Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija

NN 114/2018 (19.12.2018.), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2226

Na temelju članka 497. stavka 4. i članka 498. stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. prosinca 2018. donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU DOSTAVLJANJA PROPISANIH INFORMACIJA HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA I U SLUŽBENI REGISTAR PROPISANIH INFORMACIJA

UVODNE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, oblik i način dostavljanja propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija kojeg vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18)

3. Izdavatelj je izdavatelj vrijednosnih papira kako je propisan člankom 455. stavkom 1. točkom 7. Zakona ili osoba koja je tražila uvrštenje vrijednosnih papira izdavatelja na uređeno tržište bez njegove suglasnosti

4. Propisana informacija je informacija kako je propisana člankom 455. stavkom 1. točkom 9. Zakona

5. SRPI je službeni registar propisanih informacija kako je propisano člankom 498. Zakona kojeg vodi Hanfa

6. Elektronička isprava je isprava u smislu članka 4. stavka 1. točke 1. Zakona o elektroničkoj ispravi (»Narodne novine«, br. 150/05)

7. Napredan elektronički potpis je elektronički potpis u smislu članka 3. točke 11. Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ

8. Država članica je država članica Europske unije i država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Obveznici

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na izdavatelje kojima je Republika Hrvatska matična država članica u smislu članka 460. Zakona.

(2) Ovaj Pravilnik primjenjuje se i na izdavatelje kojima je Republika Hrvatska država članica domaćin u smislu članka 461. Zakona, a čiji su vrijednosni papiri uvršteni samo na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj.

Primjena

Članak 4.

(1) Ovaj Pravilnik primjenjuje se u slučajevima dostavljanja propisanih informacija Hanfi i u SRPI.

(2) Ovaj Pravilnik primjenjuje se i u slučajevima kada se Hanfi i u SRPI dostavljaju ostale informacije koje nisu propisane informacije, ako je primjenjivo.

DOSTAVLJANJE PROPISANIH INFORMACIJA

Izvršavanje obveze dostavljanja propisanih informacija

Članak 5.

(1) Obvezu istovremenog dostavljanja propisanih informacija Hanfi i u SRPI iz članka 497. stavka 1. Zakona, izdavatelj je obvezan izvršiti dostavom propisanih informacija kao elektroničkih isprava potpisanih naprednim elektroničkim potpisom u SRPI te, ako je tako određeno drugim propisom Hanfe kojim se uređuje oblik i način dostavljanja pojedinih propisanih informacija Hanfi, i u izvještajni sustav Hanfe.

(2) Dostavom propisanih informacija kako je propisano stavkom 1. ovoga članka, izdavatelj ujedno istovremeno izvršava svoju obvezu dostavljanja istih propisanih informacija Hanfi.

Osobe ovlaštene za potpisivanje propisanih informacija

Članak 6.

(1) Propisane informacije koje se dostavljaju potpisane naprednim elektroničkim potpisom potpisuju osobe koje su u sudskom ili drugom odgovarajućem nadležnom registru upisane kao osobe ovlaštene za zastupanje izdavatelja.

(2) Izdavatelj za kojeg je u sudskom ili drugom odgovarajućem nadležnom registru upisano skupno zastupanje više osoba, obvezan je za potpisivanje propisanih informacija naprednim elektroničkim potpisom opunomoćiti pojedine ili sve fizičke osobe ovlaštene za zastupanje izdavatelja i/ili druge fizičke osobe. Svaku osobu koju je izdavatelj opunomoćio za potpisivanje propisanih informacija izdavatelja naprednim elektroničkim potpisom izdavatelj je obvezan opunomoćiti za pojedinačno potpisivanje.

(3) Izdavatelj u svakom slučaju može za potpisivanje propisanih informacija naprednim elektroničkim potpisom opunomoćiti fizičke osobe koje u sudskom ili drugom odgovarajućem nadležnom registru nisu upisane kao osobe ovlaštene za zastupanje izdavatelja.

(4) U slučajevima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, izdavatelj je obvezan Hanfi poštom dostaviti punomoć koju potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje izdavatelja s pečatom izdavatelja. Punomoć obavezno sadrži ime i prezime opunomoćenika izdavatelja, naznaku da se radi o punomoći za pojedinačno potpisivanje propisanih informacija naprednim elektroničkim potpisom i popis propisanih informacija koje je opunomoćenik opunomoćen potpisivati naprednim elektroničkim potpisom, ako izdavatelj opunomoćuje više osoba za elektroničko potpisivanje različitih propisanih informacija.

(5) Izdavatelj koji ima sjedište izvan Republike Hrvatske, osim punomoći iz stavka 4. ovoga članka, obvezan je Hanfi dostaviti i izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg nadležnog registra iz kojeg je vidljiv popis osoba ovlaštenih na zastupanje izdavatelja.

(6) Izdavatelj je obvezan Hanfi bez odgode prijaviti promjenu opunomoćenika izdavatelja za potpisivanje propisanih informacija naprednim elektroničkim potpisom.

(7) Izdavatelj je odgovoran za točnost i istinitost podataka o opunomoćenicima za potpisivanje propisanih informacija naprednim elektroničkim potpisom.

(8) Sva dokumentacija koja se u skladu s odredbama ovoga članka dostavlja Hanfi mora biti dostavljena u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici, a isprave na stranom jeziku moraju biti propisno ovjerene i prevedene od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Način potpisivanja propisanih informacija

Članak 7.

Svaka propisana informacija koja se dostavlja mora biti potpisana jednim naprednim elektroničkim potpisom.

Osobe ovlaštene za dostavljanje propisanih informacija

Članak 8.

(1) Izdavatelj propisane informacije potpisane naprednim elektroničkim potpisom dostavlja u SRPI i Hanfi putem ovlaštene osobe.

(2) Izdavatelj je obvezan za dostavu propisanih informacija imati najmanje jednu ovlaštenu osobu.

(3) Izdavatelj je obvezan Hanfi poštom dostaviti pristupnicu s podacima o osobi ovlaštenoj za dostavljanje propisanih informacija u SRPI i Hanfi. Pristupnicu potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje izdavatelja uz pečat izdavatelja.

(4) Izdavatelj koji ima sjedište izvan Republike Hrvatske, osim pristupnice iz stavka 3. ovoga članka, obvezan je Hanfi dostaviti i izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg nadležnog registra iz kojeg je vidljiv popis osoba ovlaštenih na zastupanje izdavatelja.

(5) Izdavatelj je obvezan Hanfi bez odgode prijaviti promjenu ovlaštene osobe za dostavljanje propisanih informacija u SRPI i Hanfi. Prijavu promjene ovlaštene osobe izdavatelj dostavlja na pristupnici, uz napomenu da se radi o odjavi ovlaštene osobe.

(6) Izdavatelj je odgovoran za točnost i istinitost podataka o ovlaštenim osobama koje pristupaju SRPI-ju i izvještajnom sustavu Hanfe.

(7) Pristupnicu za dostavu podataka o osobi ovlaštenoj za dostavljanje propisanih informacija Hanfa objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

Pristup SRPI-ju i izvještajnom sustavu Hanfe

Članak 9.

Potpisivanje naprednim elektroničkim potpisom te registracija, prijava i rad sa sučeljem SRPI-ja i izvještajnim sustavom Hanfe propisuju se tehničkom uputom Hanfe za obveznike dostave propisanih informacija u SRPI i Hanfi koju Hanfa objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

Način dostavljanja propisanih informacija

Članak 10.

(1) Kod dostavljanja propisanih informacija u SRPI i izvještajni sustav Hanfe, izdavatelj je obvezan izabrati odgovarajuću kategoriju iz padajućeg imenika koja određuje vrstu propisane informacije koja se dostavlja te napisati naziv datoteke kojim pobliže određuje sadržaj odnosne propisane informacije koja se dostavlja.

(2) Kod dostavljanja ispravaka i/ili dopuna propisanih informacija u SRPI i izvještajni sustav Hanfe, izdavatelj je obvezan iz padajućeg imenika izabrati istu kategoriju koju je izabrao i kod dostave propisane informacije na koju se odnosi ispravak i/ili dopuna te u nazivu datoteke kojim pobliže određuje sadržaj odnosne propisane informacije obavezno navesti da se radi o ispravku i/ili dopuni propisane informacije.

(3) Izdavatelj je obvezan dostavljati propisane informacije Hanfi i u SRPI u PDF formatu i u dodatnom formatu, ako je tako određeno drugim propisom Hanfe kojim se uređuje oblik i način dostavljanja pojedinih propisanih informacija Hanfi.

(4) Propisana informacija dostavljena je u SRPI odnosno izvještajni sustav Hanfe kada je ista prihvaćena na poslužitelju Hanfe za zaprimanje informacija i kada je za istu preuzeta pripadajuća potvrda o zaprimanju.

(5) U slučaju nemogućnosti dostave propisanih informacija zbog nedostupnosti tehničkog dijela SRPI-ja ili izvještajnog sustava Hanfe ili zbog tehničke nemogućnosti dostave na strani izdavatelja, izdavatelj je obvezan propisane informacije potpisane naprednim elektroničkim potpisom dostaviti Hanfi na adresu elektroničke pošte transparentnost@hanfa.hr. Izdavatelj je pri tom obvezan navesti obrazloženje nemogućnosti dostave propisanih informacija u SRPI i/ili izvještajni sustav Hanfe.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, izdavatelj je dužan dostaviti propisane informacije u SRPI i/ili izvještajni sustav Hanfe na redovan način čim prestanu okolnosti iz stavka 5. ovoga članka.

Sadržaj propisanih informacija

Članak 11.

(1) Propisane informacije koje se dostavljaju sastavljaju se u sadržaju koji je propisan Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i, ako je primjenjivo, ostalim propisima kojima se uređuju propisane informacije.

(2) Propisane informacije koje se dostavljaju u SRPI u uvodnom dijelu obavezno sadrže sljedeće podatke:

1. vrstu propisane informacije koja se dostavlja i naziv propisane informacije kojim se pobliže određuje sadržaj odnosne propisane informacije koja se dostavlja

2. tvrtku, sjedište i poslovnu adresu izdavatelja

3. jedinstveni identifikator izdavatelja (LEI)

4. matičnu državu članicu izdavatelja

5. međunarodni jedinstveni identifikacijski broj (ISIN) i burzovnu oznaku (ticker) vrijednosnih papira uvrštenih na uređeno tržište i

6. uređeno tržište i segment uređenog tržišta na koji su uvršteni vrijednosni papiri izdavatelja.

(3) Ispravci i/ili dopune propisanih informacija koji se dostavljaju u SRPI, osim podataka iz stavka 2. ovoga članka, u uvodnom dijelu obavezno sadrže i sljedeće podatke:

1. naznaku da se radi o ispravku i/ili dopuni propisane informacije

2. naznaku propisane informacije na koju se odnosi ispravak i/ili dopuna (vrsta propisane informacije, naziv propisane informacije i datum objave propisane informacije na koju se odnosi ispravak i/ili dopuna) i

3. sažeti opis ispravka i/ili dopune propisane informacije.

Odgovornost za dostavljanje propisanih informacija

Članak 12.

Za ispunjenje obveza propisanih ovim Pravilnikom, izdavatelj, članovi upravnih, upravljačkih i nadzornih organa izdavatelja solidarno odgovaraju ulagatelju za štetu koju ulagatelj pretrpi radi nepravilnog i/ili nezakonitog izvršenja tih obveza, osim u slučaju kada se dokaže da su prilikom izvršenja istih postupali s pažnjom dobrog stručnjaka.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja

Članak 13.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Odluka o obliku i načinu dostave propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija klasa: 011-02/11-04/27, urbroj: 326-01/11-1 od 22. prosinca 2011. godine.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Odluka o obliku i načinu dostave Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga propisanih informacija iz članka 428., 430. i 464. Zakona o tržištu kapitala u xml obliku klasa: 011-02/11-04/25, urbroj: 326-01-11-1 od 22. prosinca 2011. godine.

Stupanje na snagu

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/11

Urbroj: 326-01-60-62-18-1

Zagreb, 6. prosinca 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.