Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida

NN 115/2018 (20.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida

HRVATSKI SABOR

2245

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/170

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

Članak 1.

U Zakonu o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, br. 14/14.) u članku 7. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: »Identifikacijske iskaznice izdaje Ministarstvo«.

Dosadašnji stavci: 3., 4., 5. i 6. postaju stavci: 4., 5., 6. i 7.

Članak 2.

U članku 15. stavku 1. točka 3. briše se.

Članak 3.

U članku 21. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Preporuke i informacije o izvještajno-prognoznim poslovima javno su dostupne na mrežnim stranicama Ministarstva i na mrežnim stranicama Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.«.

Članak 4.

U članku 30. stavku 1. točki 9. riječi: »članka 7. stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »članka 7. stavka 6.«.

U stavku 2. točki 7. riječi: »članku 7. stavku 5.« zamjenjuju se riječima: »članku 7. stavku 6.«, a riječi: »članka 7. stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »članka 7. stavka 7.«.

U stavku 5. riječi: »Povjerenstvu za žalbe« zamjenjuju se riječima: »Državnom inspektoratu«.

Stavci 6., 7. i 8. brišu se.

Dosadašnji stavci 9. i 10. postaju stavci 6. i 7.

Članak 5.

U članku 33. stavku 1. točki 1. riječi: »članku 7. stavcima 1., 3., 4. i 6.« zamjenjuju se riječima: »članku 7. stavcima 1., 4., 5. i 7.«.

U točki 3. riječi: »članku 7. stavcima 2., 3. i 6.« zamjenjuju se riječima: »članku 7. stavcima 2., 4. i 7.«.

U točki 5. riječi: »članku 7. stavku 6.« zamjenjuju se riječima: »članku 7. stavku 7.«.

U točki 7. riječi: »članku 7. stavku 5.« zamjenjuju se riječima: »članku 7. stavku 6.«, a riječi: »članku 7. stavku 6.« zamjenjuju se riječima: »članku 7. stavku 7.«.

Članak 6.

U članku 34. stavku 1. riječi: »članka 7. stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »članka 7. stavka 7.«.

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim članka 30. stavaka 5. do 10. koji su izmijenjeni člankom 4. ovoga Zakona i stupaju na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/216

Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.