Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda

NN 114/2018 (19.12.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2229

Na temelju odredbi članka 107. stavka 4., članka 110. stavka 10. i 11. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14 i 29/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. prosinca 2018. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE I CIJENE UDJELA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

(1) U članku 12. stavku 6. Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda (»Narodne novine«, broj 128/17) iza riječi »Cijenu iz članka 13.« brišu se riječi »stavka 1.«.

(2) U stavku 8. iza riječi »cijenu iz članka 13.« brišu se riječi »stavka 1.«.

Članak 2.

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka prenosivi dužnički vrijednosni papiri čiji je izdavatelj ili za njih jamči Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a, čiji je izdavatelj jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili u državi članici OECD-a, Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, kojima se trguje na neaktivnom tržištu, vrednuju se primjenom cijene objavljene na službenom financijsko-informacijskom servisu, za dan za koji se vrednuje imovina i obveze, dobivene algoritmima koji izračunavaju (generiraju) cijenu dosljedno koristeći tržišne podatke o samom instrumentu, varijablama koje utječu na cijenu instrumenta (npr. kamata) te ostalim sličnim podacima.«.

Članak 3.

U stavku 1. članka 20. riječi »vrijednosti obračunske jedinice obveznog« mijenjaju se u »cijene udjela dobrovoljnog«.

Članak 4.

U stavku 2. članka 18. tekst »15:00 sati istog« mijenja se tekstom »kraja sljedećeg radnog«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-03/07

Urbroj: 326-01-40-41-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.