Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

NN 115/2018 (20.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

HRVATSKI SABOR

2238

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018. godine.

Klasa: 011-01/18-01/210

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14. i 29/18.) u članku 1. iza riječi: »mirovinskih društava za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima,« dodaju se riječi: »prekogranično obavljanje djelatnosti,«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva Vijeća 88/361/EEC od 24. lipnja 1988. za provedbu članka 67. Ugovora (SL L 178, 8. 7. 1988.)

– Direktiva 98/49/EZ od 29. lipnja 1998. o zaštiti prava na dopunsku mirovinu zaposlenih i samozaposlenih osoba koji se kreću unutar Zajednice (SL L 209, 25. 7. 1998.)

– Direktiva 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (preinaka) (SL L 204, 26. 7. 2006.)

– Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (preinačeno) (SL L 335, 17. 12. 2009.)

– Direktiva 2010/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o primjeni načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama koji su samozaposleni i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 86/613/EEZ (SL L 180, 15. 7. 2010.)

– Direktiva 2014/50/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o minimalnim zahtjevima za poboljšanje mobilnosti radnika među državama članicama unaprjeđivanjem stjecanja i očuvanja prava na dopunsku mirovinu (SL L 128, 30. 4. 2014.)

– Direktiva (EU) 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (SL L 354, 23. 12. 2016.).«.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. mirovinsko društvo je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja posluje odvojeno od pokrovitelja i koja na temelju odobrenja Agencije obavlja djelatnost upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom

2. institucija za strukovno mirovinsko osiguranje je mirovinsko društvo i/ili zatvoreni fond, u dijelu u kojem i u mjeri u kojoj posluje, odnosno kada je osnovana u svrhu osiguravanja mirovina u kontekstu strukovne djelatnosti na temelju sporazuma ili ugovora sklopljenoga:

a) pojedinačno ili kolektivno između jednog ili više poslodavaca i jednog ili više zaposlenika ili njihovih predstavnika, ili

b) pojedinačno ili kolektivno sa samozaposlenim osobama, u skladu s pravom matične države članice i države članice domaćina

3. dobrovoljni mirovinski fond je zasebna imovina bez pravne osobnosti koju na temelju odobrenja Agencije osniva i kojom upravlja mirovinsko društvo, društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima ili društvo za upravljanje UCITS fondovima, u svoje ime i za zajednički račun članova fonda, a čija su prava i obveze uređena mirovinskim programom, u skladu s odredbama ovoga Zakona (dalje: fond). Fond može biti otvoreni i zatvoreni

4. otvoreni fond je dobrovoljni mirovinski fond u koji se, pod uvjetima predviđenima ovim Zakonom, mogu učlaniti sve fizičke osobe

5. zatvoreni fond je dobrovoljni mirovinski fond u koji se, pod uvjetima predviđenima ovim Zakonom, mogu učlaniti fizičke osobe koje su zaposlene kod poslodavca ili su članovi sindikata, članovi udruge samostalnih djelatnosti ili samozaposlene osobe

6. društvo prenositelj, u smislu članaka 14.a do 14.e ovoga Zakona, je institucija za strukovno osiguranje koja u cijelosti ili djelomično prenosi obveze i prava mirovinskog programa, tehničke pričuve, kao i pripadajuću imovinu ili njezinu novčanu protuvrijednost na instituciju za mirovinsko osiguranje koja je registrirana ili ima odobrenje za rad u drugoj državi članici

7. društvo primatelj, u smislu članaka 14.a do 14.e ovoga Zakona, je institucija za strukovno osiguranje koja u cijelosti ili djelomično prima obveze i prava mirovinskog programa, tehničke pričuve, kao i pripadajuću imovinu ili njezinu novčanu protuvrijednost od institucije za mirovinsko osiguranje koja je registrirana ili ima odobrenje za rad u drugoj državi članici

8. zatvoreni mirovinski fond s definiranim primanjima znači zatvoreni fond koji pokriva biometričke rizike ili jamči investicijski rezultat ili određenu razinu mirovine, ako je osnivanje takve vrste fonda prema propisima države članice domaćina dozvoljeno

9. obvezni mirovinski fond je fond osnovan prema zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje obveznih mirovinskih fondova u sklopu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

10. član mirovinskog društva je dioničar ili imatelj poslovnog udjela mirovinskog društva

11. član fonda je osoba koja je pristupila fondu na temelju sklopljenog ugovora o članstvu s mirovinskim društvom i upisana je u registar članova fonda, slijedom čega ostvaruje ili će ostvariti pravo na mirovinu, u skladu s odredbama mirovinskog programa te ovoga i drugih zakona

12. potencijalni član fonda je osoba koja ispunjava uvjete za sklapanje ugovora o članstvu u fondu

13. samozaposlena osoba je osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, primjerice obrt i s obrtom izjednačene djelatnosti, slobodna zanimanja, poljoprivrednici i drugi ili pak osoba koja samu sebe zapošljava u smislu odgovarajućih propisa druge države članice

14. mirovinsko društvo iz druge države članice znači instituciju, bez obzira na pravni oblik, koja posjeduje odobrenje nadležnog nadzornog tijela te države članice i posluje na temelju prikupljanja uplata članova i koja je neovisna o pokrovitelju

15. matična država članica je država članica u kojoj je registrirano sjedište mirovinskog društva ili, ako nema registrirano sjedište, država članica u kojoj mirovinsko društvo obavlja svoju osnovnu djelatnost

16. država članica domaćin je država članica različita od matične države članice čije se radno i socijalno zakonodavstvo u dijelu koji se odnosi na mirovinski program primjenjuje na odnos između pokrovitelja i članova zatvorenog fonda

17. država članica je država članica Europske unije ili država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru

18. treća država je država koja nije država članica Europske unije ili država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru

19. zatvoreni fond u drugoj državi članici je zatvoreni fond koji je osnovan za potrebe pokrovitelja iz te države članice

20. izaslani radnik je osoba koja je upućena na rad u drugu državu članicu i na koju se nastavno primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo o mirovinskom osiguranju za vrijeme rada u odnosnoj državi

21. radnik na odlasku je član zatvorenog fonda kod kojega je došlo do prestanka radnog odnosa radi odlaska na rad u drugu državu članicu, a koji još nije ispunio uvjet za ostvarivanje prava na mirovinu prema ovome Zakonu

22. korisnik odgođene mirovine je član zatvorenog mirovinskog fonda kod kojega je došlo do prestanka radnog odnosa zbog odlaska na rad u drugu državu članicu, a koji je ispunio uvjet za ostvarivanje prava na mirovinu prema ovome Zakonu, ali još uvijek ne prima mirovinu

23. pravo na mirovinu u stanju mirovanja je stečeno pravo na mirovinu ispunjenjem uvjeta za ostvarivanje prava na mirovinu prema ovome Zakonu korisnika odgođene mirovine

24. mirovina je periodična isplata u novcu koju mirovinsko osiguravajuće društvo ili fond isplaćuje osobi koja je ostvarila pravo na nju nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Zakonom, pri čemu isplata može biti doživotna ili privremena, pod uvjetima određenim ovim Zakonom

25. korisnik mirovine je osoba koja prima mirovinu u skladu s ovim Zakonom

26. osobni račun je račun koji se vodi u mirovinskom društvu, a otvoren je na ime člana fonda u odabranom fondu te se na tom računu evidentiraju uplaćena novčana sredstva i sve promjene osobne imovine člana fonda tijekom razdoblja individualne kapitalizirane štednje

27. prijenos računa znači prijenos sredstava s osobnog računa člana fonda iz jednog u drugi fond

28. naknada za izlaz znači naknadu u smislu prelaska člana iz jednog u drugi fond

29. pokrovitelj je pravna ili fizička osoba, uključujući i sindikate, udruge samostalnih djelatnosti te druge subjekte, koji u svojstvu poslodavca ili samozaposlene osobe ili na drugi odgovarajući način sudjeluje u osnivanju zatvorenog fonda i uplaćuje doprinose u zatvoreni fond u ime i za račun članova fonda

30. mirovinski program predstavlja ukupnost prava i obveza, utemeljenih na pravilima, propisima, sporazumima, ugovorima ili izjavama, koje čine fond, odnosno kojima se uređuje pravo na mirovinu u sklopu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje te članstvo u mirovinskom fondu

31. biometrički rizici su rizici povezani sa smrću, invalidnošću ili dugim životnim vijekom

32. kvalificirani udjel je svaki izravni ili neizravni udjel u mirovinskom društvu koji predstavlja 10% ili više udjela u temeljnom kapitalu ili glasačkim pravima, ili manji udjel koji omogućava ostvarenje značajnog utjecaja na upravljanje mirovinskim društvom. Pri izračunu postotka glasačkih prava na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala

33. uska povezanost znači povezanost dviju ili više fizičkih ili pravnih osoba odnosno subjekata na jedan od sljedećih načina:

a) odnosom sudjelovanja

b) odnosom kontrole

34. sudjelovanje znači sudjelovanje neke osobe u drugoj pravnoj osobi ako:

a) ima izravna ili neizravna ulaganja na temelju kojih sudjeluje s 20% udjela ili više u kapitalu te pravne osobe ili glasačkim pravima u toj pravnoj osobi ili

b) ima udjel u kapitalu te pravne osobe ili u glasačkim pravima u toj pravnoj osobi manji od 20%, a stečen je s namjerom da, na temelju trajne povezanosti s tom pravnom osobom, omogući utjecaj na njezino poslovanje

35. kontrola znači odnos između matičnog društva i ovisnog društva ili sličan odnos između bilo koje fizičke ili pravne osobe i nekog društva.

U smislu ove točke:

a) ovisno društvo ovisnog društva također se smatra ovisnim društvom matičnog društva koje je na čelu tih društava

b) situacija u kojoj su dvije ili više pravnih ili fizičkih osoba trajno povezane s istom osobom putem odnosa kontrole smatrat će se odnosom uske povezanosti između tih osoba

36. povezana osoba u odnosu na određenu pravnu ili fizičku osobu prema ovom Zakonu je:

a) svaka fizička osoba ili osobe koje mogu, izravno ili neizravno, utjecati na odluke druge osobe – subjekta

b) svaki član uprave, nadzornog odbora ili drugog tijela druge osobe – subjekta koji donosi odluke ili provodi nadzor

c) u odnosu na svaku gore navedenu osobu bračni drug, izvan­bračni drug, životni partner ili srodnik do uključujući drugog stupnja u ravnoj lozi

Pojam povezanosti znači povezanost prvog i drugog subjekta, zatim povezanost drugog i trećeg subjekta te povezanost trećeg i četvrtog subjekta. Povezanost četvrtog subjekta s bilo kojim daljnjim subjektom ne smatra se povezanom osobom s prvim subjektom.

U smislu ovoga Zakona, povezanim osobama smatraju se i usko povezane osobe, relevantne osobe te osobe s kojima su relevantne osobe u srodstvu

37. stvarni vlasnik nad pravnim subjektom je stvarni vlasnik stranke sukladno zakonu kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma

38. suradnik stjecatelja kvalificiranog udjela u mirovinskom društvu je:

a) svaka fizička osoba koja je član uprave ili nadzornog odbora u pravnom subjektu u kojem je namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela u mirovinskom društvu član uprave ili nadzornog odbora ili stvarni vlasnik nad pravnim subjektom

b) svaka fizička osoba koja je stvarni vlasnik nad pravnim subjektom u kojem je namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela u mirovinskom društvu član uprave ili nadzornog odbora

c) svaka fizička osoba koja s namjeravanim stjecateljem kvalificiranog udjela u mirovinskom društvu ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektom

39. suradnik kandidata za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva je:

a) svaka fizička osoba koja je član uprave ili nadzornog odbora u pravnom subjektu u kojem je podnositelj zahtjeva za člana uprave mirovinskog društva član uprave ili nadzornog odbora ili stvarni vlasnik nad pravnim subjektom

b) svaka fizička osoba koja je stvarni vlasnik pravnog subjekta u kojem je podnositelj zahtjeva za člana uprave mirovinskog društva član uprave ili nadzornog odbora

c) svaka fizička osoba koja s podnositeljem zahtjeva za člana uprave mirovinskog društva ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektom

40. relevantna osoba u odnosu na mirovinsko društvo je:

a) fizička osoba na rukovodećoj poziciji u mirovinskom društvu ili osoba koja je član mirovinskog društva, član nadzornog odbora, prokurist mirovinskog društva ili nositelj ključne funkcije mirovinskog društva

b) radnik mirovinskog društva ili radnik pravne osobe na koju je društvo za upravljanje delegiralo svoje poslove, koji je uključen u djelatnost koju mirovinsko društvo obavlja

c) svaka druga fizička osoba čije su usluge stavljene na raspolaganje i u nadležnosti su mirovinskog društva, koja je uključena u djelatnost koju obavlja mirovinsko društvo

41. osoba s kojom je relevantna osoba u rodbinskoj vezi je:

a) bračni drug relevantne osobe ili bilo koja osoba koja se po nacionalnom pravu smatra izjednačenom s bračnim drugom

b) uzdržavano dijete ili pastorak relevantne osobe

c) bilo koji drugi srodnik relevantne osobe koji je na dan predmetne osobne transakcije s relevantnom osobom proveo u zajedničkom kućanstvu najmanje godinu dana

42. prenosivi vrijednosni papiri su one vrste vrijednosnih papira koji su prenosivi na tržištu kapitala, kao što su:

a) dionice ili drugi vrijednosni papiri istog značaja koji predstavljaju udio u kapitalu ili članskim pravima u društvu, kao i potvrde o deponiranim dionicama

b) obveznice i druge vrste sekuritiziranog duga, uključujući i potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima

c) svi ostali vrijednosni papiri koji daju pravo na stjecanje ili prodaju takvih prenosivih vrijednosnih papira ili na temelju kojih se može obavljati plaćanje u novcu koje se utvrđuje na temelju prenosivih vrijednosnih papira, valuta, kamatnih stopa ili prinosa, robe, indeksa ili drugih mjernih veličina

Instrumenti plaćanja ne smatraju se prenosivim vrijednosnim papirima u smislu ove točke

43. instrumenti tržišta novca su financijski instrumenti, osim instrumenata plaćanja, kojima se uobičajeno trguje na tržištu novca, kao što su trezorski, blagajnički i komercijalni zapisi, certifikati o depozitu, bankovni akcepti, a koji su likvidni i čija se vrijednost može precizno odrediti u bilo kojem trenutku

44. depozitar je kreditna institucija ili podružnica kreditne institucije kojoj su povjerene dužnosti propisane odredbama članka 247. ovoga Zakona

45. revizor je revizorsko društvo definirano propisima kojima se uređuje revizija

46. UCITS fond (engl. Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) je investicijski fond određen zakonom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

47. alternativni investicijski fond je investicijski fond određen zakonom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

48. bez odgode i/ili odmah smatra se poduzimanje neke radnje ili posla najkasnije sljedeći radni dan

49. odobrenje je pozitivna odluka Agencije o podnesenome zahtjevu, a traži se i izdaje prije poduzimanja određene radnje ili sklapanja nekog posla, kada je to propisano ovim Zakonom

50. nadležno tijelo je tijelo pojedine države članice koje je, na temelju propisa te države članice, nadležno za nadzor aktivnosti koje su vezane za pružanje usluga dodatnog mirovinskog sustava

51. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, čije su nadležnosti i djelokrug propisani Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 140/05., 154/11. i 12/12.) i ovim Zakonom

52. Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (engl. European Insurance and Occupational Pensions Authority – dalje: EIOPA) je Europsko nadzorno tijelo osnovano Uredbom (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15. 12. 2010.)

53. trajni medij je svako sredstvo koje omogućava članu fonda ili korisniku mirovine pohranjivanje informacija naslovljenih na njega osobno na način da mu budu dostupne za buduću uporabu i tijekom razdoblja koje odgovara namjeni tih informacija te koje mu omogućuje neizmijenjenu reprodukciju pohranjenih informacija

54. ključna funkcija, unutar sustava upravljanja, znači unutarnju sposobnost obavljanja praktičnih zadataka, koja uključuje funkciju upravljanja rizicima, funkciju interne revizije, funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima i aktuarsku funkciju, kada je to primjenjivo

55. prekogranično obavljanje djelatnosti je upravljanje mirovinskim programom, u kojem se na odnos između pokrovitelja i članova fonda te korisnika mirovine primjenjuje socijalno i radno pravo države članice koja nije matična država članica

56. viši rukovoditelj je član uprave ili osoba koja stvarno vodi poslovanje mirovinskog društva

57. sjedište i/ili središnja uprava mirovinskog društva je mjesto gdje se donose glavne strateške odluke mirovinskog društva

58. poravnanje je poravnanje kako je definirano člankom 2. točkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju

59. središnja druga ugovorna strana je središnja druga ugovorna strana kako je definirano člankom 2. točkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju

60. član sustava poravnanja je član sustava poravnanja kako je definirano člankom 2. točkom 14. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju

61. ESMA je Europsko nadzorno tijelo – Europska agencija za nadzor vrijednosnih papira i tržišta kapitala, osnovana Uredbom (EZ) 1095/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća

62. EBA je Europsko nadzorno tijelo – Europska agencija za nadzor banaka osnovana Uredbom (EZ) 1093/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća

63. ESRB je Europski odbor za sistemski rizik, osnovan Uredbom (EZ) 1092/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća

64. uređeno tržište je uređeno tržište kako je definirano odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala

65. Multilateralna trgovinska platforma ili MTP je multilateralna trgovinska platforma ili MTP kako je definirana odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala

66. Organizirana trgovinska platforma ili OTP je organizirana trgovinska platforma ili OTP kako je definirana odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala.«.

Članak 4.

U članku 11. stavak 6. briše se.

Članak 5.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinsko društvo koje ima odobrenje Agencije za upravljanje zatvorenim fondom može, izravno ili putem podružnice, upravljati mirovinskim programom u drugoj državi članici za pokrovitelja iz druge države članice (prekogranično obavljanje djelatnosti).

(2) Mirovinsko društvo koje u skladu sa stavkom 1. ovoga članka namjerava započeti s prekograničnim obavljanjem djelatnosti u drugoj državi članici mora o tome prethodno obavijestiti Agenciju.

(3) Obavijest iz stavka 2. ovoga članka, da bi bila uredna, mora sadržavati sljedeće:

1. naziv države članice domaćina

2. naziv i sjedište pokrovitelja

3. glavna obilježja mirovinskog programa kojim će upravljati za pokrovitelja.

(4) Agencija će u roku od tri mjeseca od dana zaprimanja uredne obavijesti iz stavka 2. ovoga članka istu dostaviti nadležnom tijelu države članice domaćina i o tome obavijestiti mirovinsko društvo.

(5) Agencija neće nadležnom tijelu države članice domaćina dostaviti obavijest iz stavka 2. ovoga članka ako ocijeni da mirovinsko društvo nema primjerenu organizacijsku, kadrovsku i tehničku strukturu, ili primjeren financijski položaj, ili da poslovni ugled i profesionalne kvalifikacije i iskustvo članova uprave mirovinskog društva nisu odgovarajući s obzirom na planirano prekogranično obavljanje djelatnosti u navedenoj državi članici.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, Agencija će u roku od tri mjeseca od dana zaprimanja uredne obavijesti donijeti rješenje kojim se odbija dostavljanje obavijesti nadležnom tijelu države članice domaćina, uz obrazloženje razloga takvog odbijanja i u istom roku o tome obavijestiti mirovinsko društvo.«.

Članak 6.

Iza članka 12. dodaje se članak 12.a koji glasi:

»Članak 12.a

(1) Mirovinsko društvo koje upravlja mirovinskim programom u drugoj državi članici dužno je udovoljavati zakonskim zahtjevima navedene države članice u pogledu obveze informiranja članova mirovinskog programa.

(2) Prije nego što mirovinsko društvo počne upravljati mirovinskim programom u drugoj državi članici, nadležna tijela države članice domaćina će u roku od šest tjedana od dana zaprimanja obavijesti Agencije iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona obavijestiti Agenciju o odredbama radnog i socijalnog prava države članice domaćina koje se odnose na taj mirovinski program, kao i o zahtjevima države članice u pogledu obveze informiranja članova mirovinskog programa.

(3) Nakon što Agencija zaprimi obavijest nadležnog tijela države članice domaćina iz stavka 2. ovoga članka bez odgode će o tome obavijestiti mirovinsko društvo.

(4) Nakon što zaprimi obavijest od strane Agencije iz stavka 3. ovoga članka ili ako do isteka roka iz stavka 2. ovoga članka ne zaprimi obavijest od strane Agencije mirovinsko društvo može početi s upravljanjem mirovinskim programom u državi članici domaćinu, u skladu s odredbama radnog i socijalnog prava države članice domaćina koje se odnose na taj mirovinski program, kao i u skladu s odredbama koje se odnose na obvezu informiranja članova mirovinskog programa.

(5) Nadležno tijelo države članice domaćina fonda će obavijestiti Agenciju o svim bitnim promjenama odredbi i propisa iz stavka 2. ovoga članka koje mogu utjecati na karakteristike mirovinskog programa odnosno na prekogranično obavljanje djelatnosti.

(6) Nakon što Agencija zaprimi obavijest nadležnog tijela države članice domaćina iz stavka 5. ovoga članka o tome će obavijestiti mirovinsko društvo.«.

Članak 7.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinsko društvo iz druge države članice može upravljati zatvorenim fondom čiji je pokrovitelj iz Republike Hrvatske, pri čemu mu ne treba odobrenje Agencije, ali se mora pridržavati odredbi radnog i socijalnog zakonodavstva Republike Hrvatske i odredbi ovoga Zakona u pogledu obveze informiranja članova zatvorenog fonda.

(2) Nadležno tijelo matične države članice mirovinskog društva će, osim ako ocijeni da mirovinsko društvo iz druge države članice nema primjerenu organizacijsku, kadrovsku i tehničku strukturu, ili primjeren financijski položaj, ili da poslovni ugled i profesionalne kvalifikacije i iskustvo članova uprave mirovinskog društva nisu odgovarajući s obzirom na planirano prekogranično obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj, obavijestiti Agenciju o namjeri mirovinskog društva iz druge države članice za prihvaćanje pokroviteljstva nad zatvorenim fondom pokrovitelja iz Republike Hrvatske.

(3) Agencija će unutar šest tjedana od zaprimanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka obavijestiti nadležno tijelo matične države članice o odredbama radnog i socijalnog zakonodavstva Republike Hrvatske te o odredbama koje se odnose na obvezu informiranja članova iz ovoga Zakona.

(4) Mirovinsko društvo iz druge države članice koje upravlja zatvorenim fondom čiji je pokrovitelj iz Republike Hrvatske obvezno je dostavljati članovima fonda sve podatke kako je propisano ovim Zakonom.

(5) Agencija će obavijestiti nadležno tijelo matične države članice društva o bitnim promjenama odredbi i propisa iz stavka 3. ovoga članka, koje mogu utjecati na karakteristike zatvorenog fonda, odnosno na prekogranično obavljanje djelatnosti.«.

Članak 8.

U članku 14. stavku 1. riječi: »zatvorenim fondom« zamjenjuju se riječima: »imovinom zatvorenog fonda«, iza riječi: »ponudom,« dodaju se riječi: »društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima«, a riječ: »životno« briše se.

Članak 9.

Iza članka 14. dodaju se naslov iznad članka 14.a i članak 14.a te članci 14.b, 14.c, 14.d i 14.e koji glase:

»Prekogranični prijenosi

Članak 14.a

Mirovinsko društvo koje ima odobrenje Agencije za upravljanje zatvorenim fondom (društvo prenositelj) ima pravo, u cijelosti ili djelomično, prenijeti obveze, tehničke pričuve i druga prava i obveze koje proizlaze iz mirovinskih programa članova zatvorenog fonda i korisnika mirovine, kao i pripadajuću imovinu zatvorenog mirovinskog fonda kojim upravlja ili njezinu novčanu protuvrijednost na mirovinsko društvo u drugoj državi članici (društvo primatelja).

Članak 14.b

(1) Prije prijenosa iz članka 14.a ovoga Zakona, društvo primatelj mora dobiti odobrenje nadležnog tijela matične države članice društva primatelja.

(2) Nadležno tijelo matične države članice društva primatelja će odlučiti o prijenosu iz članka 14.a ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana primitka urednog zahtjeva i unutar istog roka o svojoj odluci obavijestiti društvo primatelja.

(3) Prije nego li podnese zahtjev za odobrenje nadležnom tijelu iz stavka 1. ovoga članka, društvo primatelj dužno je na namjeravani prijenos pribaviti prethodni pristanak većine članova zatvorenog fonda i korisnika mirovine čiji je mirovinski program ili imovina predmet prijenosa te pokrovitelja.

(4) Društvo prenositelj dužno je pravodobno, prije podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka, obavijestiti članove zatvorenog fonda i korisnike mirovine čiji su mirovinski programi i/ili imovina predmet prijenosa, o uvjetima, radnjama i okolnostima prijenosa, kako bi članovi mogli procijeniti posljedice koje će prijenos imati na njihovu imovinu.

(5) Troškove prijenosa iz članka 14.a ovoga Zakona ne snose članovi i korisnici mirovinskog programa društva primatelja, a u slučaju djelomičnog prijenosa niti preostali članovi i korisnici mirovine zatvorenog fonda čiji mirovinski programi i/ili imovina nisu predmetom prijenosa.

Članak 14.c

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 14.b stavka 1. ovoga Zakona sadržava sljedeće informacije:

1. pisani sporazum između društva prenositelja i društva primatelja u kojem se utvrđuju uvjeti prijenosa

2. opis glavnih obilježja mirovinskog programa

3. opis obveza i prava koja su predmet prijenosa, kao i pripadajuće imovine ili njezine novčane protuvrijednosti

4. nazivi i sjedište društva prenositelja i društva primatelja te naznaku država članica u kojima su ta društva registrirana ili imaju odobrenje za rad

5. naziv i sjedište pokrovitelja

6. dokaz o prethodnom pristanku iz članka 14.b stavka 3. ovoga Zakona

7. naznaku država članica čije se socijalno i radno zakonodavstvo primjenjuje na mirovinski program, kada je to primjenjivo.

(2) Nadležno tijelo matične države članice društva primatelja procjenjuje sljedeće:

1. sadrži li zahtjev sve informacije iz stavka 1. ovoga članka

2. jesu li sustav upravljanja, financijski položaj društva primatelja ili zahtjevi u vezi s primjerenosti, odnosno dobrim poslovnim ugledom, stručnim kvalifikacijama ili iskustvom osoba koje upravljaju društvom primateljem usklađeni s predloženim prijenosom

3. jesu li dugoročni interesi članova i korisnika mirovinskog programa društva primatelja te preneseni dio programa zaštićeni na odgovarajući način tijekom i nakon prijenosa

4. je li na dan prijenosa u potpunosti osigurano pokriće tehničkih pričuva društva primatelja, kada je to primjenjivo

5. je li imovina koju treba prenijeti dostatna i primjerena za pokriće obveza, tehničkih pričuva i drugih obveza i prava koje treba prenijeti, u skladu s važećim pravilima u matičnoj državi članici Društva primatelja.

(3) Nadležno tijelo matične države članice društva primatelja prosljeđuje zahtjev iz stavka 1. ovoga članka Agenciji bez odgode nakon primitka tog zahtjeva.

(4) Agencija će, nakon što od nadležnog tijela matične države članice društva primatelja zaprimi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, procijeniti sljedeće:

1. jesu li, u slučaju djelomičnog prijenosa obveza mirovinskog programa, tehničkih pričuva te drugih obveza i prava, kao i pripadajuće imovine ili njezine novčane protuvrijednosti, dugoročni interesi preostalih članova i korisnika mirovine zaštićeni na odgovarajući način

2. jesu li pojedinačna prava članova i korisnika barem jednaka nakon prijenosa i

3. je li imovina mirovinskog programa koji treba prenijeti dostatna i primjerena za pokriće obveza, tehničkih pričuva i drugih obveza i prava koje treba prenijeti, u skladu s važećim pravilima u Republici Hrvatskoj.

(5) Agencija će unutar osam tjedana od primitka zahtjeva sukladno stavku 3. ovoga članka obavijestiti nadležno tijelo matične države članice društva primatelja o rezultatima procjene iz stavka 4. ovoga članka, a kako bi nadležnom tijelu matične države članice društva primatelja bilo moguće donijeti odobrenje sukladno članku 14.b stavku 1. ovoga Zakona.

Članak 14.d

(1) Ako nadležno tijelo matične države članice društva primatelja odluči odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja na prekogranični prijenos, donijet će u roku od tri mjeseca od primitka urednog zahtjeva iz stavka 14.c stavka 1. ovoga Zakona obrazloženu odluku s uputom o pravnom lijeku.

(2) Protiv odluke kojom se odbija zahtjev ili u slučaju da nadležno tijelo matične države članice društva primatelja ne donese nikakvu odluku, društvo primatelj može podnijeti tužbu sudu u matičnoj državi članici.

Članak 14.e

(1) Nadležno tijelo matične države članice društva primatelja obavijestit će Agenciju o odluci kojom se odobrava ili odbija zahtjev za izdavanje odobrenja na prekogranični prijenos, u roku od dva tjedna od donošenja te odluke.

(2) Ako prijenos rezultira prekograničnim obavljanjem djelatnosti, Agencija će u roku od četiri tjedna od primitka odluke nadležnog tijela države članice društva primatelja obavijestiti nadležno tijelo matične države članice društva primatelja o odredbama radnog i socijalnog prava države članice domaćina koje se odnose na taj mirovinski program te o zahtjevima države članice domaćina u pogledu obveze informiranja članova mirovinskog programa.

(3) Nadležno tijelo matične države članice društva primatelja će u roku od tjedan dana od primitka informacija iz stavka 2. ovoga članka iste proslijediti društvu primatelju.

(4) Društvo primatelj može započeti upravljati mirovinskim programom nakon primitka odluke o kojom se odobrava prekogranični prijenos, ili ako od nadležnog tijela matične države članice društva primatelja ako nije primilo nikakvu odluku – istekom roka od tri mjeseca i daljnjeg roka od ukupno sedam tjedana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

(5) EIOPA može provesti neobvezujuće posredovanje u skladu s člankom 31. stavkom 2. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1094/2010 na zahtjev jednog od nadležnih tijela ili na vlastitu inicijativu u slučaju neslaganja oko postupka ili sadržaja činjenja ili nečinjenja, uključujući odluku o odobrenju ili odbijanju prekograničnog prijenosa.

(6) Ako društvo primatelj obavlja prekograničnu djelatnost, odgovarajuće se primjenjuje članak 12.a stavci 5. i 6. te članci 305. i 306. ovoga Zakona.«.

Članak 10.

U članku 15. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Mirovinsko društvo koje obavlja djelatnost upravljanja UCITS fondom dužno je, uz odredbe ovoga Zakona, poštivati i odredbe zakona i propisa koji uređuju osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 11.

U članku 16. stavku 4. točki 2. riječi: »mirovinskog društva« brišu se, a iza broja: »12.« dodaje se riječ: »i« i broj: »12.a«.

Članak 12.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Kako bi se osiguralo izvršavanje preuzetih obveza u skladu s mirovinskim programom, mirovinsko društvo koje upravlja zatvorenim fondovima dužno je za svaki pojedini zatvoreni fond osigurati da u svakom trenutku raspolaže odgovarajućim sredstvima koja odgovaraju visini preuzetih financijskih obveza proizašlih iz ugovora sklopljenih između mirovinskog društva i člana fonda i/ili trećih osoba.«.

Članak 13.

U članku 18. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. do 8. postaju stavci 2. do 7.

Članak 14.

U naslovu iznad članka 19. riječ: »Kapital« zamjenjuje se riječima: »Regulatorni kapital«.

U članku 19. stavku 1. iza riječi: »održavati« dodaje se riječ: »regulatorni«.

U stavku 2. iza riječi: »smanjenju« dodaje se riječ: »regulatornog«.

U stavku 3. iza riječi: »povećati« dodaje se riječ: »regulatorni«.

U stavku 4. iza riječi: »stavke« dodaje se riječ: »regulatornog«.

Članak 15.

U članku 21. stavku 4. broj: »5« zamjenjuje se brojem: »1«.

Članak 16.

U članku 24. stavku 1. riječi: »razdoblju od 15« zamjenjuju se riječima: »razdoblju od 30«.

Članak 17.

U članku 25. broj: »15« zamjenjuje se brojem: »30«.

Članak 18.

Naslov iznad članka 29. mijenja se i glasi: »Ukidanje odobrenja za rad«. Članak 29. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija će rješenjem ukinuti rješenje kojim je izdano odobrenje za rad mirovinskog društva:

1. ako mirovinsko društvo ne započne obavljati djelatnost upravljanja fondovima u roku od jedne godine od dana izdavanja odobrenja za rad, istekom navedenoga roka

2. ako mirovinsko društvo uzastopno tijekom šest mjeseci ne obavlja aktivnosti vezane uz djelatnost iz članka 11. ovoga Zakona, istekom navedenoga roka

3. nastupanjem pravnih posljedica prijenosa poslova upravljanja fondom na drugo mirovinsko društvo

4. u slučaju dobrovoljnog prestanka obavljanja djelatnosti u skladu s odredbama članaka 95. i 96. ovoga Zakona, prijenosom upravljanja fonda na drugo mirovinsko društvo ili dovršetkom likvidacije fondova kojima upravlja

5. danom otvaranja stečajnog postupka nad mirovinskim društvom ili pokretanjem predstečajnog postupka nad mirovinskim društvom

6. ako je mirovinskom društvu blokiran račun duže od 30 dana te je dovedena u pitanje njegova likvidnost i solventnost

7. pokretanjem postupka likvidacije mirovinskog društva.

(2) O ukidanju odobrenja za rad iz stavka 1. ovoga članka Agencija će obavijestiti depozitara.

(3) U slučaju ukidanja odobrenja za rad iz razloga navedenog u stavku 1. točki 3. ovoga članka Agencija će obavijestiti i nadležni trgovački sud.«.

Članak 19.

U članku 30. točka 2. briše se.

Dosadašnje točke 3., 4. i 5. postaju točke 2., 3. i 4.

Članak 20.

U članku 37. stavku 1. iza riječi: »druga država članica« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »javno međunarodno tijelo kojemu pripada većina država članica«.

U stavku 3. iza riječi: »propisanog« dodaje se riječ: »regulatornog«.

Članak 21.

U članku 38. stavku 1. iza riječi: »društvu« dodaju se riječi: »u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj državi,«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Mirovinsko društvo ne smije steći dio ili cjelokupni vlasnički udjel u drugom mirovinskom društvu u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj državi, ako bi takvo stjecanje dovelo do odgovornosti mirovinskog društva za obveze društva čije je udjele steklo.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 22.

U članku 39. stavku 1. iza riječi: »promjenu« dodaju se riječi: »prije upisa u sudski registar«.

Članak 23.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinsko društvo mora imati najmanje jednog člana uprave.

(2) Mandat člana uprave može trajati najviše pet godina.

(3) Kada mirovinsko društvo upravlja zatvorenim fondovima, mora imati najmanje dva člana uprave.

(4) Kada mirovinsko društvo ima odobrenje i za osnivanje i upravljanje UCITS fondovima, mora imati najmanje dva člana uprave.

(5) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, Agencija može odobriti da mirovinsko društvo koje upravlja zatvorenim fondovima ima samo jednog člana uprave, ako mirovinsko društvo može dokumentirati i dokazati da je to opravdano, razmjerno značaju, opsegu i složenosti poslovanja mirovinskog društva, kao i prirodi, opsegu i složenosti poslova koje obavlja za račun fondova pod upravljanjem.

(6) Ako osnivačkim aktom mirovinskog društva nije drukčije određeno, a mirovinsko društvo ima više članova uprave, članovi uprave zajedno vode poslove i skupno zastupaju mirovinsko društvo.

(7) Uprava mirovinskog društva dužna je voditi poslove mirovinskog društva s područja Republike Hrvatske.

(8) Agencija pravilnikom propisuje uvjete za izuzeće od primjene odredbe stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 24.

U članku 42. stavku 1. točki 2. iza riječi: »ugled« dodaju se riječi: »i integritet«.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Pod dokazom iz stavka 1. točke 3. ovoga članka podrazumijeva se javnobilježnički ovjerena izjava osobe na koju se podatak odnosi.

(5) Pod dokazom iz stavka 1. točke 8. ovoga članka podrazumijeva se uvjerenje nadležnog tijela da kandidat nije pravomoćno osuđen za navedena kaznena djela ili prekršaje, kad je primjenjivo, ili javnobilježnički ovjerena izjava osobe na koju se podatak odnosi.

(6) Isprave i potvrde iz stavaka 4. i 5. ovoga članka ne smiju biti starije od tri mjeseca od dana njihova izdavanja.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 7. i 8.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 9., i stavku 7., koji postaje stavak 10., riječi: »stjecanje zvanja« brišu se.

U dosadašnjem stavku 8., koji postaje stavak 11., broj: »6.« zamjenjuje se brojem: »9.«.

U dosadašnjem stavku 9., koji postaje stavak 12., riječi: »podnositelja zahtjeva« zamjenjuju se riječju: »kandidata«.

Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 13.

Članak 25.

U članku 45. stavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva Agenciji podnosi nadzorni odbor mirovinskog društva za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. dostavlja se i program vođenja poslova mirovinskog društva za mandatno razdoblje za koje se traži odobrenje.

(4) Agencija može izdati odobrenje i za kraći mandat nego što je zatraženo.«.

U stavku 5. broj: »6.« zamjenjuje se brojem: »9.«.

Članak 26.

Naslov iznad članka 47. mijenja se i glasi: »Ukidanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva«.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija će ukinuti zakonito rješenje kojim je izdano odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva ako:

1. osoba u roku od šest mjeseci od izdavanja odobrenja ne bude imenovana ili ne stupi na dužnost na koju se odobrenje odnosi, protekom navedenog roka

2. osobi prestane članstvo u upravi, s danom prestanka članstva

3. osobi prestane radni odnos u mirovinskom društvu, s danom prestanka radnog odnosa

4. ako član uprave više ne ispunjava uvjete pod kojima mu je odobrenje izdano

5. ako je odobrenje izdano zbog prešućivanja bitnih činjenica ili na temelju neistinitih, netočnih podataka ili podataka koji dovode u zabludu, odnosno na koji drugi prijevaran način

6. ako je član uprave prekršio odredbe o zabrani trgovanja ili izvršavanja transakcija, odnosno davanja naloga za trgovanje na temelju povlaštenih informacija ili na način koji bi predstavljao tržišnu manipulaciju prema odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala

7. ako su mirovinsko društvo i/ili član uprave teže ili sustavno kršili odredbe ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona ili ostalih zakonskih propisa vezanih uz poslovanje mirovinskog društva, a osobito ako su zbog toga ugroženi interesi članova fondova, likvidnost ili održavanje kapitala mirovinskog društva ili se radi o jednakom kršenju koje se ponavlja dva puta u tri godine.

(2) Ako Agencija ukine izdano odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave, mirovinsko društvo je dužno bez odgode donijeti odluku o opozivu imenovanja tog člana uprave.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, kao i u drugom slučaju kada mirovinsko društvo ne zadovoljava uvjet o potrebnom broju članova uprave iz članka 41. ovoga Zakona, nadzorni odbor mirovinskog društva dužan je bez odgode, u smislu odredbi zakona koji uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava, imenovati zamjenika člana uprave iz redova svojih članova, bez odobrenja Agencije, te o tome bez odgode obavijestiti Agenciju.

(4) Nadzorni odbor dužan je predložiti kandidata za člana uprave koji nedostaje i podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave u roku od 60 dana od dana prestanka odobrenja Agencije u skladu s odredbama ovoga članka i/ili članka 48. ovoga Zakona, odnosno od primitka odluke Agencije o ukidanju ili odbijanju izdavanja odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.

(5) Zamjenik člana uprave iz stavka 3. ovoga članka imenuje se na mandat od najviše tri mjeseca.«.

Članak 27.

Naslov iznad članka 48. mijenja se i glasi: »Mogućnost ukidanja odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva«.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija može ukinuti zakonito rješenje kojim je izdano odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva ako:

1. zbog nepostupanja ili nemara člana uprave mirovinsko društvo nije provelo nadzorne mjere koje je naložila Agencija

2. član uprave nije osigurao adekvatne organizacijske uvjete iz članaka 54. do 66. ovoga Zakona

3. utvrdi da je član uprave u sukobu interesa zbog kojeg ne može ili je opravdano pretpostaviti da ne može ispunjavati svoje obveze i dužnosti s pažnjom dobrog stručnjaka

4. član uprave redovito i s dužnom pažnjom ne ispunjava obvezu utvrđivanja i ocjenjivanja učinkovitosti politika, mjera ili internih procedura vezanih za usklađenost mirovinskog društva i fondova kojim ono upravlja u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili obvezu poduzimanja odgovarajućih mjera radi ispravljanja nedostataka, odnosno nepravilnosti u poslovanju mirovinskog društva.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može i posebnom nadzornom mjerom privremeno zabraniti obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva (članak 297. stavak 2. točka 11. ovoga Zakona).

(3) Ako Agencija ukine odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave, nadležno tijelo mirovinskog društva obvezno je bez odgode donijeti odluku o opozivu imenovanja tog člana uprave.«.

Članak 28.

U članku 49. stavku 3. riječi: »stjecanje zvanja« brišu se.

Članak 29.

U članku 51. stavku 1. točki 3. riječi: »i sustava upravljanja rizicima« brišu se.

U stavku 2. riječ: »utvrđuje« zamjenjuje se riječima: »daje suglasnost na utvrđena«.

Članak 30.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinsko društvo je dužno uspostaviti i provoditi dobar i razborit sustav upravljanja koji osigurava upravljanje poslovima pažnjom dobrog stručnjaka, razmjerno vrsti, opsegu i složenosti poslovanja, koji obuhvaća učinkovite i primjerene:

1. postupke odlučivanja i organizacijsku strukturu koja jasno i na dokumentiran način utvrđuje linije odgovornosti i dodjeljuje funkcije i odgovornosti

2. mjere i postupke kojima će osiguravati da su relevantne osobe društva svjesne postupaka koje moraju poštivati za pravilno izvršavanje svojih dužnosti i odgovornosti

3. sustave unutarnje kontrole, namijenjene osiguranju usklađenosti s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, kao i s drugim relevantnim propisima te internim odlukama, procedurama i postupcima na svim razinama mirovinskog društva, uključujući i pravila za osobne transakcije svih relevantnih osoba

4. procedure internog izvještavanja i dostavu informacija na svim relevantnim razinama mirovinskog društva, kao i učinkovite protoke informacija sa svim uključenim trećim osobama

5. evidencije svoga poslovanja i unutarnje organizacije

6. evidencije svih internih akata, kao i njihovih izmjena

7. politike i procedure kontinuiranog stručnog osposobljavanja radnika, primjerenog opisu poslova koje radnik obavlja

8. administrativne i računovodstvene procedure i postupke te sustav izrade poslovnih knjiga i financijskih izvještaja, kao i procedure i postupke vođenja i čuvanja poslovne dokumentacije koje će osigurati istinit i vjeran prikaz financijskog položaja mirovinskog društva i fondova u skladu sa svim važećim računovodstvenim propisima

9. mjere i postupke za nadzor i zaštitu informacijskog sustava i sustava za elektroničku obradu podataka

10. mjere i postupke za kontinuirano očuvanje sigurnosti, integriteta i povjerljivosti informacija

11. politike, mjere i postupke osiguranja neprekidnog poslovanja, uključujući i izradu planova za slučaj nepredvidivih okolnosti.

(2) Unutar sustava upravljanja mogu se uzeti u obzir okolišni, socijalni i upravljački faktori prilikom donošenja investicijskih odluka.

(3) Mirovinsko društvo dužno je redovito ažurirati i preispitivati uspostavljeni sustav upravljanja.

(4) Uprava mirovinskog društva usvaja pisana pravila za upravljanje rizicima, praćenje usklađenosti s relevantnim propisima, internu reviziju te, kada je to primjenjivo, aktuarske i delegirane poslove te je dužna najmanje jednom godišnje pregledati ih i prilagoditi značajnim promjenama u sustavu upravljanja ili u određenom području.«.

Članak 31.

U članku 55. stavcima 1. i 4. riječi: »uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost« zamjenjuju se riječima: »razmjerno vrsti, opsegu i složenosti«.

Članak 32.

Iza članka 55. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 55.a, 55.b i 55.c koji glase:

»Sustavi unutarnjih kontrola

Članak 55.a

(1) Mirovinsko društvo dužno je uspostaviti, provoditi i redovito ažurirati odgovarajuće sustave unutarnjih kontrola koji osiguravaju provođenje internih odluka i procedura na svim razinama mirovinskog društva.

(2) Mirovinsko društvo dužno je prilikom internog raspoređivanja poslova i funkcija osigurati kontrolu od strane članova uprave i nadzornog odbora mirovinskog društva, radi poslovanja u skladu s odredbama ovoga Zakona, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim relevantnim propisima.

(3) Viši rukovoditelji mirovinskog društva:

1. odgovaraju za donošenje i provođenje strategija ulaganja za svaki mirovinski fond kojim mirovinsko društvo upravlja

2. nadziru donošenje strategija ulaganja za svaki mirovinski fond kojim mirovinsko društvo upravlja

3. odgovaraju za uspostavljanje neovisnih, trajnih i učinkovitih funkcija upravljanja rizicima, interne revizije, praćenja usklađenosti s relevantnim propisima, na način definiran odredbama iz članka 55.b stavka 1., članaka 56.a, 57. i 58. ovoga Zakona

4. prate i periodično potvrđuju da se strategija ulaganja i ograničenja izloženosti rizicima za svaki mirovinski fond kojim mirovinsko društvo upravlja pravilno i učinkovito provode i poštuju

5. odobravaju i periodično ocjenjuju primjerenost internih procedura za donošenje investicijskih odluka iz članka 59. ovoga Zakona za svaki mirovinski fond kojim mirovinsko društvo upravlja

6. odobravaju i periodično ocjenjuju politike, procedure i mjere upravljanja rizicima, postupke i tehnike za primjenu politika upravljanja rizicima, uključujući sustav ograničenja izloženosti rizicima za mirovinsko društvo i svaki mirovinski fond kojim mirovinsko društvo upravlja.

(4) Viši rukovoditelji mirovinskog društva dužni su pratiti i periodično ocjenjivati učinkovitost politika, mjera i postupaka propisanih u svrhu praćenja poslovanja mirovinskog društva u skladu s relevantnim propisima te poduzimati odgovarajuće mjere radi rješavanja nedostataka i nepravilnosti u poslovanju mirovinskog društva.

(5) Mirovinsko društvo dužno je osigurati da viši rukovoditelji i nadzorni odbor redovito, a najmanje jednom godišnje, primaju pisana izvješća iz područja upravljanja rizicima, interne revizije i praćenja usklađenosti s relevantnim propisima, koja sadržavaju i podatke o eventualno poduzetim mjerama za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti u poslovanju.

(6) Izvješća iz stavka 5. ovoga članka obuhvaćaju operativna izvješća i izvješća o radu ključne funkcije.

(7) Mirovinsko društvo dužno je osigurati da viši rukovoditelji redovito primaju izvješća o provođenju strategija ulaganja i internih procedura za donošenje investicijskih odluka iz stavka 3. točaka 2., 4. i 5. ovoga članka.

Ključne funkcije

Članak 55.b

(1) Mirovinsko društvo je dužno u okviru sustava unutarnje kontrole, razmjerno vrsti, opsegu i složenosti svog poslovanja, ustrojiti sljedeće ključne funkcije:

1. upravljanja rizicima

2. praćenja usklađenosti s relevantnim propisima

3. interne revizije

4. aktuarsku funkciju, kada upravlja zatvorenim fondom s definiranim primanjima, pri čemu se na njezin ustroj te poslove i odgovornosti aktuarske funkcije i nositelja aktuarske funkcije, kao i na dodatne uvjete koje nositelj aktuarske funkcije mora ispunjavati na odgovarajući način, primjenjuju odredbe zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava.

(2) Nositelj ključne funkcije iz stavka 1. točke 1. do 3. ovoga članka može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, znanje i iskustvo potrebno za obavljanje povjerenih poslova ključne funkcije

2. ima dobar ugled i integritet

3. nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo ili prekršaj koji predstavlja grubo ili trajno kršenje propisa iz nadležnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica i trećih država, odnosno za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. i 101./17.), i to:

– glava IX. – kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva

– glava XII. – kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja

– glava XXIII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti

– glava XXIV. – kaznena djela protiv gospodarstva

– glava XXVI. – kaznena djela krivotvorenja

– glava XXVIII. – kaznena djela protiv službene dužnosti

– glava XXIX. – kaznena djela protiv pravosuđa

kaznena djela iz glave II. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno za kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.), i to:

– glava XI. – kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, i to kazneno djelo povrede prava na rad i drugih prava iz rada i kazneno djelo povrede prava na zdravstvenu i invalidsku zaštitu

– glava XIII. – kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom

– glava XVII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo oduzimanja tuđe pokretne stvari i kazneno djelo uništenja i oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti

– glava XXI. – kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja

– glava XXII. – kaznena djela protiv pravosuđa

– glava XXIII. – kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava

– glava XXV. – kaznena djela protiv službene dužnosti

a koja su u pravnom kontinuitetu s prethodno navedenim kaznenim djelima iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.).

(3) Smatra se da osoba ispunjava uvjet neosuđivanosti iz stavka 2. točke 3. ovoga članka i ako nije pravomoćno osuđena za kaznena djela iz zakona drugih država članica i trećih država koja po svom opisu odgovaraju tim djelima.

(4) Pod iskustvom iz stavka 2. točke 1. ovoga članka podrazumijeva se najmanje trogodišnje radno iskustvo u mirovinskom društvu ili u obavljanju odgovarajućih poslova u drugoj pravnoj osobi.

(5) Pod dokazom iz stavka 2. točke 3. ovoga članka podrazumijeva se uvjerenje nadležnog tijela da nositelj ključne funkcije nije pravomoćno osuđen za navedena kaznena djela ili prekršaje, kad je primjenjivo, ili ovjerena izjava osobe na koju se podatak odnosi.

(6) Uvjerenje i ovjerena izjava iz stavka 5. ovoga članka ne smiju biti starije od tri mjeseca od dana njihova izdavanja.

(7) Mirovinsko društvo dužno je pisanim putem obavijestiti Agenciju u roku od osam dana o imenovanju osoba koje su nositelji ključnih funkcija u mirovinskom društvu te o svim značajnim informacijama koje utječu na njihov poslovni ugled i iskustvo, kao i o prestanku i razlozima prestanka obavljanja ključne funkcije.

(8) Agencija može izreći odgovarajuće nadzorne mjere iz članka 297. ovoga Zakona ako utvrdi da osoba koja je nositelj ključne funkcije ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom, učestalo krši odredbe ovoga Zakona ili drugih propisa kojima se uređuje poslovanje mirovinskog društva ili je poslovanje mirovinskog društva ugroženo.

(9) Mirovinsko društvo može, uz prethodno odobrenje Agencije, imenovati jednu osobu za obavljanje više ključnih funkcija, izuzevši funkcije interne revizije, ako može dokazati da je to primjereno i razmjerno vrsti, opsegu i složenosti poslovanja mirovinskog društva, kao i djelatnosti koje obavlja, kao i da učinkovitost i neovisnost obavljanja poslova ključnih funkcija neće biti ugrožena tim mjerama.

(10) Mirovinsko društvo ne može delegirati poslove ključnih funkcija na pokrovitelja.

(11) Iznimno od odredbe stavka 10. ovoga članka, razmjerno prirodi, opsegu i složenosti poslovanja mirovinskog društva, Agencija može dozvoliti delegiranje poslova ključnih funkcija na pokrovitelja ako mirovinsko društvo može dokazati da se ključna funkcija i bez pridržavanja uvjeta iz stavka 10. ovoga članka može ispunjavati primjereno i neovisno te da je uspostavilo mjere za sprječavanje i upravljanje sukobom interesa s pokroviteljem.

(12) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje uvjete kojima moraju udovoljavati nositelji ključnih funkcija, kao i uvjete za izuzeće od primjene odredbe stavka 10. ovoga članka.

Članak 55.c

(1) Nositelj ključne funkcije dužan je obavijestiti upravu i nadzorni odbor mirovinskog društva o:

1. značajnijoj povredi odredaba ovoga Zakona i/ili na temelju njega uspostavljenih propisa o poslovanju mirovinskog društva, uočenoj prilikom obavljanja poslova ključne funkcije

2. uočenom postojanju povećanog rizika neusklađenosti mirovinskog društva ili mirovinskog fonda s materijalno značajnim zakonskim zahtjevima, koji bi mogao utjecati na interese članova mirovinskog fonda i korisnika mirovine.

(2) Ako uprava ili nadzorni odbor mirovinskog društva ne poduzmu pravodobne i odgovarajuće mjere za otklanjanje utvrđenih povreda ili prepoznatih rizika, nositelj ključne funkcije će o tome bez odgode obavijestiti Agenciju.

(3) Prilikom dostavljanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka Agencija će osigurati odgovarajuću zaštitu nositelja ključne funkcije koji je dostavio predmetnu obavijest, u svrhu njegove zaštite od moguće diskriminacije ili drugih oblika dovođenja u nepovoljniji položaj, odnosno pozivanja na odgovornost zbog otkrivanja navedenih podataka.

(4) Agencija pravilnikom propisuje način zaprimanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka i postupanje u vezi s dostavljenom obavijesti, s jasnim pravilima o povjerljivosti podataka o osobi koja je obavijest dostavila.«.

Članak 33.

U članku 56. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Uprava mirovinskog društva prihvaća politike i procedure koje se primjenjuju u obavljanju poslova praćenja usklađenosti s relevantnim propisima.

(4) Mirovinsko društvo dužno je najmanje jednom godišnje i kod svake značajne promjene revidirati primjerenost i učinkovitost donesenih politika i procedura.«.

Članak 34.

Iza članka 56. dodaju se naslov iznad članka 56.a i članak 56.a koji glase:

»Funkcija praćenja usklađenosti s relevantnim propisima

Članak 56.a

(1) Mirovinsko društvo dužno je ustrojiti trajnu, učinkovitu i neovisnu funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima, zaduženu za obavljanje sljedećih poslova:

1. praćenje i redovitu procjenu primjerenosti i učinkovitosti mjera, politika i procedura iz članka 56. ovoga Zakona

2. praćenje i redovitu procjenu aktivnosti mirovinskog društva koje se odnose na uočene propuste u poštivanju i pridržavanju obveza u skladu s relevantnim propisima

3. savjetovanje viših rukovoditelja i drugih relevantnih osoba odgovornih za obavljanje djelatnosti mirovinskog društva o načinu primjene relevantnih propisa.

(2) Mirovinsko društvo dužno je osigurati da funkcija praćenja usklađenosti s relevantnim propisima ispunjava obveze iz stavka 1. ovoga članka primjereno i neovisno, na način da:

1. osigura da relevantne osobe unutar funkcije praćenja usklađenosti s relevantnim propisima imaju potrebne ovlasti, sredstva, stručno znanje i pristup svim bitnim podacima za obavljanje poslova praćenja usklađenosti s relevantnim propisima

2. imenuje osobu zaduženu za praćenje usklađenosti s relevantnim propisima, a koja je odgovorna za funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima i izvješćivanje u skladu s člankom 55.a stavkom 5. ovoga Zakona

3. osigura da relevantne osobe koje su uključene u funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima ne budu uključene u obavljanje djelatnosti koje nadziru

4. osigura da način određivanja fiksnih i varijabilnih primitaka relevantnih osoba uključenih u funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima ne umanjuje niti je izgledno da bi mogao umanjivati njihovu objektivnost.

(3) Mirovinsko društvo nije dužno ispunjavati uvjete iz stavka 2. točaka 3. i 4. ovoga članka ako može dokazati:

1. da navedene obveze nisu razmjerne vrsti, opsegu i složenosti poslovanja mirovinskog društva te

2. da i bez pridržavanja navedenih uvjeta funkcija praćenja usklađenosti s relevantnim propisima obveze iz stavka 2. ovoga članka ispunjava primjereno i neovisno.

(4) Za izuzeće od primjene odredbi stavka 2. točaka 3. i 4. ovoga članka u skladu sa stavkom 3. ovoga članka potrebno je prethodno odobrenje Agencije.«.

Članak 35.

Naslov iznad članka 57. mijenja se i glasi: »Funkcija interne revizije«.

Članak 57. mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinsko društvo je dužno, razmjerno veličini i organizacijskoj strukturi mirovinskog društva, kao i vrsti, opsegu i složenosti poslovanja mirovinskog društva, ustrojiti zasebnu funkciju interne revizije te osigurati neovisnost te funkcije od ostalih funkcija i poslova mirovinskog društva.

(2) Funkcija interne revizije neovisno i objektivno procjenjuje primjerenost i učinkovitost sustava unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unaprjeđenje poslovanja radi poboljšanja poslovanja društva, uvodeći sustavan, discipliniran pristup procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti upravljanja rizicima, kontrole i korporativnog upravljanja te delegiranih poslova.

(3) Mirovinsko društvo dužno je omogućiti radnicima uključenim u obavljanje poslova interne revizije kontinuiranu edukaciju iz područja djelatnosti mirovinskog društva i poslova koji su predmet interne revizije, posebice uz investicijski proces, upravljanje rizicima, upravljanje sukobima interesa te neprekidnost poslovanja.

(4) Funkcija interne revizije iz stavka 1. ovoga članka odgovorna je za:

1. donošenje, provođenje i ažuriranje plana interne revizije minimalno jednom godišnje

2. periodičko ispitivanje i procjenjivanje primjerenosti i učinkovitosti sustava mirovinskog društva, kao i sustava unutarnjih kontrola

3. ocjenu primjene i djelotvornosti postupaka upravljanja rizicima i metodologije za procjenjivanje rizika

4. ocjenu djelotvornosti i pouzdanosti sustava unutarnjih kontrola odnosno funkcija upravljanja rizicima i praćenja usklađenosti s relevantnim propisima

5. ocjenu sustava obavještavanja viših rukovoditelja i nadzornog odbora

6. ocjenu ispravnosti i pouzdanosti sustava računovodstvenih evidencija i financijskih izvještaja

7. provjeru pouzdanosti sustava izvještavanja te pravodobnosti i točnosti izvješća propisanih Zakonom, propisima donesenima na temelju Zakona i drugim zakonima i propisima

8. sve ostale poslove koji su potrebni za ostvarivanje ciljeva interne revizije

9. davanje preporuka na temelju rezultata postupka iz točaka 2. do 8. ovoga stavka

10. provjeravanje postupanja po preporukama iz točke 9. ovoga stavka

11. izvješćivanje u vezi s poslovima interne revizije, u skladu s člankom 55.a stavkom 5. ovoga Zakona.

(5) Uprava mirovinskog društva prihvaća godišnji plan rada funkcije interne revizije te politike i procedure koje se primjenjuju u obavljanju poslova interne revizije.

(6) Mirovinsko društvo dužno je najmanje jednom godišnje, kao i kod svake značajne promjene, revidirati primjerenost i učinkovitost donesenih politika i procedura.«.

Članak 36.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinsko društvo je dužno uspostaviti sveobuhvatan i učinkovit sustav upravljanja rizicima za mirovinsko društvo i fondove, razmjerno vrsti, opsegu i složenosti svoga poslovanja, uključujući i upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma, koji mora uključivati najmanje:

1. relevantne dijelove organizacijske strukture mirovinskog društva s definiranim ovlastima i odgovornostima za upravljanje rizicima, pri čemu središnju ulogu ima funkcija upravljanja rizicima

2. strategije, politike, postupke i mjere upravljanja rizicima

3. tehnike mjerenja rizika

4. praćenje i izvještavanje o rizicima.

(2) Sustav upravljanja rizicima mora biti učinkovit i dobro integriran u organizacijsku strukturu i postupke donošenja odluka mirovinskog društva.

(3) Sustav upravljanja rizicima mora obuhvaćati rizike koji mogu nastati za mirovinsko društvo i fond, kao i za treću osobu na koju su delegirani poslovi u skladu s člankom 76. ovoga Zakona, a najmanje uzimajući u obzir:

1. upravljanje imovinom i obvezama

2. ulaganje posebice u izvedenice, sekuritizacije i sl.

3. rizik likvidnosti

4. koncentracijski rizik

5. operativni rizik

6. tehnike ublažavanja rizika

7. okolišne, socijalne i upravljačke rizike koji se odnose na portfelj zatvorenog fonda, ako se uzimaju u obzir pri odlukama o ulaganju

8. rizike koje snose članovi i korisnici mirovina.

(4) Mirovinsko društvo dužno je utvrditi, primjenjivati, dokumentirati i redovito ažurirati odgovarajuće, učinkovite i sveobuhvatne strategije i politike upravljanja rizicima u svrhu utvrđivanja rizika povezanih s poslovanjem mirovinskog društva i radom fondova kojima upravlja te poslovnim procesima i sustavima društva i fondova kojima upravlja.

(5) Mirovinsko društvo dužno je usvojiti politike i procedure potrebne za utvrđivanje, mjerenje i praćenje rizika kojima je mirovinsko društvo i fondovi kojima upravlja izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju te međuovisnosti tih rizika.

(6) Mirovinsko društvo je dužno u procesu upravljanja rizicima odrediti profil rizičnosti fondova kojima upravlja, doprinose pojedinih rizika cjelokupnom profilu rizičnosti pojedinog fonda i utvrditi prihvatljivi stupanj rizika.

(7) Mirovinsko društvo je dužno koristiti proces upravljanja rizicima koji u svakom trenutku omogućuje praćenje i mjerenje pozicijskog rizika i doprinosa pozicija sveukupnom profilu rizičnosti portfelja fondova kojima upravlja.

(8) Mirovinsko društvo je dužno u okviru procesa upravljanja rizicima, razmjerno vrsti, opsegu i složenosti svoga poslovanja, uspostaviti sveobuhvatan i učinkovit proces procjene kreditne sposobnosti izdavatelja u koje namjerava ulagati ili ulaže svoju imovinu i imovinu fondova kojima upravlja.

(9) Za procjenu kreditne sposobnosti izdavatelja mirovinsko društvo se ne smije automatski ili isključivo oslanjati na kreditne rejtinge koje su dodijelile agencije za kreditni rejting, nego i na svoje vlastite procjene.

(10) Mirovinsko društvo je dužno, na osnovi usvojenih strategija i politika upravljanja rizicima i utvrđenog prihvatljivog stupnja rizika, a u svrhu prikladnog identificiranja, mjerenja, upravljanja i nadziranja svih rizika kojima su fondovi izloženi, donijeti učinkovite postupke, tehnike mjerenja rizika i mjere upravljanja rizicima.

(11) Mirovinsko društvo je dužno nadzirati, ocjenjivati, preispitivati i ažurirati primjerenost, sveobuhvatnost i učinkovitost donesenih strategija, politika, postupaka upravljanja rizicima i tehnika mjerenja rizika te primjerenost i učinkovitost predviđenih mjera u svrhu otklanjanja mogućih nedostataka u strategijama, politikama i postupcima upravljanja rizicima, uključujući i propuste relevantnih osoba.

(12) Politike upravljanja rizicima odobravaju članovi uprave mirovinskog društva.

(13) Mirovinsko društvo dužno je kod svake značajne promjene izloženosti rizicima procjenjivati primjerenost i učinkovitost politike upravljanja rizicima mirovinskog društva i mirovinskog fonda, a najmanje jednom godišnje.

(14) Usvojenu strategiju i politike upravljanja rizicima mirovinsko društvo je dužno na zahtjev Agencije dostaviti bez odgode.

(15) Uprava mirovinskog društva odgovorna je za proces upravljanja rizicima, a u provođenju istog moraju sudjelovati svi radnici mirovinskog društva.

(16) Mirovinsko društvo je dužno koristiti odgovarajuće postupke za točnu i neovisnu procjenu vrijednosti neuvrštenih (OTC) izvedenica.

(17) Mirovinsko društvo je dužno redovito obavještavati Agenciju o vrstama izvedenih financijskih instrumenata, rizicima temeljne imovine, kvantitativnim ograničenjima ulaganja i odabranim metodama za procjenu rizika povezanih s transakcijama s izvedenim financijskim instrumentima za svaki fond kojim upravlja.

(18) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje kriterije za procjenu adekvatnosti procesa upravljanja rizicima koji koristi mirovinsko društvo u skladu sa stavkom 7. ovoga članka te pravila koja se odnose na obavještavanje Agencije u skladu sa stavkom 16. ovoga članka.«.

Članak 37.

Iza članka 58. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 58.a i 58.b koji glase:

»Funkcija upravljanja rizicima

Članak 58.a

(1) Mirovinsko društvo je dužno, razmjerno veličini i organizacijskom ustroju mirovinskog društva, kao i vrsti, opsegu i složenosti poslovanja, ustrojiti trajnu, učinkovitu i neovisnu funkciju upravljanja rizicima.

(2) Funkcija upravljanja rizicima dužna je:

1. provoditi politike i procedure upravljanja rizicima mirovinskog društva i mirovinskih fondova kojima mirovinsko društvo upravlja

2. osigurati usklađenost s ograničenjima izloženosti rizicima mirovinskog društva i mirovinskih fondova, uključujući zakonska ograničenja koja se odnose na ukupnu izloženost i rizik druge ugovorne strane

3. savjetovati upravu vezano uz utvrđivanje profila rizičnosti mirovinskog društva i svakog mirovinskog fonda kojim društvo upravlja

4. dostavljati redovita izvješća upravi i nadzornom odboru o:

a) usklađenosti između postojeće razine izloženosti rizicima mirovinskog fonda i unaprijed određenog profila rizičnosti tog mirovinskog fonda

b) usklađenosti svakog pojedinog mirovinskog fonda kojim društvo upravlja s ograničenjima izloženosti rizicima koja su određena ili propisana za taj mirovinski fond

c) usklađenosti između postojeće razine izloženosti rizicima i unaprijed određenog profila rizičnosti te propisanim ograničenjima izloženosti rizicima mirovinskog društva

d) primjerenosti i učinkovitosti politika i procedura upravljanja rizicima, pri čemu se posebno navodi jesu li u slučaju eventualnih nedostataka poduzete odgovarajuće mjere za njihovo uklanjanje

5. dostavljati redovita izvješća višim rukovoditeljima o postojećim razinama izloženosti rizicima mirovinskog društva i svakog mirovinskog fonda kojim društvo upravlja i svim stvarnim i predvidljivim kršenjima njihovih ograničenja rizičnosti, kako bi se osiguralo poduzimanje pravodobnih i primjerenih mjera

6. ocjenjivati i, kada je to primjenjivo, sudjelovati u postupku vrednovanja OTC izvedenica iz članka 58. stavka 16. ovoga Zakona.

(3) Mirovinsko društvo dužno je funkciji upravljanja rizicima osigurati potrebne ovlasti i pristup svim podacima bitnim za ispunjavanje obveza iz stavka 2. ovoga članka.

Vlastita procjena rizika

Članak 58.b

(1) Mirovinsko društvo koje upravlja zatvorenim fondom je dužno, razmjerno veličini i organizacijskom ustroju, kao i vrsti, opsegu i složenosti poslovanja, provoditi i dokumentirati vlastitu procjenu rizika za mirovinsko društvo i zatvorene fondove kojima upravlja.

(2) Procjena rizika iz stavka 1. ovoga članka provodi se najmanje jednom u tri godine te kod svake značajne promjene profila rizičnosti mirovinskog društva i zatvorenih fondova kojima mirovinsko društvo upravlja.

(3) U slučaju značajne promjene profila rizičnosti pojedinog zatvorenog fonda kojim mirovinsko društvo upravlja, procjena rizika može se ograničiti na taj fond.

(4) Mirovinsko društvo koje upravlja zatvorenim fondom provodi procjenu rizika iz stavka 1. ovoga članka razmjerno vrsti, opsegu i složenosti svog poslovanja, a ista mora uključivati:

1. opis načina na koji je vlastita procjena rizika integrirana u proces upravljanja i u postupak donošenja odluka mirovinskog društva

2. procjenu učinkovitosti sustava upravljanja rizicima

3. opis načina na koji mirovinsko društvo sprječava sukobe interesa s pokroviteljem, kada je društvo delegiralo ključne funkcije na pokrovitelja u skladu s člankom 55.b stavkom 11. ovoga Zakona

4. procjenu ukupnih kapitalnih zahtjeva mirovinskog društva, uključujući opis plana oporavka, ako mirovinsko društvo upravlja zatvorenim fondom s definiranim primanjima

5. procjenu rizika koje snose članovi fonda i korisnici mirovine u vezi s isplatom njihovih mirovina te djelotvornosti svih korektivnih mjera

6. kvalitativnu procjenu mehanizama za zaštitu mirovina, uključujući eventualne garancije ili bilo koju drugu vrstu financijske potpore od strane pokrovitelja ili mirovinskog društva u korist fonda ili članova fonda i korisnika mirovine

7. kvalitativnu procjenu operativnih rizika

8. kada su okolišni, socijalni i upravljački čimbenici uključeni u investicijske odluke, procjenu novih ili rizika u nastajanju, uključujući rizike povezane s klimatskim promjenama, korištenjem resursa i okoliša, socijalne rizike i rizike povezane s deprecijacijom imovine zbog regulatornih promjena

9. opis metoda utvrđivanja i procjene rizika kojima jest ili bi moglo biti kratkoročno ili dugoročno izloženo, a koji bi mogli utjecati na sposobnost mirovinskog društva da ispunjava svoje obveze.

(5) Za potrebe ispunjenja obveze iz stavka 1. ovoga članka mirovinsko društvo koje upravlja zatvorenim fondom je dužno unutar vlastite procjene rizika uspostaviti metode utvrđivanja i procjene rizika kojima jest ili bi moglo biti kratkoročno ili dugoročno izloženo, a koji bi mogli utjecati na sposobnost mirovinskog društva da ispunjava svoje obveze. Te metode trebaju biti razmjerne veličini, vrsti, opsegu i složenosti rizika povezanih s poslovanjem mirovinskog društva ili zatvorenog fonda kojim upravlja mirovinsko društvo.

(6) Mirovinsko društvo će vlastitu procjenu rizika uzeti u obzir pri donošenju strateških odluka.

(7) Mirovinsko društvo mora dostaviti Agenciji vlastitu procjenu rizika iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odmah po provođenju i dokumentiranju iste.«.

Članak 38.

U članku 59. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Mirovinsko društvo može prilikom određivanja strategije ulaganja i donošenja investicijskih odluka uzeti u obzir okolišne, socijalne i upravljačke čimbenike, pri čemu je dužno u sustav upravljanja rizicima uključiti rizike koji proizlaze iz navedenih čimbenika u odnosu na portfelj fonda.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 39.

U članku 60. stavku 1. riječi: »čiji su vrijednosni papiri u vlasništvu fondova« zamjenjuju se riječima: »financijski instrumenti kojih su imatelji fondovi«.

U stavku 3. riječi: »vrijednosne papire« zamjenjuju se riječima: »financijske instrumente«.

Članak 40.

Naslov iznad članka 62. mijenja se i glasi: »Politika primitaka«.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinsko društvo je dužno, radi sprječavanja preuzimanja neprimjerenih rizika u svom poslovanju, propisati i implementirati jasnu i razumnu politiku primitaka, razmjerno veličini i unutarnjoj organizaciji mirovinskog društva, odnosno veličini, opsegu i složenosti poslovanja.

(2) Uprava mirovinskog društva donosi politiku primitaka uz suglasnost nadzornog odbora te je odgovorna za provedbu te politike.

(3) Nadzorni odbor dužan je donijeti odluke:

1. o ukupnom iznosu varijabilnih primitaka za sve radnike mirovinskog društva u poslovnoj godini za određeno razdoblje procjene

2. na pojedinačnoj osnovi o primicima članova uprave i osoba odgovornih za rad ključnih funkcija i

3. o smanjenju ili ukidanju varijabilnih primitaka radnicima, uključujući aktiviranje odredbi o malusu ili povratu primitaka, ako dođe do bitnog narušavanja uspješnosti ili ostvarivanja gubitka mirovinskog društva.

(4) Odluke iz stavka 3. ovoga članka provodi uprava mirovinskog društva u skladu s politikom primitaka.

(5) Primici podrazumijevaju sve oblike fiksnih i varijabilnih plaćanja i pogodnosti, u novcu ili u naravi, koje isplaćuje odnosno dodjeljuje mirovinsko društvo, uključujući primitke povezane s uspješnošću i udio u dobiti, a koji se primici isplaćuju odnosno dodjeljuju u korist osoba iz ovoga članka.

(6) Politika primitaka primjenjuje se na sljedeće kategorije radnika:

1. više rukovoditelje

2. osobe koje preuzimaju rizik

3. ključne funkcije

4. svakog drugog radnika čiji primici spadaju u platni razred višeg rukovodstva i osoba koje preuzimaju rizik, ako njihov rad ima važan utjecaj na profil rizičnosti mirovinskog društva i/ili fondova kojima upravlja i

5. radnike treće osobe na koju je mirovinsko društvo delegiralo poslove u skladu s člankom 76. ovoga Zakona, a čiji rad ima bitan utjecaj na profil rizičnosti fondova kojima mirovinsko društvo upravlja.

(7) Politika primitaka mora dosljedno promicati učinkovito upravljanje rizicima i ne ohrabrivati preuzimanje rizika koji nisu u skladu s profilom rizičnosti, statutom i /ili prospektom fondova kojima mirovinsko društvo upravlja.

(8) Politika primitaka mora biti usklađena s poslovnom strategijom, profilom rizičnosti, financijskom situacijom i rezultatima mirovinskog društva i fondova kojima mirovinsko društvo upravlja, kao i s ciljevima i dugoročnim interesima mirovinskog društva, fondova i njihovih članova te korisnika mirovine, te uključivati mjere za izbjegavanje sukoba interesa.

(9) Politika primitaka mora dosljedno promicati razborito i učinkovito upravljanje mirovinskim društvom.

(10) Uprava mirovinskog društva dužna je usvojiti i najmanje jednom u tri godine preispitivati opća načela politike primitaka te je odgovorna za njihovu primjenu.

(11) Primjena politike primitaka mora najmanje jednom godišnje, u funkciji učinkovitog nadzora nad poslovanjem mirovinskog društva, biti interno revidirana u smislu usklađenosti s politikom primitaka usvojenom od uprave mirovinskog društva.

(12) Ako su primici povezani s uspješnošću, ukupni iznos primitaka se mora temeljiti na uspješnosti pojedinca i relevantne poslovne jedinice te na ukupnim rezultatima mirovinskog društva ili fondova, pri čemu se kod ocjene uspješnosti pojedinca uzimaju u obzir financijski i nefinancijski kriteriji.

(13) Varijabilni primici daju se samo i kada je to održivo i opravdano, uzimajući u obzir financijsko stanje mirovinskog društva u cjelini te ako je to opravdano s obzirom na uspješnost fondova i mirovinskog društva, odnosno njegovih radnika. Ukupni varijabilni primici ne smiju ograničavati sposobnost mirovinskog društva da ojača kapitalnu osnovu mirovinskog društva.

(14) Varijabilni primici smatraju se održivima ako u razdoblju od utvrđivanja tih primitaka do njihove konačne isplate ne dođe do narušavanja financijskog stanja mirovinskog društva, odnosno do ostvarivanja gubitka mirovinskog društva. Varijabilni primici smatraju se opravdanima ako su zasnovani na uspješnosti relevantne poslovne jedinice, fonda i/ili pojedinca.

(15) U slučaju slabijih ili negativnih poslovnih rezultata mirovinskog društva i/ili fondova, mirovinsko društvo iste rezultate mora uzeti u obzir prilikom određivanja varijabilnih primitaka članovima uprave, nadzornog odbora, prokuristima i radnicima te će se ukupni varijabilni primici u tom slučaju znatno umanjiti.

(16) U godišnjim financijskim izvještajima mirovinskog društva potrebno je objaviti:

1. ukupan iznos primitaka, raščlanjen na fiksne i varijabilne iznose, koji su od strane mirovinskog društva isplaćeni radnicima mirovinskog društva i radnicima trećih osoba iz stavka 6. točke 5. ovoga članka, kao i broj korisnika takvih primitaka

2. ukupan iznos primitaka iz točke 1. ovoga stavka, raščlanjen prema kategorijama radnika iz stavka 6. ovoga članka.

(17) Fiksni i varijabilni primici iz stavka 16. ovoga članka trebaju biti raščlanjeni na primitke u novcu i primitke u naravi.«.

Članak 41.

U članku 67. stavku 1. točki a) podtočki 8. riječ: »nagrađivanja« zamjenjuje se riječju: »primitaka«.

Članak 42.

U članku 68. stavku 1. ispred riječi: »mirovinsko društvo« dodaje se oznaka stavka : »(1)«.

Iza točke 20. dodaje se točka 21. koja glasi:

»21. dio prihoda svake godine ulagati u osnaživanje financijske pismenosti građana Republike Hrvatske o dobrovoljnoj mirovinskoj štednji.«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U slučaju iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka, mirovinsko društvo je dužno bez odgode obavijestiti Agenciju o okolnostima koje mogu dovesti u pitanje načelo likvidnosti i/ili solventnosti mirovinskog društva i/ili fonda, poput ovrhe ili blokade računa.«.

Članak 43.

Članak 72. mijenja se i glasi:

»Radi pokrića troškova mirovinskog fonda za mirovinsko društvo mogu se, u skladu s prospektom i statutom fonda, zaračunati sljedeće naknade:

1. naknada za upravljanje u iznosu do najviše 3% godišnje

2. naknada za izlaz iz fonda u iznosu do najviše 2,5%, koja se plaća samo u slučaju prijenosa računa u drugi fond kojim upravlja drugo mirovinsko društvo

3. naknada za troškove revizije fonda.«.

Članak 44.

Članak 74. mijenja se i glasi:

»(1) Godišnji financijski izvještaji mirovinskog društva podliježu obvezi zakonske revizije za svaku poslovnu godinu.

(2) Zakonsku reviziju iz stavka 1. ovoga članka provodi revizor na način i pod uvjetima određenima propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ako ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona nije drugačije određeno.

(3) Mirovinsko društvo može za pružanje revizorskih usluga sklopiti ugovor samo s revizorom koji ispunjava uvjete iz stavaka 4., 5. i 6. ovoga članka.

(4) Isti revizor može obavljati zakonsku reviziju financijskih izvještaja određenog mirovinskog društva najviše za sedam uzastopnih godina.

(5) Isti revizor ne smije sljedeće četiri godine obavljati zakonsku reviziju tog mirovinskog društva.

(6) Zakonsku reviziju financijskih izvještaja mirovinskog društva može obavljati samo revizorsko društvo u kojem tu reviziju obavljaju najmanje tri ovlaštena revizora koji su radnici revizorskog društva zaposleni u punom radnom vremenu.

(7) Revizor koji obavlja zakonsku reviziju financijskih izvještaja mirovinskog društva i svi članovi mreže kojoj revizor pripada ne smiju pružati, izravno ili neizravno, mirovinskom društvu koje je predmet revizije, njegovom matičnom društvu ili društvima koja su pod njegovom kontrolom u Republici Hrvatskoj ili drugim državama članicama bilo koje zabranjene nerevizorske usluge iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EZ tijekom:

1. razdoblja između početka razdoblja koje je predmet revizije i izdavanja revizorskog izvještaja i

2. poslovne godine koja prethodi razdoblju iz točke 1. ovoga stavka u vezi s uslugom osmišljavanja i provedbe postupaka unutarnje kontrole ili upravljanja rizikom povezanih s pripremom i/ili nadzorom financijskih informacija ili osmišljavanje i provedba tehnoloških sustava za financijske informacije.

(8) Mirovinsko društvo je dužno Agenciji dostaviti revizorski izvještaj o obavljenoj zakonskoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja iz članka 73. stavka 2. ovoga Zakona, uključujući godišnje izvješće i financijske izvještaje iz članka 73. stavka 2. ovoga Zakona, u roku od 15 dana od datuma izdavanja revizorskog izvještaja, a najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.«.

Članak 45.

Članak 75. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija od revizora može tražiti dodatna pojašnjenja u vezi s revidiranim godišnjim financijskim izvještajima, odnosno drugim revidiranim izvještajima mirovinskog društva.

(2) Ako revizor obavi zakonsku reviziju financijskih izvještaja mirovinskog društva suprotno odredbama članka 74. stavaka 4., 5. i 6. ovoga članka, Agencija će odbaciti godišnje financijske izvještaje mirovinskog društva za tu poslovnu godinu.

(3) Ako Agencija utvrdi da su godišnji financijski izvještaji mirovinskog društva sastavljeni suprotno odredbama ovoga Zakona, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, propisima kojima se uređuje računovodstvo te pravilima struke, ili da oni ne pružaju istinit i pošten prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja mirovinskog društva o kojima je u revizorskom izvještaju izdano pozitivno ili uvjetno mišljenje, Agencija će odbiti godišnje financijske izvještaje.

(4) U slučaju iz stavaka 2., 3. i 7. ovoga članka mirovinsko društvo je dužno ponovo izraditi godišnje financijske izvještaje, osigurati obavljanje zakonske revizije tih izvještaja te revizorski izvještaj, uključujući i relevantne financijske izvještaje, dostaviti Agenciji u roku koji je svojim rješenjem odredila Agencija.

(5) Novu zakonsku reviziju ne smije obaviti revizor koji je izdao mišljenje o godišnjim financijskim izvještajima koji su odbijeni, odnosno odbačeni.

(6) O odbacivanju iz stavka 2. ovoga članka, odnosno odbijanju iz stavka 3. ovoga članka Agencija će bez odgađanja obavijestiti tijelo nadležno za nadzor osoba ovlaštenih za obavljanje revizorskih usluga prema zakonu kojim je uređena revizija uz obrazloženje razloga odbacivanja odnosno odbijanja.

(7) Ako tijelo nadležno za nadzor osoba ovlaštenih za obavljanje revizorskih usluga prema zakonu kojim je uređena revizija utvrdi da revizorski izvještaj ne ispunjava zahtjeve iz zakona kojim se uređuje revizija ili iz Uredbe (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EZ, Agencija može odbiti ili odbaciti godišnje financijske izvještaje mirovinskog društva za koje je ta osoba obavila zakonsku reviziju.

(8) Mirovinsko društvo ne smije objaviti godišnje financijske izvještaje koji su odbijeni odnosno odbačeni te je dužno osigurati da godišnji financijski izvještaji, koji su odbijeni odnosno odbačeni, ne budu javno objavljeni.

(9) Ako su godišnji financijski izvještaji koji su odbijeni odnosno odbačeni već objavljeni, mirovinsko društvo je dužno osigurati da se ti izvještaji povuku iz javne objave.

(10) Revizor iz članka 74. stavka 2. ovoga Zakona dužan je Agenciji prijaviti svako kršenje odredbi ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju istog ili drugih relevantnih propisa koje utvrdi u obavljanju zakonske revizije iz članka 74. stavka 1. ovoga Zakona.

(11) Otkrivanje bilo koje činjenice u smislu stavka 10. ovoga članka od strane revizora ne smatra se kršenjem propisa i odredbi ugovora između revizora i mirovinskog društva koje se odnose na ograničenja davanja podataka niti kršenje obveze čuvanja revizorske tajne koja proizlazi iz zakona kojim se uređuje revizija ili iz ugovora.«.

Članak 46.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinsko društvo može trećim osobama delegirati sljedeće poslove:

1. upravljanje imovinom fondova

2. administrativne poslove iz članka 11. stavka 3. točaka 1. do 9. i 11. ovoga Zakona

3. poslove ključnih funkcija iz članka 55.b stavka 1. ovoga Zakona i to uz prethodno odobrenje Agencije.

(2) Mirovinsko društvo može delegirati posao upravljanja imovinom fonda i s time povezane administrativne poslove samo na osobe koje imaju odobrenje ili drugu odgovarajuću dozvolu za upravljanje imovinom od strane nadležnog tijela te podliježu nadzoru prema odredbama mjerodavnog prava.

(3) Osobama iz stavka 2. ovoga članka smatraju se društva s odobrenjem za upravljanje portfeljem izdanim u skladu s propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje mirovinskih društava, društava za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, investicijskih društava, kreditnih institucija i društava za osiguranje.

(4) Na depozitara, osobe s kojima depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova i sve daljnje poddepozitare mogu se delegirati samo administrativni poslovi iz članka 11. stavka 3. točaka 2., 3., 7., 8. i 11. ovoga Zakona.

(5) O delegiranju poslova iz stavka 1. ovoga članka mirovinsko društvo i treća osoba sklapaju ugovor u pisanom obliku.

(6) Ugovorom moraju biti jasno definirana prava i obveze ugovornih strana i mora biti određeno da je treća osoba dužna omogućiti provođenje nadzora nad delegiranim poslom od strane Agencije.

(7) Bez odobrenja Agencije ugovor iz stavka 5. ovoga članka ne može se sklopiti.

(8) Odmah po zaprimanju odobrenja Agencije, mirovinsko društvo je dužno na svojim mrežnim stranicama objaviti podatak o poslovima koji su delegirani na treću osobu, kao i identitet treće osobe.

(9) Ako treća osoba dalje delegira obavljanje delegiranih poslova, mirovinsko društvo će na svojim mrežnim stranicama objaviti i taj podatak, uz identitet te osobe, odmah po stupanju na snagu toga ugovora.

(10) U slučaju da se nakon dobivanja odobrenja Agencije izmjene uvjeti iz ugovora iz stavaka 5. i 6. ovoga članka u dijelu koji se odnosi na opis poslova koji se delegiraju ili se pak mijenjaju uvjeti za raskid ili otkaz ugovora, mirovinsko društvo će bez odgode Agenciji podnijeti novi zahtjev za izdavanje odobrenja za delegiranje poslova.

(11) U slučaju izmjene ostalih uvjeta iz ugovora, mirovinsko društvo je dužno bez odgode obavijestiti Agenciju o nastalim izmjenama.

(12) Agencija je ovlaštena od pravnih osoba na koje je mirovinsko društvo delegiralo svoje poslove te od osoba na koje je izvršeno daljnje delegiranje zahtijevati izvješća i podatke te obaviti pregled dijela poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije te ostale dokumentacije, ispisa, zapisa i snimki iz članka 280. stavka 3. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na delegirani dio poslova te ih privremeno oduzeti u skladu s člankom 280. stavkom 4. ovoga Zakona.«.

Članak 47.

U članku 78. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Interne politike i procedure vezano uz delegiranje poslova odobravaju članovi uprave mirovinskog društva, a mirovinsko društvo dužno ih je revidirati kod svake značajne promjene, a najmanje jednom godišnje.«.

Članak 48.

U članku 92. točki 5. riječi: »fonda« brišu se, a riječi: »zatvorenim fondom« zamjenjuju se riječima: »mirovinskim programom«.

Članak 49.

U članku 104. ispred riječi: »Imovina« dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Nijedan član fonda ne može zahtijevati diobu zasebne imovine fonda.

(3) Diobu zasebne imovine fonda ne može zahtijevati ni založni ili fiducijarni vjerovnik, ovrhovoditelj ili stečajni upravitelj pojedinog člana fonda.«.

Članak 50.

U članku 111. ispred riječi: »Iz imovine« dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

U stavku 1. iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. troškovi vezani uz transakcije financijskim instrumentima koje su zaključene za račun fonda, a koje se poravnavaju neposredno ili posredno, posredstvom središnje druge ugovorne strane, uključujući i potrebne iznose nadoknade (margin) vezane za takve transakcije, a koje za pokriće rizika transakcije prikupljaju središnje druge ugovorne strane od članova sustava poravnanja te članovi sustava poravnanja od svojih klijenata, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju definicije iz Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju.«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Mirovinsko društvo dužno je iskazivati ukupan iznos troškova iz stavka 1. ovoga članka kao pokazatelj ukupnih troškova i objavljivati ga u revidiranim godišnjim izvještajima fonda.

(3) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje troškove koji se mogu plaćati iz imovine fonda te način i sadržaj izračuna pokazatelja ukupnih troškova mirovinskog fonda.«.

Članak 51.

U članku 115. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ugovor o članstvu obvezno mora sadržavati ime i prezime, osobni identifikacijski broj, datum rođenja i spol člana, naziv mirovinskog društva i fonda, datum sklapanja ugovora i potpis ili suglasnost člana fonda na uvjete iz ugovora te prospekt i statut fonda.«.

U stavku 5. broj: »3.« zamjenjuju se brojem: »4.«.

Članak 52.

U članku 116. stavku 1. iza točke 2. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. član ili potencijalni član odbije dati mirovinskom društvu informacije relevantne za provedbu Sporazuma FATCA i Direktive Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL EU, L 359, od 16. prosinca 2014.), koje su mirovinskom društvu potrebne za ispunjavanje obveza propisanih zakonom kojim se uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima.«.

Članak 53.

Članak 118. mijenja se i glasi:

»(1) Ako član fonda ispunjava uvjete iz članka 123. ovoga Zakona, ali ne ispunjava uvjete iz članka 126. niti iz članka 128. ovoga Zakona, tada članstvo u fondu može prestati samo isplatom putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje.

(2) Ako je član fonda odabrao isplatu mirovine putem mirovinskog osiguravajućeg društva, njegovo članstvo u fondu prestaje prijenosom sredstava u mirovinsko osiguravajuće društvo po izboru člana, u skladu s odredbama članka 125. i 125.a ovoga Zakona.

(3) Ako član fonda ispunjava uvjete za isplatu mirovine putem fonda i odabrao je isplatu mirovine putem fonda, njegovo članstvo u fondu ne prestaje sklapanjem ugovora iz članka 126. stavka 2. ovoga Zakona (ugovor o uvjetima isplate mirovine putem fonda) između člana fonda i mirovinskog društva, već tek isplatom zadnje rate mirovine u skladu s odredbama navedenog ugovora.

(4) Član otvorenog fonda može izaći iz članstva u tom fondu pod uvjetima i na način određen ugovorom o članstvu iz članka 115. stavka 1. ovoga Zakona, dok član zatvorenog fonda može izaći iz članstva u tom fondu u slučaju prestanka okolnosti iz članka 120. stavka 1. ovoga Zakona, u skladu s prospektom i statutom zatvorenog fonda.

(5) Neovisno o odredbi stavka 4. ovoga članka, ako nisu ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na mirovinu u skladu s člankom 123. ovoga Zakona, izlazak iz članstva moguć je samo uz uvjet istodobnog ulaska u članstvo u drugom fondu, osim u slučaju iz članka 119.a stavka 1. ovoga Zakona.

(6) Ako član fonda prestane s uplatama na osobni račun u fondu, on i dalje ostaje član toga fonda.

(7) Prestankom članstva u fondu prestaje i ugovor o članstvu u fondu.«.

Članak 54.

U članku 123. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prava iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (ostvarivanje prava na mirovinu) član fonda može ostvariti najranije s navršenih 55 godina života.«.

Članak 55.

Članak 124. mijenja se i glasi:

»(1) Ostvarivanjem prava na mirovinu iz članka 123. stavka 1. ovoga Zakona član fonda odabire način isplate mirovina.

(2) Isplata mirovine može biti:

1. privremena

2. doživotna i/ili

3. jednokratna.

(3) Isplatu mirovine provodi:

1. mirovinsko osiguravajuće društvo

2. društvo za životno osiguranje koje ima dozvolu ili odobrenje za rad Agencije ili

3. mirovinsko društvo, kada to izabere član, pod uvjetima iz ovoga Zakona.

(4) Kada član fonda ostvari pravo na mirovinu, ne plaća nikakve izlazne naknade, neovisno o načinu isplate mirovine.«.

Članak 56.

Iza članka 125. dodaju se naslov iznad članka 125.a i članak 125.a s koji glase:

»Isplata mirovina putem društva za životno osiguranje

Članak 125.a

(1) U slučaju da se član fonda po ostvarivanju prava na mirovinu odlučio da mu mirovinu isplaćuje društvo za životno osiguranje, iznos na računu člana fonda prenijet će se u društvo za životno osiguranje po izboru člana fonda koje će mu isplaćivati mirovinsku rentu.

(2) Na poslovanje društava za životno osiguranje koja pružaju uslugu isplate mirovinske rente primjenjuju se odredbe zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje društava za životno osiguranje.

(3) Iznos iz stavka 1. ovoga članka uplaćen društvu za životno osiguranje isključivo je namijenjen sklapanju ugovora o mirovinskoj renti, nije imovina društva za životno osiguranje i ne ulazi u stečajnu i/ili likvidacijsku masu društva za životno osiguranje.«.

Članak 57.

Naslov iznad članka 126. mijenja se i glasi: »Isplata mirovina putem mirovinskog društva (privremena isplata)«.

Članak 126. mijenja se i glasi:

»(1) Neovisno o vrijednosti imovine na osobnom računu člana fonda po ostvarivanju prava na mirovinu, član fonda može odlučiti da isplatu mirovine u visini do najviše 100.000,00 kuna ostvaruje putem mirovinskog društva, kao privremenu isplatu mirovine, i to pod sljedećim uvjetima:

1. mogućnost isplate mirovine iz fonda predviđena je prospektom fonda

2. trajanje isplata ugovoreno je na najmanje pet godina

3. isplate su periodične

4. sredstva se isplaćuju u protuvrijednosti unaprijed određenog broja udjela prema cijeni udjela na dan isplate.

(2) O uvjetima isplate mirovine putem fonda sklapa se zaseban ugovor između člana fonda i mirovinskog društva.

(3) Na ugovor iz stavka 2. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 115. ovoga Zakona.«.

Članak 58.

Naslov iznad članka 127. mijenja se i glasi: »Jednokratne isplate putem mirovinskog društva«.

Članak 127. mijenja se i glasi:

»(1) Po ostvarivanju uvjeta iz članka 123. stavka 1. ovoga Zakona, mirovinsko društvo će izvršiti isplatu dijela mirovine u obliku jednokratne isplate u visini od najviše 30% iznosa na računu člana fonda.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, radniku na odlasku mirovinsko društvo će na zahtjev izvršiti jednokratnu isplatu prikupljenih i kapitaliziranih sredstava na njegovu osobnom računu.

(3) Agencija pravilnikom uređuje način i rokove dostave i razmjene obavijesti između mirovinskog društva, člana fonda i mirovinskog osiguravajućeg društva u postupku djelomične jednokratne isplate iz ovoga članka.«.

Članak 59.

Članak 128. mijenja se i glasi:

»(1) Neovisno o vrijednosti imovine na osobnom računu člana fonda po ostvarivanju prava na mirovinu članu fonda koji ispunjava uvjet iz članka 123. stavka 1. ovoga Zakona mirovinsko društvo će izvršiti isplatu zatraženog iznosa u visini od najviše 30% iznosa na računu člana fonda.

(2) Isplatu iz stavka 1. ovoga članka mirovinsko društvo vrši na temelju pisanog zahtjeva člana, i to jednokratno u punom iznosu.«.

Članak 60.

U članku 129. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pokrovitelj zatvorenog fonda obvezan je redovito obavljati uplate na osobne račune članovima zatvorenog fonda, u cijelosti ili djelomično, a najmanje jednom godišnje.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U prospektu zatvorenog fonda mora se odrediti vremenski period uplata pokrovitelja na osobne račune članova (mjesečno, polugodišnje, godišnje i slično).«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 61.

U članku 133. stavku 1. iza riječi: »članovima« dodaje se riječ: »otvorenog«.

Članak 62.

U nazivu odjeljka III. iznad članka 141. riječi: »republici hrvatskoj« zamjenjuju se riječima: »Republici Hrvatskoj«.

Članak 63.

U članku 142. stavku 1. iza riječi: »Agenciji« dodaju se riječi: »u roku od pet radnih dana.«.

Članak 64.

U članku 146. stavku 1. točki 1. iza riječi: »obećanju« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »kada je to primjenjivo«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. mora, ako uključuje projekcije bilo koje vrste, kao što su projekcije mirovina odnosno budućih rezultata poslovanja fonda, sadržavati izjavu o odricanju od odgovornosti u kojoj se navodi da projekcije ne predstavljaju nikakve garancije te se mogu razlikovati od konačnog iznosa mirovine odnosno rezultata poslovanja fonda. Ako se projekcije temelje na ekonomskim scenarijima, moraju sadržavati najbolji mogući scenarij i nepovoljan scenarij.«.

Točka 6. briše se.

Članak 65.

Iza članka 147. dodaje se članak 147.a koji glasi:

»Članak 147.a

Mirovinsko društvo obavlja aktivnosti izravne promidžbe proizvoda koje nudi na tržištu kao svoj legitimni interes kada je takva promidžba usmjerena prema ugovornoj stranci za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, a pod uvjetom da istu obavlja u skladu s Uredbom (EU) 2016/67 i da je ugovornoj stranci osigurano pravo na prigovor.«.

Članak 66.

Članak 154. mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinsko društvo je dužno imovinu fonda ulagati razborito i pažnjom dobrog stručnjaka u skladu s odredbama ovoga Zakona, na način koji jamči sigurnost, kvalitetu, likvidnost i profitabilnost cjelokupnog portfelja fonda.

(2) Imovina mora biti uložena u najboljem interesu članova fondova i korisnika mirovina.

(3) U slučaju potencijalnog sukoba interesa mirovinsko društvo mora osigurati da se imovina ulaže isključivo u interesu članova fonda i korisnika mirovina.

(4) U skladu s pažnjom dobrog stručnjaka i načelom razboritosti, mirovinsko društvo može, razmjerno veličini, vrsti i opsegu svojeg poslovanja, uzeti u obzir mogući dugoročan utjecaj odluka o ulaganju na okolišne, socijalne i upravljačke čimbenike. Pri tome se mirovinsko društvo u skladu s odredbom članka 166. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona dužno izjasniti o tome razmatraju li se i ako da, kada, takvi čimbenici u odlukama o ulaganju i na koji način oni čine dio njihova sustava upravljanja rizicima.

(5) Imovina za pokriće tehničkih pričuva također mora biti uložena u skladu s odredbama ovoga članka.«.

Članak 67.

U članku 155. stavku 1. točki 3. podtočki c) iza riječi: »izvještajnog razdoblja« stavlja se točka, a riječ: »i« i podtočka d) brišu se.

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. novca na novčanom računu fonda otvorenog kod kreditne institucije iz članka 247.a stavka 1. točke 2. ovoga Zakona te na drugim računima kada je to potrebno radi realizacije ulaganja«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, imovina fonda smije biti uložena:

a) u instrumente s dugoročnom perspektivom ulaganja, kojima se ne trguje na uređenim tržištima, multilateralnim trgovinskim platformama (MTP) ili organiziranim trgovinskim platformama (OTP)

b) u instrumente koje izdaje ili za koje jamči Europska investicijska banka u okviru Europskog fonda za strateška ulaganja, europskih fondova za dugoročna ulaganja, europskih fondova za socijalno poduzetništvo i europskih fondova poduzetničkog kapitala.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 68.

Članak 156. mijenja se i glasi:

»Ulaganje imovine fonda podliježe sljedećim ograničenjima:

1. najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca jednog izdavatelja, pod uvjetom da ako je vrijednost prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca jednog izdavatelja u koje je fond uložio veća od 5% neto vrijednosti imovine fonda, zbroj vrijednosti tih ulaganja za sve takve izdavatelje ne smije prijeći 40% neto vrijednosti imovine fonda, ali uz iznimku da:

a) u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, druga država članica ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave druge države članice, država članica OECD-a ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica ili kojemu pripada jedna ili više članica OECD-a, može se ulagati bez ograničenja, pod uvjetom da:

– u prospektu i promidžbenim sadržajima fonda budu jasno naznačene države članice, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica u čije vrijednosne papire i instrumente tržišta novca fond smije ulagati više od 35% neto vrijednosti imovine fonda

– se imovina fonda sastoji od barem šest različitih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca i

– vrijednost niti jednog pojedinog vrijednosnog papira ili instrumenta tržišta novca iz točke 2. podtočke a) prve alineje ovoga stavka ne prelazi 30% neto vrijednosti imovine fonda

b) najviše 25% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u obveznice koje odobri Agencija, a koje izdaju kreditne institucije koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici koje su na temelju posebnog zakona predmetom posebnoga javnog nadzora sa svrhom zaštite ulagatelja u te obveznice

c) sredstva od izdavanja takvih obveznica moraju biti uložena u skladu s posebnim zakonom u imovinu koja će do dospijeća obveznica omogućiti ispunjenje obveza koje proizlaze iz obveznica i koja bi se, u slučaju neispunjenja obveza izdavatelja, prvenstveno iskoristila za isplatu glavnice i stečenih kamata iz tih obveznica. Ako je više od 5% neto vrijednosti imovine fonda uloženo u takve obveznice jednog izdavatelja, ukupna vrijednost takvih ulaganja koja čine više od 5% neto vrijednosti imovine fonda ne smije prijeći 80% neto vrijednosti imovine fonda

d) najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji osobe koje čine povezana društva u smislu odredbi zakona koji uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava i ovoga Zakona

e) osobe koje čine povezana društva u smislu odredbi zakona koji uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava i ovoga Zakona smatraju se jednom osobom u smislu izračuna ograničenja iz točke 5. ovoga stavka

f) najviše 70% imovine zatvorenog fonda može biti uloženo u dionice, prenosive vrijednosne papire koji se tretiraju kao dionice i korporativne obveznice koji su uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu, ili putem MTP-ova ili OTP-ova, i odlučuju o relativnom ponderu tih vrijednosnih papira u imovini zatvorenog fonda.

2. prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca iz točke 1. podtočaka a) i b) ovoga stavka ne uključuju se u izračun ograničenja od 40% iz točke 1. ovoga stavka

3. najviše 10% imovine zatvorenog fonda može biti uloženo u imovinu iz članka 155. stavka 2. točke a) ovoga Zakona

4. najviše 10% imovine zatvorenog fonda može biti uloženo u imovinu iz članka 155. stavka 2. točke b) ovoga Zakona

5. najviše 5% neto vrijednosti imovine fonda može se uložiti u depozite kod jedne te iste kreditne institucije iz članka 155. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona

6. izloženost fonda riziku druge ugovorne strane kod transakcija s neuvrštenim (OTC) izvedenicama ne smije biti veća od 5% neto vrijednosti imovine fonda

7. ukupna vrijednost ulaganja u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj jedna te ista osoba i vrijednosti depozita kod te osobe i izloženosti koje proizlaze iz transakcija s neuvrštenim (OTC) izvedenicama sklopljenih s tom osobom ne smije prijeći 15% neto vrijednosti imovine fonda

8. najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice investicijskih fondova iz članka 155. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, pri čemu najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u jedan investicijski fond iz članka 155. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona

9. najviše 15% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u alternativne investicijske fondove iz članka 155. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona, pri čemu najviše 5% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u jedan alternativni investicijski fond iz članka 155. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona

10. ulaganja u udjele UCITS fondova i udjele ili dionice alternativnih investicijskih fondova ne uključuju se u izračune ograničenja iz točaka 1. do 5. ovoga stavka

11. ako se imovina fonda ulaže u udjele UCITS fondova i udjele ili dionice investicijskih fondova kojima upravlja isto mirovinsko društvo, društvo za upravljanje ili neko drugo društvo s kojim je to društvo za upravljanje povezano zajedničkom upravom ili kontrolom, ili značajnim izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom, takvo mirovinsko društvo, društvo za upravljanje ili drugo društvo ne smiju zaračunavati ulaznu ili izlaznu naknadu kod ulaganja fonda u udjele ili dionice tih investicijskih fondova

12. ako fond ulaže u udjele UCITS fondova i udjele ili dionice investicijskih fondova, u prospektu fonda mora biti jasno naznačena i maksimalna naknada za upravljanje koju je moguće zaračunati iz imovine investicijskih fondova u koje namjerava ulagati, a u revidiranim godišnjim izvještajima fonda mora jasno biti naznačen maksimalan postotak naknade za upravljanje koja je zaračunata iz imovine fonda i iz imovine investicijskog fonda u koji je taj fond uložio

13. ulaganja zatvorenog fonda u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj pokrovitelj zatvorenog fonda može iznositi najviše 5% neto imovine fonda. Ako pokrovitelj zatvorenog fonda pripada grupi, najviše 10% neto imovine zatvorenog fonda može biti uloženo u poduzeća koja pripadaju toj istoj grupi. Ako zatvoreni fond ima više pokrovitelja, ulaganja u pokrovitelje moraju biti razborita i primjereno diverzificirana. Iznimno, ulaganja iz ove točke ne odnose se na ulaganja u obveznice Republike Hrvatske i/ili druge države članice

14. fond može steći najviše:

a) 10% dionica s pravom glasa jednog izdavatelja

b) 10% dionica bez prava glasa jednog izdavatelja

c) 10% dužničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja

d) 25% udjela ili dionica pojedinoga investicijskog fonda

e) 10% instrumenata tržišta novca jednog izdavatelja

f) ograničenja iz ove točke ne primjenjuju se na prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica, država članica OECD-a ili javna međunarodna tijela kojima pripada jedna ili više država članica

g) ograničenja iz podtočaka c), d) i e) ove točke mogu se zanemariti u trenutku stjecanja ako tada nije moguće izračunati ukupan broj ili vrijednost instrumenata u optjecaju

15. ukupna izloženost fonda prema financijskim izvedenicama ni u kom slučaju ne smije biti veća od neto vrijednosti imovine fonda. Izloženost se izračunava uzimajući u obzir trenutačnu vrijednost temeljne imovine, rizik druge ugovorne strane, buduća tržišna kretanja i raspoloživo vrijeme za likvidaciju pozicija. Fond može ulagati u izvedene financijske instrumente, u skladu sa svojom investicijskom politikom i ograničenjima iz točke 1. ovoga stavka, uz uvjet da ukupna izloženost prema temeljnoj imovini ne prelazi ograničenja iz ovoga članka. Kada prenosivi vrijednosni papir ili instrument tržišta novca sadrži ugrađenu financijsku izvedenicu, ta financijska izvedenica se uzima u obzir prilikom izračuna ograničenja ulaganja iz ovoga članka

16. Fondovi ne smiju ulagati u plemenite metale niti u potvrde koje ih predstavljaju, kao niti stvoriti izloženost prema plemenitim metalima i drugim robnim burzama.«.

Članak 69.

U članku 160. stavku 1. točki 1. iza riječi: »fonda« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »i/ili smanjenja rizika ulaganja«.

Članak 70.

U članku 161. stavku 2. iza riječi: »fonda« dodaju se riječi: »s definiranim primanjima«.

Članak 71.

U članku 166. stavku 1. točki 4. iza riječi: »rizicima« briše se točka.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. informaciju o tome jesu li prilikom određivanja strategije ulaganja i donošenja investicijskih odluka uzeti u obzir okolišni, socijalni i upravljački čimbenici i ako jesu, kako su oni uključeni u sustav upravljanja rizicima.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Izjavu iz stavka 1. ovoga članka mirovinsko društvo mora objaviti na svojoj mrežnoj stranici ili na drugi primjeren način, a putem kojeg bi ista bila dostupna svim članovima i potencijalnim članovima zatvorenog fonda te Agenciji.«.

Članak 72.

U članku 167. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. izraditi ključne podatke za članove otvorenog fonda, prema odredbama ovoga dijela Zakona«.

Iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koji glasi:

»5. izraditi izvještaj o mirovinskom primanjima za članove zatvorenog fonda kojim upravlja, prema odredbama ovog dijela Zakona.«.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 6.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Najnovije verzije dokumenata i obavijesti iz stavka 1. ovoga članka zatvorenog fonda moraju biti besplatno učinjene dostupnima potencijalnim članovima i članovima zatvorenog fonda te korisnicima mirovine elektroničkim putem, uključujući na trajnom mediju ili na mrežnim stranicama mirovinskog društva, ili u papirnatom obliku, ovisno o načinu na koji je to propisano ugovorom o članstvu iz članka 115. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Informacije u dokumentima i obavijestima iz stavka 1. ovoga članka moraju biti prikazane na lako čitljiv način i napisane jasnim, jednostavnim i članovima razumljivim jezikom.«.

Članak 73.

U članku 169. stavku 3. iza riječi: »jasnim« stavlja se zarez i dodaje se riječ: »jednostavnim«.

Članak 74.

U članku 175. stavku 1. točki a) podtočki 11. iza riječi: »fonda« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »uz naznaku jesu li i na koji način prilikom određivanja strategije ulaganja uzeti u obzir okolišni, socijalni i upravljački čimbenici, kada je to primjenjivo«.

Iza podtočke 21. dodaje se nova podtočka 22. koja glasi:

»22. izjava mirovinskog društva o tome postoje li jamstva, garancije i/ili obećanja vezano uz investicijski rezultat ili određenu razinu primanja«.

Dosadašnje podtočke 22. i 23. postaju podtočke 23. i 24.

U točki b) podtočki 9. riječ: »nagrađivanja« zamjenjuje se riječju: »primitaka«.

Članak 75.

Iza članka 183. dodaje se članak 183.a koji glasi:

»Članak 183.a

Članstvo u fondu nudi se na jednakim i ravnopravnim načelima, a svaka odluka o izmijenjenim uvjetima mora biti u skladu s odredbama statuta i prospekta fonda te objavljena na mrežnim stranicama mirovinskog društva.«.

Članak 76.

U nazivu odjeljka VIII. iznad članka 186. iza riječi: »članove« dodaje se riječ: »otvorenog«.

Članak 77.

U članku 186. stavku 1. iza riječi: »članove« dodaje se riječ: »otvorenog«.

U stavcima od 2. do 6. riječi: »za članove fonda« brišu se.

Članak 78.

U naslovu iznad članka 187. iza riječi: »članove« dodaje se riječ: »otvorenog«.

U članku 187. u uvodnoj rečenici riječi: »za članove fonda« i u točki 1. riječi: »i vrstu (otvoreni/zatvoreni)« brišu se.

Članak 79.

U naslovu iznad članka 188. iza riječi: »članove« dodaje se riječ: »otvorenog«.

U članku 188. stavcima 1. i 2. riječi: »za članove fonda« brišu se.

Članak 80.

U naslovu iznad članka 189. iza riječi: »članove« dodaje se riječ: »otvorenog«.

U članku 189. stavku 1. riječi: »za članove fonda« brišu se, a iza riječi: »za svaki« dodaje se riječ: »otvoreni«.

Članak 81.

Iza članka 189. dodaju se naslov iznad članka 189.a i članak 189.a koji glasi:

»Izvještaj o mirovinskim primanjima za članove zatvorenog fonda

Članak 189.a

(1) Mirovinsko društvo dužno je sastavljati izvještaj o mirovinskim primanjima koji sadrži ključne informacije za svakog člana zatvorenog fonda.

(2) Informacije sadržane u izvještaju iz stavka 1. ovoga članka moraju biti točne i ažurne, prikazane na lako čitljiv način te napisane jasnim, jednostavnim i članovima razumljivim jezikom.

(3) Mirovinsko društvo je obvezno redovito ažurirati izvještaj iz stavka 1. ovoga članka, a najmanje jednom u godinu dana, pri čemu se jasno mora naznačiti svaka značajna promjena informacija u odnosu na prethodnu godinu.

(4) Mirovinsko društvo dužno je izvještaj iz stavka 1. ovoga članka besplatno jedanput godišnje učiniti dostupnim članu zatvorenog fonda elektroničkim putem, a na zahtjev člana i u papirnatom obliku.

(5) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka u naslovu mora sadržavati riječi »Izvještaj o mirovinskim primanjima« i sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. osobne podatke člana fonda, uključujući naznaku zakonske dobi umirovljenja ili dobi umirovljenja kako je propisana mirovinskim programom, ili dobi umirovljenja koju je naznačio član, ovisno o tome što je primjenjivo

2. naziv fonda

3. tvrtku i sjedište i/ili središnju upravu mirovinskog društva

4. točan datum/razdoblje na koji se podaci odnose

5. o uplatama pokrovitelja na osobni račun člana fonda najmanje u posljednjih 12 mjeseci te o stanju na osobnom računu člana fonda

6. opis i iznos troškova i naknada koje je mirovinsko društvo u proteklih 12 mjeseci obračunalo i naplatilo fondu, odnosno članu fonda

7. o ukupnom iznosu prikupljenih i kapitaliziranih sredstava na računu člana fonda

8. o mjestu i načinu dobivanja revidiranih godišnjih financijskih izvještaja mirovinskog društva i revidiranih godišnjih izvještaja fonda, pisane izjave o načelima ulaganja iz članka 166. ovoga Zakona, kao i informaciju o pravima u slučaju prestanka radnog odnosa te dodatnih informacija o mogućnostima koje im pruža članstvo u fondu

9. o projekcijama mirovine temeljene na dobi umirovljenja (ostvarivanja prava na mirovinu) iz točke 1. ovoga stavka, uz izjavu o odricanju od odgovornosti u kojoj se navodi da bi se te projekcije mogle razlikovati od konačnog iznosa mirovine. Ako se projekcije temelje na ekonomskim scenarijima, moraju sadržavati najbolji mogući scenarij i nepovoljan scenarij

10. o jamstvima i/ili garancijama vezano uz investicijski rezultat ili određenu razinu primanja te iznosu pokrića tehničkih pričuva kada je to primjenjivo.«.

Članak 82.

U članku 190. stavku 2. iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. odgovarajuću informaciju o dostupnim mogućnostima isplate mirovine.«.

U stavku 3. riječ: »ugovorim« zamjenjuje se riječju: »ugovorom«.

Iza točke 2. dodaju točke 3. i 4. koje glase:

»3. utjecaju bitnih promjena prospekta i/ili statuta na tehničke pričuve

4. pretpostavkama korištenim za izradu projekcija iz članka 189.a stavka 5. točke 9.«.

Članak 83.

Članak 193. mijenja se i glasi:

»(1) Godišnji izvještaji fonda iz članka 192. ovoga Zakona podliježu obvezi zakonske revizije za svaku poslovnu godinu.

(2) Zakonsku reviziju iz stavka 1. ovoga članka provodi revizor na način i pod uvjetima određenima propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ako ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona nije drugačije određeno.

(3) Mirovinsko društvo za račun fonda može za pružanje revizorskih usluga sklopiti ugovor samo s revizorom koji ispunjava uvjete iz stavaka 4. i 5. ovoga članka.

(4) Isti revizor može obavljati zakonsku reviziju godišnjih izvještaja određenog fonda najviše za sedam uzastopnih godina te sljedeće četiri godine isti revizor ne smije obavljati zakonsku reviziju tog fonda.

(5) Zakonsku reviziju godišnjih izvještaja fonda može obavljati samo revizorsko društvo u kojem tu reviziju obavljaju najmanje tri ovlaštena revizora koji su radnici revizorskog društva u punom radnom vremenu.

(6) Revizor koji obavlja zakonsku reviziju fonda i svi članovi mreže kojoj ovlašteni revizor pripada ne smiju pružati, izravno ili neizravno, fondu koji je predmet revizije te mirovinskom društvu koje njime upravlja bilo koje zabranjene nerevizorske usluge iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EU) br. 537/2014 tijekom:

a) razdoblja između početka razdoblja koje je predmet revizije i izdavanja revizorskog izvješća i

b) poslovne godine koja prethodi razdoblju iz točke a) ovoga stavka u vezi s uslugom osmišljavanja i provedbe postupaka unutarnje kontrole ili upravljanja rizikom povezanih s pripremom i/ili nadzorom financijskih informacija ili osmišljavanje i provedba tehnoloških sustava za financijske informacije.

(7) Agencija od revizora može tražiti dodatna pojašnjenja u vezi s revidiranim godišnjim izvještajima fonda.

(8) Ako revizor obavi zakonsku reviziju godišnjih izvještaja fonda suprotno odredbama iz stavaka 4. i 5. ovoga članka, Agencija će odbaciti godišnje izvještaje fonda za tu poslovnu godinu.

(9) Ako Agencija utvrdi da su godišnji izvještaji fonda sastavljeni suprotno odredbama ovoga Zakona, propisa donesenima na temelju ovoga Zakona, propisa kojima se uređuje računovodstvo te pravilima struke, ili da oni ne pružaju istinit i fer prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja fonda o kojem je u revizorskom izvješću izdano pozitivno ili uvjetno mišljenje, Agencija će odbiti godišnje izvještaje.

(10) U slučaju iz stavaka 8., 9. i 12. ovoga članka mirovinsko društvo je dužno ponovo izraditi godišnje izvještaje fonda, osigurati obavljanje zakonske revizije tih izvještaja te revizorsko izvješće, uključujući i relevantne godišnje izvještaje, dostaviti Agenciji u roku koji je svojim rješenjem odredila Agencija. Novu zakonsku reviziju ne smije obaviti revizor koji je izdao mišljenje o godišnjim izvještajima koji su odbijeni, odnosno odbačeni.

(11) O odbacivanju iz stavka 8. ovoga članka, odnosno odbijanju iz stavka 9. ovoga članka Agencija će bez odgađanja obavijestiti tijelo nadležno za nadzor osoba ovlaštenih za obavljanje revizorskih usluga prema zakonu kojim je uređena revizija uz obrazloženje razloga odbacivanja odnosno odbijanja.

(12) Ako tijelo nadležno za nadzor osoba ovlaštenih za obavljanje revizorskih usluga prema zakonu kojim je uređena revizija utvrdi da revizorsko izvješće ne ispunjava zahtjeve iz zakona kojim se uređuje revizija ili iz Uredbe (EU) br. 537/2014, Agencija može odbiti ili odbaciti godišnje izvještaje fonda za koje je ta osoba obavila zakonsku reviziju.

(13) Mirovinsko društvo ne smije objaviti godišnje izvještaje fonda koji su odbijeni odnosno odbačeni te je dužno osigurati da ti godišnji izvještaji ne budu javno objavljeni, a u slučaju da su isti već objavljeni, mirovinsko društvo je dužno osigurati da se ti izvještaji povuku iz javne objave.

(14) Revizor iz stavka 2. ovoga članka dužan je Agenciji prijaviti svako kršenje odredbi ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju istog ili drugih relevantnih propisa koje utvrdi u obavljanju zakonske revizije iz stavka 1. ovoga članka.

(15) Otkrivanje bilo koje činjenice u smislu stavka 14. ovoga članka od strane revizora ne smatra se kršenjem propisa i odredbi ugovora između revizora i mirovinskog društva za račun fonda koje se odnose na ograničenja davanja podataka, niti kršenje obveze čuvanja revizorske tajne koja proizlazi iz zakona kojim se uređuje revizija ili iz ugovora.«.

Članak 84.

U članku 194. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Mirovinsko društvo je dužno Agenciji dostaviti revizorski izvještaj o obavljenoj zakonskoj reviziji godišnjih izvještaja iz članka 192. stavka 1. ovoga Zakona, uključujući godišnje izvješće i godišnje izvještaje fonda iz članka 192. stavka 1. ovoga Zakona, u roku od 15 dana od datuma izdavanja revizorskog izvještaja, a najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.«.

Članak 85.

U članku 195. stavku 1. riječ: »otvorenih« briše se.

U stavku 2. riječ: »otvorenog« briše se.

Članak 86.

Članak 196. mijenja se i glasi:

»Mirovinsko društvo i prodajni zastupnici mirovinskog društva moraju potencijalnim članovima otvorenog fonda prije sklapanja ugovora o članstvu besplatno staviti na raspolaganje ključne podatke za članove otvorenog fonda.«.

Članak 87.

U članku 197. stavku 1. riječi: »ključni podaci za članove fonda« brišu se, a iza riječi: »prospekt fonda« dodaju se riječi: »te ključni podaci za članove otvorenog fonda.«.

Članak 88.

U članku 198. stavku 1. iza riječi: »ključni podaci« riječi: »za članove fonda« brišu se, a iza riječi: »ključne podatke za članove« dodaje se riječ: »otvorenog«.

Članak 89.

U nazivu odjeljka XI. iznad naslova članka 204. riječi: »republici hrvatskoj« zamjenjuju se riječima: »Republici Hrvatskoj«.

Članak 90.

Članak 205. mijenja se i glasi:

»(1) Dokumentacija i informacije o mirovinskom programu iz druge države članice moraju članovima mirovinskog programa u Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju ili dostavljeni na hrvatskom ili engleskom jeziku.

(2) Za vjerodostojnost i točnost prijevoda dokumentacije i informacija iz stavka 1. ovoga članka odgovara mirovinsko društvo iz matične države članice mirovinskog programa.«.

Članak 91.

U članku 207. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Izostanak redovitih uplata pokrovitelja iz članka 129. ovoga Zakona smatra se razlogom za obveznu statusnu promjenu fonda iz stavka 4. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 92.

U članku 221. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od stavka 4. ovog članka, prelazak u drugi fond bez naplate naknade za izlaz ne mora se omogućiti u slučaju pripajanja iz članka 207., stavaka 4. i 5. kada je vrijednost neto imovine zatvorenog fonda prenositelja jednaka ili manja od 1/10 vrijednosti neto imovine fonda preuzimatelja. Članovi koji se odluče za izlazak iz fonda prenositelja ili fonda preuzimatelja zbog statusne promjene ne plaćaju naknadu za izlaz ako prelaze u drugi fond kojim upravlja isto mirovinsko društvo.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 93.

U članku 225. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Zabranjeno je svako daljnje pristupanje članova, isplate mirovina te uplate i isplate ili zatvaranje osobnih računa u fondu prenositelju i fondu preuzimatelju najduže pet radnih dana prije dana izračuna omjera zamjene.«.

Članak 94.

U članku 245. stavku 3. iza prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi:

»Ugovor između depozitara i mirovinskog društva mora sadržavati opis načina i postupaka pomoću kojih će depozitar imati pristup svim informacijama koje su potrebne za obavljanje poslova depozitara.«.

Članak 95.

U članku 247. stavku 1. iza točke 10. dodaje se nova točka 11. koja glasi:

»11. osigurava da svi prihodi i druga prava koja proizlaze iz transakcija imovinom fonda budu doznačeni na račun fonda u uobičajenim rokovima«.

Dosadašnje točke 11. do 13. postaju točke 12. do 14.

Članak 96.

Iza članka 247. dodaje se naslov iznad članka 247.a i članak 247.a koji glase:

»Praćenje tijeka novca

Članak 247.a

(1) Depozitar je dužan osigurati učinkovito i prikladno praćenje tijeka novca fonda, a posebno da se sva novčana sredstva fonda evidentiraju na novčanim računima koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. otvoreni su u ime mirovinskog društva ili depozitara, a za račun fonda

2. otvoreni su kod središnje banke, kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili državi članici ili banke sa sjedištem u trećoj državi s odobrenjem za rad izdanim od nadležnog tijela, na tržištima gdje su takvi novčani računi potrebni za poslovanje fonda i koji su predmet propisa koji imaju isti učinak, kao i hrvatsko pravo i nad kojima se učinkovito provodi nadzor

3. vode se u skladu s načelima zaštite imovine klijenata propisane zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju istog u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata.

(2) Kada su novčani računi otvoreni u ime depozitara, a za račun fonda, na njima se ne smiju držati vlastita novčana sredstva osoba iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, kao ni vlastita novčana sredstva depozitara.

(3) Depozitar je o novčanim sredstvima fonda evidentiranim na novčanim računima otvorenima kod osoba iz stavka 1. točke 2. ovoga članka dužan ažurno voditi i vlastite evidencije.«.

Članak 97.

U članku 249. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako je imovina fonda koja se sastoji od financijskih instrumenata koji mogu biti pod skrbništvom povjerena na pohranu depozitaru, depozitar pod skrbništvom drži sve financijske instrumente koji mogu biti evidentirani na računu financijskih instrumenata otvorenom u knjigama depozitara i sve financijske instrumente koji se depozitaru mogu fizički isporučiti.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 98.

U članku 251. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Depozitar ne smije u odnosu na fond obavljati druge poslove koji mogu dovesti do sukoba interesa između mirovinskog društva, mirovinskog fonda, članova fonda, korisnika mirovine i samog depozitara, ako nije funkcionalno i hijerarhijski razdvojio obavljanje poslova depozitara od ostalih poslova čije bi obavljanje moglo dovesti do sukoba interesa i ako potencijalne sukobe interesa primjereno ne prepoznaje, njima ne upravlja, ne prati i ne objavljuje članovima fonda, korisnicima mirovina te upravi ili nadzornom odboru mirovinskog društva.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 99.

U članku 252. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Na odgovornost depozitara iz stavka 1. ovoga članka ne utječe činjenica da je svu imovinu ili dio imovine koja mu je povjerena na pohranu povjerio trećoj strani.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 100.

U članku 254. ispred riječi: »Depozitar« dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

U stavku 1. iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. za bilo koju drugu pričinjenu štetu koja je nastala kao posljedica nepažnje ili namjernog propusta depozitara u obavljanju poslova depozitara propisanih ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Na odgovornost depozitara iz stavka 1. točki 1. do 4. ovoga članka ne utječe činjenica da je obavljanje svojih poslova iz članka 249. stavka 1. ovoga Zakona delegirao trećim osobama.

(3) Depozitar se ne može sporazumom ograničiti ili osloboditi od odgovornosti prema mirovinskom društvu i članovima fonda.

(4) Svaki sporazum koji je u suprotnosti sa stavkom 3. ovoga članka smatra se ništetnim.«.

Članak 101.

U članku 257. stavku 3. točki d. podstavku 1. riječ: »primjereno« zamjenjuje se riječju: »razmjerno«.

Članak 102.

U članku 268. stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. najviše kamatne stope odabiru se s pažnjom dobrog stručnjaka (načelom razboritosti) uzimajući u obzir:

a) prinos pripadajuće imovine zatvorenog fonda s definiranim primanjima i budućih povrata od investiranja i/ili

b) tržišne prinose visokokvalitetnih ili državnih obveznica, obveznica Europskog stabilizacijskog mehanizma, obveznica Europske investicijske banke ili obveznica Europskog fonda za financijsku stabilnost

c) kombinaciju gore navedenih prinosa.«.

Članak 103.

U članku 269. stavku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. najviše 70% imovine za pokriće tehničkih pričuva može biti uloženo u dionice, prenosive vrijednosne papire koji se tretiraju kao dionice i korporativne obveznice kojima se može trgovati na uređenom tržištu ili putem MTP-ova ili OTP-ova«.

Članak 104.

Iza članka 271. dodaje se članak 271.a koji glasi:

»Članak 271.a

(1) Agencija može mirovinskom društvu koje upravlja zatvorenim fondom s definiranim primanjima ili depozitaru tog fonda zabraniti ili ograničiti slobodno raspolaganje imovinom fonda ako mirovinsko društvo koje upravlja tim fondom:

– ne uspostavi odgovarajuću razinu tehničkih pričuva prema članku 267. stavku 1. ovoga Zakona

– nema dostatnu i prikladnu imovinu za pokriće tehničkih pričuva prema članku 267. točki 2. ovoga Zakona

– ne raspolaže kapitalom prema članku 271. ovoga Zakona.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može ograničiti ili zabraniti slobodno raspolaganje imovinom zatvorenog mirovinskog fonda s definiranim primanjima depozitaru koji se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske na zahtjev nadležnog tijela matične države članice.«.

Članak 105.

U članku 273. stavku 1. riječi: »i provođenje mjera i aktivnosti radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti« zamjenjuju se riječima: »a nadzor uključuje i izricanje nadzornih mjera«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Osnovni ciljevi nadzora su provjera zakonitosti te procjena sigurnosti i stabilnosti poslovanja subjekata nadzora, radi zaštite interesa i prava članova fonda, korisnika mirovine i javnog interesa te pridonošenja stabilnosti financijskog sustava i promicanju i očuvanju povjerenja u tržište kapitala.«.

Članak 106.

Iza članka 273. dodaju se naslov iznad članka 273.a i članak 273.a koji glase:

»Objavljivanje općih informacija o nadzoru

Članak 273.a

Agencija na svojoj mrežnoj stranici objavljuje i redovito ažurira:

1. tekstove zakona, drugih propisa i općih smjernica koji se odnose na djelatnost mirovinskih društava u Republici Hrvatskoj

2. opće kriterije i metodologije koje se koriste u nadzoru, uključujući i alate iz članka 274. stavka 3. ovoga Zakona odnosno postupak nadzornog pregleda

3. agregirane statističke podatke o ključnim aspektima primjene bonitetnog okvira

4. ciljeve nadzora te glavne funkcije i aktivnosti Agencije.«.

Članak 107.

Članak 274. mijenja se i glasi:

»(1) Pri obavljanju nadzora Agencija:

1. provjerava organizacijske uvjete, strategije, politike i postupke koje je subjekt nadzora uspostavio radi usklađenja svojeg poslovanja s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona

2. provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj subjekta nadzora, uključujući kapital iz članka 20. ovoga Zakona, tehničke pričuve i pokriće tehničkih pričuva te potrebnu i raspoloživu granicu solventnosti kada je primjenjivo

3. provjerava i procjenjuje rizike kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju te procjenjuje sposobnost subjekta nadzora da identificira i upravlja rizicima

4. provjerava pridržava li se mirovinsko društvo odredbi o ograničenjima ulaganja fondova kojima upravlja ili o drugim ograničenjima propisanim odredbama ovoga Zakona ili propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te statutom i prospektom fonda

5. pruža li mirovinsko društvo članovima i korisnicima mirovina sve potrebne informacije kako je propisano odredbama ovoga Zakona ili propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te statutom i prospektom fonda

6. provodi nadzor nad zakonitošću postupanja mirovinskog društva.

(2) Agencija će pri provjeri i procjeni financijske stabilnosti i položaja te pri procjeni rizika kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen uzeti u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja subjekta nadzora.

(3) Agencija će za potrebe nadzora provoditi odgovarajuća testiranja otpornosti zatvorenih fondova i mirovinskih društava koja njima upravljaju na stres te koristiti druge alate i postupke koji joj omogućuju utvrđivanje pogoršanja financijskih uvjeta u mirovinskom društvu i praćenje načina na koji se utvrđeno pogoršanje otklanja.

(4) U smislu stavka 1. točke 1. ovoga članka, razmjerno veličini, vrsti, opsegu i složenosti poslovanja mirovinskog društva, Agencija nadzire primjerenost procesa procjene kreditne sposobnosti koje je uspostavilo mirovinsko društvo u skladu s člankom 58. stavkom 5. ovoga Zakona, procjenjuje korištenje upućivanja na kreditne rejtinge, koje su dodijelile agencije za kreditni rejting kako je određeno u članku 3. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (SL L 302, 17. 11. 2009.), u politikama upravljanja rizicima koja se odnose na ulaganja mirovinskog društva i fondova i, prema potrebi, potiče ublažavanje učinka takvih upućivanja radi smanjenja isključivog i automatskog oslanjanja na takve kreditne rejtinge.

(5) Agencija će na temelju nadzora, provjera i procjena iz stavka 1. ovoga članka utvrditi posluje li subjekt nadzora u skladu s propisima, ima li subjekt nadzora uspostavljen odgovarajući organizacijski ustroj te stabilan sustav upravljanja u društvu, kao i kapital koji osigurava primjeren sustav upravljanja i pokrića rizika kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju te upravlja li navedenim rizicima na primjeren način.

(6) Agencija se pri utvrđivanju učestalosti i intenziteta obavljanja nadzora za pojedini subjekt nadzora rukovodi veličinom, utjecajem i značajem društva i fondova kojima upravlja, kao i opsegom, složenošću te pokazateljima njihova poslovanja.«.

Članak 108.

Članak 275. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija provodi nadzor nad subjektima nadzora u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 140/05., 154/11. i 12/12.), ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te drugim zakonima i propisima donesenima na temelju istih.

(2) Na postupke koje u okviru svoje nadležnosti provodi Agencija primjenjuju se odredbe iz ovoga dijela Zakona, ako nije drukčije propisano.

(3) U postupcima koje vodi u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak Agencija donosi rješenja i zaključke.

(4) Agencija ima pravo uvida u sve podatke i dokumentaciju koja se vodi u subjektima nadzora.

(5) U postupcima iz stavka 1. ovoga članka koje vodi Agencija u pravilu odlučuje bez usmene rasprave.

(6) Subjekti nadzora Agencije prema odredbama ovoga Zakona su:

1. mirovinska društva i njihove podružnice izvan Republike Hrvatske

2. podružnice mirovinskih društava iz drugih država članica koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj

3. fondovi kojima upravljaju mirovinska društva iz točke 1. ovoga stavka

4. mirovinska društva iz druge države članice u dijelu u kojem obavljaju djelatnost izravno na području Republike Hrvatske

5. fondovi kojima upravljaju mirovinska društva iz druge države članice

6. depozitar fondova iz točke 3. ovoga stavka, u dijelu poslovanja koje obavlja u skladu s odredbama dijela četvrtog ovoga Zakona

7. osobe koje nude mirovinske programe.«.

Članak 109.

Iza članka 275. dodaju se naslov iznad članka 275.a i članak 275.a koji glase:

»Naknada za nadzor

Članak 275.a

Za obavljanje nadzora subjekti nadzora iz članka 275. stavka 6. ovoga Zakona plaćaju Agenciji naknadu za nadzor, čiju visinu, način izračuna i način plaćanja Agencija detaljnije propisuje pravilnikom.«.

Članak 110.

U članku 276. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija provodi nadzor:

1. neposrednim nadzorom u prostorijama subjekta nadzora ili pravne osobe s kojom je nadzirana osoba izravno ili neizravno, poslovno, upravljački ili kapitalno povezana, pravnih osoba na koje je društvo za upravljanje delegiralo svoje poslove te osoba na koje je izvršeno daljnje delegiranje, pregledom izvorne dokumentacije, provjerom i procjenom cjelokupnog poslovanja, provođenjem razgovora s članovima uprave, članovima nadzornog odbora i drugim relevantnim osobama te u prostorijama Agencije

2. posrednim nadzorom u prostorijama Agencije, na temelju analize izvještaja koje su subjekti nadzora dužni u propisanim rokovima dostavljati Agenciji, te prikupljanjem i provjerom dokumentacije, obavijesti i podataka dobivenih na poseban zahtjev Agencije, kao i praćenjem, prikupljanjem i provjerom podataka i saznanja iz drugih izvora te provjerom i procjenom poslovanja na temelju dostavljenih izvještaja i prikupljenih informacija, provođenjem razgovora s članovima uprave, članovima nadzornog odbora i drugim relevantnim osobama ili

3. davanjem preporuka i mišljenja subjektima nadzora radi poboljšanja njihova poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima su izloženi ili mogu biti izloženi u svom poslovanju.«.

Članak 111.

U članku 277. stavku 2. riječi: »tajnosti podataka« zamjenjuju se riječima: »o čuvanju poslovne tajne«.

Članak 112.

U članku 278. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) U dokumentaciju, izvještaje i podatke iz stavka 1. ovoga članka za mirovinska društva koja upravljaju zatvorenim fondovima uključena su interna izvješća za razdoblja tijekom godine, aktuarska vrednovanja i pretpostavke kada je to primjenjivo, studije o imovini i obvezama, dokaz o usklađenosti s načelima politike ulaganja, dokaz da se doprinosi plaćaju prema planu, izvješća osoba odgovornih za reviziju godišnjih financijskih izvještaja.«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., iza riječi: »očitovanje« dodaju se riječi: »na navedene okolnosti«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Ovlaštena osoba Agencija može provoditi razgovore s osobama iz stavka 2. ovoga članka radi dobivanja informacija potrebnih za obavljanje nadzora i ispunjavanje ciljeva nadzora.«.

Članak 113.

Članak 283. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon obavljenog neposrednog nadzora ovlaštene osobe Agencije sastavljaju zapisnik o obavljenom nadzoru koji se uručuje subjektu nadzora, s detaljnim opisom utvrđenih činjenica, odnosno opisom radnji subjekta nadzora i odgovornih osoba koje su dovele do nedostataka, nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju subjekta nadzora ako su oni utvrđeni u postupku nadzora.

(2) Uprava subjekta nadzora je dužna bez odgode zapisnik o obavljenom nadzoru dostaviti nadzornom odboru.

(3) Na dostavljeni zapisnik subjekt nadzora ima pravo na prigovor u roku od 15 dana od dana primitka istog.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, Agencija može za prigovor odrediti rok kraći od 15 dana, kad je to potrebno u svrhu sprječavanja mogućih značajnih štetnih posljedica za mirovinsko društvo, fond, depozitara, člana fonda, korisnika mirovine ili treće osobe.

(5) Ako u postupku nadzora nisu utvrđene nezakonitosti ili nepravilnosti za koje bi se donosila odgovarajuća nadzorna mjera ili su iste utvrđene, ali su otklonjene do izrade zapisnika, to će se unijeti u zapisnik.

(6) Ako nezakonitosti i/ili nepravilnosti utvrđene zapisnikom iz stavka 1. ovoga članka, za koje bi se donosila odgovarajuća nadzorna mjera, budu otklonjene prije donošenja rješenja kojim se izriče odgovarajuća nadzorna mjera, Agencija će o tome sastaviti dopunu zapisnika.

(7) U slučajevima iz stavka 5. i/ili 6. ovoga članka Agencija će, po isteku roka za prigovor, donijeti rješenje kojim se utvrđuje da je postupak nadzora okončan.

(8) Prije donošenja rješenja iz stavka 7. ovoga članka Agencija može provjeriti postupanje subjekta nadzora te zatražiti dostavu dokumentacije ili drugih dokaza kako bi se utvrdilo jesu li utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućem opsegu.«.

Članak 114.

Naslov iznad članka 284. mijenja se i glasi: »Razlozi prigovora«.

Članak 284. mijenja se i glasi:

»Prigovor protiv zapisnika o obavljenom nadzoru iz članka 283. dopušten je zbog ovih razloga:

1. ako je zapisnik o obavljenom nadzoru sastavljen u nadzoru nad osobom ili subjektom nad kojim Agencija nije nadležna provoditi nadzor ili

2. ako je u zapisniku pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje.«.

Članak 115.

Naslov iznad članka 285. mijenja se i glasi: »Sadržaj prigovora«.

Članak 285. mijenja se i glasi:

»(1) Prigovor na zapisnik iz članka 283. mora sadržavati:

1. navođenje zapisnika na koji se prigovor odnosi

2. izjavu da se navodi iz zapisnika pobijaju u cijelosti ili u određenom dijelu

3. razloge prigovora i

4. druge podatke koje mora sadržavati svaki podnesak, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak.

(2) U prigovoru subjekt nadzora može navesti činjenice iz kojih proizlazi da nedostaci, nezakonitosti i nepravilnosti navedeni u zapisniku ne postoje i predočiti dokaze. Ako se subjekt nadzora u izjavi poziva na isprave, dužan ih je kao dokaze priložiti prigovoru.

(3) Nakon isteka roka za prigovor subjekt nadzora nema pravo navoditi nove činjenice i iznositi nove dokaze.«.

Članak 116.

U članku 286. stavku 1. točki 4. iza riječi: »poslovanju« dodaju se riječi: »te sposobnost subjekta nadzora da identificira i upravlja rizicima«.

Članak 117.

Naslov iznad članka 287. mijenja se i glasi: »Okončanje postupka posrednog nadzora«.

U članku 287. stavku 2. iza riječi: »utvrđenih činjenica« dodaju se riječi: »odnosno opisom nedostataka, nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju subjekta nadzora utvrđenih«.

U stavku 3. riječi: »zapisnik o posrednom nadzoru« zamjenjuju se riječima: »okončanje postupka posrednog nadzora«.

Članak 118.

U članku 288. stavku 1. iza riječi: »Zakonom« dodaju se riječi: »u svrhu zakonitog i urednog poslovanja subjekata nadzora, zaštite interesa članova, korisnika mirovina i zaštite javnog interesa, a u slučaju utvrđenih zakonitosti i nepravilnosti podnijeti odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Kada Agencija utvrdi postojanje osnovane sumnje o počinjenom kaznenom djelu ili prekršaju, podnosi odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu.«.

Članak 119.

Iza članka 288. dodaje se članak 288.a koji glasi:

»Članak 288.a

Agencija je ovlaštena raznim vrstama objava (uputama, smjernicama i sl.) obavještavati određene skupine subjekata nadzora i druge adresate o objašnjenju ili načinu primjene određenih propisa iz njezine nadležnosti ili s njima povezanih općih pravnih akata.«.

Članak 120.

Naslov iznad članka 290. mijenja se i glasi: »Preporuke upravi društva«.

Članak 290. mijenja se i glasi:

»(1) Kada Agencija u okviru nadzora te provjere i procjene financijske stabilnosti i položaja mirovinskog društva, odnosno fondova kojima upravlja, kao i provjere i procjene rizika kojima je mirovinsko društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju, utvrdi slabosti, manjkavosti, nedostatke i nepravilnosti koje nemaju značaj kršenja ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa te drugih zakona kojima se uređuje poslovanje mirovinskih društava i propisa donesenih na temelju istih, ili ako Agencija smatra potrebnim da mirovinsko društvo poduzme radnje i aktivnosti radi poboljšanja poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima je izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju ili poslovanju fondova kojima upravlja, Agencija će izreći preporuke upravi mirovinskog društva.

(2) Preporuke sadrže utvrđene i procijenjene značajne rizike i probleme kojima je mirovinsko društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo, odnosno utvrđene slabosti, manjkavosti, nedostatke i nepravilnosti koje nemaju značaj kršenja propisa ovoga Zakona te smjernice upravi mirovinskog društva radi otklanjanja istih te radi poboljšanja poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima je mirovinsko društvo izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju.

(3) Uprava mirovinskog društva dužna je Agenciji dostaviti plan, rokove i dinamiku postupanja po preporukama Agencije.

(4) Kako bi utvrdila poboljšanje poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima je mirovinsko društvo izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju i u poslovanju fondova kojima upravlja, Agencija može provesti ponovni nadzor nad mirovinskim društvom.«.

Članak 121.

Naslov iznad članka 291. mijenja se i glasi: »Vrste nadzornih mjera«.

Članak 291. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija mirovinskom društvu, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, može odrediti sljedeće nadzorne mjere:

1. opomenu

2. otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti

3. posebne nadzorne mjere

4. ukidanje rješenja kojim je izdano odobrenje za rad za sve ili za pojedine djelatnosti te za upravljanje svim ili pojedinim fondovima.

(2) Agencija će na svojoj mrežnoj stranici javno objaviti podatke o svakoj nadzornoj mjeri izrečenoj prema odredbama ovoga Zakona, uključujući i nepravomoćna rješenja o izricanju nadzornih mjera, a koja su donesena u postupcima nadzora koje provodi Agencija u skladu s odredbama ovoga Zakona, uz naznaku da se radi o nepravomoćnim rješenjima.

(3) Objava iz stavka 2. ovoga članka sadržava najmanje informacije o vrsti i karakteru kršenja odredbi ovoga Zakona ili relevantnih propisa i identitetu osobe kojoj je izrečena nadzorna mjera.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako Agencija smatra da bi objavljivanje identiteta pravnih osoba ili osobnih podataka fizičkih osoba bilo nerazmjerno ili ako bi objavljivanje podataka o nadzornim mjerama ugrozilo stabilnost financijskih tržišta ili istragu u tijeku, bilo štetno za interese članova ili bi uzrokovalo nerazmjernu štetu uključenim stranama, ovisno o okolnostima pojedinačnog slučaja, Agencija može:

1. odgoditi objavu nadzorne mjere do trenutka kada razlozi neobjavljivanja prestanu postojati

2. nadzornu mjeru objaviti na anonimnoj osnovi, ako takvo anonimno objavljivanje osigurava učinkovitu zaštitu osobnih podataka ili

3. ne objaviti nadzornu mjeru.

(5) U slučaju odluke o anonimnoj objavi nadzorne mjere Agencija može objavu relevantnih podataka odgoditi na razuman rok, ako je predviđeno da će razlozi za anonimnu objavu prestati postojati tijekom toga roka.«.

Članak 122.

U članku 292. stavku 1. iza riječi: » fonda,« dodaju se riječi: »te korisnika mirovina« .

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Agencija može mirovinskom društvu izreći opomenu i u slučaju kada tijekom nadzora utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti za koje bi se inače izrekla nadzorna mjera otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti, a koje je mirovinsko društvo do donošenja rješenja otklonilo.«.

U stavku 3. iza riječi: »Opomena Agencije« dodaju se riječi: »iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 123.

U članku 293. stavku 1. iza riječi: »istih« dodaju se riječi: »i zabranu svakog daljnjeg postupanja koje predstavlja povredu navedenih propisa.«.

Članak 124.

U naslovu iznad članka 296. riječ: »Rješenje« zamjenjuje se riječju: Obavijest«.

Stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako Agencija iz izvještaja iz članka 295. ovoga Zakona, priložene dokumentacije i drugih dokaza zaključi da su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene, izdat će obavijest kojom se utvrđuje da su nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene te da je postupak nadzora okončan.«.

U stavku 2. riječi: »donošenja rješenja« zamjenjuju se riječima: »izdavanja obavijesti«.

Članak 125.

Članak 297. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija je ovlaštena mirovinskom društvu, uključujući članove uprave ili nadzornog odbora mirovinskog društva, izreći posebne nadzorne mjere iz stavka 2. ovoga članka u sljedećim slučajevima:

1. ako mirovinsko društvo nije postupilo u skladu s rješenjem kojim Agencija nalaže mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti iz članka 293. ovoga Zakona

2. ako nije uspostavilo, ne provodi ili redovito ne održava organizacijske, tehničke, kadrovske ili druge uvjete za poslovanje propisane člancima 54. do 66. ovoga Zakona ili pravilnika koji te uvjete pobliže uređuju

3. ako je regulatorni kapital mirovinskog društva ispod propisanog minimuma iz članka 19. ovoga Zakona

4. ako mirovinsko društvo koje upravlja zatvorenim fondom s definiranim primanjima nije osiguralo odgovarajuću razinu tehničkih pričuva u skladu s člankom 267. stavkom 1. točkom 1. ovoga Zakona

5. ako mirovinsko društvo koje upravlja zatvorenim fondom s definiranim primanjima nije osiguralo dostatnu i prikladnu imovinu za pokriće tehničkih pričuva u skladu s člankom 267. stavkom 1. točkom 2. ovoga Zakona.

6. ako mirovinsko društvo ne poštuje odredbe o ograničenjima ulaganja fondova kojima upravlja ili o drugim ograničenjima propisanim odredbama ovoga Zakona ili propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

7. u drugim slučajevima kada Agencija utvrdi kršenje odredbi ovoga Zakona i/ili relevantnih propisa, a takva mjera je potrebna kako bi se takvo kršenje obustavilo i/ili uspostavilo zakonito postupanje i/ili osiguralo poštivanje ovoga Zakona i/ili drugih relevantnih propisa.

(2) Ako nastupe okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može rješenjem izreći sljedeće posebne nadzorne mjere:

1. naložiti mirovinskom društvu da poveća regulatorni kapital na razinu predviđenu člankom 19. ovoga Zakona, odnosno da poveća jamstveni kapital na razinu predviđenu člankom 20. ovoga Zakona

2. naložiti nadzornom odboru, odnosno drugom nadležnom tijelu mirovinskog društva da razriješi člana uprave i/ili da imenuje novog člana uprave

3. naložiti mirovinskom društvu da sazove glavnu skupštinu, odnosno skupštinu i predloži odgovarajuća rješenja, kao što su povećanje kapitala, opoziv člana nadzornog odbora i/ili izbor novog člana nadzornog odbora

4. privremeno zabraniti mirovinskom društvu sklapanje poslova s pojedinim svojim dioničarima, odnosno članovima, članovima uprave, nadzornog odbora, prokuristima i društvima koja su s mirovinskim društvom u odnosu uske povezanosti

5. naložiti mirovinskom društvu da uspostavi, provodi ili poboljša organizacijske, tehničke, kadrovske ili druge uvjete za poslovanje propisane člancima 54. do 66. ovoga Zakona ili pravilnika koji te uvjete pobliže uređuju

6. naložiti mirovinskom društvu poboljšanje strategija, politika i procesa upravljanja rizicima

7. naložiti mirovinskom društvu da u daljnjem poslovanju smanjuje rizike koji su povezani s poslovanjem mirovinskog društva ili fonda kojim upravlja

8. naložiti mirovinskom društvu smanjenje troškova poslovanja, uključujući ograničenje plaća i drugih primanja članova uprave, nadzornog odbora, prokurista i radnika mirovinskog društva

9. naložiti nadzornom odboru mirovinskog društva da imenuje odgovarajuće odbore za pojedina područja poslovanja koja su u nadležnosti nadzornog odbora

10. naložiti mirovinskom društvu da promijeni, smanji ili prestane obavljati određenu aktivnost za koju Agencija utvrdi da je prouzročila značajne gubitke ili da predstavlja velik rizik za mirovinsko društvo ili fondove kojima upravlja

11. privremeno zabraniti obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva

12. naložiti mirovinskom društvu da razriješi nositelja ključne funkcije i imenuje novog

13. privremeno zabraniti isplate iz rezerve i dobiti mirovinskog društva članovima mirovinskog društva, članovima uprave, članovima nadzornog odbora, prokuristu ili radnicima mirovinskog društva

14. privremeno zabraniti raspolaganje imovinom mirovinskog fonda

15. naložiti mirovinskom društvu druge razmjerne mjere koje su potrebne da bi ono poslovalo u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih zakona kojima se uređuje poslovanje mirovinskog društva te propisa donesenih na temelju istih.

(3) Agencija će rješenjem iz stavka 2. ovoga članka odrediti primjeren rok za poduzimanje mjera iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Društvo je dužno Agenciji dostaviti izvještaj o provedbi naloženih mjera iz stavka 2. ovoga članka, na koji se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članaka 294. i 295. stavaka 1. do 3. ovoga Zakona.

(5) Ako je donošenje posebnih nadzornih mjera iz ovoga članka Zakona potrebno radi zaštite članova fonda, korisnika mirovina ili javnog interesa, a radi se o mjerama koje se ne mogu odgađati, pri čemu su činjenice na kojima se mjera temelji utvrđene ili su barem učinjene vjerojatnim, Agencija može o istima neposredno riješiti u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravni postupak.«.

Članak 126.

Iza članka 297. dodaje se naslov iznad članka koji glasi: »Pravo stranke na pravni lijek u upravnim stvarima u kojima odlučuje Agencija«.

Članak 298. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv rješenja koja u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti donosi Agencija, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Tužba kojom se pokreće upravni spor protiv rješenja Agencije ne može imati odgodni učinak.«.

Članak 127.

Naslov iznad članka 299. mijenja se i glasi: »Ukidanje zakonitog rješenja kojim je izdano odobrenje za rad za sve ili za pojedine djelatnosti te za upravljanje svim ili pojedinim fondovima«.

Članak 299. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija može donijeti rješenje o ukidanju rješenja o odobrenju za rad mirovinskom društvu za sve ili za pojedine djelatnosti te za upravljanje svim ili pojedinim fondovima:

1. ako je odobrenje za rad izdano na temelju neistinitih, netočnih ili prešućenih podataka ili podataka koji dovode u zabludu, odnosno na koji drugi prijevaran način

2. ako mirovinsko društvo prestane ispunjavati uvjete pod kojima je odobrenje za rad izdano

3. ako Agencija ocijeni da se poslovanje mirovinskog društva ne vodi s pažnjom dobrog stručnjaka i u skladu s dobrom poslovnom praksom

4. ako mirovinsko društvo ne štiti interese članova i korisnika mirovina na odgovarajući način

5. ako je mirovinsko društvo teže ili sustavno kršilo odredbe ovoga Zakona ili propise donesene na temelju ovoga Zakona

6. ako mirovinsko društvo ne održava regulatorni kapital iz članka 19. ovoga Zakona

7. ako mirovinsko društvo ne postupi u skladu s rješenjem kojim Agencija nalaže mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti iz članka 293. ovoga Zakona ili posebne nadzorne mjere iz članka 297. ovoga Zakona

8. ako mirovinsko društvo krši odredbe o pravodobnom i točnom izvješćivanju Agencije, više od dva puta u razdoblju od tri godine, ili ako na drugi način onemogućava nadzor Agencije nad svojim poslovanjem

9. ako mirovinsko društvo obavlja poslove na način koji može pogoršati ili ugroziti njegovu likvidnost ili solventnost ili likvidnost fondova kojima upravlja

10. ako mirovinsko društvo nije organiziralo poslovanje ili ne vodi svoje poslovne knjige ili poslovne knjige fondova kojima upravlja, ili administrativnu i drugu poslovnu dokumentaciju, na način koji u svakom trenutku omogućuje provjeru posluje li mirovinsko društvo u skladu s propisima i pravilima o upravljanju rizicima te upravlja li fondovima u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa koji su na temelju istoga doneseni

11. ako mirovinsko društvo sustavno i/ili teško krši organizacijske, tehničke, kadrovske ili druge uvjete za poslovanje propisane člancima 54. do 66. ovoga Zakona ili pravilnika Agencije koji te uvjete pobliže uređuju

12. ako mirovinsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koje sukladno odredbama članka 12. ovoga Zakona upravlja mirovinskim programom pokrovitelja iz druge države članice, krši odredbe radnog i socijalnog zakonodavstva, koje se odnosi na mirovinske programe u državi članici domaćinu

13. ako mirovinsko društvo iz druge države članice koje sukladno odredbama članka 13. ovoga Zakona upravlja zatvorenim fondom pokrovitelja iz Republike Hrvatske krši odredbe zakonodavstva koje uređuje područje rada i socijalne skrbi, koje se odnosi na mirovinske programe u Republici Hrvatskoj

14. ako mirovinsko društvo ne započne obavljati djelatnost upravljanja fondom u roku od jedne godine od dana izdavanja odobrenja za rad

15. ako se u roku iz članka 28. stavka 2. ovoga Zakona ne podnese prijava za upis u sudski registar

16. ako mirovinsko društvo podnese Agenciji zahtjev za prestankom važenja, odnosno ukidanjem izdanog odobrenja za rad.

(2) Agencija može donijeti rješenje o ukidanju rješenja kojim je izdano odobrenje za rad mirovinskom društvu ako mirovinsko društvo ne zaključi ugovor s depozitarom koji ispunjava uvjete, odnosno zaključi ugovor s depozitarom koji ne ispunjava uvjete iz članka 245. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) O ukidanju rješenja kojim je izdano odobrenje za rad mirovinskom društvu za sve ili za pojedine djelatnosti te za upravljanje svim ili pojedinim fondovima te o razlozima ukidanja rješenja kojim je izdano odobrenje za rad, Agencija mora bez odgode obavijestiti mirovinsko društvo i depozitara, a u slučaju da mirovinsko društvo upravlja zatvorenim fondom u roku od 15 dana i EIOPA-u.

(4) Mirovinsko društvo novi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad, u skladu s odredbama ovoga Zakona, ne može podnijeti prije isteka roka od jedne godine od dana ukidanja odobrenja za rad.

(5) Ovlaštenje Agencije da rješenjem ukine rješenje o odobrenju za rad nije ograničeno rokom.«.

Članak 128.

U članku 300. stavku 1. iza riječi: »fonda« dodaju se riječi: »iz dijela četvrtog ovoga Zakona«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Agencija može davati preporuke upravi depozitara. U tom slučaju se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 290. ovoga Zakona.«.

Članak 129.

U članku 301. stavku 1. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke od 2. do 5. postaju točke od 1. do 4.

U stavku 2. riječi: »točaka 1. do 3.« zamjenjuju se riječima: »točke 1. i 2.«, a broj: »291.« zamjenjuje se brojem: »292.«.

Članak 130.

Naslov iznad članka 304. mijenja se i glasi: »Nadzor mirovinskog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kada upravlja mirovinskim programom pokrovitelja iz druge države članice«.

Članak 304. mijenja se i glasi:

»(1) Nadležno tijelo države članice domaćina provodi kontinuirani nadzor usklađenosti poslovanja mirovinskog društva koje upravlja mirovinskim programom u toj državi članici s odredbama radnog i socijalnog zakonodavstva koje se odnose na mirovinske programe države članice domaćina iz članka 12. stavaka 2. i 5. ovoga Zakona. Ako se nadzorom utvrde određene nepravilnosti, nadležno tijelo države članice domaćina će odmah obavijestiti Agenciju.

(2) Agencija će u suradnji s nadležnim tijelom države članice domaćina poduzeti potrebne mjere kako bi se osiguralo da mirovinsko društvo prestane kršiti odredbe radnog i socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na mirovinske programe.

(3) Ako unatoč mjerama iz stavka 1. ovoga članka poduzetim od strane Agencije u suradnji s nadležnim tijelom države članice domaćina mirovinsko društvo nastavi s kršenjem odredbi radnog i socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na mirovinske programe države članice domaćina, nadležno tijelo države članice domaćina može, nakon što obavijesti Agenciju, poduzeti potrebne mjere za sprječavanje ili kažnjavanje daljnjih nepravilnosti, a ako je to nužno, može i zabraniti mirovinskom društvu da na području njegove države dalje upravlja mirovinskim programom istog pokrovitelja.«.

Članak 131.

Naslov iznad članka 305. mijenja se i glasi: »Nadzor mirovinskog društva sa sjedištem u drugoj državi članici kada upravlja zatvorenim fondom pokrovitelja iz Republike Hrvatske«.

Članak 305. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija kontinuirano provodi nadzor usklađenosti poslovanja mirovinskog društva iz druge države članice koje upravlja zatvorenim fondom pokrovitelja iz Republike Hrvatske s odredbama radnog i socijalnog zakonodavstva koje se odnose na mirovinske programe u Republici Hrvatskoj iz članka 13. stavaka 3., 4. i 5. ovoga Zakona.

(2) Ako se nadzorom utvrde određene nepravilnosti, Agencija će odmah obavijestiti nadležno tijelo matične države članice koje će u suradnji s Agencijom poduzeti potrebne mjere kako bi se osiguralo da mirovinsko društvo prestane kršiti odredbe radnog i socijalnog zakonodavstva koje se odnose na mirovinske programe u Republici Hrvatskoj.

(3) Ako unatoč mjerama iz stavka 2. ovoga članka poduzetim od strane nadležnog tijela matične države članice u suradnji s Agencijom mirovinsko društvo iz druge države članice nastavi s kršenjem odredbi radnog i socijalnog zakonodavstva koje se odnose na mirovinske programe u Republici Hrvatskoj, Agencija će, nakon što obavijesti nadležno tijelo matične države članice, poduzeti potrebne mjere za sprječavanje ili kažnjavanje daljnjih nepravilnosti, a ako je to nužno, može i zabraniti društvu da na području Republike Hrvatske dalje upravlja zatvorenim fondom istog pokrovitelja.

(4) Ako Agencija u slučaju iz stavka 3. ovoga članka mirovinskom društvu iz druge države članice zabrani upravljanje mirovinskim programom pokrovitelja iz Republike Hrvatske, mora o istome obavijestiti mirovinsko društvo i EIOPA-u te navesti detaljne razloge zabrane.«.

Članak 132.

Naziv dijela VII. mijenja se i glasi: »SURADNJA S DRUGIM NADZORNIM TIJELIMA REPUBLIKE HRVATSKE I TIJELIMA EUROPSKE UNIJE«.

Članak 133.

Naslov iznad članka 308. mijenja se i glasi: »Obveza čuvanja poslovne tajne«.

Članak 308. mijenja se i glasi:

»(1) Radnici Agencije, revizori i druge stručne osobe koje rade ili su radile po ovlaštenju Agencije dužni su sve informacije u vezi sa subjektima nadzora koje su saznali tijekom rada za Agenciju čuvati kao povjerljive te ih ne smiju otkriti ni jednoj osobi ili tijelu, osim u sažetom ili skupnom obliku, osiguravajući pritom da nije moguće identificirati pojedinačno mirovinsko društvo ili fond.

(2) Kada zaprimi povjerljive informacije Agencija iste može koristiti samo u sljedeće svrhe:

1. pri provjeri ispunjavanja uvjeta za izdavanje odobrenja za rad na temelju ovoga Zakona

2. pri obavljanju nadzora poslovanja, što uključuje i nadzor nad tehničkim pričuvama, sustavom upravljanja i informiranjem članova

3. pri izricanju nadzornih mjera na temelju odredbi ovoga Zakona

4. radi objavljivanja ključnih pokazatelja uspješnosti za svako pojedinačno mirovinsko društvo i/ili fondu, koji mogu pomoći članovima i korisnicima mirovina u donošenju financijskih odluka u vezi sa svojom mirovinom

5. u prekršajnim postupcima i u postupcima pred upravnim sudom koji se vode protiv rješenja Agencije.

(3) Iznimno od odredaba ovoga članka, Europski parlament ima pravo na provođenje istrage na temelju članka 226. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.«.

Članak 134.

Iza članka 308. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 308.a, 308.b i 308.c koji glase:

»Suradnja nadzornih tijela Republike Hrvatske

Članak 308.a

(1) Agencija i druga nadležna tijela Republike Hrvatske, koja su odgovorna za superviziju i nadzor mirovinskih društava, fondova te kreditnih ili drugih financijskih institucija, dužna su na zahtjev pojedinih nadzornih tijela dostaviti tim tijelima sve podatke o subjektima nadzora potrebne za provođenje postupka supervizije i nadzora nad subjektima nadzora, u postupku izdavanja odobrenja za rad ili drugim postupcima. U tom slučaju razmjena informacija ne smatra se odavanjem poslovne tajne.

(2) Nadzorna tijela dužna su se međusobno obavještavati o nepravilnostima ili drugim okolnostima koje su utvrdila, ako su takva utvrđenja važna za rad drugih nadzornih tijela.

(3) Obveza čuvanja poslovne tajne iz članka 308. ovoga Zakona ne odnosi se na:

1. dostavljanje povjerljivih podataka koji se priopćavaju za potrebe provođenja kaznenog postupka ili postupka koji mu prethodi, a to pisanim putem zatraži ili naloži nadležni sud, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova ako mu je to pisanim putem naložilo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ili to pisanim putem zatraži ovlašteno tijelo iz druge države članice

2. dostavljanje povjerljivih podataka tijelima nadležnim za nadzor nad subjektima u financijskom sektoru i nadzor nad financijskim tržištima

3. dostavljanje povjerljivih podataka tijelima nadležnim za održavanje i zaštitu stabilnosti financijskog sustava

4. dostavljanje povjerljivih podataka tijelima uključenim u postupak likvidacije mirovinskog društva i/ili fonda

5. dostavljanje povjerljivih podataka revizorima zaduženim za reviziju financijskih izvještaja mirovinskog društva i/ili fonda.

(4) Tijela i osobe iz stavka 2. ovoga članka dužni su čuvati dostavljene podatke kao povjerljive u skladu s člankom 308. ovoga Zakona.

Otkrivanje informacija tijelima državne uprave

Članak 308.b

(1) Agencija može povjerljive informacije dostaviti ministarstvu nadležnom za financije, odnosno državnom tijelu ovlaštenom za predlaganje zakona iz područja supervizije kreditnih institucija, financijskih institucija, investicijskih društava i društava za osiguranje, samo za potrebe provođenja nadzora iz svoje nadležnosti, te za provođenje preventivnih i sanacijskih mjera za mirovinska društva koje posluju s poteškoćama.

(2) Radnici i članovi tijela iz stavka 1. ovoga članka dužni su čuvati primljene podatke kao povjerljive u skladu s člankom 308. ovoga Zakona te ih mogu upotrijebiti isključivo u svrhu za koju su dani.

(3) Informacije dobivene u skladu s člankom 308.a i člankom 309. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona, kao i informacije dobivene tijekom obavljanja neposrednog nadzora iz članka 276. stavka 1. ovoga Zakona, Agencija smije priopćiti tijelima iz stavaka 1. ovoga članka samo uz izričitu suglasnost nadležnog tijela koje je informaciju dalo ili nadležnih tijela države članice u kojoj je obavljen neposredni nadzor.

(4) Agencija može povjerljive informacije povezane s bonitetnim nadzorom dostaviti istražnim povjerenstvima Hrvatskog sabora, Državnom uredu za reviziju i drugim istražnim tijelima ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1. tijela su zakonom ovlaštena detaljno pregledati i istražiti djelovanja Agencije u obavljanju nadzora mirovinskih društava i fondova

2. tijelima su povjerljive informacije neophodne u svrhu ispunjenja njihovih zakonskih ovlasti

3. na radnike ili članove tijela primjenjuje se obveza čuvanja poslovne tajne iz članka 308. ovoga Zakona

4. ako su povjerljive informacije dobivene od nadležnih tijela druge države članice, one se ne smiju učiniti dostupnima bez izričite suglasnosti tih nadležnih tijela i mogu se upotrijebiti samo u svrhu za koju su dane.

Europska nadzorna tijela

Članak 308.c

ESMA, EBA i EIOPA tvore Europski sustav financijskih agencija (ESFS) kome pripada i ESBR.«.

Članak 135.

Naslov iznad članka 309. mijenja se i glasi: »Suradnja s nadležnim tijelima iz druge države članice, EIOPA-om i ESRB-om«.

Članak 309. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija će surađivati s nadležnim tijelima država članica pri obavljanju poslova nadzora te radi razmjene informacija i iskustava radi razvijanja međusobne suradnje i najbolje prakse na području radnog i socijalnog zakonodavstva kako bi se spriječilo narušavanje konkurentnosti i stvorili potrebni uvjeti za nesmetano stjecanje članstva u zatvorenim fondovima u državama članicama.

(2) Agencija će surađivati s nadležnim tijelima drugih država članica, koja su odgovorna za superviziju i nadzor mirovinskih društava, fondova te kreditnih ili drugih financijskih institucija, tijelima nadležnim za nadzor nad tijelima uključenim u postupak likvidacije mirovinskog društva i/ili fonda, tijelima nadležnim za nadzor nad revizorima zaduženim za reviziju financijskih izvještaja mirovinskog društva i/ili fonda, tijelima odgovornim za nadzor platnog sustava te neovisnim aktuarima i tijelima nadležnim za nadzor aktuara, kada je to primjenjivo.

(3) Agencija će surađivati s EIOPA-om, ESRB-om, EBA-om i ESMA-om te im dostavlja informacije važne za izvršenje njihovih nadzornih dužnosti.

(4) Razmjena i dostavljanje podataka između Agencije i nadležnih tijela drugih država članica iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ne smatra se odavanjem povjerljivih podataka, a Agencija i tijela iz stavaka 2. i 3. ovoga članka dužni su čuvati primljene podatke kao povjerljive u skladu s člankom 308. ovoga Zakona te ih mogu upotrijebiti isključivo u svrhu za koju su dani.

(5) U svrhu jačanja i zaštite stabilnosti i integriteta financijskog sustava Agencija može, pod uvjetom iz članka 308.a stavka 3. točke 1. ovoga Zakona, razmjenjivati informacije s tijelima nadležnim za provođenje istražnih radnji radi ispitivanja i otkrivanja kršenja odredbi zakona koji uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, a primjenjuju se na pokrovitelja. U tom slučaju razmjena informacija ne smatra se odavanjem poslovne tajne, a Agencija i navedena tijela dužni su čuvati primljene podatke kao povjerljive u skladu s člankom 308. ovoga Zakona te ih mogu upotrijebiti isključivo u svrhu za koju su dani.

(6) U slučaju da tijela nadležna za provođenje istražnih radnji iz stavka 5. ovoga članka obavljaju svoju zadaću uz pomoć osoba koje su zbog svog svojih stručnih kvalifikacija i znanja imenovane u tu svrhu, a nisu zaposlene u javnom sektoru, na njih se na odgovarajući način primjenjuje stavak 5. ovoga članka.

(7) U slučaju razmjene i dostave podatka koji potječe iz druge države članice Agencija iste može priopćiti samo uz izričitu suglasnost tijela koje daje podatke te se podaci mogu upotrijebiti isključivo u svrhu za koju su dani.«.

Članak 136.

Iza članka 309.a dodaju se naslovi iznad članaka i članci 309.b i 309.c koji glase:

»Suradnja s Europskom komisijom i EIOPA-om

Članak 309.b

(1) Agencija će surađivati s Europskom komisijom radi olakšavanja provođenja nadzora nad poslovanjem mirovinskih društava i zatvorenih fondova.

(2) Agencija će surađivati s EIOPA-om radi provedbe Direktive 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1094/2010.

(3) Agencija će obavijestiti EIOPA-u o odredbama zakonodavstva bonitetne prirode, koje su relevantne za područje mirovinskih programa, a koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovoga članka. Navedene informacije Agencija će redovito ažurirati, najmanje svake dvije godine te ako je došlo do izmjena, o istome obavijestiti EIOPA-u.

(4) Agencija je dužna bez odgode pružiti EIOPA-i sve informacije koje su joj potrebne za izvršavanje obveza iz Direktive 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EU) br. 1094/2010, u skladu s člankom 35. te Uredbe.

(5) Agencija će obavijestiti Europsku komisiju i EIOPA-u o svim većim poteškoćama u vezi s primjenom Direktive 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća te će u suradnji s Europskom komisijom i EIOPA-om ispitati te poteškoće što je prije moguće, radi pronalaženja odgovarajućeg rješenja.

(6) Agencija će obavijestiti nadležna tijela država članica i Europsku komisiju o tijelima nadležnim za izdavanje izjava i isprava iz članka 42. stavaka 3. i 5. te članka 55.b stavaka 5. i 6. ovoga Zakona, kao i o tijelima kojima je iste potrebno dostaviti uz zahtjev za odobrenje obavljanja funkcije člana uprave mirovinskog društva, odnosno uz obavijest o imenovanju nositelja ključne funkcije.

(7) Agencija će surađivati s nadležnim tijelima država članica radi razmjene informacije i iskustava radi razvijanja najbolje prakse u vezi s oblikom i sadržajem izvještaja o mirovinskim primanjima iz članka 189.a ovoga Zakona.

Obrada osobnih podataka

Članak 309.c

Agencija i mirovinska društva dužna su u vezi s obradom osobnih podataka u izvršavanju svojih zadaća i obavljanju poslova postupati u skladu s Uredbom (EU) 2016/79.«.

Članak 137.

Članak 311. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj mirovinsko društvo:

1. ako ne poštuje zabranu iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona o izdavanju povlaštenih dionica

2. ako ne osigura jednako postupanje prema svim dioničarima, odnosno imateljima poslovnih udjela te im prizna dodatna prava ili povlastice, ograničava njihova prava ili im nameće dodatne odgovornosti, protivno odredbama članka 9. stavka 3. ovoga Zakona

3. ako protivno odredbama članka 11. stavka 5. ovoga Zakona obavlja druge djelatnosti osim onih navedenih u članku 11. stavku 1. ovoga Zakona

4. ako protivno odredbama članka 16. stavka 1. ovoga Zakona obavlja djelatnosti iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona za koje nije dobilo odobrenje za rad Agencije ili ih nije upisalo u sudski registar

5. ako protivno odredbama članka 16. stavka 2. ovoga Zakona obavlja druge djelatnosti osim onih iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona

6. ako protivno odredbama članka 16. stavka 3. ovoga Zakona obavlja poslove upravljanja UCITS fondovima koji nisu subjekti nadzora Agencije, odnosno nadležnih tijela država članica

7. ako svoju djelatnost obavlja izvan područja Republike Hrvatske ili druge države članice, protivno uvjetima iz članka 16. stavka 4. ovoga Zakona

8. ako za svaki pojedini zatvoreni fond ne osigura da u svakom trenutku raspolaže odgovarajućim sredstvima koje odgovaraju visini preuzetih financijskih obveza proizašlih iz ugovora sklopljenih između mirovinskog društva i člana fonda i/ili trećih osoba, u skladu s člankom 17. ovoga Zakona

9. ako ne održava regulatorni kapital mirovinskog društva na način propisan člankom 19. stavkom 1. ovoga Zakona

10. ako nije bez odgode obavijestilo Agenciju o svakom smanjenju regulatornog kapitala mirovinskog društva ispod razine utvrđene člankom 19. stavkom 1. ovoga Zakona, u skladu s člankom 19. stavkom 2. ovoga Zakona

11. ako ne poveća regulatorni kapital mirovinskog društva na potrebnu razinu u roku koji odredi Agencija, u skladu s člankom 19. stavkom 3. ovoga Zakona

12. ako protivno odredbama članka 20. ovoga Zakona, kada upravlja zatvorenim fondom s definiranim primanjima ne održava kapital sukladno odredbama zakona koji uređuje poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava

13. ako u roku od tri radna dana ne izvijesti Agenciju o svakoj bitnoj promjeni podataka navedenih u zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad i o bitnim činjenicama zbog kojih bi mu u skladu s člankom 299. ovoga Zakona trebalo ukinuti zakonito rješenje kojim je izdano odobrenje za rad, u skladu s člankom 34. stavkom 2. ovoga Zakona

14. ako protivno odredbama članka 35. stavka 1. ovoga Zakona ima ili stekne kontrolu ili dionice ili poslovni udjel u investicijskom društvu, kreditnoj instituciji koja pruža investicijske usluge i obavlja investicijske aktivnosti u skladu s odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala odnosno koja obavlja odgovarajuće usluge u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, društvu za osiguranje, društvu za reosiguranje, društvu za upravljanje UCITS fondovima, društvu za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, drugom mirovinskom društvu (za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima), mirovinskom društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, mirovinskom osiguravajućem društvu, faktoring-društvu ili leasing-društvu

15. ako protivno odredbama članka 35. stavka 2. ovoga Zakona ima ili stekne dionice ili udjele u depozitaru

16. ako je protivno odredbama članka 35. stavka 2. ovoga Zakona poslovanje depozitara i mirovinskog društva organizacijski povezano ili su na tim poslovima zaposlene iste osobe

17. ako protivno odredbama članka 35. stavka 3. ovoga Zakona ima ili stekne dionice ili udjele u osobi na koju je depozitar delegirao poslove iz članka 257. ovoga Zakona

18. ako uloži svoja sredstva u imovinu različitu od one iz članka 37. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona ili ako ne stekne dio ili cjelokupni vlasnički udjel u drugom mirovinskom društvu, u skladu s člankom 38. stavkom 1. ovoga Zakona

19. ako iznos propisanog regulatornog kapitala iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona održava u imovini različitoj od one propisane člankom 37. stavkom 3. ovoga Zakona

20. ako ne obavijesti Agenciju u roku od tri radna dana o posrednom stjecanju imovine koja nije u skladu s člankom 37. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona, u skladu s člankom 37. stavkom 4. ovoga Zakona

21. ako ne uskladi strukturu ulaganja u roku od šest mjeseci od dana stjecanja imovine koja nije u skladu s člankom 37. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona, u skladu s člankom 37. stavkom 4. ovoga Zakona

22. ako stekne vlasnički udio u drugom mirovinskom društvu u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj državi bez prethodnog odobrenja Agencije propisanog člankom 38. stavkom 1. ovoga Zakona

23. ako prije upisa statusne promjene u sudski registar nije dobilo odobrenje Agencije, u skladu s člankom 39. stavkom 1. ovoga Zakona

24. ako nije osiguralo da je novo društvo, nastalo zbog statusne promjene mirovinskog društva, prije upisa statusne promjene u sudski registar od Agencije dobilo odobrenje za rad, u skladu s člankom 39. stavkom 3. ovoga Zakona

25. ako ne osigura da članovi uprave zajedno vode poslove i skupno zastupaju mirovinsko društvo, u skladu s člankom 41. stavkom 6. ovoga Zakona

26. ako funkciju člana uprave mirovinskog društva obavlja osoba koja nije dobila odobrenje Agencije za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva, u skladu s odredbama članka 45. stavka 1. ovoga Zakona

27. ako nije osiguralo da zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona bude podnesen najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedinom članu uprave, u skladu s člankom 45. stavkom 6. ovoga Zakona

28. ako nije osiguralo da novi zahtjev za izdavanje odobrenja za imenovanje i program vođenja poslova mirovinskog društva budu podneseni Agenciji najkasnije u roku od 45 dana od dana prestanka važenja odobrenja, odnosno od primitka odluke o ukidanju odobrenja ili odbijanju izdavanja odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva, u skladu s člankom 45. stavkom 7. ovoga Zakona

29. ako nije osiguralo da novi zahtjev za izdavanje odobrenja za imenovanje i program vođenja poslova mirovinskog društva za mandatno razdoblje budu podneseni Agenciji najkasnije u roku od 45 dana od dana nastanka situacije kada mirovinsko društvo ne ispunjava uvjet o najmanjem potrebnom broju članova uprave u skladu s odredbama ovoga Zakona, u skladu s člankom 45. stavkom 7. ovoga Zakona

30. ako delegira poslove ključnih funkcija na pokrovitelja protivno odredbama članka 55.b stavaka 10. i 11. ovoga Zakona

31. ako ne osigura sustave i mehanizme nadzora koji zorno pokazuju da mirovinsko društvo na dugoročnoj osnovi postupa u skladu s ovim Zakonom i prospektom fonda te koji omogućuju praćenje svih odluka, naloga i transakcija imovinom fonda, u skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom 5. ovoga Zakona

32. ako ne osigura da promidžbeni sadržaji, objave i izvješća članovima fondova budu jasna, točna, da ne navode na pogrešne zaključke i da su u skladu sa zahtjevima Agencije, u skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom 6. ovoga Zakona

33. ako ne dostavi depozitaru preslike svih izvornih isprava vezanih uz transakcije imovinom, i to odmah po sastavljanju tih isprava ili njihovu primitku, te sve ostale isprave i dokumentaciju važnu za obavljanje poslova i izvršavanje dužnosti depozitara predviđenih ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugim relevantnim propisima, u skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom 8. ovoga Zakona

34. ako ne vodi evidencije transakcija s imovinom pojedinog fonda odvojeno od vlastitih evidencija, računa, kao i od evidencija transakcija ostalih fondova, te ih u pravilnim vremenskim razmacima ne usklađuje s evidencijama depozitara, u skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom 9. ovoga Zakona

35. ako ne objavljuje podatke o mirovinskom društvu i fondovima kojima upravlja u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim relevantnim propisima, u skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom 10. ovoga Zakona

36. ako ne podnosi Agenciji redovite izvještaje u skladu s postupkom predviđenim propisima Agencije, u skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom 11. ovoga Zakona

37. ako sklopi ugovor kojemu je cilj umanjivanje ili promjena odgovornosti utvrđenih ovim Zakonom, protivno članku 68. stavku 1. točki 16. ovoga Zakona

38. ako jednog člana uprave ne zaduži za održavanje kontakata s Agencijom radi provedbe izvješćivanja i drugih korespondentnih aktivnosti zahtijevanih odredbama ovoga Zakona, u skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom 17. ovoga Zakona

39. ako ne izdaje depozitaru naloge za ostvarivanje prava povezanih s imovinom fonda, u skladu s člankom 68. točkom 18. ovoga Zakona

40. ako ne osigura procjenu fer vrijednosti imovine i obveza fonda te ispravno utvrđivanje vrijednosti cijene udjela, u skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom 19. ovoga Zakona

41. ako dio prihoda svake godine ne ulaže u osnaživanje financijske pismenosti građana Republike Hrvatske o dobrovoljnoj mirovinskoj štednji, u skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom 21. ovoga Zakona

42. ako obavlja djelatnosti posredovanja u kupnji i prodaji financijskih instrumenata, protivno članku 69. točki 1. ovoga Zakona

43. ako stječe ili otuđuje imovinu fondova kojim upravlja za svoj račun ili račun relevantnih osoba, protivno članku 69. točki 2. ovoga Zakona

44. ako sredstvima fonda kupuje imovinu ili sklapa poslove koji nisu predviđeni ovim Zakonom, protivno članku 69. točki 3. ovoga Zakona

45. ako obavlja transakcije kojima krši odredbe ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te prospekta fonda, uključujući odredbe o ograničenjima ulaganja, protivno članku 69. točki 4. ovoga Zakona

46. ako nenaplatno otuđi imovinu fonda, protivno članku 69. točki 5. ovoga Zakona

47. ako stekne ili otuđi imovinu fondova kojima upravlja po cijeni nepovoljnijoj od njezine fer vrijednosti, protivno članku 69. točki 6. ovoga Zakona

48. ako neposredno ili posredno, istodobno ili s odgodom, dogovori prodaju, kupnju ili prijenos imovine između dva fonda kojima upravlja isto mirovinsko društvo pod uvjetima različitim od tržišnih uvjeta ili uvjetima koji jedan fond stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na drugi, protivno članku 69. točki 7. ovoga Zakona

49. ako preuzme obveze u vezi s imovinom koja u trenutku preuzimanja tih obveza nije vlasništvo fonda, a ne radi se o iznimci iz članka 69. točke 8. podtočaka a) i b), protivno članku 69. točki 8. ovoga Zakona

50. ako ne ostvaruje prava članova fonda prema depozitaru, u skladu s člankom 71. ovoga Zakona

51. ako radi pokrića troškova mirovinskog fonda za mirovinsko društvo zaračunava naknade koje nisu propisane člankom 72. točkama 1. do 3. ovoga Zakona

52. ako uplate na osobne račune i prenesene račune ne knjiži u korist osobnog računa na ime člana fonda, u skladu s člankom 105. stavkom 1. ovoga Zakona

53. ako prilikom utvrđivanja neto vrijednosti imovine fonda odnosno cijene udjela ne utvrdi vrijednost imovine fonda te svih obveza, u skladu s člankom 106. stavkom 1. ovoga Zakona

54. ako u pogledu utvrđivanja neto vrijednosti imovine fonda i cijene udjela fonda ne postupa u skladu s pravilnikom iz članka 107. stavka 4. ovoga Zakona

55. ako uplate na osobne račune i prenesene račune ne preračunava u udjele svakodnevno u skladu s cijenom udjela na taj datum, u skladu s člankom 108. stavkom 1. ovoga Zakona

56. ako početnu cijenu udjela fonda ne utvrdi prospektom fonda, u skladu s člankom 108. stavkom 2. ovoga Zakona

57. ako protivno odredbi članka 109. stavka 1. ovoga Zakona neto vrijednost imovine mirovinskog fonda ne izračunava za svaki dan, u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona

58. ako ne usvoji računovodstvene politike, odnosno metodologije vrednovanja za svaki fond kojim upravlja, prilikom njegova osnivanja, i bez odgode ih ne dostavi depozitaru fonda, u skladu s člankom 110. stavkom 2. ovoga Zakona

59. ako iz imovine fonda plaća naknade, troškove, provizije i pristojbe koje nisu propisane člankom 111. stavkom. 1. točkama 1. do 4. ovoga Zakona

60. ako ne iskazuje ukupan iznos troškova iz članka 111. stavka 1. ovoga Zakona kao pokazatelj ukupnih troškova i ne objavljuje ga u revidiranim godišnjim izvještajima, u skladu s člankom 111. stavkom 2. ovoga Zakona

61. ako potraživanja za naknadu troškova i naknada nastalih u vezi sa zaključivanjem pravnih poslova za zajednički račun članova fonda ne podmiri isključivo iz imovine fonda, nego za iste tereti članove fonda izravno, protivno odredbi članka 112. stavka 4. ovoga Zakona

62. ako po nastupanju slučaja iz članka 117. stavka 1. ovoga Zakona ne vrati uplatitelju uplaćeni iznos umanjen za ulaznu naknadu te naknade koje terete imovinu fonda, sve korigirano za ostvareni prinos fonda, u skladu s člankom 117. stavkom 2. ovoga Zakona

63. ako ne vrati sredstva s osobnog računa člana fonda koji je u vezi s uvjetima i načinom dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje doveden u zabludu od strane mirovinskog društva ili osoba koje s mirovinskim društvom imaju sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji za ponudu mirovinskih programa fondova, a član fonda je obavijestio mirovinsko društvo o takvoj zabludi u roku od 30 dana od dana prve uplate na osobni račun u fondu i u tom roku izjavio raskid ugovora, odnosno zatražio povrat sredstava, u skladu s člankom 117. stavkom 3. ovoga Zakona

64. ako po nastupanju slučaja iz članka 117. stavka 3. ovoga Zakona ne vrati članu fonda sredstva s osobnog računa člana fonda na način da je razlika između uplate člana i cijene udjela na osobnom računu člana na dan isplate prihod odnosno obveza mirovinskog društva, u skladu s člankom 117. stavkom 4. ovoga Zakona

65. ako ne izvrši isplatu iz članka 117. stavaka 2. i 4. ovoga Zakona u roku od sedam dana od dana primitka izjave o raskidu iz članka 117. stavka 1. ovoga Zakona odnosno izjave ili uredno dokumentiranog zahtjeva za povratom sredstava iz članka 117. stavka 3. ovoga Zakona, u skladu s člankom 117. stavkom 5. ovoga Zakona.

66. ako ne prenese iznos na računu člana fonda u mirovinsko osiguravajuće društvo po izboru člana fonda, u slučaju da se član fonda po ostvarivanju prava na mirovinu odlučio da mu mirovinu isplaćuje mirovinsko osiguravajuće društvo, u skladu s člankom 125. stavkom 1. ovoga Zakona.

67. ako po ostvarivanju uvjeta iz članka 123. stavka 1. ovoga Zakona ne izvrši isplatu dijela mirovine u obliku jednokratne isplate u visini od najviše 30% iznosa na računu člana fonda, kako je propisano člankom 127. stavkom 1. ovoga Zakona

68. ako radniku na odlasku na zahtjev ne izvrši jednokratnu isplatu prikupljenih i kapitaliziranih sredstava na njegovu osobnom računu, u skladu s člankom 127. stavkom 2. ovoga Zakona

69. ako članu fonda koji ispunjava uvjet iz članka 123. stavka 1. ovoga Zakona, neovisno o vrijednosti imovine na njegovom osobnom računu istekom ugovorenog roka iz ugovora iz članka 115. ovoga Zakona, ne izvrši isplatu zatraženog iznosa u visini od najviše 30% iznosa na računu člana fonda, na temelju pisanog zahtjeva člana, jednokratno u punom iznosu, u skladu s člankom 128. ovoga Zakona

70. ako obustavu zatvaranja osobnih računa, uplata na osobni račun članova u fondu te prijenosa računa člana fonda u drugi fond bez odgode ne prijavi Agenciji i nadležnim tijelima matične države članice te nadležnim tijelima svih država u kojima se nude mirovinski programi, u skladu s člankom 134. stavkom 4. ovoga Zakona

71. ako ne obavijesti Agenciju o tome kojim je sve nadležnim tijelima podnijelo prijavu obustave zatvaranja osobnih računa članova, uplata na osobni račun te prijenosa računa člana fonda, u skladu s člankom 134. stavkom 4. ovoga Zakona

72. ako na svojim mrežnim stranicama ne objavi svaku obustavu zatvaranja osobnih računa, uplata na osobne račune članova u fondu te prijenosa računa člana fonda u drugi fond, za cijelo vrijeme trajanja obustave i ne obavijesti članove fonda, u skladu s člankom 134. stavkom 5. ovoga Zakona

73. ako nastavak poslovanja fonda bez odgode ne prijavi Agenciji, ne objavi na mrežnim stranicama mirovinskog društva i ne obavijesti članove fonda, u skladu s člankom 134. stavkom 8. ovoga Zakona

74. ako Ministarstvu financija ne omogući uvid u poslovne knjige i operativne evidencije te ne dostavlja sve podatke i obavijesti potrebne radi provjere zahtjeva za odobrenje državnih poticajnih sredstava, upisa državnih poticajnih sredstava na osobne račune članova fondova, kao i ostale podatke potrebne za nadzor zakonitog utvrđivanja i korištenja državnih poticajnih sredstava, u skladu s člankom 135. stavkom 6. ovoga Zakona

75. ako do 1. listopada tekuće godine ne izradi i Ministarstvu financija ne podnese obrazloženi plan zahtjeva za dodjelu državnih poticajnih sredstava u sljedećoj kalendarskoj godini, u skladu s člankom 136. stavkom 1. ovoga Zakona

76. ako do 1. ožujka tekuće godine ne podnese Ministarstvu financija skupno za sve članove fonda pisani zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava za prethodnu godinu, u skladu s člankom 137. stavkom 1. ovoga Zakona

77. ako primljeni iznos državnih poticajnih sredstava ne evidentira u poslovnim knjigama i ne upiše ga na osobne račune članova fonda u roku od osam radnih dana od primitka iznosa, u skladu s člankom 137. stavkom 3. ovoga Zakona

78. ako državna poticajna sredstva ne vodi na osobnom računu člana fonda na način da se u svakom trenutku može utvrditi njihov iznos, u skladu s člankom 139. ovoga Zakona

79. ako se imovina fonda sastoji od imovine različite od one iz članka 155. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona

80. ako imovina iz članka 155. stavka 1. od koje se sastoji imovina fonda ne ispunjava uvjete iz članka 155. stavka 1. ovoga Zakona i/ili iz pravilnika iz članka 155. stavka 3. ovoga Zakona

81. ako ulaže imovinu fonda protivno ograničenjima ulaganja iz članka 156. stavka 1. točaka 1. – 16. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 164. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

82. ako protivno odredbi članka 157. ovoga Zakona koristi tehnike i instrumente vezane uz prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca u drugu svrhu od one propisane člankom 157. ovoga Zakona

83. ako fond, zajedno s drugim fondovima kojima upravlja isto mirovinsko društvo, ulaže u imovinu iz članka 158. stavka 1. ovoga Zakona protivno ograničenjima ulaganja iz članka 158. stavka 1. ovoga Zakona, a mirovinsko društvo ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 164. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

84. ako za račun otvorenog fonda pozajmi novčana sredstva od trećih osoba u ukupnom iznosu većem od 5% neto vrijednosti imovine fonda, i to učini na rok duži od tri mjeseca, protivno odredbama članka 159. stavka 1. ovoga Zakona

85. ako za račun otvorenog fonda pozajmi novčana sredstva od trećih osoba u ukupnom iznosu manjem od 5% neto vrijednosti imovine fonda, i to ne učini putem repo poslova i transakcija prodaje i ponovne kupnje i/ili predmetne transakcije sklopi na rok duži od tri mjeseca, protivno odredbama članka 159. stavka 1. ovoga Zakona

86. ako za račun zatvorenog fonda pozajmi novčana sredstva od trećih osoba u ukupnom iznosu većem od 5% neto vrijednosti imovine fonda i/ili isto učini na rok duži od tri mjeseca, protivno odredbama članka 159. stavka 3. ovoga Zakona

87. ako za račun zatvorenog fonda pozajmi novčana sredstva od trećih osoba u ukupnom iznosu manjem od 5% neto vrijednosti imovine fonda, i to ne učini u svrhu osiguravanja likvidnosti i/ili predmetne transakcije sklopi na rok duži od tri mjeseca, protivno odredbama članka 159. stavka 3. ovoga Zakona

88. ako više od 5% neto vrijednosti imovine otvorenog fonda pozajmi trećim osobama, protivno odredbama članka 159. stavka 2. ovoga Zakona

89. ako više od 50% svakog pojedinog ulaganja pozajmi trećim osobama, protivno odredbama članka 159. stavka 2. ovoga Zakona

90. ako imovinu otvorenog fonda pozajmi bez pisanog ugovora ili izvan organiziranih sustava za pozajmljivanje vrijednosnih papira koji djeluju u sklopu sustava za poravnanje i namiru, protivno odredbama članka 159. stavka 2. ovoga Zakona

91. ako financijske izvedenice ne koristi u svoje ime i za račun fonda u svrhu zaštite imovine mirovinskog fonda i/ili smanjenja rizika ulaganja ili efikasnog upravljanja imovinom i obvezama fonda, u skladu s člankom 160. stavkom 1. ovoga Zakona

92. ako prilikom ugovaranja financijskih izvedenica ne poštuje ograničenja iz članka 160. stavka 2. ovoga Zakona

93. ako ulaže imovinu fonda u imovinu koja je po zakonu neotuđiva ili koja je opterećena, odnosno založena ili fiducijarno prenesena radi osiguranja kakve tražbine, protivno odredbama članka 163. točke 1. ovoga Zakona

94. ako ulaže u vrijednosne papire izdane od depozitara fonda, bilo kojeg dioničara, odnosno vlasnika udjela mirovinskog društva, ili bilo koje osobe koja je povezana osoba s prethodno navedenim osobama, protivno odredbama članka 163. točke 2. ovoga Zakona

95. ako ulaže imovinu fonda u vrijednosne papire izdane od depozitara fonda, bilo kojeg dioničara, odnosno vlasnika udjela mirovinskog društva, ili bilo koje osobe koja je povezana osoba s prethodno navedenim osobama, protivno odredbama članka 163. točke 2. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 164. stavaka 2. ili 3. ovoga Zakona

96. ako mirovinsko društvo ne uskladi ulaganja fonda odmah po saznanju za prekoračenje ograničenja iz članaka 156. do 163. ovoga Zakona, koja su posljedica transakcije koju je sklopilo mirovinsko društvo, a kojom su se u trenutku njezina sklapanja prekoračila navedena ograničenja ili dodatno povećala prekoračenja ulaganja, a koja nisu obuhvaćena člankom 167. stavkom 2. ovoga članka, protivno odredbama članka 167. stavka 4. ovoga Zakona

97. ako u svoje ime i za račun fonda ugovara transakcije s članovima uprave ili nadzornog odbora mirovinskog društva, protivno odredbama članka 165. stavka 1. ovoga Zakona

98. ako ne vodi evidenciju o transakcijama ugovorenima za račun fonda u kojima su suprotne strane dioničari, odnosno vlasnici udjela mirovinskog društva, depozitar fonda, pokrovitelj zatvorenog fonda ili bilo koja druga osoba koja je povezana s navedenim pravnim ili fizičkim osobama, u skladu s člankom 165. stavkom 2. ovoga Zakona

99. ako daje zajam ili jamstva iz imovine fonda bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, protivno odredbama članka 165. stavka 4. ovoga Zakona

100. ako ne izračuna omjer zamjene udjela u fondu prenositelju za udjele u fondu preuzimatelju, u skladu s člankom 209. stavkom 2. ovoga Zakona

101. ako ne izračuna omjer zamjene pripadajućih udjela u fondovima na koje se dijeli fond, u skladu s člankom 211. stavkom 2. ovoga Zakona

102. ako u roku od osam dana po primitku suglasnosti Agencije za preoblikovanje ne dostavi obavijest članovima fonda o svim radnjama i okolnostima preoblikovanja, koja sadrži elemente iz članka 214. stavka 2. ovoga Zakona, kako bi članovi mogli procijeniti posljedice koje će preoblikovanje imati na njihovu imovinu u fondu u skladu s člankom 214. stavkom 1. ovoga Zakona

103. ako članovima fonda ne omogući prelazak u drugi fond bez plaćanja izlazne naknade u razdoblju od dva mjeseca od dana dostave obavijesti o preoblikovanju iz članka 214. stavka 2. ovoga Zakona, u skladu s člankom 215. stavkom 1. ovoga Zakona

104. ako prije provođenja postupka pripajanja mirovinsko društvo za upravljanje fondom prenositeljem nije dobilo odobrenje Agencije za pripajanje, u skladu s člankom 217. stavkom 1. ovoga Zakona

105. fonda prenositelja ako ne izradi nacrt pripajanja sa sadržajem i formom propisanim člankom 219. stavkom 2. ovoga Zakona, u skladu s člankom 219. stavkom 1. ovoga Zakona

106. fonda preuzimatelja ako ne izradi nacrt pripajanja sa sadržajem i formom propisanim člankom 219. stavkom 2. ovoga Zakona, u skladu s člankom 219. stavkom 1. ovoga Zakona

107. ako protivno članku 220 stavku 3. ovoga Zakona naplaćuje troškove povezane s izradom mišljenja depozitara o pripajanju iz imovine fondova koji sudjeluju u postupku pripajanja

108. fonda prenositelja ako ne obavijesti sve članove fonda prenositelja o svim radnjama i okolnostima pripajanja koja sadrži elemente iz članka 221. stavka 2. ovoga Zakona, kako bi članovi mogli procijeniti posljedice koje će pripajanje imati na njihovu imovinu u fondu prenositelju u skladu s člankom 221. stavkom 1. ovoga Zakona

109. prenositelj, ako članovima ne dostavi obavijesti o pripajanju nakon što mu Agencija izda odobrenje za pripajanje, ali najmanje 30 dana prije zabrane daljnjeg pristupa novih članova fondu prenositelju i fondu preuzimatelju, u skladu s člankom 221. stavkom 3. ovoga Zakona

110. ako u postupku pripajanja ne omogući članovima fonda prenositelja i fonda preuzimatelja prelazak u fond bez naplate naknade za izlaz u roku iz članka 221. stavka 3. ovoga Zakona te u roku od dva mjeseca nakon izvršenog pripajanja, u skladu s člankom 221. stavkom 4. ovoga Zakona

111. ako naplaćuje troškove revizije iz imovine fondova koji sudjeluju u postupku pripajanja, protivno odredbi članka 223. stavka 6. ovoga Zakona

112. prenositelj, ako provede prijenos imovine i obveza te zamjenu udjela prilikom pripajanja, a da revizor prethodno nije izdao pozitivno mišljenje o pripajanju, protivno odredbama članka 225. stavka 6. ovoga Zakona

113. preuzimatelj ako provede prijenos imovine i obveza te zamjenu udjela prilikom pripajanja, a da revizor prethodno nije izdao pozitivno mišljenje o pripajanju, protivno odredbama članka 225. stavka 6. ovoga Zakona

114. ako po primitku suglasnosti Agencije, u roku propisanom člankom 235. stavkom 3. ovoga Zakona, ne dostavi članovima fonda obavijest o svim radnjama i okolnostima podjele, koja sadrži elemente iz članka 235. stavka 2. ovoga Zakona, kako bi članovi mogli procijeniti posljedice koje će preoblikovanje imati na njihovu imovinu u fondu u skladu s člankom 235. stavkom 1. ovoga Zakona

115. ako članu fonda koji sudjeluje u podjeli nije omogućen prelazak u fond kojim upravlja neko drugo mirovinsko društvo bez naplate naknade za izlaz u razdoblju od dva mjeseca od dana dostave obavijesti o podjeli, u skladu s člankom 235. stavkom 4. ovoga Zakona

116. ako mirovinsko društvo koje upravlja fondom koji sudjeluje u statusnoj promjeni podjele provede podjelu, odnosno izvrši prijenos imovine te zamjenu udjela, ako revizor prethodno nije izdao pozitivno mišljenje o podjeli, protivno članku 239. stavku 1. ovoga Zakona

117. ako izabere ili promijeni depozitara bez odobrenja Agencije, protivno odredbama članka 246. stavka 1. ovoga Zakona

118. ako u slučaju otvaranja postupka stečaja ili pokretanja postupka likvidacije nad depozitarom odmah ne dostavi obavijest depozitaru o raskidu ili otkazu ugovora i o tome ne obavijesti Agenciju, u skladu s člankom 264. stavkom 1. točkom 1. ovoga Zakona

119. ako u slučaju otvaranja stečaja ili likvidacije nad depozitarom ne zatraži odobrenje Agencije na izbor novog depozitara, u roku iz članka 264. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona

120. ako na području Republike Hrvatske nudi mirovinski program zatvorenog fonda s definiranim primanjima protivno odredbama članka 266. stavka 2. ovoga Zakona

121. koje upravlja zatvorenim fondom s definiranim primanjima, ako nije osiguralo da za zatvoreni fond s definiranim primanjima u svakom trenutku raspolaže odgovarajućom razinom sredstava (tehničkih pričuva) koje odgovaraju visini preuzetih financijskih obveza proizašlih iz postojećih ugovora o članstvu, uzimajući u obzir sve zatvorene fondove s definiranim primanjima kojima upravlja, u skladu s člankom 267. stavkom 1. točkom 1. ovoga Zakona

122. koje upravlja zatvorenim fondom s definiranim primanjima, ako nema dostatnu i prikladnu imovinu za pokriće tehničkih pričuva iz točke 1. ovoga stavka, uzimajući u obzir sve zatvorene fondove s definiranim primanjima kojima upravlja, u skladu s člankom 267. stavkom 1. točkom 2. ovoga Zakona

123. ako izračun tehničkih pričuva zatvorenog fonda s definiranim primanjima nije izrađen na način propisan člankom 268. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona

124. ako imovinu za pokriće tehničkih pričuva zatvorenog fonda s definiranim primanjima ulaže protivno ograničenjima iz članka 269. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona

125. ako za zatvoreni fond s definiranim primanjima koji ne ispunjava uvjete iz članka 267. stavka 1. ovoga Zakona ne usvoji konkretan i ostvariv plan oporavka, koji ispunjava uvjete iz članka 270. stavka 2. ovoga Zakona, u skladu s člankom 270. stavkom 1. ovoga Zakona

126. koje upravlja zatvorenim fondom s definiranim primanjima koji pokriva biometričke rizike i/ili jamči investicijske rezultate ili određenu razinu primanja, ako nije osiguralo da za taj fond stalno raspolaže i dodatnom imovinom odnosno dodatnim kapitalom, koji mora ispunjavati uvjete iz članka 271. stavka 2. ovoga Zakona, u skladu s člankom 271. stavkom 1. ovoga Zakona

127. ako na zahtjev Agencije ne dostavi ili ne učini dostupnim dokumentaciju, izvještaje ili podatke o svim okolnostima potrebnima za nadzor ili izvršavanje drugih ovlasti i mjera Agencije, u skladu s člankom 278. stavkom 1. ovoga Zakona

128. ako kao subjekt nadzora Agencije iz članka 275. stavka 6. točke 1. ovoga Zakona ne omogući Agenciji obavljanje nadzora, u skladu s člankom 275. stavcima 1. do 5. ovoga Zakona, na način da protivno člancima 280. do 282. ovoga Zakona ovlaštenoj osobi Agencije na traženje ne uruči svu traženu dokumentaciju i podatke iz članka 280. stavka 3. ili članka 282. stavka 2. ovoga Zakona

129. ako ne osigura uvjete za obavljanje nadzora u skladu s člankom 281. ovoga Zakona

130. ako ne osigura uvjete za pregled informacijskog sustava u skladu s člankom 282. stavkom 1. ovoga Zakona

131. ako unutar roka koji je odredila Agencija, Agenciji ne dostavi izvještaj o provedbi naloženih mjera iz članka 297. stavka 2. ovoga Zakona, u skladu s člankom 297. stavkom 4. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba mirovinskog društva.«.

Članak 138.

Članak 312. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj mirovinsko društvo:

1. ako ne ishodi od Agencije odobrenje za rad mirovinskog društva prije upisa mirovinskog društva u sudski registar, u skladu s člankom 21. stavkom 1. ovoga Zakona

2. ako ne ishodi od Agencije odobrenje za rad mirovinskog društva prije upisa promjene djelatnosti društva u sudski registar, u skladu s člankom 21. stavkom 4. ovoga Zakona

3. ako o održanim sastancima ili sjednicama tijela mirovinskog društva ne vodi zapisnik u skladu s člankom 40. stavkom 2. ovoga Zakona

4. ako mirovinsko društvo, odnosno članovi njegove uprave i nadzornog odbora, prokuristi i radnici postupe protivno odredbama članka 53. stavka 1. točaka 1. – 5. ovoga Zakona

5. ako mirovinsko društvo, odnosno članovi njegove uprave i nadzornog odbora, prokuristi i radnici postupe tako da im interesi članova fondova nisu prioritet i svoje interese ili interese povezanih osoba stavljaju ispred interesa članova fondova te integriteta tržišta kapitala, protivno odredbama članka 53. stavka 2. ovoga Zakona

6. ako nije uspostavilo i ne provodi dobar i razborit sustav upravljanja koji osigurava upravljanje poslovima pažnjom dobrog stručnjaka, razmjerno vrsti, opsegu i složenosti poslovanja, te nije obuhvatilo učinkovite i primjerene politike, mjere, evidencije i postupke iz članka 54. stavka 1. ovoga Zakona ili pravilnika iz članka 67. ovoga Zakona

7. ako nije ustrojilo ključne funkcije u skladu s člankom 55.b stavkom 1. ovoga Zakona

8. ako ne uspostavi i ne provodi primjerene politike i postupke kako bi osiguralo da posluje u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, kao i s drugim relevantnim propisima, te ne osigura da članovi uprave i druge relevantne osobe postupaju u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te internim aktima mirovinskog društva, u skladu s člankom 56. stavkom 2. ovoga Zakona

9. ako redovito ne ažurira, ne procjenjuje i ne nadzire politike i postupke kako bi osiguralo da posluje u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, kao i s drugim relevantnim propisima, te ne osigura da članovi uprave i druge relevantne osobe postupaju u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te internim aktima mirovinskog društva, u skladu s člankom 56. stavkom 2. ovoga Zakona

10. ako nije ustrojilo trajnu i učinkovitu funkciju usklađenosti, u skladu s člankom 56.a stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

11. ako ne ustroji funkciju interne revizije u skladu s člankom 57. stavkom 1. ovoga Zakona

12. ako ne uspostavi sveobuhvatan i učinkovit sustav upravljanja rizicima za mirovinsko društvo i fondove kojima upravlja, uključujući i upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma, u skladu s člankom 58. stavkom 1. ovoga Zakona

13. ako nije ustrojilo trajnu, učinkovitu i neovisnu funkciju upravljanja rizicima, razmjerno veličini i organizacijskom ustroju mirovinskog društva, kao i vrsti, opsegu i složenosti poslovanja, u skladu s člankom 58.a stavkom 1. i pravilnikom iz članka 67. ovoga Zakona

14. ako ne provodi i ne dokumentira vlastitu procjenu rizika za mirovinsko društvo i zatvorene fondove kojima upravlja, u skladu s člankom 58.b stavkom 1. ovoga Zakona

15. ako nije organiziralo svoje poslovanje na način koji osigurava kontinuirani investicijski proces, u skladu s odredbama članka 59. stavka 1. ovoga Zakona

16. ako za svaku vrstu imovine koja je značajna po udjelu u imovini, rizičnosti i/ili operativnim zahtjevima nije osiguralo adekvatan broj radnika zaduženih za ulaganje, trgovanje, analizu i upravljanje rizicima konkretnom vrste imovine te opseg zaduženja pojedinog radnika nije primjeren, u skladu s člankom 59. stavkom 2. ovoga Zakona

17. ako u odnosu na svaku vrstu imovine nije osiguralo poznavanje prirode investicije, izdavatelja, specifičnosti vezanih za trgovanje, pravnih propisa te rizika koji proizlaze iz toga, u skladu s člankom 59. stavkom 3. ovoga Zakona

18. ako ne ustroji interno tijelo koje donosi odluke vezane uz korporativno upravljanje i odnose s izdavateljima financijski instrumenti kojih su imatelji fondovi kojima mirovinsko društvo upravlja, a koje se mora sastojati od osoba s odgovarajućim znanjem iz područja korporativnog upravljanja, skladu s člankom 60. stavkom 1. ovoga Zakona

19. ako ne organizira poslovanje na način da svodi rizik sukoba interesa na najmanju moguću mjeru, u skladu s člankom 55. stavkom 1. ovoga Zakona

20. ako nije, razmjerno vrsti, opsegu i složenosti poslovanja, uspostavilo i ne provodi učinkovite politike upravljanja sukobima interesa, u skladu s člankom 55. stavkom 4. ovoga Zakona

21. ako razmjerno vrsti, opsegu i složenosti poslovanja redovito ne ažurira i ne nadzire učinkovite politike upravljanja sukobima interesa, u skladu s člankom 55. stavkom 4. ovoga Zakona

22. ako nije uspostavilo i ne provodi politike o transakcijama relevantnih osoba i osoba koje su s njima u srodstvu s financijskim instrumentima u koje ulažu fondovi kojima upravlja mirovinsko društvo radi sprječavanja sukoba interesa, u skladu s člankom 55. stavkom 5. ovoga Zakona

23. ako redovito ne ažurira politike o transakcijama relevantnih osoba i osoba koje su s njima u srodstvu s financijskim instrumentima u koje ulažu fondovi kojima upravlja mirovinsko društvo radi sprječavanja sukoba interesa, u skladu s člankom 55. stavkom 5. ovoga Zakona

24. ako nije poduzelo sve primjerene mjere potrebne da bi se osiguralo njegovo neprekidno i redovito poslovanje, u skladu s člankom 61. stavkom 1. ovoga Zakona

25. ako nije propisalo ili ne implementira jasne i razumne politike primitaka u skladu s člankom 62. stavkom 1. ovoga Zakona

26. ako uprava mirovinskog društva ne usvoji i najmanje jednom u tri godine ne preispita opća načela politike primitaka, u skladu s člankom 62. stavkom 10. ovoga Zakona

27. ako najmanje jednom godišnje interno ne revidira primjenu politike primitaka, u skladu s člankom 62. stavkom 11. ovoga Zakona

28. ako daje varijabilne primitke protivno članku 62. stavku 13. ovoga Zakona

29. ako u godišnjim financijskim izvještajima mirovinskog društva ne objavi podatke iz članka 62. stavka 16. ovoga Zakona

30. ako ne organizira poslovanje i ne vodi ažurno poslovnu dokumentaciju i druge administrativne ili poslovne evidencije na način koji omogućuje da se u svakom trenutku može provjeriti tijek pojedinog posla koji je izvršilo za svoj račun ili račun pojedinog fonda, u skladu s odredbama članka 63. stavka 3. ovoga Zakona

31. ako ne uspostavi i ne ostvaruje primjerene postupke za rješavanje pritužbi članova fonda, u skladu s člankom 64. točkama 1. i 3. ovoga Zakona

32. ako ne omogući ulagateljima podnošenje pritužbi na službenom jeziku države u kojoj se nudi mirovinski program zatvorenog fonda, u skladu s člankom 64. stavkom 2. ovoga Zakona

33. ako ne vodi evidenciju o svim pritužbama članova fonda i poduzetim mjerama, u skladu s rokom iz članka 64. točke 4. ovoga Zakona

34. ako ne čuva dokumentaciju o svim pritužbama članova fonda i poduzetim mjerama, u skladu s rokom iz članka 64. točke 4. ovoga Zakona

35. ako ne izrađuje ili ne dostavlja izvještaje mirovinskog društva Agenciji u rokovima ili na način propisan pravilnikom iz članka 73. stavka 2. ovoga Zakona, odnosno pravilnikom iz članka 73. stavka 4. ovoga Zakona

36. ako za pružanje revizorskih usluga sklopi ugovor s revizorom koji ne ispunjava uvjete iz članka 74. stavaka 4., 5. i 6. ovoga Zakona, protivno članku 74. stavku 3. ovoga Zakona

37. ako ne dostavi Agenciji revizorski izvještaj o obavljenoj zakonskoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, uključujući godišnje izvješće i financijske izvještaje iz članka 73. stavka 2. ovoga Zakona, u roku iz članka 74. stavka 8. ovoga Zakona

38. ako nije ponovo izradilo godišnje financijske izvještaje, osiguralo obavljanje zakonske revizije tih izvještaja te revizorskog izvještaja, uključujući i relevantne financijske izvještaje, i dostavilo Agenciji u roku koji je ona odredila svojim rješenjem, sukladno članku 75. stavcima 4. i 5. ovoga Zakona

39. ako objavi godišnje financijske izvještaje koji su odbijeni odnosno odbačeni te ako ne osigura da godišnji financijski izvještaji, koji su odbijeni odnosno odbačeni, ne budu javno objavljeni i ako ne osigura da se iz javne objave povuku već objavljeni godišnji financijski izvještaji koji su odbijeni odnosno odbačeni, protivno članku 75. stavcima 8. i 9. ovoga Zakona

40. ako protivno odredbama članka 76. stavka 1. ovoga Zakona poslove koje je dužno obavljati delegira trećim osobama bez odobrenja Agencije

41. ako ne utvrdi ili ne implementira interne politike i procedure u skladu s odredbama članka 78. stavka 2. ovoga Zakona

42. ako sazna za stjecanje ili otuđenje kvalificiranog udjela u društvu kojim neka osoba prelazi ili pada ispod praga od 10%, 20%, 30% ili 50%, a o tome bez odgode ne obavijesti Agenciju, u skladu s odredbama članka 84. stavka 6. ovoga Zakona

43. ako jednom godišnje, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine, Agenciji ne dostavi popis svih dioničara ili imatelja poslovnih udjela, kao i imatelja kvalificiranih udjela s veličinom pojedinih udjela, sa stanjem na dan 1. siječnja tekuće godine, u skladu s odredbama članka 84. stavka 7. ovoga Zakona

44. preuzimatelj, ako preuzme poslove upravljanja fondom bez odobrenja Agencije, protivno članku 87. stavku 2. ovoga Zakona

45. prenositelj i preuzimatelj, ako zajednički javno ne objave informaciju o prijenosu poslova upravljanja u roku iz članka 90. stavka 1. ovoga Zakona

46. prenositelj i preuzimatelj, ako ne obavijeste sve članove fondova kojima upravljaju o prijenosu poslova upravljanja u roku iz članka 90. stavka 2. ovoga Zakona

47. ako ne izvijesti Agenciju o činjenici da izračun i kontrola neto vrijednosti imovine fonda nisu izvršeni u propisanom roku, na način i u roku iz članka 110. stavka 10. ovoga Zakona

48. ako zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava ne sadrži elemente i priloge propisane člankom 138. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

49. ako ne izvijesti Ministarstvo financija o odabiru fonda za korištenje državnih poticajnih sredstava, u skladu s člankom 140. stavkom 4. ovoga Zakona

50. ako promidžbeni sadržaj o mirovinskom društvu i fondovima ne ispunjava zahtjeve iz članka 145. ovoga Zakona

51. ako prikazuje rezultate poslovanja fonda protivno odredbama članka 146. stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona

52. ako Agenciji ne dostavi obavijest o svakom sklopljenom ugovoru s prodajnim zastupnicima na način ili u rokovima propisanim pravilnikom iz članka 150. stavka 3. ovoga Zakona

53. ako imovinu fonda ulaže na način da nije valutno usklađena s obvezama fonda u skladu s člankom 161. stavkom 1. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 164. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

54. ako najmanje 70% neto vrijednosti imovine zatvorenog fonda s definiranim primanjima nije uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u valuti u kojoj se isplaćuju mirovine iz sustava dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, u skladu s člankom 161. stavkom 2. ovoga Zakona

55. ako na svojoj mrežnoj stranici ili na drugi primjeren način ne objavi izjavu o načelima ulaganja koja sadrži elemente iz članka 166. stavka 1. ovoga Zakona, kako bi ista bila dostupna svim članovima i potencijalnim članovima zatvorenog fonda te Agenciji

56. ako ne usvoji prospekt fonda, u skladu s člankom 169., 176. i 177. ovoga Zakona, u skladu s člankom 167. stavkom 1. točkom 1. ovoga Zakona

57. ako ne usvoji statut fonda u skladu s člankom 180. i člancima 182. do 184. ovoga Zakona, u skladu s člankom 167. stavkom 1. točkom 2. ovoga Zakona

58. ako ne usvoji polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje u skladu s člancima 191. do 194. ovoga Zakona, u skladu s člankom 167. stavkom 1. točkom 3. ovoga Zakona

59. ako ne objavi polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje u skladu s člankom 195. ovoga Zakona, u skladu s člankom 167. stavkom 1. točkom 3. ovoga Zakona

60. ako ne izradi ključne podatke za članove otvorenog fonda u skladu s člancima 186. do 188. ovoga Zakona, u skladu s člankom 167. stavkom 1. točkom 4. ovoga Zakona

61. ako ne izradi izvještaj o mirovinskom primanjima za članove zatvorenog fonda kojim upravlja, u skladu s člankom 167. stavkom 1. točkom 5. ovoga Zakona

62. ako redovito ne obavještava članove fonda o drugim objavama u vezi s poslovanjem fonda u skladu s člancima 199. do 203. ovoga Zakona, u skladu s člankom 167. stavkom 1. točkom 6. ovoga Zakona

63. ako informacije navedene u prospektu nisu istinite, točne, potpune i dosljedne, u skladu s člankom 169. stavkom 2. ovoga Zakona

64. ako odredbe u prospektu nisu napisane jasnim, jednostavnim i članovima fonda lako razumljivim jezikom, u skladu s člankom 169. stavkom 3. ovoga Zakona

65. ako ne objavi prospekt fonda u skladu s člancima 171. do 174. ovoga Zakona

66. ako sljedeći radni dan nakon zaprimanja odobrenja Agencije za bitne promjene prospekta, mirovinsko društvo ne objavi obavijest o bitnim promjenama prospekta na način propisan člankom 173. ovoga Zakona, u skladu s člankom 177. stavka 2. ovoga Zakona

67. ako roku od osam dana od dana zaprimanja odobrenja Agencije za bitne promjene prospekta mirovinsko društvo ne pošalje svim članovima fonda obavijest o bitnim promjenama prospekta na način propisan ugovorom o članstvu iz članka 115. ovoga Zakona, u skladu s člankom 177. stavkom 3. ovoga Zakona

68. ako bez odgode ne obavijesti Agenciju o ispunjavanju svojih obveza prema članovima fonda iz članka 177. stavaka 2. i 3. ovoga članka, u skladu s člankom 177. stavkom 5. ovoga Zakona

69. ako jednom godišnje ne ažurira prospekt fonda u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene prospekta u protekloj godini, u skladu s člankom 178. stavkom 1. ovoga Zakona

70. ako ne dostavi ažurirani prospekt fonda Agenciji najkasnije do 31. ožujka svake godine, u skladu s člankom 178. stavkom 2. ovoga Zakona

71. ako ne objavi statut fonda u skladu s člankom 185. ovoga Zakona

72. ako ne dostavi Agenciji sve promjene ključnih podataka za svaki otvoreni fond kojim upravlja u Republici Hrvatskoj, najkasnije pet dana prije njihove objave, u skladu s odredbama članka 189. stavka 1. ovoga Zakona

73. ako nema ključne podatke objavljene na svojoj mrežnoj stranici, u skladu s odredbama članka 189. stavka 2. ovoga Zakona

74. koje upravlja zatvorenim fondom, ako ne sastavi i ne učini dostupnim svim članovima zatvorenog fonda izvještaj o mirovinskim primanjima koji sadrži ključne informacije iz članka 189.a stavka 5. ovoga Zakona, u skladu s člankom 189.a stavcima 1. i 4. ovoga Zakona

75. ako za pružanje revizorskih usluga sklopi ugovor s revizorom koji ne ispunjava uvjete iz članka 193. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona, protivno članku 193. stavku 3. ovoga Zakona

76. ako nije ponovo izradilo godišnje izvještaje fonda, nije osiguralo obavljanje zakonske revizije tih izvještaja te revizorsko izvješće, uključujući i relevantne godišnje izvještaje, nije ih dostavilo Agenciji u roku koji je ona svojim rješenjem odredila, u skladu s člankom 193. stavkom 10. ovoga Zakona

77. ako objavi godišnje financijske izvještaje koji su odbijeni odnosno odbačeni te ako ne osigura da ti godišnji izvještaji ne budu javno objavljeni i ako ne povuče te izvještaje iz javne objave, u skladu s člankom 193. stavkom 13. ovoga Zakona

78. ako ne dostavi Agenciji polugodišnje izvještaje fonda i revizorski izvještaj o obavljenoj zakonskoj reviziji godišnjih izvještaja iz članka 192. stavka 1. ovoga Zakona u skladu s rokom iz članka 194. stavka 1., uključujući godišnje izvješće i godišnje izvještaje fonda iz članka 192. stavka 1. ovoga Zakona, u skladu s rokom iz članka 194. stavka 2. ovoga Zakona

79. ako potencijalnim članovima otvorenog fonda prije sklapanja ugovora o članstvu nisu besplatno stavljeni na raspolaganje ključni podaci za članove otvorenog fonda, u skladu s člankom 196. stavkom 1. ovoga Zakona

80. ako potencijalnim članovima fonda nisu dostupni statut i prospekt fonda te ključni podaci za članove otvorenog fonda, na svim mjestima na kojima se nude mirovinski programi fonda, u skladu s člankom 197. stavkom 1. ovoga Zakona

81. ako potencijalnim članovima fonda nije omogućen uvid u dokumente iz članka 197. stavka 1. ovoga Zakona u slučajevima kada mirovinske programe fonda izvan prodajnih mjesta nude radnici mirovinskog društva, odnosno druge osobe koje je mirovinsko društvo na to ovlastilo, u skladu s člankom 197. stavkom 2. ovoga Zakona

82. ako sljedeći radni dan nakon provedbe preoblikovanja o tome ne obavijesti Agenciju i depozitara fonda te na svojim mrežnim stranicama ne objavi informaciju o provedbi preoblikovanja, u skladu s člankom 215. stavkom 2. ovoga Zakona

83. ako mirovinsko društvo koje upravlja fondom preuzimateljem ne obavijesti Agenciju i depozitara fonda preuzimatelja o provedenoj statusnoj promjeni u roku iz članka 226. ovoga Zakona

84. ako ne učini dostupnom članu fonda besplatno presliku izvješća revizora o pripajanju, najkasnije sljedeći radni dan od primitka pisanog zahtjeva, u skladu s člankom 224. stavkom 2. ovoga Zakona

85. ako ne objavi informaciju o provedbi statusne promjene na način i u roku iz članka 227. ovoga Zakona

86. ako ne da članu fonda besplatno presliku izvješća revizora o podjeli, najkasnije sljedeći radni dan od primitka pisanog zahtjeva, u skladu s člankom 238. stavkom 2. ovoga Zakona

87. ako mirovinsko društvo podijeljenog fonda ne obavijesti Agenciju i depozitara o provedenoj statusnoj promjeni u roku iz članka 240. ovoga Zakona

88. ako ne objavi informaciju o provedbi statusne promjene na način i u roku iz stavka 241. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba mirovinskog društva.«.

Članak 139.

Članak 313. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. ako kao namjeravani stjecatelj, koji namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u mirovinskom društvu, što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši prag od 10%, 20%, 30% ili 50%, ili da mirovinsko društvo postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja (namjeravano stjecanje), ne podnese Agenciji zahtjev za izdavanje odobrenja, koji sadrži podatke iz članka 79. stavka 2. ovoga Zakona, u skladu s odredbom članka 79. ovoga Zakona

2. ako ne obavijesti Agenciju pisanim putem o namjeri smanjenja svog kvalificiranog udjela u mirovinskom društvu, na način i u roku iz članka 80. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.«.

Članak 140.

Članak 314. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj depozitar ako:

1. prilikom obavljanja poslova depozitara iz članka 247. ovoga Zakona ne postupa u skladu s člankom 247. stavkom 8. ovoga Zakona

2. ne obavlja za mirovinski fond neki od poslova iz članka 247. stavka 1. ovoga Zakona i pravila za obavljanje poslova depozitara nad imovinom fondova iz članka 247. stavka 2. ovoga Zakona

3. ne osigura učinkovito i prikladno praćenje tijeka novca fonda u skladu s člankom 247.a stavkom 1. ovoga Zakona i pravilima za obavljanje poslova depozitara nad imovinom fondova iz članka 247. stavka 2. ovoga Zakona

4. ne osigura da se sva novčana sredstva fonda evidentiraju na novčanim računima koji ispunjavaju uvjete iz članka 247.a stavka 1. ovoga Zakona

5. na zahtjev Agencije ne dostavi informacije o svim pitanjima važnima za obavljanje nadzora nad poslovima depozitara za fondove, u skladu s člankom 248. stavkom 1. ovoga Zakona

6. ne upozori mirovinsko društvo o utvrđenim nepravilnostima i/ili nezakonitostima i ne zatraži pojašnjenje o utvrđenim okolnostima, u skladu s člankom 248. stavkom 2. ovoga Zakona

7. ne obavijesti Agenciju o okolnostima iz članka 248. stavka 3. ovoga Zakona

8. ne pohranjuje imovinu fonda u skladu s člankom 249. stavkom 1. ovoga Zakona

9. imovinu fonda ne čuva i ne vodi tako da se u svakom trenutku može jasno odrediti i razlučiti imovina koja pripada fondu, u skladu s člankom 250. stavkom 2. ovoga Zakona

10. u izvršavanju svojih poslova i dužnosti predviđenih ovim Zakonom i ugovorom o obavljanju poslova depozitara ne postupi s pažnjom dobrog stručnjaka, u skladu s načelom savjesnosti i poštenja, neovisno o mirovinskom društvu, svojem osnivaču ili članu mirovinskog društva i isključivo u interesu članova fonda za koji obavlja poslove depozitara, u skladu s člankom 251. stavkom 1. ovoga Zakona

11. ne izbjegava sukob interesa između depozitara, osnivača i/ili imatelja kvalificiranog udjela u depozitaru, člana mirovinskog društva i mirovinskog društva, u skladu s člankom 251. stavkom 3. ovoga Zakona

12. u odnosu na ostvarivanje zahtjeva i prava članova fonda te imovinu fonda ne postupa u skladu s člankom 255. stavkom 1. ovoga Zakona

13. ne vrati u imovinu fonda sve što je iz nje isplaćeno bez valjane pravne osnove, u skladu s člankom 255. stavkom 2. ovoga Zakona

14. s računa fonda ne isplati mirovinskom društvu naknadu za upravljanje fondom i s time povezane troškove te, ako je predviđeno statutom, izlaznu naknadu, protivno članku 256. stavku 1. ovoga Zakona

15. s računa fonda bez odobrenja mirovinskog društva isplati naknadu za obavljene poslove depozitara, protivno članku 256. stavku 2. ovoga Zakona

16. na zahtjev Agencije ne dostavi ili ne učini dostupnim dokumentaciju, izvještaje i podatke o svim okolnostima potrebnim za nadzor ili izvršavanje drugih ovlasti i mjera Agencije, u skladu s člankom 278. stavkom 1. ovoga Zakona

17. kao subjekt nadzora Agencije iz članka 275. stavka 6. točke 6. ovoga Zakona ne omogući Agenciji obavljanje nadzora, u skladu s člankom 275. stavcima 1. do 5. ovoga Zakona, na način da protivno člancima 280. do 282. ovoga Zakona ovlaštenoj osobi Agencije na traženje ne uruči svu traženu dokumentaciju i podatke iz članka 280. stavka 3. ovoga Zakona ili ne preda dokumentaciju iz članka 282. stavka 2. ovoga Zakona

18. ne osigura uvjete za obavljanje nadzora u skladu s člankom 281. ovoga Zakona ili ako ne osigura uvjete za pregled informacijskog sustava u skladu s člankom 282. stavkom 1. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba depozitara.«.

Članak 141.

Članak 315. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj depozitar ako:

1. ne obavlja sve poslove upravljanja fondom koje u svrhu zaštite interesa članova fonda nije moguće odgađati, u skladu s člankom 93. stavkom 1. ovoga Zakona

2. od nastupanja razloga za prisilni prijenos ne obustavi uplate članova fonda i zatvaranja osobnih računa, u skladu s člankom 93. stavkom 2. ovoga Zakona

3. u roku od 60 dana od dana nastupanja razloga za prisilni prijenos poslova upravljanja fondom iz članka 92. ovoga Zakona ne provede odgovarajući postupak prikupljanja ponuda od društava koja ispunjavaju uvjete za upravljanje fondom i zainteresirani su preuzeti upravljanje fondom te postupak izbora novoga mirovinskog društva, u skladu s člankom 94. stavkom 1. ovoga Zakona

4. protivno odredbama članka 94. stavka 2. ovoga Zakona prilikom izbora mirovinskog društva ne vodi računa isključivo o interesima članova fonda u slučaju da se na poziv iz članka 94. stavka 1. ovoga Zakona depozitaru javi više mirovinskih društava koja ispunjavaju uvjete za preuzimanje poslova upravljanja fondom

5. ne sklopi ugovor o prijenosu poslova upravljanja s društvom preuzimateljem, u skladu s odredbama članka 94. stavka 3. ovoga Zakona

6. protivno odredbama članka 94. stavka 6. ovoga Zakona, članove fondova ne izvijesti o potrebi izbora fonda kojim upravlja drugo mirovinsko društvo i ne odredi rok u kojem mogu pristupiti novom fondu, u slučaju da na javni poziv iz stavka 1. ovoga članka ponudu ne podnese niti jedno mirovinsko društvo koje ispunjava uvjete za upravljanje fondom,

7. članove fonda koji u roku iz članka 94. stavka 6. ovoga članka ne izvrše izbor fonda kojim upravlja drugo mirovinsko društvo po službenoj dužnosti ne rasporedi u druge otvorene fondove po načelu ravnopravnosti, na način da svakom mirovinskom društvu dodijeli jednak broj članova i ne izvrši likvidaciju fonda, sukladno odredbama članka 94. stavka 7. ovoga Zakona

8. ne osigura da mirovinsko društvo izračunava neto vrijednost imovine fonda te cijenu udjela fonda u skladu s člankom 110. stavkom 3. ovoga Zakona

9. ne obavijesti mirovinsko društvo o netočnost i/ili nepravilnosti koju je utvrdilo prilikom kontrole izračuna neto vrijednosti imovine fonda na način i u roku iz članka 110. stavka 6. ovoga Zakona

10. ne imenuje revizorsko društvo u skladu s člankom 253. stavkom 2. ovoga Zakona

11. ne obavijesti Agenciju o izboru revizorskog društva, u skladu s člankom 253. stavkom 3. ovoga Zakona

12. ne dostavi Agenciji revizorsko izvješće koje je zaprimio od revizora, u roku iz članka 253. stavka 5. ovoga Zakona

13. na treću osobu u drugoj državi članici ili trećoj državi koja nije registrirana za poslove skrbništva delegira poslove skrbništva nad imovinom fonda koja je uložena u vrijednosne papire za koje mjesto izdanja nije Republika Hrvatska, protivno članku 257. stavku 2. ovoga Zakona

14. delegira poslove iz članka 247. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona na treću osobu, protivno uvjetima iz članka 257. stavka 3. ovoga Zakona

15. ne dostavi Agenciji sve ugovore koje je sklopio s trećim osobama i/ili popis tih trećih osoba u rokovima iz članka 258. stavka 1. točke a) odnosno b) ovoga Zakona

16. u odnosu na poslove iz članka 247. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona koje je delegirao na treću osobu, učinkovito, kontinuirano i s dužnom pažnjom ne nadzire obavljanje delegiranih poslova, u skladu s člankom 259. točkom 1. ovoga Zakona

17. ne obavijesti Agenciju i mirovinsko društvo o neispunjenju i/ili neurednom ispunjenju obveze te propustu treće osobe koji može značajno utjecati na imovinu fonda pohranjenu na skrbništvo, u skladu s člankom 259. točkom 2. ovoga Zakona

18. o namjeri prestanka obavljanja poslova depozitara fonda ili raskida odnosno otkaza ugovora o obavljanju poslova depozitara pisano ne obavijesti Agenciju i mirovinsko društvo za koje obavlja poslove depozitara fonda, u roku iz članka 261. stavka 1. ovoga Zakona

19. u slučaju otkaza ili raskida ugovora o obavljanju poslova depozitara ne obavijesti Agenciju o postojanju nerazriješenih povreda ovoga Zakona ili drugih propisa, u skladu s člankom 262. stavkom 3. ovoga Zakona

20. u slučaju raskida ili otkaza ugovora o obavljanju poslova depozitara, u roku od 30 dana, svu imovinu fonda ne prenese na pohranu i administriranje novom depozitaru s kojim mirovinsko društvo zaključi ugovor o obavljanju poslova depozitara, pri čemu ne preda i knjige računa, evidenciju i sve druge dokumente i materijale bitne za poslovanje fonda za koji je do tada obavljao poslove depozitara, i to u pisanom ili elektroničkom obliku, ovisno o načinu vođenja naznačenih podataka, u skladu s člankom 263. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba depozitara.«.

Članak 142.

Članak 316. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj revizorsko društvo:

1. fonda koji ne revidira postupke naknade štete u skladu s člankom 70. stavkom 4. ovoga Zakona

2. fonda koji tijekom revizije godišnjih izvještaja ne revidira primjenu načela utvrđivanja vrijednosti neto imovine fonda, u skladu s člankom 110. stavkom 7. ovoga Zakona

3. fonda ako ne izradi izvješće o pripajanju u skladu s člankom 223. stavkom 2. ovoga Zakona

4. fonda ako ne izradi izvješće o podjeli u skladu s člankom 237. stavkom 2. ovoga Zakona

5. ako ne revidira izvršavanje obveza depozitara jednom godišnje u skladu s člankom 253. stavkom 1. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka ovlašteni revizor.«.

Članak 143.

Članak 317. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. u tvrtki koristi izraz »društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima« ili »društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom« protivno odredbi članka 10. ovoga Zakona

2. u Republici Hrvatskoj obavlja djelatnost mirovinskog društva protivno odredbama članka 15. ovoga Zakona

3. član mirovinskog društva koji ne ispunjava uvjete iz članka 31. ovoga Zakona

4. kao treća osoba dalje delegira obavljanje delegiranih poslova i dužnosti protivno odredbi članka 77. stavka 2. ovoga Zakona

5. kao namjeravani stjecatelj ne podnese Agenciji zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku u skladu s odredbom članka 79. ovoga Zakona

6. ne obavijesti Agenciju o namjeri smanjenja svog kvalificiranog udjela u skladu s odredbom članka 80. stavka 1. i 2. ovoga Zakona

7. kao prodajni zastupnik mirovinskog društva ne obavlja ponudu mirovinskog programa u skladu s odredbama članaka 150. do 152. ovoga Zakona

8. kao treća osoba dalje delegira obavljanje delegiranih poslova i dužnosti depozitara protivno odredbi članka 257. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.«.

Članak 144.

U članku 320. broj: »3.« zamjenjuje se brojem: »4.«.

Članak 145.

(1) U cijelom tekstu Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14. i 29/18.) riječi: »postupak predstečajne nagodbe« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »predstečajni postupak« u odgovarajućem broju i padežu.

(2) U cijelom tekstu Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima riječi: »zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »u smislu odredbi zakona koji uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava« u odgovarajućem broju i padežu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 146.

Pravilnike iz članka 41. stavka 8. koji je izmijenjen člankom 23. ovoga Zakona, članka 55.b stavka 12. i članka 55.c stavka 4. koji su dodani člankom 32. ovoga Zakona, članka 58. stavka 18. koji je izmijenjen člankom 36. ovoga Zakona, članka 111. stavka 3. koji je dodan člankom 50. ovoga Zakona, članka 127. stavka 3. koji je izmijenjen člankom 58. ovoga Zakona i članka 275.a koji je dodan člankom 109. ovoga Zakona Agencija će donijeti u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 147.

(1) Do stupanja na snagu pravilnika donesenih na temelju ovoga Zakona primjenjuju se odredbe sljedećih pravilnika donesenih na temelju Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14. i 29/18.):

– Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 52/14., 41/17. i 51/18.)

– Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda (»Narodne novine«, br. 98/14. i 41/17.)

– Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 103/14. i 41/17.)

– Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja dobrovoljnog mirovinskog fonda (»Narodne novine«, br. 103/14.)

– Pravilnik o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom (»Narodne novine«, br. 68/14. i 41/17.).

(2) Postupci pokrenuti pred Agencijom po odredbama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14. i 29/18.) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Članak 148.

(1) Mirovinska društva dužna su uskladiti prospekte, statute i ključne podatke za članove otvorenih mirovinskih fondova u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Mirovinska društva i depozitari dužni su se uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana njegova stupanja na snagu.

(3) Na ugovore o isplati mirovina zaključene prije stupanja na snagu ovoga Zakona primjenjuju se odredbe Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14. i 29/18.).

(4) Odredba iz članka 123. stavka 1. koji je izmijenjen člankom 54. ovoga Zakona primjenjuje se na sve ugovore o članstvu sklopljene nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Ugovori o članstvu sklopljeni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi bez promjene u odnosu na njihovo trajanje s obzirom na broj godina života na koji su sklopljeni s članom, osim ako se član mirovinskog fonda suglasi s promjenom koja bi predstavljala usklađenje s odredbom članka 123. stavka 1. koji je izmijenjen člankom 54. ovoga Zakona.

Članak 149.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/166

Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.