Odluku o najvišem postotku naknade depozitaru za 2019. godinu

NN 114/2018 (19.12.2018.), Odluku o najvišem postotku naknade depozitaru za 2019. godinu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2232

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05 i 12/12) te primjenom odredbe članka 191. stavka 2. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 93/15 i 64/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. prosinca 2018. godine donosi

ODLUKU

O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE DEPOZITARU ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Depozitar za poslove depozitara iz članka 172. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 93/15 i 64/18) u 2019. godini ima pravo na naknadu od najviše 0,025% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-03/04

Urbroj: 326-01-40-41-18-1

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.