Zakon o uzgoju domaćih životinja

NN 115/2018 (20.12.2018.), Zakon o uzgoju domaćih životinja

HRVATSKI SABOR

2241

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O UZGOJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Proglašavam Zakon o uzgoju domaćih životinja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/166

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O UZGOJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA

I. UVODNE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom uređuje se uzgoj domaćih životinja, priznavanje uzgojnih udruženja i organizacija, odobrenje uzgojnih programa, nadležnost za provedbu uzgojnog programa, specifične tehničke aktivnosti vezane s upravljanjem uzgojnim programom, proširenje geografskog područja provedbe uzgojnog programa, upravljanje genetskim resursima domaćih životinja, stjecanje statusa izvornosti pasmine domaćih životinja, priznavanje nove pasmine domaćih životinja, očuvanje izvornih pasmina domaćih životinja, uzgoj i reprodukcija domaćih životinja, zootehnički certifikati, provedba umjetnog osjemenjivanja i osposobljavanje uzgajivača za provedbu umjetnog osjemenjivanja, vođenje potrebnih evidencija i registra o proizvodnji i prometu zametnih proizvoda, uzgoj sive pčele, katastar pčelinjih paša, način držanja pčela i korištenje pčelinje paše, uzgoj peradi, prikupljanje podataka o uzgojnoj vrijednosti konja, nadležno tijelo, nadzor i kontrola te druga pitanja važna za uzgoj domaćih životinja.

(2) Odredbe ovoga Zakona odnose se na domaće životinje navedene u članku 2. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2016/1012 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zametnih proizvoda i trgovinu njima kao i za njihov ulazak u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području uzgoja životinja (Uredba o uzgoju životinja) (SL L 171, 29. 6. 2016.) i na kokoši (Gallus domesticus), pure (Meleagris gallopavo), patke (Anser domesticus), guske (Anas domestica) i sive pčele (Apis mellifera carnica).

Pravna stečevina Europske unije

Članak 2.

(1) Ovim se Zakonom osigurava provedba Uredbe (EU) br. 2016/1012 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zametnih proizvoda i trgovinu njima kao i za njihov ulazak u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području uzgoja životinja (Uredba o uzgoju životinja) (SL L 171, 29. 6. 2016.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2016/1012) i Odluke Komisije 92/216/EEZ od 26. ožujka 1992. o prikupljanju podataka o natjecanjima za kopitare iz članka 4. stavka 2. Direktive Vijeća 90/428/EEZ (SL L 104, 22. 4. 1992.) kako je posljednji put izmijenjena Odlukom Komisije 2010/256/EU od 30. travnja 2010. o izmjeni Odluke 92/216/EEZ u pogledu objave propisa koordinacijskih tijela za natjecanja kopitara (SL L 112, 5. 5. 2010.); (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 92/216/EEZ).

(2) Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske preuzima Direktiva Vijeća 90/428/EEZ od 26. lipnja 1990. o trgovini kopitarima namijenjenih natjecanjima i određivanju uvjeta za sudjelovanje na natjecanjima (SL L 224, 18. 8. 1990.) kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Vijeća 2008/73/EZ od 15. srpnja 2008. o pojednostavljenju postupaka navođenja i objavljivanja podataka u područjima veterine i zootehnike i o izmjeni direktiva 64/432/EEZ, 77/504/EEZ, 88/407/EEZ, 88/661/EEZ, 89/361/EEZ, 89/556/EEZ, 90/426/EEZ, 90/427/EEZ, 90/428/EEZ, 90/429/EEZ, 90/539/EEZ, 91/68/EEZ, 91/496/EEZ, 92/35/EEZ, 92/65/EEZ, 92/66/EEZ, 92/119/EEZ, 94/28/EZ, 2000/75/EZ, Odluke 2000/258/EZ i direktiva 2001/89/EZ, 2002/60/EZ i 2005/94/EZ (SL L 219, 14. 8. 2008.).

Pojmovnik

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. uzgoj domaćih životinja je ciljani odabir jedinki za plansko sparivanje zbog stvaranja uzgojno valjanog potomstva, poboljšanja njegovih proizvodnih svojstava i postizanja veće uzgojne vrijednosti potomstva u odnosu na roditeljsku generaciju

2. jedinstveni registar domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ) je temeljna baza koja sadrži podatke o životinjama za koje je posebnim propisima iz područja veterinarstva određeno vođenje jedinstvenih registara

3. genetska raznolikost je naslijeđena genetska varijabilnost unutar i između populacija i pasmina, nastala djelovanjem evolucijskih procesa, prirodne selekcije i/ili uzgojnog rada

4. stado je skupina domaćih životinja iste vrste držanih na istom poljoprivrednom gospodarstvu

5. uzgajivač je osoba koja odabire jedinke domaćih životinja namijenjenih uzgoju za sparivanje s ciljem stvaranja uzgojno valjanog potomstva i koja sudjeluje u provedbi odobrenog uzgojnog programa

6. Registar reprodukcijskog materijala (u daljnjem tekstu: Registar) je elektronička baza podataka o zametnim proizvodima goveda (sjeme, jajne stanice i zametci), koju vodi Ministarstvo i sastavni je dio JRDŽ-a

7. banka gena je prikupljena, dokumentirana i pohranjena zbirka ili skup zbirki genetskog i biološkog materijala u in situ ili ex situ obliku, radi očuvanja genetske varijabilnosti ugroženih i gospodarsko važnih pasmina, koja je u posjedu javnog ili privatnog subjekta

8. organizatori natjecanja su nacionalni sportski savezi osnovani i ovlašteni za pojedine discipline konjičkog sporta, konjički klubovi članovi nacionalnih sportskih saveza te hipodromi

9. vlasnik domaće životinje u smislu ovoga Zakona je svaka fizička i pravna osoba koja ima pravo vlasništva nad domaćom životinjom.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi definirani u članku 2. Uredbe (EU) br. 2016/1012 i članku 3. Uredbe (EU) br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji (SL L 150, 20. 5. 2014.).

Nadležno tijelo

Članak 4.

Nadležno tijelo za provedbu ovoga Zakona i uredbe iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

II. PRIZNAVANJE UZGOJNIH UDRUŽENJA I UZGOJNIH ORGANIZACIJA, ODOBRENJE UZGOJNIH PROGRAMA, PROVEDBA TESTIRANJA RASTA I RAZVOJA I GENETSKO VREDNOVANJE

Priznavanje uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija

Članak 5.

(1) Pravna osoba koja se bavi uzgojem domaćih životinja s namjerom stvaranja uzgojno valjanih domaćih životinja podnosi Ministarstvu zahtjev za priznavanje uzgojnog udruženja ili uzgojne organizacije (u daljnjem tekstu: udruženje ili organizacija).

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se dokazi iz članka 4. stavka 3. Uredbe (EU) br. 2016/1012.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka razmatra Povjerenstvo za priznavanje udruženja ili organizacija i odobravanje uzgojnih programa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje osniva ministar nadležan za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: ministar).

(4) Sastav Povjerenstva čine predstavnici Ministarstva, pravnih osoba s javnim ovlastima i znanstvenih ustanova.

(5) Povjerenstvo donosi Poslovnik kojim uređuje način svoga rada.

(6) Ministarstvo na temelju mišljenja Povjerenstva o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje rješenjem.

(7) Protiv rješenja iz stavka 6. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(8) Udruženja i organizacije priznaju se na razdoblje od deset godina.

(9) Ministarstvo vodi Upisnik priznatih udruženja i organizacija (u daljnjem tekstu: Upisnik) u elektroničkom obliku koji sadržava sljedeće podatke:

– broj udruženja u Upisniku

– naziv i sjedište udruženja

– datum priznavanja i teritorijalni djelokrug

– broj članova i broj uzgojno valjanih životinja pri osnivanju

– imena stručnih djelatnika i ime ovlaštene osobe za zastupanje

– podatke o trećim stranama kojima je priznato udruženje ili organizacija prepustila obavljanje specifičnih tehničkih aktivnosti povezanih s upravljanjem njihovim uzgojnim programima, uključujući testiranje rasta i razvoja, proizvodnih odlika (fenotip) i genetsko vrednovanje.

(10) Priznata udruženja i organizacije dužni su Ministarstvu dostaviti podatke i dokaze o promjenama u statutu, nazivu, sjedištu, djelatnosti koja se odnosi na uzgoj uzgojno valjanih životinja, o imenima stručnih osoba te imenima osoba ovlaštenih za zastupanje.

(11) Popis priznatih udruženja i organizacija koje se bave uzgojem Ministarstvo objavljuje na mrežnim stranicama u skladu s odredbama članka 7. Uredbe (EU) br. 2016/1012.

Odobrenje uzgojnih programa

Članak 6.

(1) Priznato udruženje ili organizacija podnosi Ministarstvu zahtjev za odobrenje jednog ili više uzgojnih programa u roku od 60 dana od dana priznavanja.

(2) Ministarstvo ukida rješenje o priznavanju ako udruženje ili organizacija ne podnese zahtjev za odobrenje uzgojnog programa u roku propisanom u stavku 1. ovoga članka.

(3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se uzgojni program koji sadržava sve podatke navedene u članku 8. stavku 3. te Prilogu I. dijelu 2. Uredbe (EU) br. 2016/1012, a u slučaju kopitara čistih pasmina dostavljaju se i podaci o ispunjavanju uvjeta iz Priloga I. dijela 3. Uredbe (EU) br. 2016/1012.

(4) Kada je specifični cilj uzgojnog programa iz stavka 3. ovoga članka obnova pasmine za koju ne postoji matična knjiga, podaci iz članka 8. stavka 3. točke (b) te Priloga I. dijela 2. točke 1. podtočke (i) Uredbe (EU) br. 2016/1012 sadržavaju obrazloženje za obnovu pasmine, dokaze o povijesnim činjenica o provedbi uzgoja, detaljan plan za obnovu pasmine (metode uzgoja), raspoloživ fond životinja za obnovu pasmine te vremensko razdoblje za utemeljenje matične knjige.

(5) Kada je specifični cilj uzgojnog programa iz stavka 3. ovoga članka stvaranje nove pasmine, podaci iz članka 8. stavka 3. točke (b) te Priloga I. dijela 2. točke 1. podtočke (i) Uredbe (EU) br. 2016/1012 sadržavaju obrazloženje za stvaranje nove pasmine, detaljan plan za stvaranje nove pasmine (metode uzgoja), raspoloživ fond životinja te vremensko razdoblje za utemeljenje matične knjige.

(6) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka razmatra Povjerenstvo.

(7) Ministarstvo na temelju mišljenja Povjerenstva o zahtjevu za odobrenje uzgojnog programa odlučuje rješenjem.

(8) U slučaju odbijanja uzgojnog programa Ministarstvo postupa sukladno odredbama članaka 6. i 11. Uredbe (EU) br. 2016/1012.

(9) Protiv rješenja iz stavaka 2. i 7. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Izmjene odobrenog uzgojnog programa

Članak. 7.

(1) Priznato udruženje ili organizacija može izmijeniti odobreni uzgojni program.

(2) Priznato udruženje ili organizacija podnosi Ministarstvu zahtjev za odobrenje izmjena odobrenog uzgojnog programa.

(3) Ministarstvo na temelju mišljenja Povjerenstva o zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka odlučuje rješenjem u roku iz članka 9. Uredbe (EU) br. 2016/1012.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Nadležnost za provedbu uzgojnog programa

Članak 8.

(1) Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 38. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/1012, na prijedlog Povjerenstva Ministarstvo provodi uzgojne programe za čiste pasmine domaćih životinja.

(2) Uzimajući u obzir uvjete odredbe iz članka 38. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2016/1012, Ministarstvo postupa u skladu s člancima 5. i 6. ovoga Zakona.

(3) U slučaju utvrđene neusklađenosti u provedbi uzgojnog programa odobrenog u skladu s člankom 6. ovoga Zakona, a na temelju postupanja navedenih u članku 32. stavku 1. točkama 2. i 3. ovoga Zakona, Ministarstvo, zbog osiguranja provedbe uzgojnog programa, raspisuje javni natječaj za izbor provoditelja uzgojnog programa.

(4) Ako se na javni natječaj iz stavka 3. ovoga članka ne javi, niti bude odabrano nijedno priznato udruženje, Ministarstvo postupa u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

Specifične tehničke aktivnosti povezane s upravljanjem uzgojnim programom

Članak 9.

(1) Udruženje i organizacija samostalno obavljaju specifične tehničke aktivnosti (vođenje matičnih knjiga i drugih uzgojnih knjiga, vođenje uzgojne dokumentacije, izdavanje zootehničkog certifikata, izdavanje jedinstvenog cjeloživotnog identifikacijskog dokumenta kopitara, uspostava i vođenje baze podataka, DNK verifikacija roditeljstva, i sl.), uključujući testiranje rasta, razvoja, proizvodnih odlika (fenotip) i genetsko vrednovanje uzgojno valjanih životinja, koje su povezane s upravljanjem njihovim uzgojnim programima.

(2) Udruženje i organizacija mogu drugom udruženju i organizaciji te pravnoj osobi (u daljnjem tekstu: treća strana) prepustiti obavljanje specifičnih tehničkih aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka, sukladno članku 8. stavku 4. Uredbe (EU) br. 2016/1012.

(3) Udruženje i organizacija mogu trećim stranama povjeriti provedbu testiranja rasta, razvoja, proizvodnih odlika (fenotip) i genetskog vrednovanja uzgojno valjanih životinja povezanih s upravljanjem njihovim uzgojnim programima, sukladno članku 27. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) br. 2016/1012.

(4) Treća strana za provedbu aktivnosti iz stavka 3. ovoga članka mora biti ovlaštena u skladu s odredbom članka 27. stavka 3. Uredbe (EU) br. 2016/1012.

(5) Na temelju zahtjeva treće strane iz stavka 4. ovoga članka Ministarstvo rješenjem daje ovlaštenje za provedbu testiranja rasta, razvoja, proizvodnih odlika (fenotip) i genetskog vrednovanja uzgojno valjanih životinja u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 2016/1012.

(6) Ako Ministarstvo utvrdi da treća strana iz stavka 4. ovoga članka ne provodi aktivnosti i ne ispunjava uvjete iz članka 27. stavka 3. Uredbe (EU) br. 2016/1012 za koje je ovlaštena, ukinut će rješenje iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Protiv rješenja iz stavaka 5. i 6. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Proširenje geografskog područja provedbe uzgojnog programa

Članak 10.

(1) Udruženje ili organizacija koja je priznata u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) br. 2016/1012 i čiji je uzgojni program odobren u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 2016/1012 u drugoj državi članici Europske unije, može proširiti provedbu svog uzgojnog programa na teritorij Republike Hrvatske.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo postupa u skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU) br. 2016/1012.

(3) Uzgajivač koji sudjeluje u provedbi uzgojnog programa iz stavka 1. ovoga članka dužan je poštivati odredbe nacionalnih i propisa Europske unije kojima se uređuje područje označavanja, identifikacije i registracije domaćih životinja.

(4) Detaljne odredbe u pogledu uređivanja odnosa između priznatog udruženja i organizacije, nadležnog tijela u drugoj državi članici Europske unije i Ministarstva, kao i obveze uzgajivača koji sudjeluju u provedbi uzgojnog programa iz stavka 1. ovoga članka čije je sjedište poljoprivrednoga gospodarstva u Republici Hrvatskoj pravilnikom propisuje ministar.

III. ŽIVOTINJSKI GENETSKI RESURSI

Upravljanje genetskim resursima domaćih životinja

Članak 11.

(1) Genetska raznolikost održava se provedbom uzgojnih programa, gospodarskim korištenjem, prikupljanjem i pohranom genetskog i biološkog materijala u bankama gena.

(2) Banku gena čini genetski i biološki materijal koji se u njoj pohranjuje, dokumentira i čuva te žive domaće životinje pojedinih vrsta i pasmina koje se uzgajaju u svrhu očuvanja genetske raznolikosti.

(3) Genetski i biološki materijal te žive životinje iz stavka 2. ovoga članka ustupaju se, daju na korištenje i razmjenjuju u svrhu poboljšanja i unaprjeđenja gospodarski važnih proizvodnih svojstava.

(4) Za priznavanje statusa banke gena pravna osoba mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– posjeduje i raspolaže dovoljnom količinom reprezentativnih genetskih resursa pojedinih vrsta i pasmina domaćih životinja

– posjeduje odgovarajuće objekte i opremu

– posjeduje odgovarajuće poljoprivredne površine (Upisnik poljoprivrednika i/ili u sustavu za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (ARKOD sustav) kada se radi o banci gena koju čine žive životinje

– ima stručno osoblje (obrazovanje iz područja agronomije, veterinarstva)

– ima plan i program rada koji sadržava aktivnosti i ciljeve.

(5) Pravna osoba iz stavka 4. ovoga članka podnosi zahtjev za priznavanje statusa banke gena Ministarstvu.

(6) Uz zahtjev iz stavka 5. ovoga članka podnositelj zahtjeva prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Ministarstvo na temelju mišljenja Savjeta iz članka 14. ovoga Zakona o zahtjevu za priznavanje statusa banke gena odlučuje rješenjem.

(8) Protiv rješenja iz stavka 7. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(9) Priznate banke gena čine nacionalnu mrežu banaka gena.

(10) Način prikupljanja, dokumentiranja, razmjenjivanja, ustupanja i korištenja živih životinja i genetskog i biološkog materijala ministar propisuje pravilnikom.

Stjecanje statusa izvornosti pasmine domaćih životinja

Članak 12.

(1) Izvorna pasmina je lokalna pasmina domaće životinje koja je nastala na teritorijalnom području Republike Hrvatske, genetski je prilagođena jednom ili više tradicionalnih sustava proizvodnje ili jednom ili više okoliša.

(2) Stjecanje statusa izvornosti utvrđuje se po utemeljenju matične knjige za čistu pasminu domaćih životinja za koju u trenutku podnošenja zahtjeva ne postoji niti jedna druga matična knjiga.

(3) U svrhu stjecanja statusa izvornosti pasmine domaćih životinja, priznato udruženje podnosi zahtjev Ministarstvu.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka priznato udruženje prilaže:

– novoutemeljenu matičnu knjigu

– dokaze o povijesnim činjenicama o sustavnom i organiziranom provođenju uzgojnog rada i vođenju matičnog knjigovodstva

– dokaze o vidljivim osobinama pasmine koje ih razlikuju od drugih pasmina i hibrida unutar vrste kojoj pripadaju

– dokaze o tjelesnim mjerama

– dokaze o tjelesnoj težini u odnosu na dob

– dokaze o obliku (morfologiji) tijela

– dokaze o ishrani i tehnologiji uzgoja

– dokaze o proizvodnim osobinama koje su utvrđene ispitivanjima proizvodnosti (plodnosti, mliječnosti, prirastu, količini i kakvoći mesa, sposobnosti preživljavanja itd.)

– dokaze o ocjeni proizvodnih vrijednosti i drugim obavljenim ispitivanjima ako postoje (proizvodne i morfološke osobine pasmine za koju se podnosi zahtjev ne smiju se značajnije mijenjati najmanje tri zadnje generacije)

– dokaze o prilagođenosti okolini i klimatskim uvjetima

– dokaze o prilagođenosti uvjetima uzgoja na određenom zemljopisnom području (lokalitetu)

– dokaze o postojanju značajne genetske udaljenosti od drugih srodnih pasmina i hibrida (rezultati ispitivanja utvrđeni molekularno genetskim metodama)

– dokaze o ostalim pojavnostima (sklonost bolestima, ostalim zdravstvenim poremećajima i sl.)

– dokaze o broju muških i ženskih grla

– izračun efektivne veličine populacije (najmanje 50).

(5) Zahtjev iz stavka 3. ovoga članka razmatra Povjerenstvo za dodjelu statusa izvornosti pasmina domaćih životinja koje osniva ministar nadležan za poljoprivredu.

(6) Sastav Povjerenstva iz stavka 5. ovoga članka čine predstavnici Ministarstva, pravnih osoba s javnim ovlastima i znanstvenih ustanova.

(7) Povjerenstvo iz stavka 5. ovoga članka donosi Poslovnik kojim uređuje način svoga rada.

(8) Ministarstvo na temelju mišljenja Povjerenstva iz stavka 5. ovoga članka o zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka odlučuje rješenjem.

(9) Protiv rješenja iz stavka 8. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(10) Popis izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja i njegovu dopunu odlukom donosi ministar.

Priznavanje nove pasmine domaćih životinja

Članak 13.

(1) Nova pasmina je pasmina domaćih životinja koju je zbog povećanja uzgojne vrijednosti, planskim i sustavnim uzgojno-selekcijskim radom stvorio uzgajivač.

(2) Stjecanje statusa nove pasmine utvrđuje se po utemeljenju matične knjige za čistu pasminu domaćih životinja za koju u trenutku podnošenja zahtjeva ne podnosi niti jedna druga matična knjiga.

(3) U svrhu stjecanja statusa nove pasmine domaćih životinja priznato udruženje podnosi zahtjev Ministarstvu.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka priznato udruženje prilaže:

– novoutemeljenu matičnu knjigu

– dokaze o vidljivim osobinama pasmine koje ih razlikuju od drugih pasmina i hibrida unutar vrste kojoj pripadaju

– dokaze o tjelesnim mjerama

– dokaze o tjelesnoj težini u odnosu na dob

– dokaze o obliku (morfologiji) tijela

– dokaze o ishrani i tehnologiji uzgoja

– dokaze o proizvodnim osobinama koje su utvrđene ispitivanjima proizvodnosti (plodnosti, mliječnosti, prirastu, količini i kakvoći mesa, sposobnosti preživljavanja itd.)

– dokaze o ocjeni proizvodnih vrijednosti i drugim obavljenim ispitivanjima ako postoje (proizvodne i morfološke osobine pasmine za koju se podnosi zahtjev ne smiju se značajnije mijenjati najmanje tri zadnje generacije)

– dokaze o prilagođenosti okolini i klimatskim uvjetima

– dokaze o prilagođenosti uvjetima uzgoja na određenom zemljopisnom području (lokalitetu),

– dokaze o postojanju značajne genetske udaljenosti od drugih srodnih pasmina i hibrida (rezultati ispitivanja utvrđeni molekularno genetskim metodama)

– dokaze o ostalim pojavnostima (sklonost bolestima, ostalim zdravstvenim poremećajima i sl.)

– dokaze o broju muških i ženskih grla

– izračun efektivne veličine populacije (najmanje 50).

(5) Zahtjev iz stavka 3. ovoga članka razmatra Povjerenstvo za priznavanje nove pasmine domaćih životinja koje osniva ministar.

(6) Sastav Povjerenstva iz stavka 5. ovoga članka čine predstavnici Ministarstva, pravnih osoba s javnim ovlastima i znanstvenih ustanova.

(7) Povjerenstvo iz stavka 5. ovoga članka donosi Poslovnik kojim uređuje način svoga rada.

(8) Ministarstvo, na temelju mišljenja Povjerenstva iz stavka 5. ovoga članka, o zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka odlučuje rješenjem.

(9) Protiv rješenja iz stavka 8. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Nacionalni program očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj

Članak 14.

(1) Izvorne pasmine domaćih životinja dio su nacionalne biološke baštine te se njihova zaštita i očuvanje ostvaruju provođenjem odobrenih uzgojnih programa u skladu s člankom 6. ovoga Zakona, čiji je cilj očuvanje pasmine, te provedbom odredbi Nacionalnog programa očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Nacionalni program).

(2) Nacionalni program odlukom donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.

(3) Praćenje provedbe Nacionalnog programa obavlja Savjet kojeg imenuje ministar.

(4) Sastav Savjeta čine predstavnici Ministarstva, tijela državne uprave, pravnih osoba s javnim ovlastima, znanstvenih ustanova te udruženja.

(5) Zadaće Savjeta iz stavka 3. ovoga članka su:

– praćenje aktivnosti koje se provode u okviru Nacionalnog programa, davanje mišljenja, preporuka i smjernica u provedbi Nacionalnog programa

– praćenje pokazatelja pasminskih trendova i rizika

– davanje mišljenja (preporuka) o obnovi pasmina domaćih životinja koje nisu obuhvaćene Nacionalnim programom, u skladu s člankom 6. stavkom 4. ovoga Zakona

– davanje smjernica aktivnim programima očuvanja ugroženih pasmina domaćih životinja sukladno razini ugroženosti

– davanje mišljenja o stanju te preporuka o prioritetima i dinamici godišnjeg prikupljanja kolekcija genetskog materijala u bankama gena domaćih životinja Republike Hrvatske

– izrada akcijskih planova očuvanja ugroženih pasmina, koje potvrđuje Ministarstvo

– davanje mišljenja za priznavanje i program rada banki gena.

Uzgoj domaćih životinja

Članak 15.

(1) Osnovni cilj provedbe uzgojnog programa je stvaranje i uzgoj uzgojno valjanih životinja, dok su specifični ciljevi uzgojnih programa navedeni u članku 8. stavku 3. Uredbe (EU) br. 2016/1012.

(2) Uzgajivači sa svojim domaćim životinjama namijenjenima uzgoju imaju pravo sudjelovati u provedbi odobrenog uzgojnog programa u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2016/1012.

(3) Domaće životinje namijenjene uzgoju upisuju se u matične knjige / uzgojne upisnike čije je utemeljenje i vođenje propisano uzgojnim programom u skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2016/1012.

(4) Struktura matičnih i drugih uzgojnih knjiga utvrđena je u odobrenom uzgojnom programu koji provodi priznato uzgojno udruženje u skladu s člancima 15., 16. i 17. Uredbe (EU) br. 2016/1012.

Reprodukcija domaćih životinja

Članak 16.

Reprodukcija domaćih životinja provodi se prirodnim pripustom, umjetnim osjemenjivanjem i prijenosom zametaka sukladno člancima 21. i 24. Uredbe (EU) br. 2016/1012.

Prirodni pripust

Članak 17.

(1) U prirodnom pripustu smiju se koristiti samo uzgojno valjana muška grla koja zadovoljavaju uvjete u pogledu morfoloških, zdravstvenih i reprodukcijskih kriterija u skladu s odobrenim uzgojnim programom.

(2) Kod uzgojno valjanih goveda, ovaca, koza i svinja čistih pasmina u prirodnom pripustu mogu se koristiti samo muška grla upisana u matičnu knjigu, koja imaju poznate rezultate testa na vlastiti rast, razvoj, proizvodne odlike (fenotip) ili genomskog vrednovanja u skladu s odobrenim uzgojnim programom.

(3) U prirodnom pripustu kod ugroženih pasmina smiju se koristiti samo uzgojno valjana muška grla u skladu s odobrenim uzgojnim programom čiji je specifični cilj očuvanje pasmine.

(4) Uzgajivač je dužan voditi Evidenciju o prirodnom pripustu, a za bikove i upisivati podatke o prirodnom pripustu u Registar.

(5) Evidencija iz stavka 4. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke:

– ime, prezime, adresa i OIB vlasnika / uzgajivača rasplodnjaka

– vrsta i pasmina rasplodnjaka

– brojčana oznaka i ime rasplodnjaka

– datum pripusta

– brojčana oznaka i ime plotkinje

– pasmina plotkinje

– datum rođenja plotkinje

– brojčana oznaka, ime i pasmina oca plotkinje

– redni broj pripusta

– ime, prezime, adresa i OIB vlasnika / uzgajivača plotkinje.

(6) U slučaju korištenja rasplodnjaka u više stada vlasnik/uzgajivač rasplodnjaka dužan je vlasniku/uzgajivaču plotkinje nakon obavljenog prirodnog pripusta izdati potvrdu o prirodnom pripustu.

Provedba umjetnog osjemenjivanja, prijenos jajnih stanica i zametaka

Članak 18.

(1) Umjetno osjemenjivanje domaćih životinja mogu obavljati pravne i fizičke osobe.

(2) Prijenos jajnih stanica i zametaka mogu obavljati samo pravne osobe.

(3) Pravne osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka i uzgajivači koji sa svojim domaćim životinjama namijenjenima uzgoju sudjeluju u provedbi odobrenog uzgojnog programa dužni su osigurati da se postupci iz stavaka 1. i 2. ovoga članka provode isključivo u skladu s ciljevima odobrenog uzgojnog programa.

(4) Umjetno osjemenjivanje domaćih životinja na vlastitom stadu mogu obavljati fizičke osobe (uzgajivači, članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, zaposlenici na poljoprivrednom gospodarstvu) ako su za to osposobljene te raspolažu propisanom opremom i priborom.

(5) Pravne i fizičke osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju voditi Evidenciju o obavljenim osjemenjivanjima odnosno prijenosu jajnih stanica i zametaka, a kod goveda upisivati podatke o obavljenim osjemenjivanjima u Registar.

(6) Evidencija iz stavka 5. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke:

– naziv pravne ili fizičke osobe koja obavlja osjemenjivanje

– vrstu i pasminu rasplodnjaka

– datum osjemenjivanja

– brojčanu oznaku i ime plotkinje

– pasminu plotkinje

– datum rođenja plotkinje

– brojčanu oznaku, ime i pasminu oca plotkinje

– brojčanu oznaku, ime i pasminu rasplodnjaka sjemenom kojega je plotkinja osjemenjena

– redni broj osjemenjivanja

– ime, prezime, adresu i OIB vlasnika / uzgajivača plotkinje

– potpis, odnosno ime osobe koja je obavila osjemenjivanje.

(7) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka nakon obavljenog umjetnog osjemenjivanja moraju izdati potvrdu vlasniku plotkinje o umjetnom osjemenjivanju.

Osposobljavanje za provedbu umjetnog osjemenjivanja

Članak 19.

(1) Osposobljavanje osoba iz članka 18. stavka 4. ovoga Zakona obavljaju ovlašteni centri za sakupljanje i skladištenje sjemena te ovlaštene znanstveno-obrazovne ustanove (u daljnjem tekstu: provoditelji osposobljavanja).

(2) Uz zahtjev za dodjelu ovlaštenja provoditelji osposobljavanja Ministarstvu podnose:

– program osposobljavanja

– popis kvalificiranog osoblja koje će provoditi osposobljavanje

– dokaz o raspolaganju odgovarajućim prostorom i opremom za provedbu osposobljavanja.

(3) Uzgajivači, članovi obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva, zaposlenici na poljoprivrednom gospodarstvu koji imaju završen odgovarajući stupanj obrazovanja (veterinarski tehničar, doktor veterinarske medicine) nisu u obvezi polaziti osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ministarstvo rješenjem odlučuje o zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Osobe koje su završile program osposobljavanja za umjetno osjemenjivanje u državama članicama Europske unije te Norveške, Švicarske, Islanda i Lihtenštajna nisu dužne završiti dodatni program osposobljavanja u Republici Hrvatskoj, već su u obvezi uz izvornik potvrde o osposobljavanju na stranom jeziku posjedovati prijepis izvornika potvrde na hrvatskom jeziku koji je ovjerio ovlašteni sudski tumač za pojedini strani jezik.

(6) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Proizvodnja i trgovina zametnim proizvodima i Registar

Članak 20.

(1) Centri za sakupljanje i skladištenje sjemena, centri za pohranu zametaka, timovi za prikupljanje ili proizvodnju zametaka (u daljnjem tekstu: odobreni centri) smiju proizvoditi i trgovati zametnim proizvodima ako imaju odobrenje prema posebnim propisima iz područja veterinarstva.

(2) Odobreni centri iz stavka 1. ovoga članka upisuju podatke o proizvodnji i trgovini zametnim proizvodima goveda te o obavljenim osjemenjivanjima goveda u Registar.

(3) Za potrebe trgovine zametnim proizvodima uzgojno valjanih životinja čistih pasmina i uzgojno valjanih hibridnih svinja odobreni centri iz stavka 1. ovoga članka u okviru Evidencije iz stavka 2. ovoga članka dužni su voditi podatke navedene u modelima obrazaca zootehničkih certifikata za uzgojno valjane životinje i njihove zametne proizvode iz Provedbene uredbe komisije (EU) br. 2017/717 od 10. travnja 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/1012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu modela obrazaca zootehničkih certifikata za uzgojno valjane životinje i njihove zametne proizvode (SL L 109, 26. 4. 2017.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2017/717).

Zootehnički certifikati

Članak 21.

(1) Uzgajivači koji sudjeluju u provedbi odobrenog uzgojnog programa imaju pravo zatražiti izdavanje zootehničkog certifikata za svoje domaće životinje namijenjene uzgoju i njihove zametne proizvode sukladno članku 30. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2016/1012.

(2) Domaće životinje namijenjene uzgoju i njihovi zametni proizvodi kojima se trguje na unutrašnjem tržištu Europske unije ili ulaze u Europsku uniju moraju biti praćene zootehničkim certifikatom u skladu s člankom 30. stavcima 4. i 5. Uredbe (EU) br. 2016/1012.

(3) Modeli obrazaca i informacije sadržane u zootehničkim certifikatima propisani su člankom 30. stavkom 6. i Prilogom V. Uredbe (EU) br. 2016/1012 i Uredbe (EU) br. 2017/717.

(4) Ministarstvo će u slučaju potrebe odobriti odstupanja u vezi s izdavanjem, sadržajem i oblikom zootehničkih certifikata u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 2016/1012.

(5) Zootehnički certifikati za kopitare čistih pasmina izdaju se u skladu s Delegiranom Uredbom komisije (EU) br. 2017/1940 оd 13. srpnja 2017. godine o dopuni Uredbe (EU) br. 2016/1012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sadržaja i oblika zootehničkih certifikata izdanih za uzgojno valjane kopitare čistih pasmina, sadržanih u jedinstvenom doživotnom identifikacijskom dokumentu za kopitare (SL L 275, 25. 10. 2017.).

Uzgoj sive pčele

Članak 22.

(1) U Republici Hrvatskoj uzgaja se siva pčela.

(2) Matice pčela koje se stavljaju u prodaju moraju biti proizvedene na oplodnim stanicama uzgajivača koji su upisani u Registar uzgajivača matica.

(3) Registar iz stavka 2. ovoga članka vodi Ministarstvo.

Pčelinja paša i Katastar pčelinjih paša

Članak 23.

(1) Pčelinja paša jest medonosno bilje određene strukture na pojedinom lokalitetu.

(2) Katastar pčelinjih paša (u daljnjem tekstu: Katastar) je baza podataka o prostornom rasporedu pčelinjih paša na području Republike Hrvatske.

(3) Katastar vodi Ministarstvo.

(4) Način vođenja i sadržaj Katastra pravilnikom propisuje ministar.

Način držanja pčela i korištenje pčelinje paše

Članak 24.

(1) Pčelar je fizička ili pravna osoba koja se bavi uzgojem i/ili držanjem pčela.

(2) Pčelinja paša iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona dostupna je na korištenje svim pčelarima sukladno pašnom redu.

(3) Pašni red podrazumijeva način i uvjete korištenja i dodjele na korištenje pčelinje paše, uzimajući u obzir broj i smještaj košnica, vremensku pojavu medenja, površinu pašnog izvora (medonosnog bilja) i udio medonosnog bilja u ukupnom biljnom sastavu na području pasišta te predvidljivost pčelinje paše.

(4) Pčelinjaci moraju biti smješteni u prostoru tako da udovoljavaju minimalnim udaljenostima od drugih objekata u prostoru i moraju biti označeni.

(5) Pčele je dopušteno prevoziti tako da su leta na košnicama zatvorena osim prilikom cestovnog prijevoza koji se obavlja noću.

(6) Minimalne međusobne udaljenosti i udaljenosti pčelinjaka od drugih objekata u prostoru, način označavanja pčelinjaka te način gospodarenja i iskorištavanja pčelinjih paša i provedbu pašnog reda pravilnikom propisuje ministar.

Uzgoj peradi

Članak 25.

(1) Uzgojno valjana perad čistih pasmina može se proizvoditi samo od jaja koja potječu od peradi čistih pasmina i djedovskih matičnih jata.

(2) Uzgojno valjana perad čistih pasmina mora biti upisana u Središnji popis matičnih jata.

(3) Popis iz stavka 2. ovoga članka vodi Ministarstvo.

Prikupljanje podataka o uzgojnoj vrijednosti konja

Članak 26.

(1) Natjecanje označava svaku disciplinu sportskog konjičkog natjecanja što podrazumijeva jednu ili više utakmica konjičkih natjecanja, uključujući utrke konja, preponsko jahanje, dresurno jahanje, vožnju zaprega i konjičke priredbe, koje se održavaju u jednom ili nekoliko dana u slijedu.

(2) Natjecanje kopitara u Republici Hrvatskoj provodi se u skladu s Pravilima natjecanja (u daljnjem tekstu: Pravila).

(3) Pravila donose i za njihovu primjenu odgovorni su nacionalni sportski savezi u području konjičkog sporta (u daljnjem tekstu: sportski savezi).

(4) U Pravilima se ne smije raditi razlika između kopitara koji su registrirani u Republici Hrvatskoj i kopitara registriranih u drugim državama članicama Europske unije.

(5) U Pravilima se ne smije raditi razlika između kopitara podrijetlom iz Republike Hrvatske i kopitara podrijetlom iz drugih država članica Europske unije.

(6) Pravila se odnose na:

– zahtjeve za prijavu na natjecanje, a posebno na minimalne ili maksimalne zahtjeve

– suđenje na natjecanju

– novčane nagrade ili dobitke koje se može ostvariti na natjecanju.

(7) Pravila se ne primjenjuju u organizaciji:

– natjecanja namijenjenih kopitarima upisanim u posebne matične knjige radi unaprjeđivanja pojedinih pasmina i uzgoja

– regionalnih natjecanja namijenjenih selekciji kopitara

– povijesnih ili tradicijskih manifestacija.

Članak 27.

(1) Zahtjev za prethodnu suglasnost na Pravila iz članka 26. stavka 2. ovoga Zakona podnose sportski savezi.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadrži interne akte sportskog saveza kojima se propisuju uvjeti organizacije i provođenja natjecanja.

(3) Ministarstvo na temelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka daje suglasnost rješenjem.

(4) U slučaju izmjena internih akata iz stavka 2. ovoga članka sportski savezi dužni su ponovo, u roku od 30 dana od izmjene, Ministarstvu dostaviti zahtjev za prethodnu suglasnost.

(5) Protiv rješenja iz stavaka 3. i 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(6) Ministarstvo dostavlja sva Pravila, za koja je izdalo suglasnost, Europskoj komisiji i drugim državama članicama Europske unije unutar Stalnog odbora za Zootehniku te objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Članak 28.

(1) Organizatori natjecanja primjenjuju Pravila i odgovorni su za:

– organizaciju i provođenje natjecanja u svim njegovim segmentima tako da jamče pravilno i uspješno provođenje natjecanja

– ispunjenje svih zakonskih obveza vezanih uz pravilno provođenje natjecanja te ispunjenje svih financijskih obveza, raspodjelu novca od nagrada ili dobitka koji može proizaći iz natjecanja

– startnine, naknade, pologe, nagrade (uključujući i sponzorske nagrade) i prijave

– prikupljanje podataka o svim relevantnim rezultatima natjecanja, utakmica i utrka

– prikupljanje podataka o uplaćenim i isplaćenim financijskim obavezama iz prethodnog podstavka.

(2) Ministarstvo kao koordinirajuće tijelo sukladno Odluci Komisije 92/216/EEZ prikuplja podatke o rezultatima natjecanja.

(3) Organizator natjecanja, za mjere zaštite, razvoja i unaprjeđenja uzgoja, u skladu s Pravilima, može zadržati najviše do 20 % novčane nagrade ili dobitka koji može proizaći iz natjecanja.

(4) Uvjete raspodjele sredstava iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji i drugim državama članicama Europske unije unutar Stalnog odbora za Zootehniku te objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(5) Uvjete sudjelovanja kopitara na natjecanjima, način prikupljanja i razmjene podataka s natjecanja te udio izdvajanja i raspodjele financijskih sredstava koji mogu proizaći iz natjecanja ili su prethodno propisani pravilima natjecanja pravilnikom propisuje ministar.

IV. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 29.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja nadležni inspektor Državnog inspektorata.

(3) Poslove poljoprivredne inspekcije obavljaju poljoprivredni inspektori sukladno odredbama ovoga Zakona i propisima kojim je uređen djelokrug i ovlasti poljoprivredne inspekcije.

Članak 30.

(1) Poljoprivredni inspektori nadziru provođenje odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, a osobito:

1. rad udruženja i organizacija te drugih nadležnih tijela koji se bave uzgojem uzgojno valjanih životinja

2. provedbu specifičnih tehničkih aktivnosti

3. provedbu odobrenog uzgojnog programa

4. provedbu testiranja rasta, razvoja, proizvodnih odlika (fenotip) i genetskog vrednovanja uzgojno valjanih životinja povezanih s upravljanjem njihovim uzgojnim programima

5. trgovinu uzgojno valjanim životinjama

6. prikupljanje, dokumentiranje, razmjenjivanje, ustupanje i korištenje živih životinja i genetskog i biološkog materijala u banci gena

7. korištenje uzgojno valjanih rasplodnjaka u prirodnom pripustu i vođenje Evidencije o prirodnom pripustu

8. obavljanje umjetnog osjemenjivanja i vođenje Evidencije o obavljenim osjemenjivanjima

9. rad odobrenih centara i vođenje Evidencija

10. uzgoj i trgovina matica pčela

11. držanje pčela i korištenje pčelinjih paša

12. uzgoj uzgojno valjane peradi

13. poštivanje uvjeta i pravila natjecanja iz članaka 26. i 28. ovoga Zakona

14. ostalo propisano odredbama ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dokumentacijske, identifikacijske te fizičke preglede na graničnim inspekcijskim postajama, sukladno članku 37. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) br. 2016/1012, provodi veterinarska inspekcija.

Članak 31.

(1) Ako poljoprivredni inspektor u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili propis donesen na temelju njega, naredit će rješenjem da se utvrđene nepravilnosti odnosno nedostaci uklone u određenom roku.

(2) Poljoprivredni inspektor donijet će rješenje bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka inspekcijskog nadzora.

(3) Protiv rješenja poljoprivrednog inspektora ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 32.

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora poljoprivredni inspektor osim mjera iz članka 31. ovoga Zakona može:

1. zatražiti promjenu i/ili brisanje podataka u evidencijama propisanih na temelju ovoga Zakona u skladu s utvrđenim stanjem

2. predložiti poništenje rješenja o priznavanju uzgojnog udruženja i organizacije iz članka 5. ovoga Zakona

3. predložiti poništenje rješenja o odobrenju uzgojnog programa iz članka 6. ovoga Zakona

4. predlagati i druge potrebne radnje i provedbu aktivnosti za postizanje usklađenosti s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i Uredbom (EU) br. 2016/1012.

(2) Ako poljoprivredni inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis iz nadležnosti drugog tijela, obvezan je o tome bez odgode obavijestiti to nadležno tijelo.

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 33.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. se bavi uzgojem domaćih životinja s namjerom stvaranja uzgojno valjanih domaćih životinja bez prethodnog rješenja Ministarstva (članak 5. stavci 1. i 6.)

2. Ministarstvu ne dostavi podatke i dokaze o promjenama u statutu, nazivu, sjedištu, djelatnosti koja se odnosi na uzgoj uzgojno valjanih životinja, imenima stručnih osoba, imenima osoba ovlaštenih za zastupanje te promjene u uzgojnom programu (članak 5. stavak 10.)

3. provodi uzgojni program za koji ne posjeduje rješenje o odobrenom uzgojnom programu (članak 6. stavak 7.)

4. obavlja specifične tehničke aktivnosti protivno članku 9. stavku 1. ovoga Zakona

5. obavlja trgovinu uzgojno valjanim domaćim životinjama bez zootehničkih certifikata (članak 21. stavak 2.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 34.

(1) Novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. upravlja bankom gena bez da posjeduje rješenje iz članka 11. stavka 7. ovoga Zakona

2. postupa protivno odredbama pravilnika kojim je propisan način prikupljanja, dokumentiranja, razmjenjivanja, ustupanja i korištenja živih životinja i genetskog i biološkog materijala (članak 11. stavak 10.)

3. u prirodnom pripustu koristi uzgojno valjana muška grla koja ne zadovoljavaju uvjete za ocjenu vanjštine grla i reprodukcijskog stanja (članak 17. stavak 1.)

4. u prirodnom pripustu koristi muška grla uzgojno valjanih goveda, ovaca, koza i svinja čistih pasmina koja nisu upisana u matičnu knjigu, nemaju poznate rezultate testa na vlastiti rast, razvoj, proizvodne odlike (fenotip) ili genomskog vrednovanja u skladu s odobrenim uzgojnim programom (članak 17. stavak 2.)

5. u prirodnom pripustu kod ugroženih pasmina ne koristi uzgojno valjana muška grla (članak17. stavak 3.)

6. ne vodi Evidenciju o prirodnom pripustu (članak 17. stavak 4.)

7. ne upisuje podatke o prirodnom pripustu u Registar (članak 17. stavak 4.)

8. Evidencija o prirodnom pripustu ne sadrži podatke iz članka 17. stavka 5. ovoga Zakona

9. uzgajivač rasplodnjaka u prirodnom pripustu nakon obavljenog pripusta vlasniku plotkinje ne izda potvrdu o prirodnom pripustu (članak 17. stavak 6.)

10. ne osigura da se postupci iz članka 18. stavaka 1. i 2. obavljaju sukladno ciljevima uzgojnog programa za određenu vrstu i pasminu domaćih životinja (članak 18. stavak 3.)

11. ne vodi Evidenciju o obavljenim osjemenjivanjima (članak 18. stavak 5.)

12. Evidencija o obavljenim osjemenjivanjima ne sadrži podatke iz članka 18. stavka 6. ovoga Zakona

13. pri umjetnom osjemenjivanju goveda ne upisuje podatke o obavljenim osjemenjivanjima u Registar (članak 18. stavak 5.)

14. vlasniku plotkinje ne izda potvrdu o umjetnom osjemenjivanju (članak 18. stavak 7.)

15. ne upisuje podatke o proizvodnji i trgovini zametnim proizvodima govedima te o obavljanim osjemenjivanjima u Registar (članak 20. stavak 2.)

16. ne vodi podatke koji su navedeni u modelima obrazaca zootehničkih certifikata za uzgojno valjane životinje i njihove zametne proizvode iz Uredbe (EU) br. 2017/717 (članak 20. stavak 3.)

17. stavlja u prodaju matice pčela koje nisu proizvedene na oplodnim stanicama uzgajivača i nije upisan u Registar uzgajivača matica (članak 22. stavak 2.)

18. drži pčele protivno odredbama pravilnika kojim je propisan način držanja, preseljenja i zaštita pčela, smještaj pčelinjaka, način gospodarenja i iskorištavanja pčelinjih paša iz članka 24. stavka 6. i članka 37. stavka 1. ovoga Zakona (članak 24. stavak 6.)

19. uzgojno valjana perad čistih pasmina nije upisana u Središnji popis matičnih jata (članak 25. stavak 2.)

20. sportski savez u slučaju izmjene internih akata Ministarstvu ne dostavi zahtjev za prethodnu suglasnost iz članka 27. stavka 4. ovoga Zakona

21. ne primjenjuje pravila iz članka 26. stavka 2. ovoga Zakona (članak 28. stavak 1.)

22. za mjere zaštite, razvoja i unaprjeđenja uzgoja zadrži više od 20 % novčane nagrade ili dobitka koji može proizaći iz natjecanja što je protivno članku 28. stavku 3. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 8000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 8000,00 kuna.

(4) Novčanom kaznom od 4000,00 do 8000,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako obavlja umjetno osjemenjivanje na vlastitom stadu, a da nije osposobljena i ne raspolaže propisanom opremom i priborom (članak 18. stavak 4.).

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

(1) Pravne osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju suglasnost za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja iz članaka 41. i 41.a Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97., 36/98., 151/03., 132/06., 14/14. i 30/15.) dužne su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti svoje poslovanje i ispuniti uvjete propisane u Prilogu I. dijelovima 1., 2. i 3. Uredbe (EU) br. 2016/1012.

(2) Pravnoj osobi koja ne uskladi svoje poslovanje sukladno stavku 1. ovoga članka Ministarstvo će rješenjem ukinuti priznanje udruženja ili organizacije odnosno poništiti odobreni uzgojni program.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, udruženja i organizacije koje čine središnje saveze uzgajivača uzgojno valjanih životinja prema odredbama Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97., 36/98., 151/03., 132/06., 14/14. i 30/15.) nisu u obvezi uskladiti svoje poslovanje prema stavku 1. ovoga članka.

(4) Ergele kojima je na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97., 36/98., 151/03., 132/06., 14/14. i 30/15.) i članka 7. stavka 2. Pravilnika o sadržaju upisnika i prijave za upis uzgajivača uzgojno valjanih životinja (»Narodne novine«, br. 23/98.) Ministarstvo izdalo suglasnost za upis u Upisnik ergela konja, stupanjem na snagu ovoga Zakona, nastavit će se, kao uzgajivači, baviti uzgojem uzgojno valjanih konja

(5) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 36.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona prema odredbama Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97., 36/98., 151/03., 132/06., 14/14. i 30/15.) dovršit će se prema odredbama tog Zakona.

Članak 37.

(1) Do stupanja na snagu propisa kojim se uređuje ustrojstvo i rad Državnog inspektorata poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavljat će poljoprivredna inspekcija Ministarstva.

(2) Do stupanja na snagu propisa iz članaka 23. i 24. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše (»Narodne novine«, br. 18/08., 29/13., 42/13., 65/14.) donesen temeljem Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97., 36/98., 151/03., 132/06., 14/14. i 30/15.).

(3) Do stupanja na snagu propisa na temelju zakona kojim se uređuje veterinarstvo, kojim se uređuje identifikacija i registracija kopitara ostaje na snazi Pravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara (»Narodne novine«, br. 123/09.).

(4) Do stupanja na snagu propisa iz članka 28. stavka 5. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima te prikupljanju podataka s natjecanja (»Narodne novine«, br. 19/15.), osim odredbi članka 3. stavaka 3. i 4. te članaka 4. i 5. Pravilnika o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima te prikupljanju podataka s natjecanja (»Narodne novine«, br. 19/15.).

(5) Do stupanja na snagu odluke o popisu iz članka 12. ovoga Zakona ostaje na snazi Popis izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebni broj (»Narodne novine«, br. 127/98., 73/03., 39/06., 126/07., 70/09. i 80/13.).

(6) Do stupanja na snagu propisa na temelju zakona kojim se uređuju pravila vezana uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda, koja se odnose na kakvoću jaja, ostaju na snazi članci 4., 21., 22., 24., 25., 28., 29., 30., 31., 35. i 38., članak 39. stavci 1., 2., 3. i 4. te članak 44. Pravilnika o kakvoći jaja (»Narodne novine«, br. 115/06., 69/07. i 76/08.).

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

1. Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97., 36/98., 151/03., 132/06., 14/14. i 30/15.)

2. Popis pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja (»Narodne novine«, br. 39/06., 18/11. i 119/15.)

3. Pravilnik o sadržaju upisnika i prijave za upis uzgajivača uzgojno valjanih životinja (»Narodne novine«, br. 23/98.)

4. Pravilnik o proizvodnji, prodaji i obilježavanju genetskog materijala (»Narodne novine«, br. 155/98.)

5. Pravilnik o načinu vođenja popisa, izdavanju potvrda i dostavljanju izvješća pri oplođivanju domaćih životinja (»Narodne novine«, br. 67/00.)

6. Pravilnik o postupku priznavanja novih pasmina, sojeva i hibrida (»Narodne novine«, br. 164/04.)

7. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja te sadržaju očevidnika uzgojnih organizacija (»Narodne novine«, br. 164/04.)

8. Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih goveda (»Narodne novine«, br. 134/05. i142/08.)

9. Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih kopitara (»Narodne novine«, br. 134/05.)

10. Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 134/05.)

11. Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih svinja (»Narodne novine«, br. 134/05.)

12. Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih svinja (»Narodne novine«, br. 64/08.)

13. Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o podrijetlu hibridnih svinja, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka (»Narodne novine«, br. 114/07.)

14. Pravilnik o obliku i sadržaju rodovnika svinja čistih pasmina, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka (»Narodne novine«, br. 114/07.)

15. Pravilnik o uzgojnoj potvrdi o podrijetlu uzgojno valjanih goveda, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka (»Narodne novine«, br. 114/07.)

16. Pravilnik o odobravanju za uzgoj uzgojno valjanih hibridnih svinja (»Narodne novine«, br. 53/08.)

17. Pravilnik o uvjetima upisa u uzgojni upisnik uzgojno valjanih hibridnih svinja (»Narodne novine«, br. 53/08.)

18. Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o podrijetlu sjemena, jajnih stanica i zametaka uzgojno valjanih kopitara (»Narodne novine«, br. 93/08.)

19. Pravilnik o obliku i sadržaju uzgojne potvrde o podrijetlu uzgojno valjanih ovaca i koza, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka (»Narodne novine«, br. 100/08.)

20. Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika, te upisu uzgojno valjanih goveda (»Narodne novine«, br. 135/08.)

21. Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima te prikupljanju podataka s natjecanja (»Narodne novine«, br. 19/15.)

22. Pravilnik o prihvaćanju za uzgoj uzgojno valjanih matičnih goveda (»Narodne novine«, br. 81/10.)

23. Pravilnik o zootehničkim i genealoškim uvjetima uvoza uzgojno valjanih životinja njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka iz trećih zemalja (»Narodne novine«, br. 83/10.)

24. Pravilnik o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane kopitare (»Narodne novine«, br. 114/11.)

25. Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i upisu uzgojno valjanih kopitara (»Narodne novine«, br. 39/12.)

26. Pravilnik o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane svinje čistih pasmina (»Narodne novine«, br. 74/12.)

27. Pravilnik o vođenju matičnih knjiga te upisu uzgojno valjanih svinja čistih pasmina (»Narodne novine«, br. 110/12.)

28. Pravilnik o odobravanju za uzgoj uzgojno valjanih svinja čistih pasmina (»Narodne novine«, br. 43/13.)

29. Pravilnik o kakvoći stočne hrane (»Narodne novine«, br. 26/98., 120/98., 55/99., 76/03. i 22/06.).

Donošenje provedbenih propisa

Članak 39.

Pravilnike iz članka 10. stavka 4., članka 11. stavka 10., članka 23. stavka 4., članka 24. stavka 6. i članka 28. stavka 5. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 40.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/107

Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.