Zakon o izmjenama Zakona o biljnom zdravstvu

NN 115/2018 (20.12.2018.), Zakon o izmjenama Zakona o biljnom zdravstvu

HRVATSKI SABOR

2246

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o biljnom zdravstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/171

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU

Članak 1.

U Zakonu o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05., 25/09. – Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo i 55/11.) u članku 10. stavku 3. riječi: »Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zavod)« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija)«.

Članak 2.

U članku 24. stavku 2. podstavku 2. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Agencija«.

Članak 3.

U članku 54. stavku 1. riječ: »Ministarstva« zamjenjuje se riječima: »Državnog inspektorata«.

Stavci 2., 4., 5., 6., 7. i 8. brišu se.

Dosadašnji stavci 3. i 9. postaju stavci 2. i 3.

Članak 4.

Naslov iznad članka 63. mijenja se i glasi: »Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu«.

U članku 63. stavku 1. riječi: »Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo (u daljnjem tekstu: Centar)« zamjenjuju se riječju: »Agencija«.

U stavcima 2. i 3. riječ: »Centar« zamjenjuje se riječju: »Agencija«.

Članak 5.

Naziv glave VIII. mijenja se i glasi: »PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Članak 6.

U članku 76. stavku 1. točki 8. iza riječi: »sprječava« zarez i riječ: »vrijeđa« brišu se.

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim članka 3. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/220
Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.