Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

NN 115/2018 (20.12.2018.), Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

HRVATSKI SABOR

2247

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 396/2005 O MAKSIMALNIM RAZINAMA OSTATAKA PESTICIDA U I NA HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/172

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 396/2005 O MAKSIMALNIM RAZINAMA OSTATAKA PESTICIDA U I NA HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Članak 1.

U Zakonu o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. 80/13.) u članku 3. stavku 1. riječi: »ministarstvo nadležno za zdravlje« zamjenjuju se riječima: »Državni inspektorat«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 3. riječi: »ministarstvo nadležno za zdravlje« zamjenjuju se riječima: »Državni inspektorat«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. riječi: »Hrvatskim centrom za poljoprivredu, hranu i selo – Zavodom za zaštitu bilja« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu«.

U stavku 4. riječi: »Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za zaštitu bilja« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 3. riječi: »Ministarstvo nadležno za zdravlje« zamjenjuju se riječima: »Državni inspektorat«.

Članak 5.

U članku 12. stavku 2. riječi: »Povjerenstvu za žalbe pri tijelima nadležnim za provođenje inspekcije, koje čine tri člana i koje imenuje Vlada Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Državnom inspektoratu«.

Članak 6.

U članku 14. riječi: »ministarstvo nadležno za zdravlje« zamjenjuju se riječima: »Državni inspektorat«.

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/225

Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.