Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda

NN 114/2018 (19.12.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2228

Na temelju odredbi članaka 63. stavak 1. točke 2., članka 108. stavka 4., članka 111. stavaka 11., 12. i 13. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14, 93/15 i 64/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. prosinca 2018. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE I VRIJEDNOSTI OBRAČUNSKE JEDINICE OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

(1) U članku 13. stavku 6. Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine«, broj 128/17) iza riječi »Cijenu iz članka 14.« brišu se riječi »stavka 1.«.

(2) U stavku 8. iza riječi »cijenu iz članka 14.« brišu se riječi »stavka 1.«.

Članak 2.

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka prenosivi dužnički vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona, kojima se trguje na neaktivnom tržištu, vrednuju se primjenom cijene objavljene na službenom financijsko-informacijskom servisu, za dan za koji se vrednuje imovina i obveze, dobivene algoritmima koji izračunavaju (generiraju) cijenu dosljedno koristeći tržišne podatke o samom instrumentu, varijablama koje utječu na cijenu instrumenta (npr. kamata) te ostalim sličnim podacima.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-03/08

Urbroj: 326-01-40-41-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.