Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu

NN 114/2018 (19.12.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2230

Na temelju odredbi članka 168. stavka 2. i članka 247. stavka 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/16) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. prosinca 2018. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE UCITS FONDA I CIJENE UDJELA U UCITS FONDU

Članak 1.

U članku 6. stavku 4. Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu (»Narodne novine«, broj 128/17; dalje: Pravilnik) iza brojke 3. dodaju se riječi »ovoga članka«.

Članak 2.

(1) U članku 10. stavku 5. iza riječi »Cijenu iz članka 11.« brišu se riječi »stavka 1.«.

(2) U stavku 7. iza riječi »cijenu iz članka 11.« brišu se riječi »stavka 1.«.

Članak 3.

U članku 11. iz stavka 12. dodaje se stavak 13. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka prenosivi vrijednosni papiri kojima se trguje na neaktivnom tržištu, a koje je izdala ili za njih jamči Republika Hrvatska, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Hrvatska narodna banka, druga država članica, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili središnja banka druge države članice, Europska središnja banka, Europska unija ili Europska investicijska banka, treća država ili, u slučaju federalne države, jedna od članica koje čine federaciju, ili javno međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više država članica, vrednuju se primjenom cijene objavljene na službenom financijsko-informacijskom servisu, za dan za koji se vrednuje imovina i obveze, dobivene algoritmima koji izračunavaju (generiraju) cijenu dosljedno koristeći tržišne podatke o samom instrumentu, varijablama koje utječu na cijenu instrumenta (npr. kamata) te ostalim sličnim podacima.«.

(2) Dosadašnji stavci 13. i 14. postaju stavci 14. i 15.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-02/23

Urbroj: 326-01-40-42-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.