Pravilnik o vođenju službenog registra propisanih informacija

NN 114/2018 (19.12.2018.), Pravilnik o vođenju službenog registra propisanih informacija

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2227

Na temelju članka 499. stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. prosinca 2018. donosi

PRAVILNIK

O VOĐENJU SLUŽBENOG REGISTRA PROPISANIH INFORMACIJA

UVODNE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se tehnički, sigurnosni, organizacijski i ostali uvjeti za vođenje službenog registra propisanih informacija, podaci i isprave kojima pravna osoba dokazuje ispunjavanje uvjeta za vođenje službenog registra propisanih informacija te sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za vođenje službenog registra propisanih informacija, zahtjeva za uvođenje promjena u službeni registar propisanih informacija i zahtjeva za naknadu i izmjenu naknade za dostavljanje pohranjenih informacija krajnjim korisnicima.

Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18)

3. Propisana informacija je informacija kako je propisana člankom 455. stavkom 1. točkom 9. Zakona

4. Registar je službeni registar propisanih informacija kako je propisan člankom 498. Zakona

5. Voditelj registra je pravna osoba koja je od Hanfe dobila odobrenje za vođenje službenog registra propisanih informacija

6. Izdavatelj je izdavatelj vrijednosnih papira kako je propisan člankom 455. stavkom 1. točkom 7. Zakona ili osoba koja je tražila uvrštenje vrijednosnih papira izdavatelja na uređeno tržište bez njegove suglasnosti

7. Elektronička sredstva su sredstva kako su propisana člankom 455. stavkom 1. točkom 5. Zakona

8. Država članica je država članica Europske unije i država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru

9. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1437 je Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1437 od 19. svibnja 2016. o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za pristup propisanim informacijama na razini Unije.

UVJETI ZA VOĐENJE SLUŽBENOG REGISTRA PROPISANIH INFORMACIJA

Kvaliteta usluge

Članak 3.

(1) Voditelj registra je dužan omogućiti pristup registru za dostavu i pretraživanje propisanih informacija putem interneta.

(2) Voditelj registra je dužan uspostaviti registar koji je u stanju zaprimati i čuvati dokumente u digitalnom formatu.

Dostava podataka

Članak 4.

(1) Voditelj registra je dužan u registar zaprimati propisane informacije dostavljene u formatima koji su u širokoj uporabi osim ako nije drugačije propisano.

(2) Voditelj registra je dužan omogućiti dostavu podataka u registar na načine koji su javno dostupni.

(3) Voditelj registra je dužan omogućiti da dostava propisanih informacija u registar bude usklađena s dostavom istih propisanih informacija koje se dostavljaju Hanfi.

Dostupnost

Članak 5.

(1) Voditelj registra je dužan omogućiti dostavu propisanih informacija u registar cijelo vrijeme.

(2) Izuzetak od obveze iz stavka 1. ovoga članka je vrijeme potrebno za održavanje i nadogradnju tehničkog dijela registra.

(3) U slučaju nemogućnosti dostave propisanih informacija zbog nedostupnosti tehničkog dijela registra, voditelj registra je dužan omogućiti dostavu propisanih informacija na druge načine.

(4) Ako je izdavatelj uslijed nastupanja okolnosti iz stavka 3. ovoga članka dostavio propisane informacije voditelju registra na alternativni način, izdavatelj je dužan dostaviti propisane informacije na uobičajen način čim prestanu okolnosti iz stavka 3. ovoga članka.

Brzina

Članak 6.

Voditelj registra je dužan korisnicima omogućiti pristup propisanim informacijama u što kraćem vremenu od trenutka zaprimanja istih.

Pristup

Članak 7.

(1) Voditelj registra je dužan osigurati da su propisane informacije u registru cijelo vrijeme dostupne korisnicima.

(2) Izuzetak od obveze iz stavka 1. ovoga članka je vrijeme potrebno za održavanje i nadogradnju tehničkog dijela registra.

Označavanje informacija

Članak 8.

Voditelj registra je dužan osigurati da su propisane informacije odgovarajuće označene kako bi se razlikovale od ostalih informacija koje nudi registar.

Jezik informacija

Članak 9.

(1) Ako izdavatelj objavljuje propisane informacije na više jezika, voditelj registra je dužan omogućiti dostavljanje propisanih informacija minimalno na onim jezicima koji su propisani Zakonom za pojedinog izdavatelja.

(2) Voditelj registra je dužan omogućiti pretraživanje registra na hrvatskom i engleskom jeziku.

Kapaciteti

Članak 10.

Voditelj registra je dužan osigurati sustav koji će imati dovoljne kapacitete za očekivani promet u registru.

Korisnička podrška

Članak 11.

Voditelj registra je dužan pružati korisničku podršku najmanje tijekom svog radnog vremena.

Pohrana

Članak 12.

Propisane informacije moraju u registru biti pohranjene na način koji korisnicima omogućuje pregled, preuzimanje i tiskanje cjelovitog sadržaja istih.

Referentni podaci

Članak 13.

Voditelj registra je dužan u registru organizirati i kategorizirati propisane informacije u skladu sa sljedećim referentnim podacima koji moraju biti zabilježeni za svaku propisanu informaciju:

1. oznaka koja identificira propisanu informaciju kao takvu

2. naziv izdavatelja na kojeg se odnosi propisana informacija

3. jedinstveni identifikator izdavatelja (LEI)

4. matična država članica izdavatelja

5. datum i vrijeme dostave propisane informacije u registar

6. oznaka vrste propisane informacije

7. jezik na kojem je propisana informacija dostavljena u registar.

Nadogradnja

Članak 14.

Voditelj registra je dužan uspostaviti registar kao sustav koji se može prilagođavati i nadograđivati na način da omogući povezivanje s drugim odgovarajućim registrima u Republici Hrvatskoj i državama članicama.

Sigurnosni zahtjevi

Članak 15.

(1) Voditelj registra je dužan osigurati cjelovitost sadržaja propisanih informacija zaprimljenih u registar od strane izdavatelja.

(2) Voditelj registra je dužan osigurati da propisane informacije pohranjene u registru ne mogu biti mijenjane niti uklonjene.

Provjera dostave

Članak 16.

(1) Registar mora automatski provjeravati formalnu ispravnost dostave propisanih informacija dostavljenih u registar i u slučaju neispravnosti ne preuzeti iste te automatski poslati obavijest o odbijanju primitka s razlogom odbijanja.

(2) Ispravke i dodaci propisanim informacijama dostavljaju se u registar na isti način kao i propisane informacije, moraju biti posebno označeni i moraju sadržavati oznaku propisane informacije na koju se odnose.

Potvrda primitka

Članak 17.

Registar mora automatski potvrditi izdavatelju primitak propisanih informacija.

Incidenti

Članak 18.

Voditelj registra je dužan propisati mjere i postupke za uspostavljanje funkcioniranja registra u najkraćem mogućem vremenu za slučaj incidenta koji bi doveo do neispunjenja obveza propisanih Zakonom, ovim Pravilnikom i Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/1437.

Identifikacija pošiljatelja

Članak 19.

(1) Registar smije zaprimiti propisane informacije isključivo od osoba koje su za to ovlaštene od strane izdavatelja i prijavljene u registru, odnosno voditelju registra.

(2) Način dostave propisanih informacija u registar mora omogućiti jednoznačnu identifikaciju osobe ovlaštene za dostavu na način da ista ne može zanijekati dostavu propisanih informacija u registar.

Ovjeravanje informacija

Članak 20.

Prilikom zaprimanja propisanih informacija u registar iste moraju biti automatski ovjerene vremenskim žigom s vremenom i datumom zaprimanja u registar.

Ostali uvjeti

Članak 21.

(1) Voditelj registra dužan je osigurati Hanfi neposredan pristup registru bez naknade.

(2) Voditelj registra dužan je osigurati Hanfi neposredan uvid u registar bez naknade.

(3) Voditelj registra dužan je na zahtjev Hanfe dostaviti sve potrebne podatke i dokumentaciju kojima raspolaže u registru i u vezi s registrom.

(4) Voditelj registra dužan je propisati pravila vođenja registra.

Ostale informacije

Članak 22.

Voditelj registra obvezan je u registar osigurati dostavu i ostalih informacija, ako je primjenjivo.

PRESTANAK VOĐENJA SLUŽBENOG REGISTRA PROPISANIH INFORMACIJA

Članak 23.

(1) Kada voditelj registra prestane obavljati poslove vođenja registra za koji ima odobrenje Hanfe, dužan je bez odgode o istome obavijestiti Hanfu i svoje izdavatelje.

(2) Voditelj registra iz stavka 1. ovoga članka, dužan je svojim izdavateljima omogućiti dovoljno vremena za uspostavljanje dostavljanja propisanih informacija u drugi registar, a koji rok ne može biti kraći od tri mjeseca od dana obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U roku iz stavka 2. ovoga članka, voditelj registra dužan je na zahtjev izdavatelja dostaviti sve propisane informacije tog izdavatelja u drugi registar s kojim je izdavatelj uspostavio dostavljanje propisanih informacija.

(4) U slučaju nemogućnosti ispunjenja uvjeta iz stavka 3. ovoga članka zbog nepostojanja drugog registra, voditelj registra iz stavka 1. ovoga članka ne smije prestati voditi registar pod uvjetima i na način propisan Zakonom, ovim Pravilnikom i Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/1437 sve dok Hanfa ne odobri vođenje registra drugoj pravnoj osobi, s tim da vrijeme do odobrenja vođenja registra drugoj pravnoj osobi ne može biti duže od jedne godine od dana obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Ako u roku iz stavka 4. ovoga članka Hanfa ne odobri vođenje registra drugoj pravnoj osobi, voditelj registra dužan je svoj registar na vođenje u cijelosti predati Hanfi, uključujući sve podatke pohranjene i obrađene u registru kao i svu popratnu dokumentaciju.

ZAHTJEV ZA VOĐENJE SLUŽENOG REGISTRA PROPISANIH INFORMACIJA

Podnošenje zahtjeva

Članak 24.

Podnositelj zahtjeva za vođenje registra dužan je u zahtjevu za vođenje registra navesti na koju vrstu odobrenja iz članka 499. Zakona se zahtjev odnosi:

1. odobrenje za vođenje registra

2. odobrenje za uvođenje promjena u registar i/ili

3. odobrenje za naknadu odnosno izmjenu naknade za dostavljanje pohranjenih informacija krajnjim korisnicima.

Dokumentacija uz zahtjev

Članak 25.

(1) Uz obrazloženi zahtjev za vođenje registra, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti sljedeće isprave kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta za vođenje registra:

1. izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra

2. popis dioničara ili članova voditelja registra, njihova imena, prezimena, nacionalni identifikacijski broj i prebivalište odnosno tvrtku ili naziv, nacionalni identifikacijski broj, LEI i sjedište, kao i količinu i oznaku (ticker) dionica odnosno količinu i nominalni iznos poslovnih udjela, te postotak dionica odnosno poslovnih udjela koji pripadaju dioničarima odnosno članovima u temeljnom kapitalu voditelja registra

3. poslovni plan za prve tri poslovne godine koji uključuje najmanje izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti i planirane vrste usluga

4. pravila vođenja registra

5. opis sustava rada registra

6. iznos naknade za dostavljanje pohranjenih informacija krajnjim korisnicima, opis načina njezinog utvrđenja i obrazloženje odabranog utvrđenja

7. izjavu o ispunjavanju uvjeta i opis načina ispunjavanja uvjeta za vođenje registra propisanim Zakonom, ovim Pravilnikom, Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/1437 i ostalim propisima Europske unije kojima se uređuje službeni registar propisanih informacija, format propisanih informacija i pristup propisanim informacijama u Europskoj uniji i

8. dokaz o plaćenoj naknadi.

(2) Hanfa može u postupku zatražiti i drugu dokumentaciju na temelju koje je moguće utvrditi jesu li ispunjeni tehnički, sigurnosni, organizacijski i ostali uvjeti za vođenje registra.

(3) Sva dokumentacija koja se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika dostavlja Hanfi mora biti dostavljena u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici, a isprave na stranom jeziku moraju biti propisno ovjerene i prevedene od strane ovlaštenog sudskog tumača.

(4) Na zahtjev za odobrenje za uvođenje promjena u registar i na zahtjev za odobrenje za naknadu odnosno izmjenu naknade za dostavljanje pohranjenih informacija krajnjim korisnicima primjenjuju se na odgovarajući način odredbe stavaka 1. – 3. ovoga članka.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vođenju službenog registra propisanih informacija (»Narodne novine«, br. 12/09).

Stupanje na snagu

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/10

Urbroj: 326-01-60-62-18-1

Zagreb, 6. prosinca 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.