vrijednostiOstale revalorizacijske rezerve
1234567891011
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine1
Promjena računovodstvenih politika2
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja3
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)4
Dobit ili gubitak razdoblja5
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit6
Ostale nevlasničke promjene kapitala7
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)8
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala9
Ostale uplate vlasnika10
Isplata udjela u dobiti/dividenda11
Ostale raspodjele vlasnicima12
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine13
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine14
Promjena računovodstvenih politika15
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja16
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)17
Dobit ili gubitak razdoblja18
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit19
Ostale nevlasničke promjene kapitala20
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)21
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala22
Ostale uplate vlasnika23
Isplata udjela u dobiti/dividenda24
Ostale raspodjele vlasnicima25
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine26


BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI

(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: ______________________________________________

OIB: ________________________________________________________

Izvještajno razdoblje: _____________________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.